Kopia Konstytucja Stan Lakeside .pdf

File information


Original filename: Kopia Konstytucja Stan Lakeside.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by / Skia/PDF m63, and has been sent on pdf-archive.com on 25/09/2017 at 22:24, from IP address 89.228.x.x. The current document download page has been viewed 320 times.
File size: 213 KB (9 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Kopia Konstytucja Stan Lakeside.pdf (PDF, 213 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Konstytucja​​
Stan​​
Lakeside
Rozdział​​I
Stan​​Lakeside
Art.​​
1.​​
Stan​​Lakeside​​jest​​dobrem​​
wspólnym​​wszystkich​​obywateli.
Art.​​
2.​
​​
Lakeside​​jest​​Stanem​​demokratycznym​​urzeczywistniającym​​zasady
sprawiedliwości​​społecznej.
Art.​​
3.​
​​1.​​
Władza​​zwierzchnia​​w​​Stanie​​Lakeside​​należy​​do​​obywateli.
2.​​
Obywatele​​sprawują​​władzę​​przez​​swoich​​przedstawicieli.
Art.​​
4.​​
Stan​​Lakeside​​strzeże​​wolności,​​praw​​człowieka​​i​​obywatela​​oraz
bezpieczeństwa​​obywateli.
Art.​​
5.​
​​Organy​​
władzy​​publicznej​​działają​​na​​podstawie​​i​​w​​granicach​​prawa.
Art.​​
6.​​
Konstytucja​​jest​​najważniejszym​​prawem​​w​​Stanie​​Lakeside.
Art.​​
7.​​
Stan​​Lakeside​​przestrzega​​
prawa​​miedzystanowego​​oraz
miedzynarodowego.
Art.​​
8.​​
Stan​​Lakeside​​​zapewnia​​wolność​​tworzenia​​i​​działania​​związków
zawodowych,​​organizacji,​​społeczno-zawodowych​​stowarzyszeń,​​ruchów
obywatelskich,​​innych​​dobrowolnych​​zrzeszeń​​oraz​​fundacji.​​
Art.​​
9.​​​Zakazane​​jest​​istnienie​​partii​​politycznych​​i​​innych​​organizacji​​odwołujących
się​​
w​​
swoich​​programach​​do​​totalitarnych​​metod​​i​​praktyk​​działania​​nazizmu,
faszyzmu​​
i​​komunizmu,​​a​​także​​tych,​​których​​program​​lub​​działalność​​zakłada​​lub
dopuszcza​​nienawiść​​rasową​​i​​narodowościową,​​stosowanie​​przemocy​​w​​celu
zdobycia​​władzy​​lub​​wpływu​​na​​politykę​​państwa​​albo​​przewiduje​​utajnienie​​struktur
lub​​
członkostwa.
Art.​​
10.​​
Stan​​Lakeside​​zapewnia​​wolność​​prasy​​i​​innych​​środków​​społecznego
przekazu.
Art.​​
11.​​
Stan​​Lakeside​​specjalną​​opieką​​otacza​​weteranów​​walk.
Art.​​
12.​​​
Społeczna​​gospodarka​​rynkowa​​oparta​​na​​wolności​​działalności
gospodarczej,​​własności​​prywatnej​​oraz​​solidarności,​​dialogu​​i​​współpracy​​partnerów
społecznych​​stanowi​​podstawę​​ustroju​​gospodarczego​​Stanu​​Lakeside
Art.​​
13.​​
1.​​​Stan​​Lakeside​​chroni​​własność​​i​​prawo​​dziedziczenia.
​​
2.​​
Wywłaszczenie​​jest​​dopuszczalne​​jedynie​​wówczas,​​gdy​​jest​​dokonywane​​na
cele​​
publiczne​​i​​za​​słusznym​​odszkodowaniem.​​
​​
3.​​
Wywłaszczenie​​odbywa​​się​​jedynie​​na​​podstawie​​wyroku​​sędziego​​najwyższego.
​​
4.​​
Utrata​​
własności​​może​​nastąpić​​także​​poprzez​​nadanie​​mandatu.
​​
5.​​
Utrata​​
własności​​z​​[Art.​​13.​​1.​​
KSL.]​​może​​nastąpić​​jedynie​​na​​zgodę​​obywatela​​
i
nie​​
może​​
przekraczać​​50,000$.
​​
6.​​
W​​
przypadku​​braku​​zgody​​obywatela​​lub​​mandatu​​o​​wartości​​przekraczającej
50,000$​​
na​​nadanie​​mandatu​​funkcjonariusz​​państwowy​​jest​​zobowiązany​​do
skierowania​​sprawy​​do​​sądu.

