Kopia Konstytucja Stan Lakeside.pdf


Preview of PDF document kopia-konstytucja-stan-lakeside.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Text preview


Art.​​
84.​​
Sędziego​​Najwyższego​​sądzić​​może​​jedynie​​inny​​członek​​trybunału
konstytucyjnego​​który​​na​​czas​​rozprawy​​obejmuje​​stanowisko​​sędziego.
Art.​​
85.​
Prokuratora​​Generalnego​​
sądzić​​może​​jedynie​​inny​​członek​​trybunału
konstytucyjnego​​który​​na​​czas​​rozprawy​​obejmuje​​stanowisko​​sędziego.
Art.​​
86.​​
Trybunał​​Konstytucyjny​​orzeka​​w​​sprawach:
1)​​
zgodności​​ustaw​​i​​umów​​międzynarodowych​​z​​Konstytucją,
2)​​
zgodności​​ustaw​​z​​ratyfikowanymi​​umowami​​międzynarodowymi,​​których
ratyfikacja​​wymagała​​uprzedniej​​zgody​​wyrażonej​​w​​ustawie,
3)​​
zgodności​​przepisów​​prawa,​​wydawanych​​przez​​centralne​​organy​​państwowe,​​z
Konstytucją,​​ratyfikowanymi​​umowami​​międzynarodowymi​​i​​ustawami,
4)​​
zgodności​​z​​Konstytucją​​celów​​
lub​​działalności​​partii​​politycznych,
5)​​
skargi​​
konstytucyjnej​​wymienionej​​w​​Art.​​51.
Art.​​
87.​​
Trybunał​​Konstytucyjny​​rozstrzyga​​spory​​kompetencyjne​​pomiędzy
organami​​państwa.
Art.​​
88.​​
Orzeczenia​​Trybunału​​Konstytucyjnego​​mają​​moc​​powszechnie
obowiązującą​​i​​są​​ostateczne.
Art.​​
89.​​
Dowody​​w​​sprawach​​muszą​​zostać​​uzyskane​​w​​sposób​​legalny.
nia