Kopia Konstytucja Stan Lakeside.pdf


Preview of PDF document kopia-konstytucja-stan-lakeside.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Text preview


Art.​​
31.​​
Przepadek​​rzeczy​​może​​nastąpić​​tylko​​w​​przypadkach​​określonych​​w
ustawie​​
i​​tylko​​na​​podstawie​​prawomocnego​​orzeczenia​​sądu.
Art.​​
32.​​
Każdy​​ma​​prawo​​do​​ochrony​​prawnej​​życia​​prywatnego,​​rodzinnego,​​czci​​i
dobrego​​
imienia​​oraz​​do​​decydowania​​o​​swoim​​życiu​​osobistym.
Art.​​
33.​​
Zapewnia​​się​​wolność​​i​​ochronę​​tajemnicy​​komunikowania​​się.
Art.​​
34.​​
Zapewnia​​się​​nienaruszalność​​mieszkania.​​Przeszukanie​​mieszkania​​lub
pomieszczenia​​może​​nastąpić​​jedynie​​w​​przypadku​​wydania​​pisemnej​​zgody
sędziego.
Art.​​
35.​
​​
1.​​Każdemu​​zapewnia​​się​​wolność​​poruszania​​się​​po​​terytorium​​Stanu
Lakeside​​
oraz​​wyboru​​miejsca​​zamieszkania​​i​​pobytu​.
2.​​
Wolności,​​o​​których​​mowa​​w​​ust.​​1​​może​​podlegać​​ograniczeniom​​określonym​​w
ustawie.
Art.​​
36.​​
1.​​Każdemu​​zapewnia​​się​​wolność​​wyrażania​​swoich​​poglądów​​oraz
pozyskiwania​​i​​rozpowszechniania​​informacji.
2.​​
Cenzura​​prewencyjna​​środków​​
społecznego​​przekazu​​oraz​​koncesjonowanie
prasy​​
są​​
zakazane.​​Ustawa​​może​​
wprowadzić​​obowiązek​​uprzedniego​​uzyskania
koncesji​​
na​​prowadzenie​​stacji​​radiowej​​lub​​telewizyjnej.
3.​​
Ograniczenie​​dostępu​​do​​informacji​​może​​nastąpić​​w​​​wypadku​​działania​​na​​dobro
państwowe.
Rozdział​​III
Wolności​​i​​prawa​​polityczne
Art.​​
37.​​
Każdemu​​zapewnia​​się​​wolność​​organizowania​​pokojowych​​zgromadzeń​​i
uczestniczenia​​w​​nich.​​Ograniczenie​​tej​​wolności​​może​​określać​​ustawa.
Art.​​
38.​​
1.​​Każdemu​​zapewnia​​się​​wolność​​zrzeszania​​się.
2.​​
Zakazane​​są​​zrzeszenia,​​których​​cel​​lub​​działalność​​są​​sprzeczne​​z​​Konstytucją
lub​​
ustawą.​​O​​odmowie​​rejestracji​​lub​​zakazie​​działania​​takiego​​zrzeszenia​​orzeka
sąd.
Art.​​
39.​​
Obywatele​​Stanu​​Lakeside​​korzystający​​z​​pełni​​praw​​publicznych​​mają
prawo​​
dostępu​​do​​służby​​publicznej​​na​​jednakowych​​zasadach.
Art.​​
40.​​
1.​​Obywatel​​Stanu​​Lakeside​​ma​​prawo​​udziału​​w​​referendum​​oraz​​prawo
wybierania​​Burmistrza,​​jeżeli​​najpóźniej​​w​​dniu​​głosowania​​kończy​​18​​lat.
2.​​
Prawo​​
udziału​​w​​referendum​​oraz​​prawo​​wybierania​​nie​​przysługuje​​osobom,
które​​
prawomocnym​​orzeczeniem​​
sądowym​​są​​ubezwłasnowolnione​​lub​​pozbawione
praw​​
publicznych​​albo​​wyborczych.
Art.​​
41.​​
Każdy​​ma​​prawo​​składać​​
petycje,​​wnioski​​i​​skargi​​w​​interesie​​publicznym,
własnym​​lub​​innej​​osoby​​za​​jej​​zgodą​​do​​organów​​władzy​​publicznej​​oraz​​do
organizacji​​i​​instytucji​​społecznych​​w​​związku​​z​​wykonywanymi​​przez​​nie​​zadaniami
zleconymi​​z​​zakresu​​administracji​​
publicznej.​​Wnioski​​rozpatruje​​Sąd​​Najwyższy.