PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactKopia Konstytucja Stan Lakeside .pdf


Original filename: Kopia Konstytucja Stan Lakeside.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by / Skia/PDF m63, and has been sent on pdf-archive.com on 25/09/2017 at 22:24, from IP address 89.228.x.x. The current document download page has been viewed 227 times.
File size: 213 KB (9 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Konstytucja​​
Stan​​
Lakeside
Rozdział​​I
Stan​​Lakeside
Art.​​
1.​​
Stan​​Lakeside​​jest​​dobrem​​
wspólnym​​wszystkich​​obywateli.
Art.​​
2.​
​​
Lakeside​​jest​​Stanem​​demokratycznym​​urzeczywistniającym​​zasady
sprawiedliwości​​społecznej.
Art.​​
3.​
​​1.​​
Władza​​zwierzchnia​​w​​Stanie​​Lakeside​​należy​​do​​obywateli.
2.​​
Obywatele​​sprawują​​władzę​​przez​​swoich​​przedstawicieli.
Art.​​
4.​​
Stan​​Lakeside​​strzeże​​wolności,​​praw​​człowieka​​i​​obywatela​​oraz
bezpieczeństwa​​obywateli.
Art.​​
5.​
​​Organy​​
władzy​​publicznej​​działają​​na​​podstawie​​i​​w​​granicach​​prawa.
Art.​​
6.​​
Konstytucja​​jest​​najważniejszym​​prawem​​w​​Stanie​​Lakeside.
Art.​​
7.​​
Stan​​Lakeside​​przestrzega​​
prawa​​miedzystanowego​​oraz
miedzynarodowego.
Art.​​
8.​​
Stan​​Lakeside​​​zapewnia​​wolność​​tworzenia​​i​​działania​​związków
zawodowych,​​organizacji,​​społeczno-zawodowych​​stowarzyszeń,​​ruchów
obywatelskich,​​innych​​dobrowolnych​​zrzeszeń​​oraz​​fundacji.​​
Art.​​
9.​​​Zakazane​​jest​​istnienie​​partii​​politycznych​​i​​innych​​organizacji​​odwołujących
się​​
w​​
swoich​​programach​​do​​totalitarnych​​metod​​i​​praktyk​​działania​​nazizmu,
faszyzmu​​
i​​komunizmu,​​a​​także​​tych,​​których​​program​​lub​​działalność​​zakłada​​lub
dopuszcza​​nienawiść​​rasową​​i​​narodowościową,​​stosowanie​​przemocy​​w​​celu
zdobycia​​władzy​​lub​​wpływu​​na​​politykę​​państwa​​albo​​przewiduje​​utajnienie​​struktur
lub​​
członkostwa.
Art.​​
10.​​
Stan​​Lakeside​​zapewnia​​wolność​​prasy​​i​​innych​​środków​​społecznego
przekazu.
Art.​​
11.​​
Stan​​Lakeside​​specjalną​​opieką​​otacza​​weteranów​​walk.
Art.​​
12.​​​
Społeczna​​gospodarka​​rynkowa​​oparta​​na​​wolności​​działalności
gospodarczej,​​własności​​prywatnej​​oraz​​solidarności,​​dialogu​​i​​współpracy​​partnerów
społecznych​​stanowi​​podstawę​​ustroju​​gospodarczego​​Stanu​​Lakeside
Art.​​
13.​​
1.​​​Stan​​Lakeside​​chroni​​własność​​i​​prawo​​dziedziczenia.
​​
2.​​
Wywłaszczenie​​jest​​dopuszczalne​​jedynie​​wówczas,​​gdy​​jest​​dokonywane​​na
cele​​
publiczne​​i​​za​​słusznym​​odszkodowaniem.​​
​​
3.​​
Wywłaszczenie​​odbywa​​się​​jedynie​​na​​podstawie​​wyroku​​sędziego​​najwyższego.
​​
4.​​
Utrata​​
własności​​może​​nastąpić​​także​​poprzez​​nadanie​​mandatu.
​​
5.​​
Utrata​​
własności​​z​​[Art.​​13.​​1.​​
KSL.]​​może​​nastąpić​​jedynie​​na​​zgodę​​obywatela​​
i
nie​​
może​​
przekraczać​​50,000$.
​​
6.​​
W​​
przypadku​​braku​​zgody​​obywatela​​lub​​mandatu​​o​​wartości​​przekraczającej
50,000$​​
na​​nadanie​​mandatu​​funkcjonariusz​​państwowy​​jest​​zobowiązany​​do
skierowania​​sprawy​​do​​sądu.

