Kopia Konstytucja Stan Lakeside.pdf


Preview of PDF document kopia-konstytucja-stan-lakeside.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Text preview


Rozdział​​VI
Obowiązki
Art.​​
52.​​
Obowiązkiem​​obywatela​​stanu​​Lakeside​​jest​​wierność​​Stanowi​​Lakeside
oraz​​
troska​​o​​dobro​​wspólne.
Art.​​
53.​​
Każdy​​ma​​obowiązek​​przestrzegania​​prawa​​Stanu​​Lakeside.
Art.​​
54.​​
Każdy​​jest​​obowiązany​​do​​ponoszenia​​ciężarów​​i​​świadczeń​​publicznych,​​
w
tym​​
podatków.
Art.​​
55.​​
Każdy​​jest​​obowiązany​​do​​dbałości​​o​​stan​​środowiska​​i​​ponosi
odpowiedzialność​​za​​spowodowane​​przez​​siebie​​jego​​pogorszenie.​​Zasady​​tej
odpowiedzialności​​określa​​ustawa.
Rozdział​​VII
Źródła​​Prawa
Art.​​
56.​​
Źródłami​​powszechnie​​obowiązującego​​prawa​​w​​Stanie​​Lakeside​​są:
Konstytucja,​​ustawy,​​ratyfikowane​​umowy​​międzynarodowe,​​ratyfikowane​​umowy
międzystanowe​​oraz​​rozporządzenia.
Art.​​
57.​​
1.​​Warunkiem​​wejścia​​w​​życie​​ustaw,​​rozporządzeń​​oraz​​aktów​​prawa
miejscowego​​jest​​ich​​ogłoszenie.
2.​​
Prawo​​
nabiera​​mocy​​po​​48​​godzinach​​od​​jego​​ustanowienia​​oraz​​publicznego
udostępnienia.
Art.​​
58.​​
1.​​Rozporządzenia​​są​​wydawane​​przez​​organy​​wskazane​​w​​Konstytucji.
2.​​
Organ​​upoważniony​​do​​wydania​​rozporządzenia​​nie​​może​​przekazać​​swoich
kompetencji,​​o​​których​​mowa​​w​​ust.​​1,​​innemu​​organowi.
Art.​​
59.​​
Rozporządzenia​​z​​mocą​​ustawy​​może​​wydawać​​Burmistrz​​Stanu​​Lakeside.
Rozdział​​VIII
Rząd​​Stanu​​Lakeside
Art.​​
60.​
​​
Władzę​​ustawodawczą​​w​​Stanie​​Lakeside​​sprawuje​​Burmistrz.
Art.​​
61.​​
1.​​​Trybunał​​konstytucyjny​​sprawuję​​kontrolę​​nad​​działalnością​​Burmistrza.
​​
2.​​
W​​
skład​​trybunału​​konstytucyjnego​​wchodzi:​​Sędzia​​Najwyższy,​​Prokurator
Generalny​​oraz​​Prezes​​Departamentu​​Sprawiedliwości.
3.​​
Decyzje​​trybunału​​konstytucyjnego​​są​​jawne.
4.​​
Trybunał​​konstytucyjny​​rozpatruje​​wniosek​​obywateli​​o​​odwołanie​​Burmistrza
stanu​​
Lakeside.
Art.​​
62.​​
Burmistrz​​może​​powołać​​komisję​​śledczą​​do​​zbadania​​określonej​​sprawy.