Motioner djurskydd .pdf

File information


Original filename: Motioner djurskydd.pdf
Author: Niklas Dahlgren

This PDF 1.6 document has been generated by Acrobat PDFMaker 15 för Word / Adobe PDF Library 15.0, and has been sent on pdf-archive.com on 03/10/2017 at 20:03, from IP address 46.195.x.x. The current document download page has been viewed 304 times.
File size: 228 KB (8 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Motioner djurskydd.pdf (PDF, 228 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


10.2 Rättssäkert djurskydd
36160

36165

36170

36175

36180

36185

36190

36195

Jeanette Richert, Skåne
Djurförbud utdelas av tjänstemän från länsstyrelsen. En djurägare kan få livslångt djurförbud pga allt
från att ett stalltak eller en stalldörr är några cm för lågt, att ett stängsel inte anses vara tillräckligt
spänt, att en öronmärkning från ett får eller ko trillat av från örat, eller beroende på
tjänstemannens/kontrollantens synpunkter. Har kontrollanten kunnat hitta något att anmärka på och
göra ett föreläggande om, så har de även rätt att ta betalt för sitt besök, vilket ger incitament att “leta
fel”. Att få djurförbud behöver inte ha sin grund i att några djur har blivit vanvårdade utan är en
administrativ åtgärd beslutat av tjänstemän utan beviskrav. Att överklaga i förvaltningsdomstolar är en
djurägares enda möjlighet att få rättvisa men där är det svårt att vinna mot länsstyrelsens kontrollanter,
då det inte krävs bevis utan förvaltningsdomstolen ska bara se till att kontrollanten inte gjort fel i sin
tjänsteutövning. Därför är det rättssäkrare för en djurägare att bli polisanmäld och att
domstolsförhandlingar sker i tingsrätten, där det krävs bevis för en fällande dom, och inte bara ett
utlåtande av tjänstemän som dessutom ofta har bristande kompetens.
I den mån djurförbud förekommer i andra EU-länder är det förbundet med ett straff som böter eller
fängelse i Strafflagen. Det är då också tidsbegränsat och ofta förbinds det med någon slags utbildning,
I Sverige beslutar tjänstemän om livslånga djurförbud som också innebär näringsförbud för
lantbrukare, hovslagare etc. Djurförbud är ytterst plågsamt eftersom det innebär en stigmatisering.
Umgänge med familj som har djur omöjliggörs, gårdar växer igen för att djurhållaren varken kan ha
djur eller arrendera ut byggnader och beten. En tjänsteman kan helt utplåna en människas möjlighet till
egen försörjning vilket inte är rimligt.
Slutsats: Djurförbud bör bara grundas på fällande dom i tingsrätt och vara tidsbegränsat.
2009 gick kontrollen över från kommunerna till länsstyrelserna. Därmed försvann den lokala
anknytningen och lokal- och människokännedomen. Genom en särskild lag bereddes handläggare sk
arbetsövergång från kommuner till länsstyrelser. Det ställdes därmed inga krav på kompetens.
Handläggarnas bristande kompetens har varit ett återkommande klagomål från djurhållare. Efter det att
länsstyrelsen tog över djurskyddet 2009 har antalet omhändertaganden av djur och antalet djurförbud
ökat i Skåne medan antalet kontroller minskat och vissa större verksamheter med många djur, som
enligt direktiv EG 882/2004 (”Offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av
foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd”) om skydd av
lantbrukets djur är de som skall kontrolleras, knappast inspekteras alls. En siffra som nämnts är att
80% av kontrollerna ägnas åt sällskapsdjur och hästar som hålls i mindre skala.
När djurskyddet låg på kommunerna hade djurhållarna möjlighet att överklaga till länsstyrelsen. I och
med omläggningen försvann en överklagandeinstans.
Slutsatser: Djurskyddet sköts bäst på lokal nivå av veterinärer.

36200

Jag/vi yrkar därför:
Att djurförbud flyttas från Djurskyddslagen till brottsbalken.
Att djurskyddskontrollen flyttas från länsstyrelsen till oberoende veterinärer enligt finsk modell.

