Kopia Lakeside KODEKS CYWILNY .pdf

File information


Original filename: Kopia Lakeside KODEKS CYWILNY.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by / Skia/PDF m63, and has been sent on pdf-archive.com on 25/09/2017 at 22:24, from IP address 89.228.x.x. The current document download page has been viewed 456 times.
File size: 215 KB (11 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Kopia Lakeside KODEKS CYWILNY.pdf (PDF, 215 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Stan​​Lakeside​
​​Kodeks​​Cywilny
Postanowienia​​wstępne:
Art.​​
1.​
​​
Kodeks​​niniejszy​​reguluje​​stosunki​​cywilnoprawne​​między​​osobami​​fizycznymi
i​​
osobami​​
prawnymi.
Art.​​
2.​
​​
Ustawa​​nie​​ma​​mocy​​wstecznej,​​chyba​​że​​to​​wynika​​z​​jej​​brzmienia​​lub​​celu.

Art.​​
3.​​
Ciężar​​udowodnienia​​faktu​​
spoczywa​​na​​osobie,​​która​​z​​faktu​​tego​​wywodzi
skutki​​
prawne.
Art.​​
4.​​
Jeżeli​​ustawa​​uzależnia​​skutki​​prawne​​od​​dobrej​​lub​​złej​​wiary,​​domniemywa
się​​
istnienie​​dobrej​​wiary.
___________________________________________________________________

Dział​​
I
Osoby​​fizyczne
Rozdział​​I
Zdolność​​prawna​​i​​zdolność​​do​​czynności​​prawnych
Art.​​
5.​​
Każdy​​człowiek​​od​​chwili​​urodzenia​​ma​​zdolność​​prawną.
Art.​​
6.​​
Pełnoletnim​​jest,​​kto​​ukończył​​lat​​osiemnaście.
Art.​​
7.​​
Pełną​​zdolność​​do​​czynności​​prawnych​​nabywa​​się​​z​​chwilą​​uzyskania
pełnoletności.
Art.​​
8.​​
Nie​​mają​​zdolności​​do​​czynności​​prawnych​​osoby,​​które​​nie​​ukończyły​​lat
trzynastu.
Art.​​
9.​
​​
§​​
1.​​​​Nie​​mają​​zdolności​​do​​czynności​​prawnych​​osoby​​niepoczytalne.
​​§​​
2.​​
O​​
niepoczytalności​​decyduje​​funkcjonariusz​​EMS​​od​​rangi​​starszego​​sanitariusza.
​​§​​
3.​​
Niepoczytalność​​jest​​ustalana​​na​​okres​​od​​60​​do​​240​​miesięcy.
​​§​​
4.​​
Niepoczytalność​​diagnozowana​​
na​​podstawie​​zachowań​​“nie​​normalnych”​​tzn.
odstających​​od​​powszechnie​​panujących​​standardów​​społecznych.

