II Ca 2330 16 SO Wrocław.pdf


Preview of PDF document ii-ca-2330-16-so-wroc-aw.pdf

Page 12329

Text preview


1
Sygnatura akt II Ca 2330/16

WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dnia 10 sierpnia 2017 r.
Sąd Okręgowy we Wrocławiu II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie
następującym:
Przewodniczący:
:
Protokolant:

SSO Anna Kuczyńska (spr.)
SSO Monika Kuźniar
SSR del. Anna Małecka
Wojciech Langer

po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2017 r. we Wrocławiu
na rozprawie
sprawy z powództwa D.K. i K.K.
przeciwko (…) we W.
o zapłatę
na skutek apelacji strony pozwanej
od wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
z dnia 1 sierpnia 2016 r.
sygn. akt XIV C 2227/15
I. oddala apelację;
II. zasądza od strony pozwanej na rzecz powodów solidarnie 2 400zł zwrotu
kosztów postępowania apelacyjnego.

SSO Anna Kuczyńska
Małecka

SSO Monika Kuźniar

SSR

del.

Anna