Länk till Partistyrelsens yttrande
36205

Yttrande från distriktet:
Distriktsstyrelsens yttrande:

966

36210

36215

36220

Motionären lyfter i sina motioner frågan om rättssäkerhet i djurskyddsärenden vilket är en angelägen
fråga. Ett starkt djurskydd kräver också en stark rättssäkerhet. Centerpartiet driver redan frågan aktivt,
bland annat i arbetet med framtagandet av en livsmedelsstrategi men också inför den nya
djurskyddslagstiftning som regeringen enligt uppgift arbetar med att ta fram. Motionären ger i sina
motioner ett antal konkreta förslag som syftar till att förbättra rättsskyddet för djurägare med
bibehållen eller stärkt djurvälfärd och det är en intention som distriktsstyrelsen ställer sig bakom.
Distriktsstyrelsen anser därför att det finns anledning att skicka dessa till partistämman för utredning
och vidare behandling.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta:
Att skicka vidare motionerna till partistämman
Yttrande från distriktsstämman:
att bifalla distriktsstyrelsens yttrande och därmed,
att anse motionen besvarad samt
att skicka vidare motionen till partistämman och därmed också bifalla Andreas Erikssons andra attsats.

967

10.3 Rättssäkert djurskydd
Jeanette Richert, Skåne
36225

36230

Intentionen från lagstiftaren var knappast att §31/§32 DL skulle användas på det sätt som nu görs.
Ordet ”omhändertagande” har en positiv klang och för tankarna till att något ”tas omhand”. Folk i
gemen utan insyn tror fortfarande att djur som omhändertas av länsstyrelsen enligt djurskyddslagen får
ett bättre liv. Genom en ändring i lagstiftningen uppstod ett tidsglapp mellan beslut om
omhändertagande och beslut vad som skall ske med djuren (§34). Detta var tidigare två delar av
samma beslut. Att dela det var olyckligt eftersom det gav incitament till att hålla djur uppstallade
under långa tider eftersom uppstallningsföretagen betalas per dygn. Många djur kan därför generera
miljonbelopp vare sig det rör sig om en grupp katter eller en besättning kor. Det faktureras sedan
djurägaren vilket ofta innebär ekonomisk ruin. Omflyttningar innebär för sig en stor risk för djuren.

36235
Djur skadas och stressas vid infångningar, lastningar, transporter och förvaringar. Slutsats: Djur mår
oftast bäst utan att flyttas och det sparar enorma belopp.

36240

Jag/vi yrkar därför:
Att djur skall skötas på plats och inte flyttas.

Länk till Partistyrelsens yttrande

36245

36250

36255

Yttrande från distriktet:
Distriktsstyrelsens yttrande:
Motionären lyfter i sina motioner frågan om rättssäkerhet i djurskyddsärenden vilket är en angelägen
fråga. Ett starkt djurskydd kräver också en stark rättssäkerhet. Centerpartiet driver redan frågan aktivt,
bland annat i arbetet med framtagandet av en livsmedelsstrategi men också inför den nya
djurskyddslagstiftning som regeringen enligt uppgift arbetar med att ta fram. Motionären ger i sina
motioner ett antal konkreta förslag som syftar till att förbättra rättsskyddet för djurägare med
bibehållen eller stärkt djurvälfärd och det är en intention som distriktsstyrelsen ställer sig bakom.
Distriktsstyrelsen anser därför att det finns anledning att skicka dessa till partistämman för utredning
och vidare behandling.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta:
Att skicka vidare motionerna till partistämman
Distriktsstämmans yttrande:
att bifalla distriktsstyrelsens förslag på motion 2–5 och därmed,
att anse motionerna besvarade
att skicka vidare motionerna till partistämman.

36260

968

10.4 Rättssäkert djurskydd
Jeanette Richert, Skåne

36265

36270

Tillståndsgivning enligt §16 är subjektiva, godtyckliga och orättvisa. Det hindrar företagande på
landsbygden. Det kräver att företagaren först gör stora investeringar men sen kanske ändå inte får
något tillstånd. Det tidsbegränsas också tvärt emot vad EU-lagstiftningen förordar så en företagare
som investerat kan få sitt tillstånd indraget trots gynnande förvaltningsbeslut.
Slutsats: Företag med djurverksamheter missgynnas av nuvarande tillståndsprövning.
Jag/vi yrkar därför:
Att §16 DL avskaffas och ersätts med ett anmälningsförfarande som vilken annan verksamhet som
helst enligt finsk modell.

Länk till Partistyrelsens yttrande
36275

36280

36285

36290

Yttrande från distriktet:
Distriktsstyrelsens yttrande:
Motionären lyfter i sina motioner frågan om rättssäkerhet i djurskyddsärenden vilket är en angelägen
fråga. Ett starkt djurskydd kräver också en stark rättssäkerhet. Centerpartiet driver redan frågan aktivt,
bland annat i arbetet med framtagandet av en livsmedelsstrategi men också inför den nya
djurskyddslagstiftning som regeringen enligt uppgift arbetar med att ta fram. Motionären ger i sina
motioner ett antal konkreta förslag som syftar till att förbättra rättsskyddet för djurägare med
bibehållen eller stärkt djurvälfärd och det är en intention som distriktsstyrelsen ställer sig bakom.
Distriktsstyrelsen anser därför att det finns anledning att skicka dessa till partistämman för utredning
och vidare behandling.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta:
Att skicka vidare motionerna till partistämman
Distriktsstämmans yttrande:
att bifalla distriktsstyrelsens förslag på motion 2–5 och därmed,
att anse motionerna besvarade
att skicka vidare motionerna till partistämman.