Art.​​
14.​​
Ograniczenie​​wolności​​działalności​​gospodarczej​​jest​​dopuszczalne​​tylko​​
w
tylko​​
ze​​
względu​​na​​ważny​​interes​​publiczny.
Art.​​
15.​​
1.​​Kościoły​​i​​inne​​związki​​wyznaniowe​​są​​równouprawnione.
2.​​
Władze​​publiczne​​w​​Stanie​​Lakeside​​zachowują​​bezstronność​​w​​sprawach
przekonań​​religijnych,​​światopoglądowych​​i​​filozoficznych,​​zapewniając​​swobodę​​ich
wyrażania​​w​​życiu​​publicznym.
3.​​
Stosunki​​między​​państwem​​a​​kościołami​​i​​innymi​​związkami​​wyznaniowymi​​są
kształtowane​​na​​zasadach​​poszanowania​​ich​​autonomii​​oraz​​wzajemnej
niezależności​​każdego​​w​​swoim​​zakresie,​​jak​​również​​współdziałania​​dla​​dobra
człowieka​​
i​​dobra​​wspólnego.
4.​​
Wcześniejsze​​zapisy​​nie​​obowiązują​​w​​odniesieniu​​do​​religii​​Islamskiej.
Art.​​
16.​​
.​​
1.​​Siły​​Zbrojne​​Stanu​​Lakeside​​służą​​ochronie​​niepodległości​​państwa​​i
niepodzielności​​jego​​terytorium​​oraz​​zapewnieniu​​bezpieczeństwa​​i​​nienaruszalności
jego​​
granic.
2.​​
Siły​​
Zbrojne​​zachowują​​neutralność​​w​​sprawach​​politycznych​​oraz​​podlegają
demokratycznej​​kontroli.
Art.​​
17.​​
W​​Stanie​​Lakeside​​językiem​​urzędowym​​jest​​język​​polski.​​Przepis​​ten​​nie
narusza​​
praw​​mniejszości​​narodowych​​wynikających​​z​​ratyfikowanych​​umów
międzynarodowych.
Rozdział​​II
Wolność,​​Prawa​​i​​Obowiązki​​Człowieka​​i​​Obywatela
Art.​​
18.​​
Przyrodzona​​i​​niezbywalna​​godność​​człowieka​​stanowi​​źródło​​wolności​​i
praw​​
człowieka​​i​​obywatela.​​Jest​​ona​​nienaruszalna,​​a​​jej​​poszanowanie​​i​​ochrona
jest​​
obowiązkiem​​władz​​publicznych.
Art.​​
19.​​
1.​​Wolność​​człowieka​​podlega​​ochronie​​prawnej.
2.​​
Każdy​​jest​​obowiązany​​szanować​​wolności​​i​​prawa​​innych.​​Nikogo​​nie​​wolno
zmuszać​​
do​​czynienia​​tego,​​czego​​prawo​​mu​​nie​​nakazuje.
3.​​
Ograniczenia​​w​​zakresie​​korzystania​​z​​konstytucyjnych​​wolności​​i​​praw​​mogą​​być
ustanawiane​​tylko​​w​​ustawie​​i​​tylko​​wtedy,​​gdy​​są​​konieczne​​w​​demokratycznym
państwie​​dla​​jego​​bezpieczeństwa​​lub​​porządku​​publicznego,​​bądź​​dla​​ochrony
środowiska,​​zdrowia​​i​​moralności​​
publicznej,​​albo​​wolności​​i​​praw​​innych​​osób.
Ograniczenia​​te​​nie​​mogą​​naruszać​​istoty​​wolności​​i​​praw.
Art.​​
20.​​​
1.​​Wszyscy​​są​​wobec​​prawa​​równi.​​Wszyscy​​mają​​prawo​​do​​równego
traktowania​​przez​​władze​​publiczne.
2.​​
Nikt​​
nie​​może​​być​​dyskryminowany​​w​​życiu​​politycznym,​​społecznym​​lub
gospodarczym​​z​​jakiejkolwiek​​przyczyny
Art.​​
21.​​
Kobieta​​i​​mężczyzna​​w​​Stanie​​Lakeside​​mają​​równe​​prawa​​w​​życiu
rodzinnym,​​politycznym,​​społecznym​​i​​gospodarczym.