​​§​​
5.​​
Funkcjonariusz​​EMS​​jest​​zobowiązany​​do​​zamieszczenia​​informacji​​o​​czasie
okresu​​
niepoczytalności​​obywatela​​na​​stronie​​stanu​​w​​odpowiednim​​dziale.
​​​Art.​​
10.​​
Czynność​​prawna​​dokonana​​przez​​osobę,​​która​​nie​​ma​​zdolności​​do
czynności​​
prawnych,​​jest​​nieważna.
Art.​​
11.​​
§​​
1.​
​​Osoba​​ograniczona​​w​​zdolności​​do​​czynności​​prawnych​​może​​bez​​zgody
przedstawiciela​​ustawowego​​rozporządzać​​swoim​​zarobkiem.
§​​
2.​​
Chyba​​
,​​że​​sąd​​zadecyduje​​inaczej.
Art.​​
12.​​
Za​​
konsumenta​​uważa​​się​​osobę​​fizyczną​​dokonującą​​z​​przedsiębiorcą
czynności​​
prawnej​​niezwiązanej​​bezpośrednio​​z​​jej​​działalnością​​gospodarczą​​lub
zawodową.
Art.​​
13.​​
Dobra​​osobiste​​człowieka,​​jak​​w​​szczególności​​zdrowie,​​wolność,​​cześć,
swoboda​​
sumienia,​​nazwisko​​lub​​pseudonim,​​wizerunek,​​tajemnica​​korespondencji,
twórczość​​
naukowa,​​artystyczna,​​wynalazcza​​i​​racjonalizatorska,​​pozostają​​pod
ochroną​​
prawa​​cywilnego​​niezależnie​​od​​ochrony​​przewidzianej​​w​​innych​​przepisach.
Art.13.1​
​​
§1.​​
Dobra​​osobiste​​człowieka,​​jak​​w​​szczególności​​nietykalność​​mieszkania
pozostają​​
pod​​ochroną​​prawa​​niezależnie​​od​​ochrony​​przewidzianej​​w​​innych
przepisach.
§2.​​
Nie​​
dotyczy​​służb​​,​​które​​mają​​uzasadnione​​powody​​aby​​w​​przypadkach
szczególnych​​naruszyć​​wcześniej​​wymieniony​​[​Art.​​13.1​​§1.​​​KC.​].
Art.​​
14.​​
§​​
1.​
​​Ten,​​czyje​​dobro​​osobiste​​zostaje​​zagrożone​​cudzym​​działaniem,​​może
żądać​​
zaniechania​​tego​​działania,​​chyba​​że​​nie​​jest​​ono​​bezprawne.​​W​​razie
dokonanego​​naruszenia​​może​​on​​także​​żądać,​​ażeby​​osoba,​​która​​dopuściła​​się
naruszenia,​​
dopełniła​​czynności​​potrzebnych​​do​​usunięcia​​jego​​skutków,​​w
szczególności​​ażeby​​złożyła​​oświadczenie​​odpowiedniej​​treści.​​Na​​zasadach
przewidzianych​​w​​kodeksie​​może​​on​​
również​​żądać​​zadośćuczynienia​​pieniężnego​​lub
zapłaty​​
odpowiedniej​​sumy​​pieniężnej​​na​​wskazany​​cel.
§​​
2.​​
Jeżeli​​
wskutek​​naruszenia​​dobra​​osobistego​​została​​wyrządzona​​szkoda
majątkowa,​​
poszkodowany​​może​​żądać​​jej​​naprawienia.

Rozdział​​
II
Miejsce​​Zamieszkania

Art.​​
15.​​
Miejscem​​zamieszkania​​osoby​​fizycznej​​jest​​miejsce,​​w​​której​​osoba​​ta
przebywa​​
z​​
zamiarem​​stałego​​pobytu.
Art.​​
16.​
​​
Można​​mieć​​tylko​​jedno​​miejsce​​zamieszkania.
Art.​​
16.1​​
§1.​​
Każdy​​obywatel​​ma​​obowiązek​​wysłania​​pisma​​do​​urzędu​​miasta​​,​​na
którym​​
widnieje​​jego​​miejsce​​zamieszkania.
§​​
2.​​
Każdy​​
obywatel​​ma​​obowiązek​​wysłania​​pisma​​do​​urzędu​​miasta​​,​​na​​którym
widnieje​​
spis​​jego​​nieruchomości​​bez​​uwzględnienia​​miejsca​​zamiszkania​​,​​które​​musi
zostać​​
zgłoszone​​na​​mocy​​[​Art.​​16.1​​​§​​1.​​KC.​]
Art.​​
16.2​
​​
§1.​​
Funkcjonariusz​​policji​​od​​rangi​​komisarza​​ma​​prawo​​do​​wystąpienia​​do
sądu​​
lub​​
burmistrza​​o​​udostępnienie​​
miejsca​​zamieszkania​​danego​​obywatela.
§​​
2.​​
Funkcjonariusz​​policji​​od​​rangi​​komisarza​​ma​​prawo​​do​​wystąpienia​​do​​sądu​​o
udostępnienie​​miejsca​​zamieszkania​​
danego​​obywatela​​na​​zasadach​​[​Art.13.1​​§2.​​​KC.​
]

