Finish 10 DoS 8.pdf


Preview of PDF document finish-10-dos-8.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8

Text preview


Module 10
Tấn Công Từ Chối Dịch Vụ (DoS)
Những Nội Dung Chính Trong Chương Này
Tấn Công DoS Là Gì ?
Cơ Chế Hoạt Động Của DDoS
SMURF Attack
“SYN” Flooding
Phòng Chống Tấn Công Từ Chối Dịch Vụ

1