Art.​​
22.​​
1.​​Obywatelstwo​​stanu​​Lakeside​​nabywa​​się​​przez​​urodzenie​​z​​rodziców
będących​​obywatelami​​Stanu​​Lakeside,​​poprzez​​narodzenie​​na​​terenie​​prawnie

należącym​​do​​stanu​​Lakeside​​lub​​
po​​nadaniu​​obywatelstwa​​przez​​Burmistrza​​Stanu
Lakeside.
2.​​
Obywatel​​Stanu​​Lakeside​​nie​​może​​utracić​​obywatelstwa,​​chyba​​że​​sam​​się​​go
zrzeknie.
Art.​​
23.​
​​
Podczas​​pobytu​​za​​granicą​​obywatel​​Stanu​​Lakeside​​ma​​prawo​​do​​opieki​​ze
strony​​
Stanu​​Lakeside.
Art.​​
24.​​
Stan​​​Lakeside​​zapewnia​​każdemu​​człowiekowi​​prawną​​ochronę​​życia.
Art.​​
25.​​
Nikt​​nie​​może​​być​​poddany​​eksperymentom​​naukowym,​​w​​tym​​medycznym,
bez​​
dobrowolnie​​wyrażonej​​zgody.
Art.​​
26.​​
Nikt​​nie​​może​​być​​poddany​​torturom​​ani​​okrutnemu,​​nieludzkiemu​​lub
poniżającemu​​traktowaniu​​i​​karaniu.​​Zakazuje​​się​​stosowania​​kar​​cielesnych.
Art.​​
27.​​
1.​​Każdemu​​zapewnia​​się​​nietykalność​​osobistą​​i​​wolność​​osobistą.
Pozbawienie​​lub​​ograniczenie​​wolności​​może​​nastąpić​​tylko​​na​​zasadach​​i​​w​​trybie
określonych​​w​​ustawie.
2.​​
Każdy​​pozbawiony​​wolności​​nie​​na​​podstawie​​wyroku​​sądowego​​ma​​prawo
odwołania​​się​​do​​sądu​​w​​celu​​niezwłocznego​​ustalenia​​legalności​​tego​​pozbawienia.
O​​
pozbawieniu​​wolności​​powiadamia​​się​​niezwłocznie​​rodzinę​​lub​​osobę​​wskazaną
przez​​
pozbawionego​​wolności.
3.​​
Każdy​​zatrzymany​​powinien​​być​​niezwłocznie​​i​​w​​sposób​​zrozumiały​​dla​​niego
poinformowany​​o​​przyczynach​​zatrzymania.
4.​​
Każdy​​pozbawiony​​wolności​​powinien​​być​​traktowany​​w​​sposób​​humanitarny.
5.​​
Każdemu​​zatrzymanemu​​muszą​​zostać​​przedstawione​​prawa​​mirandy.
6.​​
Każdy​​bezprawnie​​pozbawiony​​wolności​​ma​​prawo​​do​​odszkodowania
Art.​​
28.​​
1.​​Odpowiedzialności​​karnej​​podlega​​ten​​tylko,​​kto​​dopuścił​​się​​czynu
zabronionego​​pod​​groźbą​​kary​​przez​​ustawę​​obowiązującą​​w​​czasie​​jego
popełnienia.​​Zasada​​ta​​nie​​stoi​​na​​
przeszkodzie​​ukaraniu​​za​​czyn,​​który​​w​​czasie
jego​​
popełnienia​​stanowił​​przestępstwo​​w​​myśl​​prawa​​międzynarodowego.
2.​​
Każdy,​​przeciw​​komu​​prowadzone​​jest​​postępowanie​​karne,​​ma​​prawo​​do​​obrony
we​​
wszystkich​​stadiach​​postępowania.​​Może​​on​​w​​szczególności​​wybrać​​obrońcę
lub​​
korzystać​​z​​obrońcy​​z​​urzędu.
3.​​
Każdego​​uważa​​się​​za​​niewinnego,​​dopóki​​oskarżony​​nie​​zostanie​​ukarany.
4.​​
Dopóki​​
kara​​nie​​zostanie​​nałożona​​oskarżony​​ma​​prawo​​do​​odwołania​​się​​do​​sądu
od​​
kary​​
ustanowionej​​przez​​funkcjonariusza​​państwowy.
5.​​
Funkcjonariusz​​państwowy​​przed​​nałożeniem​​karny​​musi​​dać​​możliwość
odwołania​​się​​do​​sądu​​dla​​oskarżonego.
Art.​​
29.​​
Zbrodnie​​wojenne​​i​​zbrodnie​​przeciwko​​ludzkości​​nie​​podlegają
przedawnieniu.