969

10.5 Rättssäkert djurskydd
Jeanette Richert, Skåne
36295

36300

Inom EU finns ingen lagstiftning rörande kontroll av alla sällskapsdjur då kontrollerna syftar på att
kontrollera djuren som ingår i vår livsmedelsförsörjning. Att införa att minsta hamster och akvarium
skall omfattas av den statliga kontrollen har flyttat fokus och resurser från livsmedelsproducerande
djur. Sällskapsdjur kontrolleras lämpligen av branschorganisationer. SKK (Svenska kennelklubben)har
exempelvis redan en väl utbyggd kontrollverksamhet rörande hundar och som inte är inriktad på
straffåtgärder utan på stöd och vägledning. Kennelkonsulenterna är specialister vilket länsstyrelsen
handläggare inte är. Där vanvård och djurplågeri föreligger finns det redan reglerat under brottsbalken
där anmälan skall göras till polisen. Slutsats: Ett ostrukturerat kontrollerande av alla sällskapsdjur själ
tid och resurser.

36305
Jag/vi yrkar därför:
Att sällskapsdjur inte skall omfattas av den statliga kontrollen

Länk till Partistyrelsens yttrande
36310

36315

36320

36325

Yttrande från distriktet:
Distriktsstyrelsens yttrande:
Motionären lyfter i sina motioner frågan om rättssäkerhet i djurskyddsärenden vilket är en angelägen
fråga. Ett starkt djurskydd kräver också en stark rättssäkerhet. Centerpartiet driver redan frågan aktivt,
bland annat i arbetet med framtagandet av en livsmedelsstrategi men också inför den nya
djurskyddslagstiftning som regeringen enligt uppgift arbetar med att ta fram. Motionären ger i sina
motioner ett antal konkreta förslag som syftar till att förbättra rättsskyddet för djurägare med
bibehållen eller stärkt djurvälfärd och det är en intention som distriktsstyrelsen ställer sig bakom.
Distriktsstyrelsen anser därför att det finns anledning att skicka dessa till partistämman för utredning
och vidare behandling.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta:
Att skicka vidare motionerna till partistämman
Distriktsstämmans yttrande:
att bifalla distriktsstyrelsens förslag på motion 2–5 och därmed,
att anse motionerna besvarade
att skicka vidare motionerna till partistämman.

970

10.6 Rättssäkert djurskydd
Jeanette Richert, Skåne
36330

36335

36340

Missbruk av §74 djurskyddsförordningen Länsstyrelserna skriver regelmässigt att besluten skall gälla
omedelbart även om de överklagas. Därmed försvinner djurägarens rättssäkerhet. Exempelvis vid
omhändertagande eller djurförbud. Huvudregeln måste vara att beslut skall kommuniceras. Nu verkar
det ha blivit mera regel än undantag att exempelvis polisen har med sig ett beslut om
omhändertagande då de kommer för att verkställa. Allt för att göra djurägaren rätts- och chanslös i en
rättsprocess. Slutsats: Djurägaren skall ha en rimlig möjlighet att överklaga eller åtgärda eventuella
problem.
Jag/vi yrkar därför:
Att §74 endast får användas i undantagsfall.

Länk till Partistyrelsens yttrande

36345

36350

36355

Yttrande från distriktet:
Distriktsstyrelsens yttrande:
Motionären lyfter i sina motioner frågan om rättssäkerhet i djurskyddsärenden vilket är en angelägen
fråga. Ett starkt djurskydd kräver också en stark rättssäkerhet. Centerpartiet driver redan frågan aktivt,
bland annat i arbetet med framtagandet av en livsmedelsstrategi men också inför den nya
djurskyddslagstiftning som regeringen enligt uppgift arbetar med att ta fram. Motionären ger i sina
motioner ett antal konkreta förslag som syftar till att förbättra rättsskyddet för djurägare med
bibehållen eller stärkt djurvälfärd och det är en intention som distriktsstyrelsen ställer sig bakom.
Distriktsstyrelsen anser därför att det finns anledning att skicka dessa till partistämman för utredning
och vidare behandling.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta:
Att skicka vidare motionerna till partistämman
Distriktsstämmans yttrande:
att bifalla distriktsstyrelsens förslag på motion 2–5 och därmed,
att anse motionerna besvarade
att skicka vidare motionerna till partistämman.

