Resize Book KING RAMA9 117yAmed (PDF)
File information


This PDF 1.6 document has been generated by Adobe InDesign CS6 (Macintosh) / Adobe PDF Library 10.0.1, and has been sent on pdf-archive.com on 26/09/2017 at 11:29, from IP address 58.137.x.x. The current document download page has been viewed 411 times.
File size: 147.92 MB (130 pages).
Privacy: public file
File preview


¾ÃÐÃÒª¡Ã³Õ¡Ԩ
¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃлÃÁÔ¹·ÃÁËÒÀÙÁÔ¾ÅÍ´ØÅÂà´ª
Íѹà¡ÕèÂÇà¹×èͧ¡Ñº¡ÒÃᾷ ¡Í§·Ñ¾º¡
à¹×èͧã¹âÍ¡ÒÊÇѹʶһ¹Ò¡ÃÁᾷ·ËÒú¡ »‚·Õè ññ÷
÷ Á¡ÃÒ¤Á òõöð

สมเด็จพระเจ�าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ขอพระองคทรงพระเจริญ

พิธีสวนสนามแสดงแสนยานุภาพของกองทัพไทย
เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ป
ณ ถนนราชดำเนิน เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๓๙

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ธ สถิต อยูในทรวง ดวงใจชาติ
มหาวิปโยค โศกเศร�าใด ครั้งไหนเทา
สิ้นพลัง ประชาไทย ใจอาดูร
มหาราช ทรงเดินดิน ทุกถิ่นที่
ภูมิพลัง ภูมิพล ภูมิไผท
ปเก�าห�า โปลิโอ เริ่มระบาด
เด็กนับร�อย รอดพ�น ภัยทั้งเมือง
ในสมรภูมิ สู�รบ อันหนาวเหน็บ
พระเสด็จฯ ปลอบขวัญ กำลังใจ
ทั้งโรคร�าย อหิวาต มาอีกครั้ง
พระราชทาน เรเดียมบอมบ และ วัคซีน
โครงการแพทยเคลื่อนที่ ล�วนเจนจัด
แขนขาเทียมเคลื่อนที่ ทรงจุนเจือ
ห�าธันวา วันดินโลก ประกาศกล�า
ลดดินเปรี้ยว ให�พืชผล ได�ทันใด
เจ็ดสิบป สร�างพระบารมี ที่เลิศล�น
สองหมื่นวัน สี่พันกวาโครงการ
ธ สถิต อยูในทรวง ดวงใจชาติ
คือเทวราช บนฟากฟ�า ดาราราย
ขอตามรอย พอหลวง ของปวงราษฎร
ขอสืบสาน พระปณิธาน อันเทิดทูน

ผองไทยเรา เหมือนสิ้นใจ มลายสูญ
โอ�วาทูล กระหมอมแก�ว คลาดแคล�วไกล
ปลอบชีวี ปวงประชา จักหาไหน
เสียงร่ำไห� เศร�าระทม ตรมทั้งเมือง
ธ ประกาศ โปลิโอสงเคราะห กอนำเนื่อง
ทรงเริ่มเรื่อง ธาราบำบัด ปดเปาภัย
ผู�บาดเจ็บ ถิ่นกันดาร สุดขานไข
พระราชทานให� ศูนยฝกอาชีพ เลี้ยงชีวิน
ไมหมดหวัง ประชาไทย ให�ถวิล
สพธ. วิจัยสิ้น ผลิตน้ำเกลือ
ชุดปฏิบัติการแพทย หู คอ จมูก พร�อมชวยเหลือ
พร�อมทุกเมื่อ ทันตะอาสา ก�าวหน�าไกล
พระกรุณา ดินแร�นแค�น ทรงแก�ไข
ทั้งแก�มลิง เขื่อนรับน้ำไว� ได�ตระการ
ทรงแบกทุกข ประชาชน มหาศาล
พระเสโท หลั่งซาน มิท�อพระทัย
กำแพงราษฎร ราชัน นั้นสูญสลาย
สองประกาย สงพลัง ยังอาดูร
เกิดกี่ชาติ ทาสแผนดิน ถิ่นไอศูรย
พระกรุณาธิคุณ จดจารมั่น นิรันดร

ปวงข�าพระพุทธเจ�า ขอน�อมเกล�าน�อมกระหมอม
รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได�
ข�าพระพุทธเจ�า ข�าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ�าง กรมแพทยทหารบก
ผู�ประพันธ : พันเอกหญิง จันทนา กมลศิลป
๗ มกราคม ๒๕๖๐

In Memory of our Great King

His Majesty King Bhumibol
Is now in paradise,
His grace impressed the hearts
And minds of all we Thais.
He reigned for seventy years
And worked both day and night,
To help his people live
And make our future bright.
Let’s work to make him proud
With love in all we bring,
We pledge to do good deeds
To honour our Great King.

Colonel Chantana Kamolsilp, author
Teacher Bob Latini, editor


Download Resize Book KING RAMA9 117yAmedResize Book KING RAMA9 117yAmed.pdf (PDF, 147.92 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Resize Book KING RAMA9 117yAmed.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000678136.
Report illicit content