Art.​​
30.​​
1.​​Każdy​​ma​​prawo​​do​​sprawiedliwego​​i​​jawnego​​rozpatrzenia​​sprawy​​bez
nieuzasadnionej​​zwłoki​​przez​​właściwy,​​niezależny,​​bezstronny​​i​​niezawisły​​sąd.
2.​​
Wyłączenie​​jawności​​rozprawy​​
może​​nastąpić​​ze​​względu​​na​​moralność,
bezpieczeństwo​​państwa​​i​​porządek​​publiczny​​oraz​​ze​​względu​​na​​ochronę​​życia
prywatnego​​stron​​lub​​inny​​ważny​​interes​​prywatny.​​Wyrok​​ogłaszany​​jest​​publicznie.

Art.​​
31.​​
Przepadek​​rzeczy​​może​​nastąpić​​tylko​​w​​przypadkach​​określonych​​w
ustawie​​
i​​tylko​​na​​podstawie​​prawomocnego​​orzeczenia​​sądu.
Art.​​
32.​​
Każdy​​ma​​prawo​​do​​ochrony​​prawnej​​życia​​prywatnego,​​rodzinnego,​​czci​​i
dobrego​​
imienia​​oraz​​do​​decydowania​​o​​swoim​​życiu​​osobistym.
Art.​​
33.​​
Zapewnia​​się​​wolność​​i​​ochronę​​tajemnicy​​komunikowania​​się.
Art.​​
34.​​
Zapewnia​​się​​nienaruszalność​​mieszkania.​​Przeszukanie​​mieszkania​​lub
pomieszczenia​​może​​nastąpić​​jedynie​​w​​przypadku​​wydania​​pisemnej​​zgody
sędziego.
Art.​​
35.​
​​
1.​​Każdemu​​zapewnia​​się​​wolność​​poruszania​​się​​po​​terytorium​​Stanu
Lakeside​​
oraz​​wyboru​​miejsca​​zamieszkania​​i​​pobytu​.
2.​​
Wolności,​​o​​których​​mowa​​w​​ust.​​1​​może​​podlegać​​ograniczeniom​​określonym​​w
ustawie.
Art.​​
36.​​
1.​​Każdemu​​zapewnia​​się​​wolność​​wyrażania​​swoich​​poglądów​​oraz
pozyskiwania​​i​​rozpowszechniania​​informacji.
2.​​
Cenzura​​prewencyjna​​środków​​
społecznego​​przekazu​​oraz​​koncesjonowanie
prasy​​
są​​
zakazane.​​Ustawa​​może​​
wprowadzić​​obowiązek​​uprzedniego​​uzyskania
koncesji​​
na​​prowadzenie​​stacji​​radiowej​​lub​​telewizyjnej.
3.​​
Ograniczenie​​dostępu​​do​​informacji​​może​​nastąpić​​w​​​wypadku​​działania​​na​​dobro
państwowe.
Rozdział​​III
Wolności​​i​​prawa​​polityczne
Art.​​
37.​​
Każdemu​​zapewnia​​się​​wolność​​organizowania​​pokojowych​​zgromadzeń​​i
uczestniczenia​​w​​nich.​​Ograniczenie​​tej​​wolności​​może​​określać​​ustawa.
Art.​​
38.​​
1.​​Każdemu​​zapewnia​​się​​wolność​​zrzeszania​​się.
2.​​
Zakazane​​są​​zrzeszenia,​​których​​cel​​lub​​działalność​​są​​sprzeczne​​z​​Konstytucją
lub​​
ustawą.​​O​​odmowie​​rejestracji​​lub​​zakazie​​działania​​takiego​​zrzeszenia​​orzeka
sąd.
Art.​​
39.​​
Obywatele​​Stanu​​Lakeside​​korzystający​​z​​pełni​​praw​​publicznych​​mają
prawo​​
dostępu​​do​​służby​​publicznej​​na​​jednakowych​​zasadach.
Art.​​
40.​​
1.​​Obywatel​​Stanu​​Lakeside​​ma​​prawo​​udziału​​w​​referendum​​oraz​​prawo
wybierania​​Burmistrza,​​jeżeli​​najpóźniej​​w​​dniu​​głosowania​​kończy​​18​​lat.
2.​​
Prawo​​
udziału​​w​​referendum​​oraz​​prawo​​wybierania​​nie​​przysługuje​​osobom,
które​​
prawomocnym​​orzeczeniem​​
sądowym​​są​​ubezwłasnowolnione​​lub​​pozbawione
praw​​
publicznych​​albo​​wyborczych.
