polski kompas 2017 7 1 (1) .pdf
File information

This PDF 1.5 document has been generated by Adobe InDesign CS5.5 (7.5) / Adobe PDF Library 9.9, and has been sent on pdf-archive.com on 25/10/2017 at 17:15, from IP address 195.187.x.x. The current document download page has been viewed 935 times.
File size: 13.87 MB (336 pages).
Privacy: public file
Document preview


–2–

Wierzymy, że rocznik wzorowany na podobnych wydawnictwach francuskich,
niemieckich i innych wypełni dotkliwą lukę w życiu ekonomicznem, któremu
brak koniecznej dziś orientacji, a stanie się niezbędnym podręcznikiem
w codziennej pracy spółek akcyjnych, wszystkich instytucyj i osób, które
biorą udział w życiu gospodarczem Polski.
„Gazeta Bankowa” R. 1 (1921) nr 20 — 15/17

–3–

Szanowni Państwo!

O

ddajemy w ręce Czytelników
wyjątkowe wydanie „Polskiego
Kompasu”. Wyjątkowe, bo na zawartość tegorocznej publikacji
złożyły się artykuły uczestników
polskiej gospodarki – ludzi bezpośrednio zaangażowanych w kreowanie zmian, sukcesów i strategii polskich firm, przedsiębiorstw
oraz kluczowych dla obywateli
resortów rządowych.

Wyjątkowość „Polskiego Kompasu 2017” polega też na szczególnym momencie, w którym
publikacja trafia na rynek. Ogłoszona przez
rząd Beaty Szydło Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju stała się już elementem
polskiej gospodarki narodowej. Co więcej, jej
wdrożenie przez resorty podległe wicepremierowi Mateuszowi Morawieckiemu przynosi
realne, mierzalne efekty. Jak wynika z artykułów, które publikujemy na łamach „Kompasu”,
strategia jest także dominującym elementem
współpracy nie tylko w ramach Rady Ministrów, lecz i w kooperacji między rządem
a biznesem. Tak często podkreślana przez
przedsiębiorców potrzeba dialogu i pewność
stałych, niezmieniających się co miesiąc lub co
kwartał przepisów, niosą z sobą wzrost chęci
inwestowania i coraz wyższy poziom optymizmu wśród inwestorów.

po zmieniający się w efekcie procesów demograficznych rynek pracy, a także strategie
wykorzystujące obecną koniunkturę – muszą
zakładać umiejętność szybkiej reakcji na tzw.
pułapkę średniego wzrostu. Wierzę, że z kart
naszej publikacji wynika też właśnie ta zapobiegliwość, której wielokrotnie nam, polskim
przedsiębiorcom, brakowało.
Gospodarka narodowa, która interes Polski, polskich firm, pracowników i polską rację
stanu stawia w pierwszej kolejności, przed
realizacją założeń rzekomo wolnorynkowej
ekonomii europejskiej, staje się realnym środowiskiem rozwoju dla polskich przedsiębiorstw. Wreszcie polskie Państwo dba o Państwo.
Polecam lekturę „Polskiego Kompasu
– Rocznika instytucji finansowych i spółek
akcyjnych 2017”.

Kolejna przepowiednia opozycji wieszczącej
rychłe pęknięcie na linii rząd–biznes, podobnie jak wiele innych czarnych scenariuszy, nie
sprawdza się. Na łamach „Polskiego Kompasu”
można znaleźć dowody, że polska gospodarka
rozwija się wyjątkowo sprawnie, nadrabiając
wiele lat „państwa teoretycznego”. Bezrobocie
spada do rekordowo niskich poziomów, rośnie PKB, resort finansów z powodzeniem łata
vatowską dziurę, a program „Rodzina 500+”
przynosi zaskakujące wielu analityków i ekspertów gospodarczych efekty.
Polecam również te artykuły, których autorzy – poza wyliczeniem sukcesów – zwracają
uwagę na pułapki, podkreślając szanse i pamiętając o wyzwaniach, które stawia przed
polskimi przedsiębiorcami wciąż niestabilna
i zmieniająca się gospodarka w Europie i na
świecie. Inwestycje w nowe technologie, innowacje: od elektromobilności przez cyfryzację i wykorzystanie technologii Big Data, aż

–4–

Romuald Orzeł
prezes zarządu
Fratria sp. z o.o.