Art.​​
14.​​
Ograniczenie​​wolności​​działalności​​gospodarczej​​jest​​dopuszczalne​​tylko​​
w
tylko​​
ze​​
względu​​na​​ważny​​interes​​publiczny.
Art.​​
15.​​
1.​​Kościoły​​i​​inne​​związki​​wyznaniowe​​są​​równouprawnione.
2.​​
Władze​​publiczne​​w​​Stanie​​Lakeside​​zachowują​​bezstronność​​w​​sprawach
przekonań​​religijnych,​​światopoglądowych​​i​​filozoficznych,​​zapewniając​​swobodę​​ich
wyrażania​​w​​życiu​​publicznym.
3.​​
Stosunki​​między​​państwem​​a​​kościołami​​i​​innymi​​związkami​​wyznaniowymi​​są
kształtowane​​na​​zasadach​​poszanowania​​ich​​autonomii​​oraz​​wzajemnej
niezależności​​każdego​​w​​swoim​​zakresie,​​jak​​również​​współdziałania​​dla​​dobra
człowieka​​
i​​dobra​​wspólnego.
4.​​
Wcześniejsze​​zapisy​​nie​​obowiązują​​w​​odniesieniu​​do​​religii​​Islamskiej.
Art.​​
16.​​
.​​
1.​​Siły​​Zbrojne​​Stanu​​Lakeside​​służą​​ochronie​​niepodległości​​państwa​​i
niepodzielności​​jego​​terytorium​​oraz​​zapewnieniu​​bezpieczeństwa​​i​​nienaruszalności
jego​​
granic.
2.​​
Siły​​
Zbrojne​​zachowują​​neutralność​​w​​sprawach​​politycznych​​oraz​​podlegają
demokratycznej​​kontroli.
Art.​​
17.​​
W​​Stanie​​Lakeside​​językiem​​urzędowym​​jest​​język​​polski.​​Przepis​​ten​​nie
narusza​​
praw​​mniejszości​​narodowych​​wynikających​​z​​ratyfikowanych​​umów
międzynarodowych.
Rozdział​​II
Wolność,​​Prawa​​i​​Obowiązki​​Człowieka​​i​​Obywatela
Art.​​
18.​​
Przyrodzona​​i​​niezbywalna​​godność​​człowieka​​stanowi​​źródło​​wolności​​i
praw​​
człowieka​​i​​obywatela.​​Jest​​ona​​nienaruszalna,​​a​​jej​​poszanowanie​​i​​ochrona
jest​​
obowiązkiem​​władz​​publicznych.
Art.​​
19.​​
1.​​Wolność​​człowieka​​podlega​​ochronie​​prawnej.
2.​​
Każdy​​jest​​obowiązany​​szanować​​wolności​​i​​prawa​​innych.​​Nikogo​​nie​​wolno
zmuszać​​
do​​czynienia​​tego,​​czego​​prawo​​mu​​nie​​nakazuje.
3.​​
Ograniczenia​​w​​zakresie​​korzystania​​z​​konstytucyjnych​​wolności​​i​​praw​​mogą​​być
ustanawiane​​tylko​​w​​ustawie​​i​​tylko​​wtedy,​​gdy​​są​​konieczne​​w​​demokratycznym
państwie​​dla​​jego​​bezpieczeństwa​​lub​​porządku​​publicznego,​​bądź​​dla​​ochrony
środowiska,​​zdrowia​​i​​moralności​​
publicznej,​​albo​​wolności​​i​​praw​​innych​​osób.
Ograniczenia​​te​​nie​​mogą​​naruszać​​istoty​​wolności​​i​​praw.
Art.​​
20.​​​
1.​​Wszyscy​​są​​wobec​​prawa​​równi.​​Wszyscy​​mają​​prawo​​do​​równego
traktowania​​przez​​władze​​publiczne.
2.​​
Nikt​​
nie​​może​​być​​dyskryminowany​​w​​życiu​​politycznym,​​społecznym​​lub
gospodarczym​​z​​jakiejkolwiek​​przyczyny
Art.​​
21.​​
Kobieta​​i​​mężczyzna​​w​​Stanie​​Lakeside​​mają​​równe​​prawa​​w​​życiu
rodzinnym,​​politycznym,​​społecznym​​i​​gospodarczym.
Art.​​
22.​​
1.​​Obywatelstwo​​stanu​​Lakeside​​nabywa​​się​​przez​​urodzenie​​z​​rodziców
będących​​obywatelami​​Stanu​​Lakeside,​​poprzez​​narodzenie​​na​​terenie​​prawnie

należącym​​do​​stanu​​Lakeside​​lub​​
po​​nadaniu​​obywatelstwa​​przez​​Burmistrza​​Stanu
Lakeside.