Dział​​
II
Osoby​​prawne.
Art.​​
17.​​
Osobami​​prawnymi​​są​​Skarb​​Państwa​​i​​jednostki​​organizacyjne.
Art.​​
17.1​
​​
§​​
1.​​Do​​jednostek​​organizacyjnych​​niebędących​​osobami​​prawnymi,​​którym
ustawa​​
przyznaje​​zdolność​​prawną,​​stosuje​​się​​odpowiednio​​przepisy​​o​​osobach
prawnych.
§​​
2.​​
Jeżeli​​
przepis​​odrębny​​nie​​stanowi​​inaczej,​​za​​zobowiązania​​jednostki,​​o​​której
mowa​​
w​​
[Art​​17.1​​§​​1.​​KC.]​,​​odpowiedzialność​​subsydiarną​​ponoszą​​jej​​członkowie;
odpowiedzialność​​ta​​powstaje​​z​​chwilą,​​gdy​​jednostka​​organizacyjna​​stała​​się
niewypłacalna.
Art.​​
18.​
​​
§​​
1.​​Jednostka​​organizacyjna​​uzyskuje​​osobowość​​prawną​​z​​chwilą​​jej​​wpisu
do​​
właściwego​​rejestru.
Art.​​
19.​​
§​​
1.Jednostka​​organizacyjna,​​ma​​​48​​godzin​​na​​spełnienie​​zobowiązań
finansowych​​względem​​osoby​​fizycznej.
​​§​​
2.​​
Jednostka​​organizacyjna,​​ma​​7​​
dni​​na​​spełnienie​​zobowiązań​​finansowych
względem​​
innej​​jednostki​​organizacyjnej.
Art.​​
19.1​​
§​​
1.Osoba​​prawna​​aby​​spełnić​​zobowiązania​​finansowe​​względem​​osoby
fizycznej​​
lub​​innej​​jednostki​​organizacyjnej​​pozyskuje​​kapitał​​z​​funduszu​​danej​​jednostki
organizacyjnej.

§​​
2.​​
Jednostka​​organizacyjna​​musi​​mieć​​ustaloną​​kwotę​​,​​która​​spoczywa​​na​​funduszu
danej​​
jednostki​​organizacyjnej.
§​​
3.Wysokość​​kwoty​​spoczywającej​​na​​funduszu​​danej​​jednostki​​organizacyjnej​​ustala
burmistrz​​
miasta​​Lakeside.
§​​
4.Kapitał​​
wpłacany​​jest​​przez​​Burmistrza​​co​​14​​dni​​poczynając​​od​​16​​kwietnia​​2016
roku.
Art.​​
20.​
​​
Kto​​jako​​organ​​osoby​​prawnej​​zawarł​​umowę​​w​​jej​​imieniu​​nie​​będąc​​jej
organem​​
albo​​przekraczając​​zakres​​umocowania​​takiego​​organu,​​obowiązany​​jest​​do
zwrotu​​
tego,​​co​​otrzymał​​od​​drugiej​​strony​​w​​wykonaniu​​umowy,​​oraz​​do​​naprawienia
szkody,​​
którą​​druga​​strona​​poniosła​​przez​​to,​​że​​zawarła​​umowę​​nie​​wiedząc​​o​​braku
umocowania.
Art.​​
21​
.​​
§​​
1.​​Skarb​​Państwa​​nie​​ponosi​​odpowiedzialności​​za​​zobowiązania
państwowych​​osób​​prawnych.
Art.​​
21.1​​
§​​
1.​​W​​przypadku​​członków​​podmiotów​​,​​które​​są​​jednostkami
organizacyjnymi​​odpowiedzialność​​za​​zawarte​​umowy​​ponosi​​członek​​(osoba​​fizyczna).
§​​
2.​​
Jeśli​​
członek​​podmiotu​​jakim​​jest​​jednostka​​organizacyjna​​nie​​jest​​w​​stanie
zadośćuczynić​​szkód​​które​​wyrządził​​,​​a​​w​​chwili​​zawarcia​​umowy​​był​​związany​​z
jednostką​​
organizacyjną​​,​​do​​zadośćuczynienia​​szkody​​może​​zostać​​pociągnięta
jednostka​​
organizacyjna.

