Kopia Konstytucja Stan Lakeside.pdf


Preview of PDF document kopia-konstytucja-stan-lakeside.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Text preview


należącym​​do​​stanu​​Lakeside​​lub​​
po​​nadaniu​​obywatelstwa​​przez​​Burmistrza​​Stanu
Lakeside.
2.​​
Obywatel​​Stanu​​Lakeside​​nie​​może​​utracić​​obywatelstwa,​​chyba​​że​​sam​​się​​go
zrzeknie.
Art.​​
23.​
​​
Podczas​​pobytu​​za​​granicą​​obywatel​​Stanu​​Lakeside​​ma​​prawo​​do​​opieki​​ze
strony​​
Stanu​​Lakeside.
Art.​​
24.​​
Stan​​​Lakeside​​zapewnia​​każdemu​​człowiekowi​​prawną​​ochronę​​życia.
Art.​​
25.​​
Nikt​​nie​​może​​być​​poddany​​eksperymentom​​naukowym,​​w​​tym​​medycznym,
bez​​
dobrowolnie​​wyrażonej​​zgody.
Art.​​
26.​​
Nikt​​nie​​może​​być​​poddany​​torturom​​ani​​okrutnemu,​​nieludzkiemu​​lub
poniżającemu​​traktowaniu​​i​​karaniu.​​Zakazuje​​się​​stosowania​​kar​​cielesnych.
Art.​​
27.​​
1.​​Każdemu​​zapewnia​​się​​nietykalność​​osobistą​​i​​wolność​​osobistą.
Pozbawienie​​lub​​ograniczenie​​wolności​​może​​nastąpić​​tylko​​na​​zasadach​​i​​w​​trybie
określonych​​w​​ustawie.
2.​​
Każdy​​pozbawiony​​wolności​​nie​​na​​podstawie​​wyroku​​sądowego​​ma​​prawo
odwołania​​się​​do​​sądu​​w​​celu​​niezwłocznego​​ustalenia​​legalności​​tego​​pozbawienia.
O​​
pozbawieniu​​wolności​​powiadamia​​się​​niezwłocznie​​rodzinę​​lub​​osobę​​wskazaną
przez​​
pozbawionego​​wolności.
3.​​
Każdy​​zatrzymany​​powinien​​być​​niezwłocznie​​i​​w​​sposób​​zrozumiały​​dla​​niego
poinformowany​​o​​przyczynach​​zatrzymania.
4.​​
Każdy​​pozbawiony​​wolności​​powinien​​być​​traktowany​​w​​sposób​​humanitarny.
5.​​
Każdemu​​zatrzymanemu​​muszą​​zostać​​przedstawione​​prawa​​mirandy.
6.​​
Każdy​​bezprawnie​​pozbawiony​​wolności​​ma​​prawo​​do​​odszkodowania
Art.​​
28.​​
1.​​Odpowiedzialności​​karnej​​podlega​​ten​​tylko,​​kto​​dopuścił​​się​​czynu
zabronionego​​pod​​groźbą​​kary​​przez​​ustawę​​obowiązującą​​w​​czasie​​jego
popełnienia.​​Zasada​​ta​​nie​​stoi​​na​​
przeszkodzie​​ukaraniu​​za​​czyn,​​który​​w​​czasie
jego​​
popełnienia​​stanowił​​przestępstwo​​w​​myśl​​prawa​​międzynarodowego.
2.​​
Każdy,​​przeciw​​komu​​prowadzone​​jest​​postępowanie​​karne,​​ma​​prawo​​do​​obrony
we​​
wszystkich​​stadiach​​postępowania.​​Może​​on​​w​​szczególności​​wybrać​​obrońcę
lub​​
korzystać​​z​​obrońcy​​z​​urzędu.
3.​​
Każdego​​uważa​​się​​za​​niewinnego,​​dopóki​​oskarżony​​nie​​zostanie​​ukarany.
4.​​
Dopóki​​
kara​​nie​​zostanie​​nałożona​​oskarżony​​ma​​prawo​​do​​odwołania​​się​​do​​sądu
od​​
kary​​
ustanowionej​​przez​​funkcjonariusza​​państwowy.
5.​​
Funkcjonariusz​​państwowy​​przed​​nałożeniem​​karny​​musi​​dać​​możliwość
odwołania​​się​​do​​sądu​​dla​​oskarżonego.
Art.​​
29.​​
Zbrodnie​​wojenne​​i​​zbrodnie​​przeciwko​​ludzkości​​nie​​podlegają
przedawnieniu.
Art.​​
30.​​
1.​​Każdy​​ma​​prawo​​do​​sprawiedliwego​​i​​jawnego​​rozpatrzenia​​sprawy​​bez
nieuzasadnionej​​zwłoki​​przez​​właściwy,​​niezależny,​​bezstronny​​i​​niezawisły​​sąd.
2.​​
Wyłączenie​​jawności​​rozprawy​​
może​​nastąpić​​ze​​względu​​na​​moralność,
bezpieczeństwo​​państwa​​i​​porządek​​publiczny​​oraz​​ze​​względu​​na​​ochronę​​życia
prywatnego​​stron​​lub​​inny​​ważny​​interes​​prywatny.​​Wyrok​​ogłaszany​​jest​​publicznie.