2.​​
Obywatel​​Stanu​​Lakeside​​nie​​może​​utracić​​obywatelstwa,​​chyba​​że​​sam​​się​​go
zrzeknie.
Art.​​
23.​
​​
Podczas​​pobytu​​za​​granicą​​obywatel​​Stanu​​Lakeside​​ma​​prawo​​do​​opieki​​ze
strony​​
Stanu​​Lakeside.
Art.​​
24.​​
Stan​​​Lakeside​​zapewnia​​każdemu​​człowiekowi​​prawną​​ochronę​​życia.
Art.​​
25.​​
Nikt​​nie​​może​​być​​poddany​​eksperymentom​​naukowym,​​w​​tym​​medycznym,
bez​​
dobrowolnie​​wyrażonej​​zgody.
Art.​​
26.​​
Nikt​​nie​​może​​być​​poddany​​torturom​​ani​​okrutnemu,​​nieludzkiemu​​lub
poniżającemu​​traktowaniu​​i​​karaniu.​​Zakazuje​​się​​stosowania​​kar​​cielesnych.
Art.​​
27.​​
1.​​Każdemu​​zapewnia​​się​​nietykalność​​osobistą​​i​​wolność​​osobistą.
Pozbawienie​​lub​​ograniczenie​​wolności​​może​​nastąpić​​tylko​​na​​zasadach​​i​​w​​trybie
określonych​​w​​ustawie.
2.​​
Każdy​​pozbawiony​​wolności​​nie​​na​​podstawie​​wyroku​​sądowego​​ma​​prawo
odwołania​​się​​do​​sądu​​w​​celu​​niezwłocznego​​ustalenia​​legalności​​tego​​pozbawienia.
O​​
pozbawieniu​​wolności​​powiadamia​​się​​niezwłocznie​​rodzinę​​lub​​osobę​​wskazaną
przez​​
pozbawionego​​wolności.
3.​​
Każdy​​zatrzymany​​powinien​​być​​niezwłocznie​​i​​w​​sposób​​zrozumiały​​dla​​niego
poinformowany​​o​​przyczynach​​zatrzymania.
4.​​
Każdy​​pozbawiony​​wolności​​powinien​​być​​traktowany​​w​​sposób​​humanitarny.
5.​​
Każdemu​​zatrzymanemu​​muszą​​zostać​​przedstawione​​prawa​​mirandy.
6.​​
Każdy​​bezprawnie​​pozbawiony​​wolności​​ma​​prawo​​do​​odszkodowania
Art.​​
28.​​
1.​​Odpowiedzialności​​karnej​​podlega​​ten​​tylko,​​kto​​dopuścił​​się​​czynu
zabronionego​​pod​​groźbą​​kary​​przez​​ustawę​​obowiązującą​​w​​czasie​​jego
popełnienia.​​Zasada​​ta​​nie​​stoi​​na​​
przeszkodzie​​ukaraniu​​za​​czyn,​​który​​w​​czasie
jego​​
popełnienia​​stanowił​​przestępstwo​​w​​myśl​​prawa​​międzynarodowego.
2.​​
Każdy,​​przeciw​​komu​​prowadzone​​jest​​postępowanie​​karne,​​ma​​prawo​​do​​obrony
we​​
wszystkich​​stadiach​​postępowania.​​Może​​on​​w​​szczególności​​wybrać​​obrońcę
lub​​
korzystać​​z​​obrońcy​​z​​urzędu.
3.​​
Każdego​​uważa​​się​​za​​niewinnego,​​dopóki​​oskarżony​​nie​​zostanie​​ukarany.
4.​​
Dopóki​​
kara​​nie​​zostanie​​nałożona​​oskarżony​​ma​​prawo​​do​​odwołania​​się​​do​​sądu
od​​
kary​​
ustanowionej​​przez​​funkcjonariusza​​państwowy.
5.​​
Funkcjonariusz​​państwowy​​przed​​nałożeniem​​karny​​musi​​dać​​możliwość
odwołania​​się​​do​​sądu​​dla​​oskarżonego.
Art.​​
29.​​
Zbrodnie​​wojenne​​i​​zbrodnie​​przeciwko​​ludzkości​​nie​​podlegają
przedawnieniu.
