Kopia Konstytucja Stan Lakeside.pdf


Preview of PDF document kopia-konstytucja-stan-lakeside.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Text preview


Art.​​
75.​
​​
Burmistrz​​Stanu​​Lakeside​​za​​naruszenie​​Konstytucji,​​ustawy​​lub​​za
popełnienie​​przestępstwa​​może​​być​​pociągnięty​​do​​odpowiedzialności​​przed​​Sądem
Najwyższym.
Rozdział​​XII
Sądy,​​Trybunały​​oraz​​Prokuratura
Art.​​
76.​​
Sądy​​i​​Trybunały​​są​​władzą​​odrębną​​i​​niezależną​​od​​innych​​władz.
Art.​​
77.​​
Sądy​​i​​Trybunały​​wydają​​wyroki​​w​​imieniu​​Stanu​​Lakeside.
Art.​​
78.​​
Wymiar​​sprawiedliwości​​w​​Stanie​​Lakeside​​sprawują​​Sąd​​Najwyższy​​oraz
Sądy​​
Powszechne.
Art.​​
79.​​
Sądy​​powszechne​​sprawują​​wymiar​​sprawiedliwości​​we​​wszystkich
sprawach,​​z​​wyjątkiem​​spraw​​zastrzeżonych​​dla​​właściwości​​innych​​sądów.
Art.​​
80.​​
1.Sędziowie​​w​​sprawowaniu​​swojego​​urzędu​​są​​niezawiśli​​i​​podlegają​​tylko
Sędziemu​​Najwyższemu.
2.​​
Sędziom​​oraz​​prokuratorom​​zapewnia​​się​​warunki​​pracy​​i​​wynagrodzenie
odpowiadające​​godności​​urzędu​​oraz​​zakresowi​​ich​​obowiązków.
3.​​
Sędzia​​
oraz​​prokurator​​nie​​może​​należeć​​do​​partii​​politycznej,​​związku
zawodowego​​ani​​prowadzić​​działalności​​publicznej​​niedającej​​się​​pogodzić​​z
zasadami​​
niezależności​​sądów​​i​​niezawisłości​​sędziów.
4.​​
Prokuratorzy​​podlegają​​tylko​​Prokuratorowi​​Generalnemu.
Art.​​
81.​​
1.Sędziowie​​są​​powoływani​​przez​​Sędziego​​Najwyższego.
2.Prokuratorzy​​powoływani​​są​​przez​​Prokuratora​​Generalnego.
Art.​​
82.​​
1.Sędzia​​nie​​może​​być,​​bez​​uprzedniej​​zgody​​Sądu​​Najwyższego,
pociągnięty​​do​​odpowiedzialności​​
karnej​​ani​​pozbawiony​​wolności.​​Sędzia​​nie​​może
być​​
zatrzymany​​lub​​aresztowany,​​
z​​wyjątkiem​​ujęcia​​go​​na​​gorącym​​uczynku
przestępstwa.​​O​​zatrzymaniu​​niezwłocznie​​powiadamia​​się​​prezesa​​Departamentu
Sprawiedliwości,​​który​​może​​nakazać​​natychmiastowe​​zwolnienie​​zatrzymanego.
2.​​
Prezesa​​Departamentu​​Sprawiedliwości​​można​​zatrzymać​​jedynie​​przy​​ujęciu​​go
na​​
gorącym​​uczynku​​na​​wniosek​​Prokuratora​​Generalnego.​​Podczas​​ujęcia
funkcjonariusze​​nie​​powinni​​używać​​środków​​przymusu​​bezpośredniego​​oraz
traktować​​
zatrzymanego​​z​​szacunkiem​​odpowiednim​​dla​​jego​​stanowiska.
3.​​
Prokuratora​​Generalnego​​zatrzymać​​można​​jedynie​​przy​​ujęciu​​go​​na​​gorącym
uczynku​​
za​​pisemną​​zgodą​​Sędziego​​Najwyższego.​​Podczas​​ujęcia​​funkcjonariusze
nie​​
powinni​​używać​​środków​​przymusu​​bezpośredniego​​oraz​​traktować
zatrzymanego​​z​​szacunkiem​​odpowiednim​​dla​​jego​​stanowiska.
4.​​
Zapisy​​
z​​Art​​82.​​obejmują​​również​​byłych​​funkcjonariuszy​​wyżej​​wymienionych
stanowisk.
Art.​​
83.​​
1.​​Sąd​​Najwyższy​​sprawuje​​nadzór​​nad​​działalnością​​sądów​​powszechnych.
2.​​
Sąd​​
Najwyższy​​wykonuje​​także​​inne​​czynności​​określone​​w​​Konstytucji​​i
ustawach.