Dział​​
III
Przedsiębiorcy​​i​​ich​​oznaczenia
Art.​​
22.1​
​​
Przedsiębiorcą​​jest​​osoba​​fizyczna,​​osoba​​prawna​​i​​jednostka​​organizacyjna,
o​​
której​​
mowa​​w​​[Art​​17.1​​§​​1.​​​KC.]​​​prowadząca​​we​​własnym​​imieniu​​działalność
gospodarczą​​lub​​zawodową.
Art.​​
22.2​​​
§​​
1.​​Przedsiębiorca​​działa​​
pod​​firmą.
§​​
2.​​
Firmę​​
ujawnia​​się​​we​​właściwym​​rejestrze,​​chyba​​że​​przepisy​​odrębne.
Art.​​
22.3​
​​
§​​
1.​​Firma​​przedsiębiorcy​​powinna​​się​​odróżniać​​dostatecznie​​od​​firm​​innych
przedsiębiorców​​prowadzących​​działalność​​na​​tym​​samym​​rynku.
§​​
2.​​
Firma​​
nie​​może​​wprowadzać​​w​​błąd,​​w​​szczególności​​co​​do​​osoby​​przedsiębiorcy,
przedmiotu​​
działalności​​przedsiębiorcy,​​miejsca​​działalności,​​źródeł​​zaopatrzenia.

Art.​​
22.4​​
Firmą​​osoby​​fizycznej​​jest​​jej​​imię​​i​​nazwisko.​​Nie​​wyklucza​​to​​włączenia​​do
firmy​​
pseudonimu​​lub​​określeń​​wskazujących​​na​​przedmiot​​działalności​​przedsiębiorcy,
miejsce​​
jej​​
prowadzenia​​oraz​​innych​​określeń​​dowolnie​​obranych.
Art.​​
22.5​​
§​​
1.​​Firmą​​osoby​​prawnej​​jest​​jej​​nazwa
§​​
2.​​
Firma​​
zawiera​​określenie​​formy​​prawnej​​osoby​​prawnej,​​które​​może​​być​​podane​​
w
skrócie,​​
a​​
ponadto​​może​​wskazywać​​
na​​przedmiot​​działalności,​​siedzibę​​tej​​osoby​​oraz
inne​​
określenia​​dowolnie​​obrane.
§​​
3.​​
Przedsiębiorca​​może​​posługiwać​​się​​skrótem​​firmy.
Art.​​
22.6​​
Zmiana​​firmy​​wymaga​​ujawnienia​​w​​rejestrze.​​W​​razie​​przekształcenia​​osoby
prawnej​​
można​​zachować​​jej​​dotychczasową​​firmę​​z​​wyjątkiem​​określenia
wskazującego​​formę​​prawną​​osoby​​prawnej,​​jeżeli​​uległa​​ona​​zmianie.​​To​​samo
dotyczy​​
przekształcenia​​spółki​​osobowej.
Art.​​
22.7​​
Przedsiębiorca,​​którego​​prawo​​do​​firmy​​zostało​​zagrożone​​cudzym
działaniem,​​
może​​żądać​​zaniechania​​tego​​działania,​​chyba​​że​​nie​​jest​​ono​​bezprawne.
W​​
razie​​
dokonanego​​naruszenia​​może​​on​​także​​żądać​​usunięcia​​jego​​skutków,​​złożenia
oświadczenia​​lub​​oświadczeń​​w​​odpowiedniej​​treści​​i​​formie,​​naprawienia​​na​​zasadach
ogólnych​​
szkody​​majątkowej​​lub​​wydania​​korzyści​​uzyskanej​​przez​​osobę,​​która
dopuściła​​
się​​naruszenia.

Dział​​
IV
Mienie
Art.​​
23.​​
Mieniem​​jest​​własność​​i​​inne​​prawa​​majątkowe.
Art.​​
23.1​
​​
Własność​​i​​inne​​prawa​​majątkowe,​​stanowiące​​mienie​​państwowe,
przysługują​​
Skarbowi​​Państwa​​albo​​innym​​państwowym​​osobom​​prawnym
Art.​​
24.​​
Rzeczami​​w​​rozumieniu​​niniejszego​​kodeksu​​są​​tylko​​przedmioty​​materialne.
Art.​​
25.​​
§​​
1.​​Nieruchomościami​​są​​budynki​​trwale​​z​​gruntem​​związane

Dzial​​
V
Czynności​​prawne

Rozdział​​
I
Przepisy​​ogólne
Art.​​
27.​​
W​​
razie​​zawarcia​​umowy,​​której​​wykonanie​​czyni​​całkowicie​​lub​​częściowo
niemożliwym​​zadośćuczynienie​​roszczeniu​​osoby​​trzeciej,​​osoba​​ta​​może​​żądać
uznania​​
umowy​​za​​bezskuteczną​​w​​stosunku​​do​​niej,​​jeżeli​​strony​​o​​jej​​roszczeniu
wiedziały​​
albo​​jeżeli​​umowa​​była​​nieodpłatna.​​Uznania​​umowy​​za​​bezskuteczną​​nie
można​​
żądać​​po​​upływie​​7​​dni​​od​​jej​​
zawarcia.