36360

971

10.7 Anonyma anmälningar
Jeanette Richert, Skåne

36365

36370

36375

Länsstyrelsen prioriterar inspektioner pga. anmälningar från allmänheten. Anonyma anmälningar
uppmuntras genom en webblankett. Efter att länsstyrelsen medverkat i dokusåpor i TV4 har
anmälningarna fördubblats vilket i sin tur medfört att planerade kontroller minskat. En anmälan måste
anses ”befogad” för att besöket skall kunna faktureras. Det medför att handläggarna letar fel om
anmälan inte stämmer. Ändå anses minst hälften anmälningarna som obefogade. Kanske fanns inga
djur alls. Med det här arbetssättet underblåser man grannkonflikter och andra konflikter, skapar
misstänksamhet och rädsla för att över huvud taget hålla djur eller starta verksamheter med djur. Vem
som helst kan när som helst ta ifrån en djurhållare hela hans eller hennes livsgärning, stjälpa företaget
och förstöra djurägarens rykte utan att denne misskött ett enda djur. Länsstyrelserna har ofta
argumenterat för att behålla anonyma anmälningar och säger att de allvarligaste vanvårdsfallen
upptäcks på detta sätt. Men det är bara ett erkännande att arbetet inte fungerar och att för mycket tid
läggs på oväsentligheter. Annars skulle ”svåra” fall upptäckas långt tidigare via rutinkontroller vilket
skulle spara mycket lidande.
Slutsats: Anonyma anmälningar stjäl arbetstid och skapar oro och misstänksamhet istället för
hjälpsamhet och grannsamverkan.

36380
Jag/vi yrkar därför:
Att anonyma anmälningar inte skall tillåtas.

Länk till Partistyrelsens yttrande
36385

36390

36395

36400

Yttrande från distriktet:
Distriktsstyrelsens yttrande:
Motionären lyfter i sina motioner frågan om rättssäkerhet i djurskyddsärenden vilket är en angelägen
fråga. Ett starkt djurskydd kräver också en stark rättssäkerhet. Centerpartiet driver redan frågan aktivt,
bland annat i arbetet med framtagandet av en livsmedelsstrategi men också inför den nya
djurskyddslagstiftning som regeringen enligt uppgift arbetar med att ta fram. Motionären ger i sina
motioner ett antal konkreta förslag som syftar till att förbättra rättsskyddet för djurägare med
bibehållen eller stärkt djurvälfärd och det är en intention som distriktsstyrelsen ställer sig bakom.
Distriktsstyrelsen anser därför att det finns anledning att skicka dessa till partistämman för utredning
och vidare behandling.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta:
Att skicka vidare motionerna till partistämman
Distriktsstämmans yttrande:
att bifalla distriktsstyrelsens förslag och därmed,
att anse motionen besvarad
att skicka vidare motionen till partistämman.

972

10.8 Säkrare rättskydd
Jeanette Richert, Skåne
36405
Idag står en djurägare helt skyddslös om djur skadas, kommer lösa etc eller egendom skadas pga
djurskyddshandläggares ovarsamhet, oskicklighet eller okunskap.

36410

Jag/vi yrkar därför:
Att det lagstiftas att djurskyddskontrollanter skall ha en försäkring enligt finsk modell.

Länk till Partistyrelsens yttrande

36415

36420

36425

Yttrande från distriktet:
Distriktsstyrelsens yttrande:
Motionären lyfter i sina motioner frågan om rättssäkerhet i djurskyddsärenden vilket är en angelägen
fråga. Ett starkt djurskydd kräver också en stark rättssäkerhet. Centerpartiet driver redan frågan aktivt,
bland annat i arbetet med framtagandet av en livsmedelsstrategi men också inför den nya
djurskyddslagstiftning som regeringen enligt uppgift arbetar med att ta fram. Motionären ger i sina
motioner ett antal konkreta förslag som syftar till att förbättra rättsskyddet för djurägare med
bibehållen eller stärkt djurvälfärd och det är en intention som distriktsstyrelsen ställer sig bakom.
Distriktsstyrelsen anser därför att det finns anledning att skicka dessa till partistämman för utredning
och vidare behandling.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta:
Att skicka vidare motionerna till partistämman
Distriktsstämmans yttrande:
att bifalla distriktsstyrelsens förslag och därmed,
att anse motionen besvarad
att skicka vidare motionen till partistämman.

36430

973


Related documents


motioner djurskydd
argumentation
jonas f rnqvist bengtsson utskrivningsprovning
jonas f rnqvist bengtsson fortsatt v rd
handledning for handl ggare 2015 09 04
handledning for handl ggare 2016 02 17

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Motioner djurskydd.pdf