Art.​​
30.​​
1.​​Każdy​​ma​​prawo​​do​​sprawiedliwego​​i​​jawnego​​rozpatrzenia​​sprawy​​bez
nieuzasadnionej​​zwłoki​​przez​​właściwy,​​niezależny,​​bezstronny​​i​​niezawisły​​sąd.
2.​​
Wyłączenie​​jawności​​rozprawy​​
może​​nastąpić​​ze​​względu​​na​​moralność,
bezpieczeństwo​​państwa​​i​​porządek​​publiczny​​oraz​​ze​​względu​​na​​ochronę​​życia
prywatnego​​stron​​lub​​inny​​ważny​​interes​​prywatny.​​Wyrok​​ogłaszany​​jest​​publicznie.

Art.​​
31.​​
Przepadek​​rzeczy​​może​​nastąpić​​tylko​​w​​przypadkach​​określonych​​w
ustawie​​
i​​tylko​​na​​podstawie​​prawomocnego​​orzeczenia​​sądu.
Art.​​
32.​​
Każdy​​ma​​prawo​​do​​ochrony​​prawnej​​życia​​prywatnego,​​rodzinnego,​​czci​​i
dobrego​​
imienia​​oraz​​do​​decydowania​​o​​swoim​​życiu​​osobistym.
Art.​​
33.​​
Zapewnia​​się​​wolność​​i​​ochronę​​tajemnicy​​komunikowania​​się.
Art.​​
34.​​
Zapewnia​​się​​nienaruszalność​​mieszkania.​​Przeszukanie​​mieszkania​​lub
pomieszczenia​​może​​nastąpić​​jedynie​​w​​przypadku​​wydania​​pisemnej​​zgody
sędziego.
Art.​​
35.​
​​
1.​​Każdemu​​zapewnia​​się​​wolność​​poruszania​​się​​po​​terytorium​​Stanu
Lakeside​​
oraz​​wyboru​​miejsca​​zamieszkania​​i​​pobytu​.
2.​​
Wolności,​​o​​których​​mowa​​w​​ust.​​1​​może​​podlegać​​ograniczeniom​​określonym​​w
ustawie.
Art.​​
36.​​
1.​​Każdemu​​zapewnia​​się​​wolność​​wyrażania​​swoich​​poglądów​​oraz
pozyskiwania​​i​​rozpowszechniania​​informacji.
2.​​
Cenzura​​prewencyjna​​środków​​
społecznego​​przekazu​​oraz​​koncesjonowanie
prasy​​
są​​
zakazane.​​Ustawa​​może​​
wprowadzić​​obowiązek​​uprzedniego​​uzyskania
koncesji​​
na​​prowadzenie​​stacji​​radiowej​​lub​​telewizyjnej.
3.​​
Ograniczenie​​dostępu​​do​​informacji​​może​​nastąpić​​w​​​wypadku​​działania​​na​​dobro
państwowe.
Rozdział​​III
Wolności​​i​​prawa​​polityczne
Art.​​
37.​​
Każdemu​​zapewnia​​się​​wolność​​organizowania​​pokojowych​​zgromadzeń​​i
uczestniczenia​​w​​nich.​​Ograniczenie​​tej​​wolności​​może​​określać​​ustawa.
Art.​​
38.​​
1.​​Każdemu​​zapewnia​​się​​wolność​​zrzeszania​​się.
2.​​
Zakazane​​są​​zrzeszenia,​​których​​cel​​lub​​działalność​​są​​sprzeczne​​z​​Konstytucją
lub​​
ustawą.​​O​​odmowie​​rejestracji​​lub​​zakazie​​działania​​takiego​​zrzeszenia​​orzeka
sąd.
Art.​​
39.​​
Obywatele​​Stanu​​Lakeside​​korzystający​​z​​pełni​​praw​​publicznych​​mają
prawo​​
dostępu​​do​​służby​​publicznej​​na​​jednakowych​​zasadach.
Art.​​
40.​​
1.​​Obywatel​​Stanu​​Lakeside​​ma​​prawo​​udziału​​w​​referendum​​oraz​​prawo
wybierania​​Burmistrza,​​jeżeli​​najpóźniej​​w​​dniu​​głosowania​​kończy​​18​​lat.
2.​​
Prawo​​
udziału​​w​​referendum​​oraz​​prawo​​wybierania​​nie​​przysługuje​​osobom,
które​​
prawomocnym​​orzeczeniem​​
sądowym​​są​​ubezwłasnowolnione​​lub​​pozbawione
praw​​
publicznych​​albo​​wyborczych.
