PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactMed Tusen Ord Tekstbok .pdfOriginal filename: Med Tusen Ord Tekstbok.pdf
Title: Unknown

This PDF 1.3 document has been generated by Adobe InDesign CS3 (5.0.3) / Adobe PDF Library 8.0, and has been sent on pdf-archive.com on 19/10/2017 at 23:44, from IP address 89.77.x.x. The current document download page has been viewed 1424 times.
File size: 26 MB (281 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


OLAUG STRAND

NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR
VOKSNE INNVANDRERE TEKST- OG ARBEIDSBOK

MED TUSEN ORD

Olaug Strand

Med tusen ord
Norsk og samfunnskunnskap for
voksne innvandrere 
tekst- og arbeidsbok

Copyright © 2009 by
Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS
All Rights Reserved
1. utgave / 1. opplag 2009
ISBN: 978-82-11-00868-8
Grafisk produksjon: John Grieg AS, Bergen
Grafisk design: Synnøve Emilie Sandvik, Sandvik Design
Omslagsdesign: Synnøve Emilie Sandvik, Sandvik Design
Omslagsfoto: © James Pauls / IStockphoto
Illustrasjoner: Øyvind Westgård, Westgård Illustrasjon
Foto- og tekstkilder: se side 277

Spørsmål om denne boken kan rettes til:
Fagbokforlaget
Postboks 6050 Postterminalen
5892 BERGEN
Tlf: 55 38 88 00 Faks: 55 38 88 01
e-post: fagbokforlaget@fagbokforlaget.no
www.fagbokforlaget.no
Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig
samtykke er eksemplarfremstilling bare tillatt når det er
hjemlet i lov eller avtale med Kopinor.

For­ord
Med tu­sen ord er et læ­re­verk i norsk for voks­ne ny­be­gyn­ne­re med so­lid sko­le­
bak­grunn, gode læ­rings­stra­te­gi­er og med for­ven­tet rask pro­gre­sjon. Det­te er
inn­læ­re­re som ofte vur­de­res som spor 3-del­ta­ke­re. I lø­pet av de åre­ne jeg har
arbeidet som norsk­læ­rer for den­ne mål­grup­pen, har jeg brukt en del tid på å
dis­ku­te­re med del­ta­ker­ne hva de kun­ne øns­ke seg av et læ­re­verk i norsk. Jeg
har fått man­ge kon­struk­ti­ve og spen­nen­de inn­spill. Må­ten ver­ket er bygd opp
på, og flere av te­ma­ene er der­for ba­sert på for­slag fra del­ta­ke­re jeg har hatt på
norsk­kurs. En av de vik­tig­ste er­fa­rin­ge­ne jeg har gjort meg, er at det for man­ge
spor 3-del­ta­ke­re opp­le­ves som en bar­rie­re å be­gyn­ne å snak­ke norsk. Man­ge
kvi­er seg for å ta språ­ket munt­lig i bruk før det er nes­ten per­fekt. Jeg er opp­tatt
av at del­ta­ker­ne skal kom­me i gang med å bru­ke språ­ket fra star­ten, der­for er
det­te læ­re­ver­ket ba­sert på kom­mu­ni­ka­ti­ve me­to­der. Teks­te­ne er skre­vet el­ler
valgt ut med tan­ke på å gi læ­re­ren og del­ta­ker­ne et in­ter­es­sant og ak­tu­elt stoff
å snak­ke om. Jeg hå­per at læ­re­ver­ket kan bi­dra til å ufar­lig­gjø­re språk­inn­­
læringen slik at del­ta­ker­ne tør å snak­ke norsk fra et tid­lig sta­di­um.
Med tu­sen ord er re­la­tert til Læ­re­plan i norsk og sam­funns­kunn­skap for voks­ne
inn­vand­re­re 2005, og dek­ker inn­hol­det som er kon­kre­ti­sert i de fire do­me­ne­ne:
per­son­lig, of­fent­lig, opp­læ­ring og yrke/ar­beids­liv. Læ­re­ver­ket er delt i tre de­ler
som tar del­ta­ker­ne gjen­nom nivå A1, A2 og B1. Ver­ket be­står av en tekst- og
arbeids­bok, CD-er, elev­hef­te med lyt­te­øv­in­ger, ­nett­res­surs og læ­rer­vei­led­ning.
For best re­sul­tat an­be­fa­les det å bru­ke alle kom­po­nen­te­ne pa­ral­lelt.
Tekst- og arbeids­bo­ka er struk­tu­rert på føl­gen­de måte: Gjen­nom fa­mi­li­en
Jo­han­sen, in­ter­vju­er og fak­ta­bok­ser in­tro­du­se­res le­ser­ne for de uli­ke te­ma­ene.
Til hver tekst føl­ger det en ord­lis­te samt munt­li­ge og skrift­li­ge opp­ga­ver. Til
noen av ka­pit­le­ne er det også prak­tis­ke opp­ga­ver der del­ta­ker­ne opp­ford­res
til å ta i bruk språ­ket uten­for klas­se­rom­met. I noen av opp­ga­ve­ne er ny gram­
ma­tikk for­klart, i til­legg er gram­ma­tik­ken sam­let i slut­ten av hvert ka­pit­tel og
i en egen grammatikkdel ba­kerst i boka. CD-ene in­ne­hol­der ut­ta­le­øv­el­ser og
inn­les­te teks­ter fra tekst- og arbeids­bo­ka.
På nett­ressursen lig­ger lyt­te­øv­el­se­r, oppgaver og til­leggs­ma­te­ria­le til
samt­li­ge ka­pit­ler. Del­ta­ker­ne kan job­be med nett­res­sur­sen i un­der­vis­nings­­­­
situa­sjo­nen el­ler på egen hånd. I elev­hef­tet er det ut­ta­le­øv­el­ser og lyt­te­­­­
oppgaver til alle ka­pit­le­ne.
Jeg hå­per at Med tu­sen ord blir et nyt­tig og bru­ker­venn­lig verk­tøy. Jeg
øns­ker med det­te alle norsk­læ­re­re og norsk­inn­læ­re­re lyk­ke til – og god
un­der­vis­ning!
Takk til fag­kon­su­len­ter for kon­struk­ti­ve til­ba­ke­mel­din­ger, og takk til
Ma­ri­an­ne Øst­has­sel og Cath­rine Falck for gode inn­spill og uunn­vær­lig støt­te
gjen­nom hele pro­ses­sen.
Olaug Strand

