ZS3 Krasnik 1. Zgłoszenie popr .pdf

File information


Original filename: ZS3 Krasnik - 1. Zgłoszenie_popr.pdf
Author: Justyna Marciniak

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 13/10/2017 at 16:27, from IP address 89.74.x.x. The current document download page has been viewed 254 times.
File size: 568 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


ZS3 Krasnik - 1. Zgłoszenie_popr.pdf (PDF, 568 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
do projektu „Praktyka czyni mistrza!” o numerze 2017-1-PL01-KA102-038136 w ramach projektu
„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze
środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe
Część A – wypełnia kandydat (osoba ucząca się)
Dane podstawowe kandydata
Imię
Nazwisko
Płeć
PESEL
Data urodzenia (dd/mm/rrrr)
Obywatelstwo
Adres zamieszkania (ulica, kod pocztowy, miasto)
Telefon kontaktowy
Email
Informacje o kandydacie
Tryb kształcenia zawodowego1
Dziedzina kształcenia wg klasyfikacji zawodów 2
Liczba ukończonych lat kształcenia zawodowego
(0/1/2/3)
Rok szkolny (20../20..)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla celów rekrutacji do projektu „Staże zagraniczne dla uczniów
i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu
Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.).

…………………………………….…….
data i podpis kandydata

Wyrażam zgodę na wzięcie udziału mojego syna/córki w jakimkolwiek działaniu typu mobilność.
(dotyczy uczniów niepełnoletnich, jeśli uczeń jest pełnoletni proszę przekreślić)

………………………………………….
data i podpis rodzica/opiekuna

1
2

np. Kształcenie dualne (przemienne), Szkoła ponadgimnazjalna, Szkoła policealna, inne
Dostępne np. pod adresem: http://www.koweziu.edu.pl/kziu-ppkwz

Część B – wypełnia kandydat/wychowawca/kierownik kształcenia zawodowego
Kryteria merytoryczne
Średnia ocen z przedmiotów zawodowych (w
poprzednim roku szkolnym)
Roczna ocena z j. angielskiego (w poprzednim roku
szkolnym)
Ocena ze sprawowania (w poprzednim roku
szkolnym)
Frekwencja (%; w poprzednim roku szkolnym)
Udział w życiu szkoły (konkursy, udział w zajęciach
dodatkowych)
Kryteria dodatkowe
Trudna sytuacja materialna rodziny
Wysokość dochodu na członka rodziny poniżej
minimum socjalnego określonego na rok 2016

NIE

TAK

NIE

TAK

…….……………………….…………………..……….
data i podpis
kandydata / wychowawcy / kierownika kształcenia zawodowego


Document preview ZS3 Krasnik - 1. Zgłoszenie_popr.pdf - page 1/2

Document preview ZS3 Krasnik - 1. Zgłoszenie_popr.pdf - page 2/2

Related documents


pcm zg oszenie
zs3 krasnik 1 zg oszenie popr
praktyczne informacje dotycz ce wyjazdu na praktyki
pmp certification 2
zs3 krasnik 0 og oszenie o projekcie popr
pcm og oszenie o projekcie

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file ZS3 Krasnik - 1. Zgłoszenie_popr.pdf