Art.​​
41.​​
Każdy​​ma​​prawo​​składać​​
petycje,​​wnioski​​i​​skargi​​w​​interesie​​publicznym,
własnym​​lub​​innej​​osoby​​za​​jej​​zgodą​​do​​organów​​władzy​​publicznej​​oraz​​do
organizacji​​i​​instytucji​​społecznych​​w​​związku​​z​​wykonywanymi​​przez​​nie​​zadaniami
zleconymi​​z​​zakresu​​administracji​​
publicznej.​​Wnioski​​rozpatruje​​Sąd​​Najwyższy.

Rozdział​​IV
Wolność​​i​​prawa​​ekonomiczne​​i​​kulturalne.
Art.​​
42.​
​​
1.​​Każdy​​ma​​prawo​​do​​własności,​​innych​​praw​​majątkowych​​oraz​​prawo
dziedziczenia.
2.​​
Własność,​​inne​​prawa​​majątkowe​​oraz​​prawo​​dziedziczenia​​podlegają​​równej​​dla
wszystkich​​ochronie​​prawnej.
3.​​
Własność​​może​​być​​ograniczona​​tylko​​w​​drodze​​rozprawy​​sądowej.
Art.​​
43.​
​​
Każdy​​ma​​prawo​​do​​bezpiecznych​​i​​higienicznych​​warunków​​pracy.
Art.​​
44.​​
1.​​Każdy​​ma​​prawo​​do​​ochrony​​zdrowia.
2.​​
Obywatelom,​​niezależnie​​od​​ich​​sytuacji​​materialnej,​​władze​​publiczne​​zapewniają
równy​​
dostęp​​do​​świadczeń​​opieki​​zdrowotnej​​finansowanej​​ze​​środków​​publicznych.
3.​​
Władze​​publiczne​​są​​obowiązane​​do​​zwalczania​​chorób​​epidemicznych​​i
zapobiegania​​negatywnym​​dla​​zdrowia​​skutkom​​degradacji​​środowiska.
Art.​​
45.​​
Państwo​​w​​swojej​​polityce​​społecznej​​i​​gospodarczej​​uwzględnia​​dobro
rodziny.
Art.​​
46.​
​​
Każdemu​​zapewnia​​się​​wolność​​twórczości​​artystycznej,​​badań​​naukowych
oraz​​
ogłaszania​​ich​​wyników,​​wolność​​nauczania,​​a​​także​​wolność​​korzystania​​z
dóbr​​
kultury
Art.​​
47.​​
1.​​Władze​​publiczne​​prowadzą​​politykę​​zapewniającą​​bezpieczeństwo
ekologiczne​​współczesnemu​​i​​przyszłym​​pokoleniom.
2.​​
Ochrona​​środowiska​​jest​​obowiązkiem​​władz​​publicznych.
3.​​
Każdy​​ma​​prawo​​do​​informacji​​o​​stanie​​i​​ochronie​​środowiska.
Art.​​
48.​​
Władze​​publiczne​​chronią​​konsumentów,​​użytkowników​​i​​najemców​​przed
działaniami​​zagrażającymi​​ich​​zdrowiu,​​prywatności​​i​​bezpieczeństwu​​oraz​​przed
nieuczciwymi​​praktykami​​rynkowymi.
Rozdział​​V
Środki​​ochrony​​wolności​​i​​praw.
Art.​​
49.​​
1.​​Każdy​​ma​​prawo​​do​​wynagrodzenia​​szkody,​​jaka​​została​​mu​​wyrządzona
przez​​
niezgodne​​z​​prawem​​działanie​​organu​​władzy​​publicznej.
2.​​
Ustawa​​nie​​może​​nikomu​​zamykać​​drogi​​sądowej​​dochodzenia​​naruszonych
wolności​​
lub​​praw.
Art.​​
50.​​
Każda​​ze​​stron​​ma​​prawo​​do​​zaskarżenia​​orzeczeń​​i​​decyzji​​wydanych​​w
pierwszej​​
instancji.​​Wyjątki​​od​​tej​​
zasady​​oraz​​tryb​​zaskarżania​​określa​​ustawa.
Art.​​
51.​
​​
Każdy,​​czyje​​konstytucyjne​​wolności​​lub​​prawa​​zostały​​naruszone,​​ma
prawo,​​
na​​zasadach​​określonych​​
w​​ustawie,​​wnieść​​skargę​​do​​Trybunału
Konstytucyjnego.

Rozdział​​VI
Obowiązki
Art.​​
52.​​
Obowiązkiem​​obywatela​​stanu​​Lakeside​​jest​​wierność​​Stanowi​​Lakeside
oraz​​
troska​​o​​dobro​​wspólne.
