Kopia Konstytucja Stan Lakeside.pdf


Preview of PDF document kopia-konstytucja-stan-lakeside.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Text preview


Rozdział​​IV
Wolność​​i​​prawa​​ekonomiczne​​i​​kulturalne.
Art.​​
42.​
​​
1.​​Każdy​​ma​​prawo​​do​​własności,​​innych​​praw​​majątkowych​​oraz​​prawo
dziedziczenia.
2.​​
Własność,​​inne​​prawa​​majątkowe​​oraz​​prawo​​dziedziczenia​​podlegają​​równej​​dla
wszystkich​​ochronie​​prawnej.
3.​​
Własność​​może​​być​​ograniczona​​tylko​​w​​drodze​​rozprawy​​sądowej.
Art.​​
43.​
​​
Każdy​​ma​​prawo​​do​​bezpiecznych​​i​​higienicznych​​warunków​​pracy.
Art.​​
44.​​
1.​​Każdy​​ma​​prawo​​do​​ochrony​​zdrowia.
2.​​
Obywatelom,​​niezależnie​​od​​ich​​sytuacji​​materialnej,​​władze​​publiczne​​zapewniają
równy​​
dostęp​​do​​świadczeń​​opieki​​zdrowotnej​​finansowanej​​ze​​środków​​publicznych.
3.​​
Władze​​publiczne​​są​​obowiązane​​do​​zwalczania​​chorób​​epidemicznych​​i
zapobiegania​​negatywnym​​dla​​zdrowia​​skutkom​​degradacji​​środowiska.
Art.​​
45.​​
Państwo​​w​​swojej​​polityce​​społecznej​​i​​gospodarczej​​uwzględnia​​dobro
rodziny.
Art.​​
46.​
​​
Każdemu​​zapewnia​​się​​wolność​​twórczości​​artystycznej,​​badań​​naukowych
oraz​​
ogłaszania​​ich​​wyników,​​wolność​​nauczania,​​a​​także​​wolność​​korzystania​​z
dóbr​​
kultury
Art.​​
47.​​
1.​​Władze​​publiczne​​prowadzą​​politykę​​zapewniającą​​bezpieczeństwo
ekologiczne​​współczesnemu​​i​​przyszłym​​pokoleniom.
2.​​
Ochrona​​środowiska​​jest​​obowiązkiem​​władz​​publicznych.
3.​​
Każdy​​ma​​prawo​​do​​informacji​​o​​stanie​​i​​ochronie​​środowiska.
Art.​​
48.​​
Władze​​publiczne​​chronią​​konsumentów,​​użytkowników​​i​​najemców​​przed
działaniami​​zagrażającymi​​ich​​zdrowiu,​​prywatności​​i​​bezpieczeństwu​​oraz​​przed
nieuczciwymi​​praktykami​​rynkowymi.
Rozdział​​V
Środki​​ochrony​​wolności​​i​​praw.
Art.​​
49.​​
1.​​Każdy​​ma​​prawo​​do​​wynagrodzenia​​szkody,​​jaka​​została​​mu​​wyrządzona
przez​​
niezgodne​​z​​prawem​​działanie​​organu​​władzy​​publicznej.
2.​​
Ustawa​​nie​​może​​nikomu​​zamykać​​drogi​​sądowej​​dochodzenia​​naruszonych
wolności​​
lub​​praw.
Art.​​
50.​​
Każda​​ze​​stron​​ma​​prawo​​do​​zaskarżenia​​orzeczeń​​i​​decyzji​​wydanych​​w
pierwszej​​
instancji.​​Wyjątki​​od​​tej​​
zasady​​oraz​​tryb​​zaskarżania​​określa​​ustawa.
Art.​​
51.​
​​
Każdy,​​czyje​​konstytucyjne​​wolności​​lub​​prawa​​zostały​​naruszone,​​ma
prawo,​​
na​​zasadach​​określonych​​
w​​ustawie,​​wnieść​​skargę​​do​​Trybunału
Konstytucyjnego.