I C 905 16 SO Wrocław oddal. powództwa kredytob. BZ WBK.pdf


Preview of PDF document i-c-905-16-so-wroc-aw-oddal-pow-dztwa-kredytob-bz-wbk.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Text preview


kapitałowo-odsetkowych w złotych zależy od wysokości kursu sprzedaży dewiz dla CHF obowiązującego w banku w dniu
spłaty, a tym samym zmiana wysokości w/w kursu waluty ma wpływ na ostateczną wysokość spłaconego przez
kredytobiorcę kredytu. Miesięczne raty kapitało-odsetkowe ustalone są w równej wysokości.
W związku z zaciągnięciem kredytu denominowanego w walucie wymienialnej powódka oświadczyła w umowie, że została
poinformowana przez bank o ryzyku związanym ze zmianą kursu walut oraz rozumie wynikające z tego konsekwencje.
Oświadczyła również, że akceptuje zasady funkcjonowania kredytu denominowanego (waloryzowanego) w walucie
wymienialnej, w szczególności zasady dotyczące określenia kwoty kredytu w walucie wskazane w § 2 ust. 2 umowy, sposobu
uruchomienia i wykorzystania kredytu określone w § 4 umowy oraz warunków jego spłaty określone w § 9 umowy. - § 11 ust.
4 i 5 umowy
W umowie wskazano, że całkowity koszt kredytu w dniu zawarcia umowy wynosi 305.095,61 zł. Szacunkowa łączna kwota
wszystkich kosztów, opłat i prowizji, do których zapłaty zobowiązany jest kredytobiorca obliczana na dzień zawarcia umowy
wynosi 316.381,42 zł. Wskazano, że ostateczna wysokość łącznej kwoty zależy od wysokości oprocentowania kredytu w
okresie obowiązywania umowy i kosztów związanych z ustanowieniem prawnych zabezpieczeń jego spłaty. Wskazano, że
rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu wynosi w dniu zawarcia umowy 5,49%. - § 8 ust. 10, 11 i 13 umowy
Zgodnie z § 8 ust. 1 umowy oprocentowanie (stopa procentowa) kredytu w całym okresie kredytowania jest zmienne i
stanowi sumę zmiennej stawki odniesienia oraz stałej marży banku w wysokości 2,25 punktów procentowych. Podstawą do
ustalenia oprocentowania będzie stawka odniesienia , którą jest stawka rynku pieniężnego (...) 3- miesięczny z
zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, publikowana na stronie (...) serwisu (...) o godz. 11:00 czasu londyńskiego z
dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania zmiany (ust. 5) .
Dowód: umowa kredytu na cele mieszkaniowe (...) z dnia 03.09.2008 r., k. 61-62v
Powódka wraz z podpisaniem umowy otrzymała „Ogólne warunki kredytowania w zakresie udzielania kredytów na cele
mieszkaniowe oraz kredytów i pożyczek hipotecznych w (...) Banku S.A.”, zwane (...).
W § 4 (...) zawarto zasady oprocentowania kredytów i informowania o jego zmianie. Wskazano, że oprocentowanie kredytu
jest zmienne i ustalane na 3-miesięczne okresy odsetkowe. Oprocentowanie stanowi sumę stawki odniesienia, którą jest
stawka rynku pieniężnego oraz marży banku i będzie zmieniało się odpowiednio do zmiany stawki odniesienia lub zmiany
marży banku, rodzaj stawki odniesienia oraz warunki jej zmiany określa zaś umowa.
Bank nalicza odsetki w miesięcznych okresach obrachunkowych od kwoty wykorzystanego i niespłaconego kredytu według
stóp procentowych obowiązujących w czasie trwania umowy, począwszy od dnia pierwszego wykorzystania kredytu do dnia
poprzedzającego całkowitą spłatę kredytu włącznie.
W okresie wykorzystania kredytu na cele mieszkaniowe bank będzie zawiadamiał kredytobiorcę o wysokości
oprocentowania oraz wysokości odsetek przesyłając zawiadomienie o najbliższej spłacie odsetek i wysokości
oprocentowania zwane zawiadomieniem. Zawiadomienia będą przesyłane w okresach miesięcznych na 14 dni przed
ustalonym w umowie terminem płatności odsetek.
Dowód: Ogólne warunki kredytowania w zakresie udzielania kredytów na cele mieszkaniowe obowiązujący od 01.04.2008
r., k. 251-253v
Powódka B. T. zleciła sporządzenie opinii w przedmiocie całkowitych kosztów kredytu oraz wysokości prowizji z tytułu
stosowania podwójnych klauzul indeksacyjnych, którą sporządził dr J. C. w dniu 4 lutego 2016 r. W opinii wskazano, że
całkowite koszty kredytu wynoszą 335.965,71 zł. Wyrażono pogląd, że w przypadku gdyby bank zastosował jedną klauzulę
indeksacyjną do indeksowania zarówno zobowiązań banku jak i kredytobiorcy, to niezależnie od wysokości przyjętego
kursu koszt spłaty kredytu wyniósłby 298.418,51 zł. Przy zastosowaniu podwójnych klauzul indeksacyjnych koszt spłaty
kredytu wynosi 330.208,36 zł. Podniesiono, że dzięki zastosowaniu podwójnych klauzul indeksacyjnych, wysokość
wynagrodzenia banku jest wyższa o 31.7893,85 zł, co stanowi prowizję banku z tytułu przyjętego mechanizmu podwójnych
klauzul indeksacyjnych.