Art.​​
53.​​
Każdy​​ma​​obowiązek​​przestrzegania​​prawa​​Stanu​​Lakeside.
Art.​​
54.​​
Każdy​​jest​​obowiązany​​do​​ponoszenia​​ciężarów​​i​​świadczeń​​publicznych,​​
w
tym​​
podatków.
Art.​​
55.​​
Każdy​​jest​​obowiązany​​do​​dbałości​​o​​stan​​środowiska​​i​​ponosi
odpowiedzialność​​za​​spowodowane​​przez​​siebie​​jego​​pogorszenie.​​Zasady​​tej
odpowiedzialności​​określa​​ustawa.
Rozdział​​VII
Źródła​​Prawa
Art.​​
56.​​
Źródłami​​powszechnie​​obowiązującego​​prawa​​w​​Stanie​​Lakeside​​są:
Konstytucja,​​ustawy,​​ratyfikowane​​umowy​​międzynarodowe,​​ratyfikowane​​umowy
międzystanowe​​oraz​​rozporządzenia.
Art.​​
57.​​
1.​​Warunkiem​​wejścia​​w​​życie​​ustaw,​​rozporządzeń​​oraz​​aktów​​prawa
miejscowego​​jest​​ich​​ogłoszenie.
2.​​
Prawo​​
nabiera​​mocy​​po​​48​​godzinach​​od​​jego​​ustanowienia​​oraz​​publicznego
udostępnienia.
Art.​​
58.​​
1.​​Rozporządzenia​​są​​wydawane​​przez​​organy​​wskazane​​w​​Konstytucji.
2.​​
Organ​​upoważniony​​do​​wydania​​rozporządzenia​​nie​​może​​przekazać​​swoich
kompetencji,​​o​​których​​mowa​​w​​ust.​​1,​​innemu​​organowi.
Art.​​
59.​​
Rozporządzenia​​z​​mocą​​ustawy​​może​​wydawać​​Burmistrz​​Stanu​​Lakeside.
Rozdział​​VIII
Rząd​​Stanu​​Lakeside
Art.​​
60.​
​​
Władzę​​ustawodawczą​​w​​Stanie​​Lakeside​​sprawuje​​Burmistrz.
Art.​​
61.​​
1.​​​Trybunał​​konstytucyjny​​sprawuję​​kontrolę​​nad​​działalnością​​Burmistrza.
​​
2.​​
W​​
skład​​trybunału​​konstytucyjnego​​wchodzi:​​Sędzia​​Najwyższy,​​Prokurator
Generalny​​oraz​​Prezes​​Departamentu​​Sprawiedliwości.
3.​​
Decyzje​​trybunału​​konstytucyjnego​​są​​jawne.
4.​​
Trybunał​​konstytucyjny​​rozpatruje​​wniosek​​obywateli​​o​​odwołanie​​Burmistrza
stanu​​
Lakeside.
Art.​​
62.​​
Burmistrz​​może​​powołać​​komisję​​śledczą​​do​​zbadania​​określonej​​sprawy.

Rozdział​​IX
Wybory​​i​​kadencja
Art.​​
63.​
​​
Burmistrz​​wybierany​​jest​​na​​okres​​31​​dni.
Art.​​
64.​​​
1.​​Ważność​​wyborów​​stwierdza​​Sąd​​Najwyższy.
2.​​
Wyborcy​​przysługuje​​prawo​​zgłoszenia​​do​​Sądu​​Najwyższego​​protestu​​przeciwko
ważności​​
wyborów.
3.​​
W​​
razie​​stwierdzenia​​nieważności​​wyborów​​przeprowadza​​się​​nowe​​wybory.
Art.​​
65.​​
Kandydatów​​na​​Burmistrza​​mogą​​zgłaszać​​partie​​polityczne
Art.​​
66.​​
Na​​stanowisko​​Burmistrza​​można​​być​​wybranym​​dwukrotnie.

Rozdział​​X
Referendum
Art.​​
67.​​
1.​​W​​sprawach​​o​​szczególnym​​znaczeniu​​dla​​państwa​​może​​być
przeprowadzone​​referendum​​ogólnokrajowe.
2.​​
Referendum​​ogólnokrajowe​​ma​​
prawo​​zarządzić​​Burmistrz.
3.​​
Jeżeli​​
w​​referendum​​ogólnokrajowym​​wzięło​​udział​​więcej​​niż​​połowa
uprawnionych​​do​​głosowania,​​wynik​​referendum​​jest​​wiążący.