Art.​​
41.​​
Każdy​​ma​​prawo​​składać​​
petycje,​​wnioski​​i​​skargi​​w​​interesie​​publicznym,
własnym​​lub​​innej​​osoby​​za​​jej​​zgodą​​do​​organów​​władzy​​publicznej​​oraz​​do
organizacji​​i​​instytucji​​społecznych​​w​​związku​​z​​wykonywanymi​​przez​​nie​​zadaniami
zleconymi​​z​​zakresu​​administracji​​
publicznej.​​Wnioski​​rozpatruje​​Sąd​​Najwyższy.

Rozdział​​IV
Wolność​​i​​prawa​​ekonomiczne​​i​​kulturalne.
Art.​​
42.​
​​
1.​​Każdy​​ma​​prawo​​do​​własności,​​innych​​praw​​majątkowych​​oraz​​prawo
dziedziczenia.
2.​​
Własność,​​inne​​prawa​​majątkowe​​oraz​​prawo​​dziedziczenia​​podlegają​​równej​​dla
wszystkich​​ochronie​​prawnej.
3.​​
Własność​​może​​być​​ograniczona​​tylko​​w​​drodze​​rozprawy​​sądowej.
Art.​​
43.​
​​
Każdy​​ma​​prawo​​do​​bezpiecznych​​i​​higienicznych​​warunków​​pracy.
Art.​​
44.​​
1.​​Każdy​​ma​​prawo​​do​​ochrony​​zdrowia.
2.​​
Obywatelom,​​niezależnie​​od​​ich​​sytuacji​​materialnej,​​władze​​publiczne​​zapewniają
równy​​
dostęp​​do​​świadczeń​​opieki​​zdrowotnej​​finansowanej​​ze​​środków​​publicznych.
3.​​
Władze​​publiczne​​są​​obowiązane​​do​​zwalczania​​chorób​​epidemicznych​​i
zapobiegania​​negatywnym​​dla​​zdrowia​​skutkom​​degradacji​​środowiska.
Art.​​
45.​​
Państwo​​w​​swojej​​polityce​​społecznej​​i​​gospodarczej​​uwzględnia​​dobro
rodziny.
Art.​​
46.​
​​
Każdemu​​zapewnia​​się​​wolność​​twórczości​​artystycznej,​​badań​​naukowych
oraz​​
ogłaszania​​ich​​wyników,​​wolność​​nauczania,​​a​​także​​wolność​​korzystania​​z
dóbr​​
kultury
Art.​​
47.​​
1.​​Władze​​publiczne​​prowadzą​​politykę​​zapewniającą​​bezpieczeństwo
ekologiczne​​współczesnemu​​i​​przyszłym​​pokoleniom.
2.​​
Ochrona​​środowiska​​jest​​obowiązkiem​​władz​​publicznych.
3.​​
Każdy​​ma​​prawo​​do​​informacji​​o​​stanie​​i​​ochronie​​środowiska.
Art.​​
48.​​
Władze​​publiczne​​chronią​​konsumentów,​​użytkowników​​i​​najemców​​przed
działaniami​​zagrażającymi​​ich​​zdrowiu,​​prywatności​​i​​bezpieczeństwu​​oraz​​przed
nieuczciwymi​​praktykami​​rynkowymi.
Rozdział​​V
Środki​​ochrony​​wolności​​i​​praw.
Art.​​
49.​​
1.​​Każdy​​ma​​prawo​​do​​wynagrodzenia​​szkody,​​jaka​​została​​mu​​wyrządzona
przez​​
niezgodne​​z​​prawem​​działanie​​organu​​władzy​​publicznej.
2.​​
Ustawa​​nie​​może​​nikomu​​zamykać​​drogi​​sądowej​​dochodzenia​​naruszonych
wolności​​
lub​​praw.
Art.​​
50.​​
Każda​​ze​​stron​​ma​​prawo​​do​​zaskarżenia​​orzeczeń​​i​​decyzji​​wydanych​​w
pierwszej​​
instancji.​​Wyjątki​​od​​tej​​
zasady​​oraz​​tryb​​zaskarżania​​określa​​ustawa.
Art.​​
51.​
​​
Każdy,​​czyje​​konstytucyjne​​wolności​​lub​​prawa​​zostały​​naruszone,​​ma
prawo,​​
na​​zasadach​​określonych​​
w​​ustawie,​​wnieść​​skargę​​do​​Trybunału
Konstytucyjnego.

Rozdział​​VI
Obowiązki
Art.​​
52.​​
Obowiązkiem​​obywatela​​stanu​​Lakeside​​jest​​wierność​​Stanowi​​Lakeside
oraz​​
troska​​o​​dobro​​wspólne.