Innhold
SIDE

KAPITTEL

8

Uttale

9

Minifakta om Norge

10

DOMENE/KOMPETANSEMÅL

GRAMMATIKK

Norgeskart
Nivå A1

11

Kapittel 1

Domene: Personlig

12

A Familien Johansen

Egen person og familie: å presentere

20

B Nye naboer

24

C Familien Ask flytter inn

28

D Olav og Ingeborg snakker
sammen

29

E Middag hos familien Johansen

33

Grammatikk

seg selv og andre
Å stille spørsmål og å svare på
spørsmål
Å bruke nyttige uttrykk i ulike
sosiale situasjoner
Tall og dager

Personlige pronomen i
subjektsform
Spørrepronomen
Spørsmål uten spørreord
Verb i presens
Modalverb
Preposisjoner: i og på
Ordstilling
Substantiv: entall

36

Kapittel 2

Domene: Offentlig

37

A I stua

Nyttige ord og uttrykk i sosiale

41

B På lønningspils

45

Kristoffer er servitør

settinger
Å bestille på pub og restaurant

46

C På kjøkkenet

52

D På restaurant Blåskjell

Domene: Personlig

55

Grammatikk

Om mat

Substantiv
Plassering av adverb i helsetninger
Demonstrativer

(relevante institusjoner)

Om tid, tall og tallbehandling
Domene: Yrke/arbeidsliv
Yrker deltakerne møter i arbeidslivet
57

Kapittel 3

Domene: Personlig

58

A Mandag morgen

Hverdag og daglige rutiner (familie)