4.​​
Ważność​​referendum​​ogólnokrajowego​​oraz​​referendum​​stwierdza​​Sąd
Najwyższy.
Rozdział​​XI
Burmistrz​​Stanu​​Lakeside
Art.​​
68.​​​
Burmistrz​​Stanu​​Lakeside​​jest​​najwyższym​​przedstawicielem​​Stanu
Lakeside​​
i​​gwarantem​​ciągłości​​władzy​​państwowej.
Art.​​
69.​​
Burmistrz​​Stanu​​Lakeside​​wybierany​​jest​​przez​​obywateli​​w​​wyborach
powszechnych,​​równych,​​bezpośrednich​​i​​w​​głosowaniu​​tajnym.
Art.​​
70.​​
Kadencja​​Burmistrza​​rozpoczyna​​się​​w​​dniu​​objęcia​​przez​​niego​​urzędu.
Art.​​
71.​
​​
Burmistrz​​obejmuje​​urząd​​po​​złożeniu​​następującej​​przysięgi:
„Obejmując​​z​​woli​​Narodu​​urząd​​Burmistrza​​Stanu​​Lakeside,​​uroczyście​​przysięgam,
że​​
dochowam​​wierności​​postanowieniom​​Konstytucji,​​będę​​strzegł​​niezłomnie
godności​​
Narodu,​​niepodległości​​i​​
bezpieczeństwa​​Państwa,​​a​​dobro​​Ojczyzny​​oraz
pomyślność​​obywateli​​będą​​dla​​mnie​​zawsze​​najwyższym​​nakazem”
Przysięga​​może​​być​​złożona​​z​​dodaniem​​zdania​​„Tak​​mi​​dopomóż​​Bóg”.
Art.​​
72.​​
Burmistrz​​nie​​może​​piastować​​żadnego​​innego​​urzędu​​ani​​pełnić​​żadnej
funkcji​​
publicznej,​​z​​wyjątkiem​​tych,​​które​​są​​związane​​ze​​sprawowanym​​urzędem.
Art.​​
73.​​
Burmistrz​​Stanu​​Lakeside​​nadaje​​ordery​​i​​odznaczenia.
Art.​​
74.​
​​
Burmistrz​​Stanu​​Lakeside​​jest​​zobowiązany​​działać​​na​​dobro​​obywateli​​oraz
Stanu​​
Lakeside.

Art.​​
75.​
​​
Burmistrz​​Stanu​​Lakeside​​za​​naruszenie​​Konstytucji,​​ustawy​​lub​​za
popełnienie​​przestępstwa​​może​​być​​pociągnięty​​do​​odpowiedzialności​​przed​​Sądem
Najwyższym.
Rozdział​​XII
Sądy,​​Trybunały​​oraz​​Prokuratura
Art.​​
76.​​
Sądy​​i​​Trybunały​​są​​władzą​​odrębną​​i​​niezależną​​od​​innych​​władz.
Art.​​
77.​​
Sądy​​i​​Trybunały​​wydają​​wyroki​​w​​imieniu​​Stanu​​Lakeside.
Art.​​
78.​​
Wymiar​​sprawiedliwości​​w​​Stanie​​Lakeside​​sprawują​​Sąd​​Najwyższy​​oraz
Sądy​​
Powszechne.
Art.​​
79.​​
Sądy​​powszechne​​sprawują​​wymiar​​sprawiedliwości​​we​​wszystkich
sprawach,​​z​​wyjątkiem​​spraw​​zastrzeżonych​​dla​​właściwości​​innych​​sądów.
Art.​​
80.​​
1.Sędziowie​​w​​sprawowaniu​​swojego​​urzędu​​są​​niezawiśli​​i​​podlegają​​tylko
Sędziemu​​Najwyższemu.
2.​​
Sędziom​​oraz​​prokuratorom​​zapewnia​​się​​warunki​​pracy​​i​​wynagrodzenie
odpowiadające​​godności​​urzędu​​oraz​​zakresowi​​ich​​obowiązków.
3.​​
Sędzia​​
oraz​​prokurator​​nie​​może​​należeć​​do​​partii​​politycznej,​​związku
zawodowego​​ani​​prowadzić​​działalności​​publicznej​​niedającej​​się​​pogodzić​​z
zasadami​​
niezależności​​sądów​​i​​niezawisłości​​sędziów.
4.​​
Prokuratorzy​​podlegają​​tylko​​Prokuratorowi​​Generalnemu.
Art.​​
81.​​
1.Sędziowie​​są​​powoływani​​przez​​Sędziego​​Najwyższego.