Art.​​
53.​​
Każdy​​ma​​obowiązek​​przestrzegania​​prawa​​Stanu​​Lakeside.
Art.​​
54.​​
Każdy​​jest​​obowiązany​​do​​ponoszenia​​ciężarów​​i​​świadczeń​​publicznych,​​
w
tym​​
podatków.
Art.​​
55.​​
Każdy​​jest​​obowiązany​​do​​dbałości​​o​​stan​​środowiska​​i​​ponosi
odpowiedzialność​​za​​spowodowane​​przez​​siebie​​jego​​pogorszenie.​​Zasady​​tej
odpowiedzialności​​określa​​ustawa.
Rozdział​​VII
Źródła​​Prawa
Art.​​
56.​​
Źródłami​​powszechnie​​obowiązującego​​prawa​​w​​Stanie​​Lakeside​​są:
Konstytucja,​​ustawy,​​ratyfikowane​​umowy​​międzynarodowe,​​ratyfikowane​​umowy
międzystanowe​​oraz​​rozporządzenia.
Art.​​
57.​​
1.​​Warunkiem​​wejścia​​w​​życie​​ustaw,​​rozporządzeń​​oraz​​aktów​​prawa
miejscowego​​jest​​ich​​ogłoszenie.
2.​​
Prawo​​
nabiera​​mocy​​po​​48​​godzinach​​od​​jego​​ustanowienia​​oraz​​publicznego
udostępnienia.
Art.​​
58.​​
1.​​Rozporządzenia​​są​​wydawane​​przez​​organy​​wskazane​​w​​Konstytucji.
2.​​
Organ​​upoważniony​​do​​wydania​​rozporządzenia​​nie​​może​​przekazać​​swoich
kompetencji,​​o​​których​​mowa​​w​​ust.​​1,​​innemu​​organowi.
Art.​​
59.​​
Rozporządzenia​​z​​mocą​​ustawy​​może​​wydawać​​Burmistrz​​Stanu​​Lakeside.
Rozdział​​VIII
Rząd​​Stanu​​Lakeside
Art.​​
60.​
​​
Władzę​​ustawodawczą​​w​​Stanie​​Lakeside​​sprawuje​​Burmistrz.
Art.​​
61.​​
1.​​​Trybunał​​konstytucyjny​​sprawuję​​kontrolę​​nad​​działalnością​​Burmistrza.
​​
2.​​
W​​
skład​​trybunału​​konstytucyjnego​​wchodzi:​​Sędzia​​Najwyższy,​​Prokurator
Generalny​​oraz​​Prezes​​Departamentu​​Sprawiedliwości.
3.​​
Decyzje​​trybunału​​konstytucyjnego​​są​​jawne.
4.​​
Trybunał​​konstytucyjny​​rozpatruje​​wniosek​​obywateli​​o​​odwołanie​​Burmistrza
stanu​​
Lakeside.
Art.​​
62.​​
Burmistrz​​może​​powołać​​komisję​​śledczą​​do​​zbadania​​określonej​​sprawy.

Rozdział​​IX
Wybory​​i​​kadencja
Art.​​
63.​
​​
Burmistrz​​wybierany​​jest​​na​​okres​​31​​dni.
Art.​​
64.​​​
1.​​Ważność​​wyborów​​stwierdza​​Sąd​​Najwyższy.
2.​​
Wyborcy​​przysługuje​​prawo​​zgłoszenia​​do​​Sądu​​Najwyższego​​protestu​​przeciwko
ważności​​
wyborów.
3.​​
W​​
razie​​stwierdzenia​​nieważności​​wyborów​​przeprowadza​​się​​nowe​​wybory.
Art.​​
65.​​
Kandydatów​​na​​Burmistrza​​mogą​​zgłaszać​​partie​​polityczne
Art.​​
66.​​
Na​​stanowisko​​Burmistrza​​można​​być​​wybranym​​dwukrotnie.

Rozdział​​X
Referendum
Art.​​
67.​​
1.​​W​​sprawach​​o​​szczególnym​​znaczeniu​​dla​​państwa​​może​​być
przeprowadzone​​referendum​​ogólnokrajowe.
2.​​
Referendum​​ogólnokrajowe​​ma​​
prawo​​zarządzić​​Burmistrz.
3.​​
Jeżeli​​
w​​referendum​​ogólnokrajowym​​wzięło​​udział​​więcej​​niż​​połowa
uprawnionych​​do​​głosowania,​​wynik​​referendum​​jest​​wiążący.
