Yeni AfiÅŸ .pdf

File information


Original filename: Yeni AfiÅŸ.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Adobe Photoshop CC 2017 (Windows) / Adobe Photoshop for Windows -- Image Conversion Plug-in, and has been sent on pdf-archive.com on 14/10/2017 at 01:19, from IP address 176.55.x.x. The current document download page has been viewed 203 times.
File size: 137.3 MB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Yeni AfiÅŸ.pdf (PDF, 137.3 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


MASTER
SI
LKROAD
110Cap
StartLevel
:69
FreeSı
l
k
Degree:11
NovaDrop
Mas
terı
es
:220Eu/
440Ch
Exp/
SpRate:60x
Gol
dRate:10x
DropRate:3x
Begı
nnı
ngSp:1M
Begı
nnı
ngGol
d:10M
Center:Al
exandri
a
Guı
l
dPunı
s
hment:3Day
J
obPunı
s
hment:7Day
Academy:(
)
Battl
eArena:(
)
CaptureTheFl
ag:(
)
Forgotten Worl
d:(
+)
Fortres
sWar:Hotan
J
obCave:(
+)

l
lBug:(
)
Ph Bot:(
)
Sbot/
Mbot:(
+)
I
pLı

t:2

MasterSı
lkroad,özlenen sı
lkroadkali
tesiverekabet
ortamı
nısı
zleresunmakuzeresı
zlerletekrardan
bulusamayagelı
yor.
Oyunumuzj
obbasedağı
rlı
klıolupi
çeri
si
ndebi
rçok
akti
vi
tebulundurmaktadı
r.
Oyunumuzun başlanhı
.levelı69 olupsi
zleredaharahat
levelalmanı
zısağlamaamacı
yla79 Degreetum
ı
temlernpc’
lerı

zdebulunmaktadı
r.

Mas
t
e
rSı
l
kr
oadGameSy
s
t
e
m

Oyun sı
stemı

zj
obbasedolmaklakalmayı

cerı

nde

rcokaktı

tebulundurmaktadı
r.
Forgotten WorldSystem
NovaDropSystem
Magı
cPopSystem
J
ewelBoxSystem
J
obCaveSysyem
Specı
alUnı
ques

NovaDr
opSy
s
y
e
m

69 levelolarakbaşladı
ğı

zoyunumuzda79 degree
ı
temlerı
n yardı

yla101 leveleulaştı
ğı

zdadevreye
ı
sro sı
stemdeolduğugi
binovadropgi
ri
yor.
buradayapmanı
zgereken tekşeyhesapları

zı101+
moblarasolo yadapartişekli
ndebotabı
rakmakve
zorsevı
yedeayarlanmı
şnovalarıeldeetmek
i
çi
n kası
lmayabaşlamak.

ROC

3 günde1 rocarena’
da spawn olacakroc,
%15
oranı
yla‘

premı
um goldplustı
me’

droplayanabi
lecek
şeki
ldeayarlanmı
ştı
r.

For
got
t
e
nW or
l
dSy
s
t
e
m

Oyunumuzda101 levelolduktan sonranovası
lah ve
setı

zıtamamladı
ysanı
zForgotten Worldı
leA Grade

lahları

zıeldeetmekı

n mücadeleverebi
li
rsi
ni
z.

J
obCaveSy
s
y
e
m

Oyunumuzdaagradeseteldeetmeki
sterseni
z.I
sro

stemdeolduğugi
bij
obcaveüzeri
nden raki
pleri
ni
zeüstünlüksağlayı
pgerekligörevleriyeri
ne
geti
rmeni
zgerekmektedi
r.

J
e
ve
lBoxSy
s
y
e
m

Oyunumuzı
cerı

ndebulunan ve101+moblardan
droplanarakeldeedebı
ldı
ği
ni
zj
ewelbox’
larsı
zler
ı

n kuçukhedı
yelerbarı
ndı

yor.

Arenacoi
n,Forgotten worldresetscroll,Magı
c
popcard,Astral,I
mmortal

Sp
e
ci
alUni
qu
e
s

I
sro sı
stem i
leaynıolan,goldveı
ron coi
ni
leelde
edi
len agradeseti
çi
n oyunumuzdarekabeti
n üst
sevi
yedetutulmasıamacı
yla5 adetekspeci
al
uni
quemevcutur.Strhesapları
n gerikalmaması
amacı
ylauni
quelerı
n bazı
larıstr’
leri
çi
n özel
olarakdi
zayn edi
lmi
şti
r.

Keseceği
ni
zuni
queleri
legoldveı
ron coi
n
eldeedebi
leceksi
ni
z.

Magı
cPopSy
s
t
e
mSGradeDevi
lSpi
ri
t’

vebi
rbi
ri
nden farklı
hedi
yeleri
leMagi
cPopSi
stemi
mi
zsi
zler
i
çi
n özelolarakayarlanmı
ştı
r.
Not:‘

SGradeDevi
lSpi
ri
t’

sadece
magi
cpopi
leedi
lmektedi
r.

For
t
r
e
s
sW ar

Oyunumuzdakalesavaşırekabetiolması
amacı
ylai
lkolarakHotan Kalesiakti
f
edi
lmi
şti
r.

i
lerleyen dönemlerdekalesavaşlarıaçı

ndan
di
ğerkalelerdeakti
fedi
lecekti
r.

Car
avanGaı
n

Oyunumuzdakervan başı
naeldeedeceği
ni
zkar
aşağı
dakişeki
ldebeli
rlenmi
şti
r.
5 yı
ldı
zmalücreti
:100m’
di
r.
J
anganDownhang:100+100:200M
J
anganHotan:100+200:300M
J
angan-Samarkand:100+300:400M
J
anganConstantı
nople:100+400:500M
J
anganAlexandri
a:100+500:600M
Li
stedekifi
yatlardamasrafı

zeklenerek
hesaplanmı
ştı
r

Me
d
u
s
a

Günde2 kez12 saattebi
rspawn olacakşeki
lde
ayarlanmı
şmedusa’
dan %50 Şansi
le
+2 AdvEli
xi
rWeapon eldeedebi
li
rsi
ni
z.

MedusaSpawn Saatleri
:10:
0020:
00

Al
che
mySy
s
t
e
m

Oyunumuzdakiartıbasmaoranlarışu
şeki
ldedi
r.
+1:%100
+2:%90
+3:%80
+4:%70
+5:%50
+6:%35
+7:%20
+8:%10
+9:%5
+10:%2
Adv’
si
zMax+10 olup+2 Advi
leMax+12’
di
r

Chı
ne
s
eSkı
l
l
s

Oyunumuzun Europahesaplartarafı
ndan
domi
needi
lmesi
nidüşürmekvedengelerdebulunulmasıaçı

ndan Çi
n hesaplari
çi
n ekski
ller
eklenmi
şti
r.

www.
f
acebook.
com/
mas
ters
i
l
kroad


Document preview Yeni AfiÅŸ.pdf - page 1/1


Related documents


yeni afi
trial 2 8
spells
artistsurveyresultsfeb17
scottish rite news july 2017
njmonthly june 13 forgotten fruit 2

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Yeni AfiÅŸ.pdf