2.Prokuratorzy​​powoływani​​są​​przez​​Prokuratora​​Generalnego.
Art.​​
82.​​
1.Sędzia​​nie​​może​​być,​​bez​​uprzedniej​​zgody​​Sądu​​Najwyższego,
pociągnięty​​do​​odpowiedzialności​​
karnej​​ani​​pozbawiony​​wolności.​​Sędzia​​nie​​może
być​​
zatrzymany​​lub​​aresztowany,​​
z​​wyjątkiem​​ujęcia​​go​​na​​gorącym​​uczynku
przestępstwa.​​O​​zatrzymaniu​​niezwłocznie​​powiadamia​​się​​prezesa​​Departamentu
Sprawiedliwości,​​który​​może​​nakazać​​natychmiastowe​​zwolnienie​​zatrzymanego.
2.​​
Prezesa​​Departamentu​​Sprawiedliwości​​można​​zatrzymać​​jedynie​​przy​​ujęciu​​go
na​​
gorącym​​uczynku​​na​​wniosek​​Prokuratora​​Generalnego.​​Podczas​​ujęcia
funkcjonariusze​​nie​​powinni​​używać​​środków​​przymusu​​bezpośredniego​​oraz
traktować​​
zatrzymanego​​z​​szacunkiem​​odpowiednim​​dla​​jego​​stanowiska.
3.​​
Prokuratora​​Generalnego​​zatrzymać​​można​​jedynie​​przy​​ujęciu​​go​​na​​gorącym
uczynku​​
za​​pisemną​​zgodą​​Sędziego​​Najwyższego.​​Podczas​​ujęcia​​funkcjonariusze
nie​​
powinni​​używać​​środków​​przymusu​​bezpośredniego​​oraz​​traktować
zatrzymanego​​z​​szacunkiem​​odpowiednim​​dla​​jego​​stanowiska.
4.​​
Zapisy​​
z​​Art​​82.​​obejmują​​również​​byłych​​funkcjonariuszy​​wyżej​​wymienionych
stanowisk.
Art.​​
83.​​
1.​​Sąd​​Najwyższy​​sprawuje​​nadzór​​nad​​działalnością​​sądów​​powszechnych.
2.​​
Sąd​​
Najwyższy​​wykonuje​​także​​inne​​czynności​​określone​​w​​Konstytucji​​i
ustawach.

Art.​​
84.​​
Sędziego​​Najwyższego​​sądzić​​może​​jedynie​​inny​​członek​​trybunału
konstytucyjnego​​który​​na​​czas​​rozprawy​​obejmuje​​stanowisko​​sędziego.
Art.​​
85.​
Prokuratora​​Generalnego​​
sądzić​​może​​jedynie​​inny​​członek​​trybunału
konstytucyjnego​​który​​na​​czas​​rozprawy​​obejmuje​​stanowisko​​sędziego.
Art.​​
86.​​
Trybunał​​Konstytucyjny​​orzeka​​w​​sprawach:
1)​​
zgodności​​ustaw​​i​​umów​​międzynarodowych​​z​​Konstytucją,
2)​​
zgodności​​ustaw​​z​​ratyfikowanymi​​umowami​​międzynarodowymi,​​których
ratyfikacja​​wymagała​​uprzedniej​​zgody​​wyrażonej​​w​​ustawie,
3)​​
zgodności​​przepisów​​prawa,​​wydawanych​​przez​​centralne​​organy​​państwowe,​​z
Konstytucją,​​ratyfikowanymi​​umowami​​międzynarodowymi​​i​​ustawami,
4)​​
zgodności​​z​​Konstytucją​​celów​​
lub​​działalności​​partii​​politycznych,
5)​​
skargi​​
konstytucyjnej​​wymienionej​​w​​Art.​​51.
Art.​​
87.​​
Trybunał​​Konstytucyjny​​rozstrzyga​​spory​​kompetencyjne​​pomiędzy
organami​​państwa.
Art.​​
88.​​
Orzeczenia​​Trybunału​​Konstytucyjnego​​mają​​moc​​powszechnie
obowiązującą​​i​​są​​ostateczne.
Art.​​
89.​​
Dowody​​w​​sprawach​​muszą​​zostać​​uzyskane​​w​​sposób​​legalny.
nia


Related documents


kopia konstytucja stan lakeside
kopia lakeside kodeks cywilny
00 11 kuhkl fc ca y
odpowiedzi do testu z ochr
prawo ochrony rodowiska
statut msm jaros aw

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Kopia Konstytucja Stan Lakeside.pdf