Dział​​
VI
Zawarcie​​umowy.
Art.​​
28.​​
§​​
1.​
​​Oświadczenie​​drugiej​​stronie​​woli​​zawarcia​​umowy​​stanowi​​ofertę,​​jeżeli
określa​​
istotne​​postanowienia​​tej​​umowy.
§​​
2.​​
Jeżeli​​
oferent​​nie​​oznaczył​​w​​ofercie​​terminu,​​w​​ciągu​​którego​​oczekiwać​​będzie
odpowiedzi,​​
oferta​​złożona​​w​​obecności​​drugiej​​strony​​albo​​za​​pomocą​​środka
bezpośredniego​​porozumiewania​​się​​
na​​odległość​​przestaje​​wiązać,​​gdy​​nie​​zostanie
przyjęta​​
niezwłocznie;​​złożona​​w​​inny​​sposób​​przestaje​​wiązać​​z​​upływem​​czasu,​​w
którym​​
składający​​ofertę​​mógł​​w​​zwykłym​​toku​​czynności​​otrzymać​​odpowiedź​​wysłaną
bez​​
nieuzasadnionego​​opóźnienia.
Art.​​
29.1​​
§​​
1.​​Oferta​​złożona​​w​​postaci​​elektronicznej​​wiąże​​składającego,​​jeżeli​​druga
strona​​
niezwłocznie​​potwierdzi​​jej​​otrzymanie.
§​​
2.​​
Przedsiębiorca​​składający​​ofertę​​w​​postaci​​elektronicznej​​jest​​obowiązany​​przed
zawarciem​​
umowy​​poinformować​​drugą​​stronę​​w​​sposób​​jednoznaczny​​i​​zrozumiały​​o:
-[1]​
​​
czynnościach​​technicznych​​składających​​się​​na​​procedurę​​zawarcia​​umowy;
-[2]​​
skutkach​​prawnych​​potwierdzenia​​przez​​drugą​​stronę​​otrzymania​​oferty;
-[3]​​
zasadach​​i​​sposobach​​utrwalania,​​zabezpieczania​​i​​udostępniania​​przez
przedsiębiorcę​​drugiej​​stronie​​treści​​zawieranej​​umowy;

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dział​​
VII
Przedstawicielstwo

Rozdział​​
I
Przepisy​​ogólne
Art.​​
30.​​
§​​
1.​​Z​​zastrzeżeniem​​wyjątków​​w​​ustawie​​przewidzianych​​albo​​wynikających​​
z
właściwości​​czynności​​prawnej,​​można​​dokonać​​czynności​​prawnej​​przez
przedstawiciela​​(pełnomocnictwo).
​​§​​
2.​​
Czynność​​prawna​​dokonana​​przez​​przedstawiciela​​w​​granicach​​umocowania
pociąga​​
za​​
sobą​​skutki​​bezpośrednio​​dla​​reprezentowanego.
Art.​​
31.​
​​
Umocowanie​​do​​działania​​w​​cudzym​​imieniu​​może​​opierać​​na​​oświadczeniu
reprezentowanego​​na​​stronie​​stanu