Personlig pronomen i objektsform

Fritidsaktiviteter

Tidsuttrykk med preposisjoner

62

Måneder og årstider

63

B Olavs kalender

Måneder og årstider

Fordi

65

C Ingeborgs kalender

Klokka

Preteritum

67

D Familien Johansens uke

Datoer

Adjektiv

70

E Familien Johansens uke

Klær

Å utrykke framtid ved hjelp av skal

i preteritum
71

F Sola naturbarnehage

77

Grammatikk

Å uttrykke eieforhold med til

SIDE

KAPITTEL

DOMENE/KOMPETANSEMÅL

GRAMMATIKK

Nivå A2
78

Kapittel 4

Domene: Personlig

79

A Hos tannlegen

Tannhelse

Verb: være og bli

84

B Planer for helga

Fritid

Verb i preteritum og presens

90

C På fisketur

Domene: Offentlig

94
95

Intervju med en hobbyfisker

Norgesgeografi

perfektum
Flere tidsuttrykk
Stedsadverb

D Ferieplaner

99

Intervju med Camilla

Eiendomspronomen

99

Janteloven

Begge to / både … og

100

Grammatikk

101

Kapittel 5

Domene: Personlig

102

A På ferie til Voss

Fritid og ferie

Mer om demonstrativer

111

B I Bergen

Familie

Gradbøyning av adjektiv

117

C På Hurtigruten

Domene: Offentlig

Refleksive pronomen

125

Grammatikk

Norges geografi og klima

Uttrykk for mengde: mange, mye

Nektende spørsmål

(Norge i store trekk)

Som-setninger
Enig i noe / med noen
Eiendomspronomen: refleksiv form

127

Kapittel 6

Domene: Personlig

129

A Å studere eller jobbe?

Helse

Ordstilling i leddsetninger

Boformer og personlig økonomi

Preposisjonsuttrykk: i, over, …

135

Intervju med Ella Rise, student

137

B Daniel er syk

Domene: Opplæring

Tidsuttrykk

142

C Telefon til sjefen

Utdanning og skolesystem i Norge

Futurum

144

D På boligjakt

Domene: Offentlig

Adjektiv: gradbøyning

150

E Nordmenn og naturen

Kommunikasjon og transport

Indirekte tale

153

F Olavs reiserute

Natur

Synes/tro/mene

157

Grammatikk

Det som subjekt

SIDE

KAPITTEL

DOMENE/KOMPETANSEMÅL

GRAMMATIKK

Nivå B1 (Leder fram til norskprøve 3)
159

Kapittel 7

Domene: Offentlig

160

A Norsk historie i korte trekk

Norgeshistorie

Stedsadverb

160

Vikingtiden

Velferdssamfunnet

Imperativ

161

To norrøne guder

Moderne vikinger og fjellvettregler

Verb: passiv form

164

Fra middelalderen til frihet i 1905

Domene: Personlig

Sammensatte substantiv

166

B Jostedalsrypa

168

C Moderne oppdagere

169

Familierelasjoner (eldreomsorg)

Fjellvettreglene

173

D Annonser

177

E Eldreomsorg

181

Fem på gata

182

Grammatikk

183

Kapittel 8

Domene: Yrke/arbeidsliv

184

A Ny jobb?

Arbeidsplasser og jobbmuligheter

193

B Norsk oljeeventyr

198

C Intervju med en offshorearbeider

201

Alexander L. Kielland-ulykken

203

D Hvis jeg fikk leve et liv til

206

Grammatikk

i Norge
Jobbsøkingsmetoder, søknad, CV og
intervju
Lønn, rettigheter, plikter og
fagforening
Norsk oljehistorie

207

Kapittel 9

Domene: Offentlig

208

A Mørketid

Norsk folketro

213

B Høytider og juletradisjoner

Høytider, feiringer og tradisjoner

216
217
221

5 på gata
C Jeg har blitt feit!
Overvekt blir Norges største
helseproblem

Domene: Personlig
Kropp, helse og kosthold

Fortidsfuturum
Preteritum perfektum
Preposisjonsuttrykk
Oversikt over verbsystemet

SIDE

KAPITTEL

DOMENE/KOMPETANSEMÅL

224

Kapittel 10

Domene: Offentlig

225

A Norsk politikk

Norsk politikk

229

B Hva skal jeg stemme?

Det flerkulturelle Norge

233

C Innvandring til Norge

Nasjonaldagen

237

D Intervju med Šárka Mikešová

241

E Intervju med Badian Kumar

244

F 17. mai!

247

Vil ha utenlandske flagg
i 17. mai-toget
Grammatikk

249

A Setningsledd

250

B Setninger og ordstilling

252

C Ordklasser

252

Verb

258

Substantiv

261

Adjektiv

264

Pronomen

266

Preposisjoner

268

Adverb

269

Konjunksjoner og subjunksjoner

270

Ordliste

277

Foto

277

Tekstkilder

GRAMMATIKK

Modalverb i preteritum


Related documents


PDF Document med tusen ord tekstbok
PDF Document cv
PDF Document ferdig brosjyre
PDF Document appell storting nedrustning 2
PDF Document kandidatpant 1
PDF Document intervjuer matautomat


Related keywords