4.​​
Ważność​​referendum​​ogólnokrajowego​​oraz​​referendum​​stwierdza​​Sąd
Najwyższy.
Rozdział​​XI
Burmistrz​​Stanu​​Lakeside
Art.​​
68.​​​
Burmistrz​​Stanu​​Lakeside​​jest​​najwyższym​​przedstawicielem​​Stanu
Lakeside​​
i​​gwarantem​​ciągłości​​władzy​​państwowej.
Art.​​
69.​​
Burmistrz​​Stanu​​Lakeside​​wybierany​​jest​​przez​​obywateli​​w​​wyborach
powszechnych,​​równych,​​bezpośrednich​​i​​w​​głosowaniu​​tajnym.
Art.​​
70.​​
Kadencja​​Burmistrza​​rozpoczyna​​się​​w​​dniu​​objęcia​​przez​​niego​​urzędu.
Art.​​
71.​
​​
Burmistrz​​obejmuje​​urząd​​po​​złożeniu​​następującej​​przysięgi:
„Obejmując​​z​​woli​​Narodu​​urząd​​Burmistrza​​Stanu​​Lakeside,​​uroczyście​​przysięgam,
że​​
dochowam​​wierności​​postanowieniom​​Konstytucji,​​będę​​strzegł​​niezłomnie
godności​​
Narodu,​​niepodległości​​i​​
bezpieczeństwa​​Państwa,​​a​​dobro​​Ojczyzny​​oraz
pomyślność​​obywateli​​będą​​dla​​mnie​​zawsze​​najwyższym​​nakazem”
Przysięga​​może​​być​​złożona​​z​​dodaniem​​zdania​​„Tak​​mi​​dopomóż​​Bóg”.
Art.​​
72.​​
Burmistrz​​nie​​może​​piastować​​żadnego​​innego​​urzędu​​ani​​pełnić​​żadnej
funkcji​​
publicznej,​​z​​wyjątkiem​​tych,​​które​​są​​związane​​ze​​sprawowanym​​urzędem.
Art.​​
73.​​
Burmistrz​​Stanu​​Lakeside​​nadaje​​ordery​​i​​odznaczenia.
Art.​​
74.​
​​
Burmistrz​​Stanu​​Lakeside​​jest​​zobowiązany​​działać​​na​​dobro​​obywateli​​oraz
Stanu​​
Lakeside.

Art.​​
75.​
​​
Burmistrz​​Stanu​​Lakeside​​za​​naruszenie​​Konstytucji,​​ustawy​​lub​​za
popełnienie​​przestępstwa​​może​​być​​pociągnięty​​do​​odpowiedzialności​​przed​​Sądem
Najwyższym.
Rozdział​​XII
Sądy,​​Trybunały​​oraz​​Prokuratura
Art.​​
76.​​
Sądy​​i​​Trybunały​​są​​władzą​​odrębną​​i​​niezależną​​od​​innych​​władz.
Art.​​
77.​​
Sądy​​i​​Trybunały​​wydają​​wyroki​​w​​imieniu​​Stanu​​Lakeside.
Art.​​
78.​​
Wymiar​​sprawiedliwości​​w​​Stanie​​Lakeside​​sprawują​​Sąd​​Najwyższy​​oraz
Sądy​​
Powszechne.
Art.​​
79.​​
Sądy​​powszechne​​sprawują​​wymiar​​sprawiedliwości​​we​​wszystkich
sprawach,​​z​​wyjątkiem​​spraw​​zastrzeżonych​​dla​​właściwości​​innych​​sądów.
Art.​​
80.​​
1.Sędziowie​​w​​sprawowaniu​​swojego​​urzędu​​są​​niezawiśli​​i​​podlegają​​tylko
Sędziemu​​Najwyższemu.
2.​​
Sędziom​​oraz​​prokuratorom​​zapewnia​​się​​warunki​​pracy​​i​​wynagrodzenie
odpowiadające​​godności​​urzędu​​oraz​​zakresowi​​ich​​obowiązków.
3.​​
Sędzia​​
oraz​​prokurator​​nie​​może​​należeć​​do​​partii​​politycznej,​​związku
zawodowego​​ani​​prowadzić​​działalności​​publicznej​​niedającej​​się​​pogodzić​​z
zasadami​​
niezależności​​sądów​​i​​niezawisłości​​sędziów.
4.​​
Prokuratorzy​​podlegają​​tylko​​Prokuratorowi​​Generalnemu.
Art.​​
81.​​
1.Sędziowie​​są​​powoływani​​przez​​Sędziego​​Najwyższego.