Rozdział​​
II
Pełnomocnictwo
Art.​​
32.​​
§​​
1.​​Pełnomocnictwo​​może​​być​​w​​każdym​​czasie​​odwołane,​​chyba​​że
mocodawca​​zrzekł​​się​​odwołania​​pełnomocnictwa​​z​​przyczyn​​uzasadnionych​​treścią
stosunku​​
prawnego​​będącego​​podstawą​​pełnomocnictwa.
§​​
2.​​
Umocowanie​​wygasa​​ze​​śmiercią​​lub​​utraceniem​​zdolności​​prawnej​​przez
mocodawcę​​lub​​pełnomocnika.
Art.​​
33.​​
§​​
1.​​Jeżeli​​zawierający​​umowę​​jako​​pełnomocnik​​nie​​ma​​umocowania​​albo
przekroczy​​
jego​​zakres,​​ważność​​umowy​​zależy​​od​​jej​​potwierdzenia​​przez​​osobę,​​w
której​​
imieniu​​umowa​​została​​zawarta
§​​
2.W​​
braku​​potwierdzenia​​ten,​​kto​​zawarł​​umowę​​w​​cudzym​​imieniu,​​obowiązany​​jest
do​​
zwrotu​​
tego,​​co​​otrzymał​​od​​drugiej​​strony​​w​​wykonaniu​​umowy,​​oraz​​do
naprawienia​​
szkody,​​którą​​druga​​strona​​poniosła​​przez​​to,​​że​​zawarła​​umowę​​nie
wiedząc​​
o​​
braku​​umocowania​​lub​​o​​przekroczeniu​​jego​​zakresu.
Art.​​
34.​
​​
Jednostronna​​czynność​​prawna​​dokonana​​w​​cudzym​​imieniu​​bez​​umocowania
lub​​
z​​
przekroczeniem​​jego​​zakresu​​jest​​nieważna.

Art​​
35.​
​​
Jeżeli​​pełnomocnik​​po​​wygaśnięciu​​umocowania​​dokona​​w​​imieniu​​mocodawcy
czynności​​
prawnej​​w​​granicach​​pierwotnego​​umocowania,​​czynność​​prawna​​jest
ważna,​​
chyba​​że​​druga​​strona​​o​​wygaśnięciu​​umocowania​​wiedziała​​lub​​z​​łatwością
mogła​​
się​​
dowiedzieć.
Art.​​
36.​​
Pełnomocnikiem​​może​​zostać​​każdy​​z​​departamentu​​sprawiedliwości​​,​​oraz
stażysta.
Art.​​
37.​​
Jeżeli​​mocodawca​​ustanowił​​kilku​​pełnomocników​​z​​takim​​samym​​zakresem
umocowania,​​każdy​​z​​nich​​może​​działać​​samodzielnie,​​chyba​​że​​co​​innego​​wynika​​z
treści​​
pełnomocnictwa.

Dział​​
VIII
Termin
Art.​​
38.​​
Jeżeli​​ustawa,​​orzeczenie​​sądu​​lub​​decyzja​​innego​​organu​​państwowego​​albo
czynność​​
prawna​​oznacza​​termin​​nie​​określając​​sposobu​​jego​​obliczania,​​stosuje​​się
przepisy​​
poniższe.
Art.​​
39.​​
§​​
1.​​Termin​​oznaczony​​w​​dniach​​kończy​​się​​z​​upływem​​ostatniego​​dnia.
​​§​​
2.​​
Jeżeli​​
początkiem​​terminu​​oznaczonego​​w​​dniach​​jest​​pewne​​zdarzenie,​​nie
uwzględnia​​
się​​przy​​obliczaniu​​terminu​​dnia,​​w​​którym​​to​​zdarzenie​​nastąpiło.

​​​Dział​​IX
Treść​​i​​wykonywanie​​własności
Art.​​
40.​​
W​​
granicach​​określonych​​przez​​ustawy​​i​​zasady​​współżycia​​społecznego
właściciel​​
może,​​z​​wyłączeniem​​innych​​osób,​​korzystać​​z​​rzeczy​​zgodnie​​ze
społeczno-gospodarczym​​przeznaczeniem​​swego​​prawa,​​w​​szczególności​​może
pobierać​​
pożytki​​i​​inne​​dochody​​z​​rzeczy.​​W​​tych​​samych​​granicach​​może​​rozporządzać
rzeczą.
Art.​​
41.​​
§​​
1.​​Właściciel​​nie​​może​​się​​
sprzeciwić​​użyciu​​a​​nawet​​uszkodzeniu​​lub
zniszczeniu​​rzeczy​​przez​​inną​​osobę,​​jeżeli​​to​​jest​​konieczne​​do​​odwrócenia
niebezpieczeństwa​​grożącego​​bezpośrednio​​dobrom​​osobistym​​tej​​osoby​​lub​​osoby
trzeciej.​​
Może​​jednak​​żądać​​naprawienia​​wynikłej​​stąd​​szkody.
§​​
2.​​
Przepis​​powyższy​​stosuje​​się​​także​​w​​razie​​niebezpieczeństwa​​grożącego​​dobrom
majątkowym,​​chyba​​że​​grożąca​​szkoda​​jest​​oczywiście​​i​​niewspółmiernie​​mniejsza

