Grondwetontwerp China 1 .pdf

File information


Original filename: Grondwetontwerp China 1.pdf
Author: Hugo Jongholt

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 18/10/2017 at 22:21, from IP address 213.127.x.x. The current document download page has been viewed 607 times.
File size: 216 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Grondwetontwerp China 1.pdf (PDF, 216 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Grondwet China

1. Grondrechten
 De wet regelt wie Chinees is.
 De wet regelt de toelating en uitzetting van vreemdelingen.
 Ieder heeft het recht het land te verlaten, behoudens in de
gevallen, bij de wet bepaald.
 Alle Chinezen zijn op gelijke voet in openbare dienst
benoembaar.
 Iedere Chinees heeft gelijkelijk recht zich beschikbaar te
stellen als lid van de regering.
 Ieder heeft het recht verzoeken bij de regering in te dienen.
 Het recht tot vereniging wordt erkend. Bij de wet kan dit recht
worden beperkt in het belang van de openbare orde.
 Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen
beperkingen, recht op eerbieding van zijn persoonlijke
levenssfeer.
 Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen
beperkingen, recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam.
 De regering treft maatregelen ter bevordering van de
volksgezondheid en woongelegenheid.

2. Regering
 De regering wordt gevormd door de president en de minister
van buitenlandse zaken.
 De president is onschendbaar; de minister is
verantwoordelijk.
 De minister van buitenlandse zaken wordt bij presidentieel
besluit benoemd en ontslagen.
 Alle wetten en presidentiele besluiten worden door de
president ondertekend.
 Op de wijze bij de wet voorgeschreven legt de minister van
buitenlandse zaken bij de aanvaarding van zijn of haar ambt
ten overstaan van de president een eed, dan wel verklaring en
belofte, van zuivering af en zweren of beloven zij trouw aan
de Grondwet en een getrouwe vervulling van zijn of haar
ambt.

3. Wetten
 De vaststelling van wetten geschiedt door de regering.
 De wet regelt de bekendmaking en de inwerktreding van de
wetten. Zij treden niet in werken voordat zij zijn
bekendgemaakt.
 Een voorstel wordt wet, zodra deze door de president is
bekrachtigd.
 De president en de minister van buitenlandse zaken geven
elkaar kennis van hun besluiten omtrent enig voorstel van
wet.
 Voorstellen van wet kunnen worden ingediend door of
vanwege de president en de minister van buitenlandse zaken.


Document preview Grondwetontwerp China 1.pdf - page 1/2

Document preview Grondwetontwerp China 1.pdf - page 2/2

Related documents


grondwetontwerp china 1
nieuwsflits wijzigingen ob final nlversie
begrippenlijst 2
dekkenderpaints algemene voorwaarden
verkoopsvoorwaarden
sleepwet

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Grondwetontwerp China 1.pdf