2.Prokuratorzy​​powoływani​​są​​przez​​Prokuratora​​Generalnego.
Art.​​
82.​​
1.Sędzia​​nie​​może​​być,​​bez​​uprzedniej​​zgody​​Sądu​​Najwyższego,
pociągnięty​​do​​odpowiedzialności​​
karnej​​ani​​pozbawiony​​wolności.​​Sędzia​​nie​​może
być​​
zatrzymany​​lub​​aresztowany,​​
z​​wyjątkiem​​ujęcia​​go​​na​​gorącym​​uczynku
przestępstwa.​​O​​zatrzymaniu​​niezwłocznie​​powiadamia​​się​​prezesa​​Departamentu
Sprawiedliwości,​​który​​może​​nakazać​​natychmiastowe​​zwolnienie​​zatrzymanego.
2.​​
Prezesa​​Departamentu​​Sprawiedliwości​​można​​zatrzymać​​jedynie​​przy​​ujęciu​​go
na​​
gorącym​​uczynku​​na​​wniosek​​Prokuratora​​Generalnego.​​Podczas​​ujęcia
funkcjonariusze​​nie​​powinni​​używać​​środków​​przymusu​​bezpośredniego​​oraz
traktować​​
zatrzymanego​​z​​szacunkiem​​odpowiednim​​dla​​jego​​stanowiska.
3.​​
Prokuratora​​Generalnego​​zatrzymać​​można​​jedynie​​przy​​ujęciu​​go​​na​​gorącym
uczynku​​
za​​pisemną​​zgodą​​Sędziego​​Najwyższego.​​Podczas​​ujęcia​​funkcjonariusze
nie​​
powinni​​używać​​środków​​przymusu​​bezpośredniego​​oraz​​traktować
zatrzymanego​​z​​szacunkiem​​odpowiednim​​dla​​jego​​stanowiska.
4.​​
Zapisy​​
z​​Art​​82.​​obejmują​​również​​byłych​​funkcjonariuszy​​wyżej​​wymienionych
stanowisk.
Art.​​
83.​​
1.​​Sąd​​Najwyższy​​sprawuje​​nadzór​​nad​​działalnością​​sądów​​powszechnych.
2.​​
Sąd​​
Najwyższy​​wykonuje​​także​​inne​​czynności​​określone​​w​​Konstytucji​​i
ustawach.

Art.​​
84.​​
Sędziego​​Najwyższego​​sądzić​​może​​jedynie​​inny​​członek​​trybunału
konstytucyjnego​​który​​na​​czas​​rozprawy​​obejmuje​​stanowisko​​sędziego.
Art.​​
85.​
Prokuratora​​Generalnego​​
sądzić​​może​​jedynie​​inny​​członek​​trybunału
konstytucyjnego​​który​​na​​czas​​rozprawy​​obejmuje​​stanowisko​​sędziego.
Art.​​
86.​​
Trybunał​​Konstytucyjny​​orzeka​​w​​sprawach:
1)​​
zgodności​​ustaw​​i​​umów​​międzynarodowych​​z​​Konstytucją,
2)​​
zgodności​​ustaw​​z​​ratyfikowanymi​​umowami​​międzynarodowymi,​​których
ratyfikacja​​wymagała​​uprzedniej​​zgody​​wyrażonej​​w​​ustawie,
3)​​
zgodności​​przepisów​​prawa,​​wydawanych​​przez​​centralne​​organy​​państwowe,​​z
Konstytucją,​​ratyfikowanymi​​umowami​​międzynarodowymi​​i​​ustawami,
4)​​
zgodności​​z​​Konstytucją​​celów​​
lub​​działalności​​partii​​politycznych,
5)​​
skargi​​
konstytucyjnej​​wymienionej​​w​​Art.​​51.
Art.​​
87.​​
Trybunał​​Konstytucyjny​​rozstrzyga​​spory​​kompetencyjne​​pomiędzy
organami​​państwa.
Art.​​
88.​​
Orzeczenia​​Trybunału​​Konstytucyjnego​​mają​​moc​​powszechnie
obowiązującą​​i​​są​​ostateczne.
Art.​​
89.​​
Dowody​​w​​sprawach​​muszą​​zostać​​uzyskane​​w​​sposób​​legalny.
nia


Related documents


s michalkiewicz projekt konstytucji rp min
kopia konstytucja stan lakeside
kopia lakeside kodeks cywilny
psych sad
pius ix syllabus errorum
00 11 kuhkl fc ca y


Related keywords