aniżeli​​
uszczerbek,​​który​​mógłby​​ponieść​​właściciel​​wskutek​​użycia,​​uszkodzenia​​lub
zniszczenia​​rzeczy
Art.​​
42.​​
Domniemywa​​się,​​że​​mury,​​płoty,​​miedze,​​rowy​​i​​inne​​urządzenia​​podobne,
znajdujące​​
się​​na​​granicy​​gruntów​​sąsiadujących,​​służą​​do​​wspólnego​​użytku​​sąsiadów.
To​​
samo​​
dotyczy​​drzew​​i​​krzewów​​na​​granicy.

Dział​​
X
Nabycie​​i​​utrata​​własności

Rozdział​​
I
Przeniesienie​​własności
Art.​​
43.​
​​
Umowa​​sprzedaży,​​zamiany,​​darowizny,​​przekazania​​nieruchomości​​lub​​inna
umowa​​
zobowiązująca​​do​​przeniesienia​​własności​​rzeczy​​co​​do​​tożsamości​​oznaczonej
przenosi​​
własność​​na​​nabywcę.
Art.​​
44.​​
§​​
1.​​Jeżeli​​osoba​​nieuprawniona​​do​​rozporządzania​​rzeczą​​ruchomą​​zbywa
rzecz​​
i​​
wydaje​​ją​​nabywcy,​​nabywca​​uzyskuje​​własność​​z​​chwilą​​objęcia​​rzeczy​​w
posiadanie,​​
chyba​​że​​działa​​w​​złej​​wierze.
§​​
2.​​
Jednakże​​gdy​​rzecz​​zgubiona,​​skradziona​​lub​​w​​inny​​sposób​​utracona​​przez
właściciela​​
zostaje​​zbyta​​przed​​upływem​​3​​dni​​od​​chwili​​jej​​zgubienia,​​skradzenia​​lub
utraty,​​
nabywca​​może​​uzyskać​​własność​​dopiero​​z​​upływem​​powyższego​​3​​dniowego
terminu.​​
Ograniczenie​​to​​nie​​dotyczy​​
pieniędzy​​i​​dokumentów​​na​​okaziciela​​ani​​rzeczy
nabytych​​
na​​
urzędowej​​licytacji​​publicznej​​lub​​w​​toku​​postępowania​​egzekucyjnego.

Dział​​
XI
Ochrona​​własności
Art.​​
45.​​
§​​
1.​​Właściciel​​może​​żądać​​od​​osoby,​​która​​włada​​faktycznie​​jego​​rzeczą,
ażeby​​
rzecz​​została​​mu​​wydana,​​chyba​​że​​osobie​​tej​​przysługuje​​skuteczne​​względem
właściciela​​
uprawnienie​​do​​władania​​
rzeczą.
§​​
2.​​
Przeciwko​​osobie,​​która​​narusza​​własność​​w​​inny​​sposób​​aniżeli​​przez
pozbawienie​​właściciela​​faktycznego​​
władztwa​​nad​​rzeczą,​​przysługuje​​właścicielowi
roszczenie​​
o​​przywrócenie​​stanu​​zgodnego​​z​​prawem​​i​​o​​zaniechanie​​naruszeń.
Art.​​
46.​​
Roszczenia​​właściciela​​przeciwko​​samoistnemu​​posiadaczowi​​o
wynagrodzenie​​za​​korzystanie​​z​​rzeczy,​​o​​zwrot​​pożytków​​lub​​o​​zapłatę​​ich​​wartości,​​
jak
również​​
roszczenia​​o​​naprawienie​​szkody​​z​​powodu​​pogorszenia​​rzeczyprzedawniają


Related documents


kopia lakeside kodeks cywilny
regulamin wirtualny prawnik zawiercie
statut msm jaros aw
regulamin hurtownia warzyw i owocow
regulamin m j
prawo gospodarcze kazusy

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Kopia Lakeside KODEKS CYWILNY.pdf