Drodzy Czytelnicy!

M

a m zaszczyt zaprosić Państwa
do lektury szczególnego wydawnictwa: „Polskiego Kompasu”
– rocznika swą tradycją nawiązującego do czasów II Rzeczypospolitej, kiedy to w latach 20.
XX w. Związek Banków we
Lwowie zainicjował wydawanie
przekrojowej publikacji o polskim rynku finansowym.

Wierzę, że wielu naszych Czytelników
oczekiwało na trzecie już wydanie nowego
„Polskiego Kompasu – Rocznika instytucji finansowych i spółek akcyjnych” przygotowywanego przez redakcję „Gazety Bankowej”.
Wiem, bo potwierdziłem to w wielu rozmowach, jakie miałem przyjemność przeprowadzić, tworząc bieżące wydanie „Polskiego
Kompasu”, że to wydawnictwo stało się dla
uczestników polskiego rynku finansowego
ważne. Wierzę, że jest i będzie przede wszystkim ciekawe.
W tym roku zaprosiliśmy do współtworzenia rocznika nie tylko dziennikarzy ekonomicznych i analityków polskiego rynku. Oddaliśmy łamy uczestnikom rynku finansowego,
szefom przedsiębiorstw reprezentujących
branże omawiane w poszczególnych działach,
największych spółek skarbu państwa, a także
kreatorom zmian gospodarczych i architektom
przepisów, przedstawicielom rządu – reprezentującym kluczowe resorty, bezpośrednio
wpływające na polską gospodarkę. Serdecznie
dziękuję wszystkim autorom, bowiem dzięki życzliwemu przyjęciu propozycji redakcji
„Gazety Bankowej” powstała publikacja unikatowa, przekazująca poglądy najważniejszych
dziś moim zdaniem przedstawicieli polskiej
gospodarki.
Jestem przekonany, że rocznik instytucji
finansowych i spółek akcyjnych jest zatem
wydawnictwem przez rynek oczekiwanym;
publikacją oddającą Państwu głos w najważniejszych sprawach związanych z rozwojem
polskiej gospodarki, pozwalającą przedstawić
osiągnięcia firm i ministerstw oraz zasygnalizować kierunki rozwoju w newralgicznych dla
ekonomii dziedzinach.

dzonej konsekwentnie przez rząd Strategii
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Pani
premier Beata Szydło była gościem honorowym uroczystej premiery ubiegłorocznej
edycji „Polskiego Kompasu”, która odbyła się
18 października 2016 r. w Zamku Ujazdowskim
w Warszawie. Prezes Rady Ministrów otrzymała wówczas Nagrodę Specjalną „Polski
Kompas 2016”.
Dobre wyniki polskiej gospodarki w 2017 r.
– wzrost PKB oraz wyraźny wzrost optymizmu inwestorów i przedsiębiorców – potwierdzają, że sprawdza się kierunek rozwoju gospodarczego nakreślony w ubiegłorocznym
„Polskim Kompasie” przez ekspertów, analityków i uczestników rynku finansowego.
Nie sposób bowiem nie zauważyć sukcesów
wynikających z prowadzenia w całej gospodarce skoordynowanej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, wspartej potężnymi
programami prospołecznymi, prorodzinnymi
– „Rodzina 500+” i „Mieszkanie+”. Oczekiwane od lat zmiany w stosunku do roli państwa
w kreowaniu trendów gospodarki, stawiającej na rozwój innowacyjnych przedsięwzięć
i wsparcie rozwoju pożądanych obszarów
przemysłu – pozwalają już odnotować pierwsze skutki. Jakie – jestem przekonany, że będzie wynikało to z łamów trzeciej edycji „Polskiego Kompasu”.
Szanowni Państwo! Zapraszam do zapoznania się z naszym rocznikiem, wierząc, że pozwoli on – poza wskazaniem sukcesów i zwycięstw – na diagnozę pułapek i wyzwań, jakie
stają przed uczestnikami rynku finansowego.
Ufam, że „Polski Kompas” ma szansę stać się
elementem kanonu publikacji ekonomicznych
na przełomie 2017 i 2018 r., pozwalając zrozumieć, w jakim kierunku zmierza polska gospodarka.
Zapraszam do lektury!

Maciej Wośko

Rok 2017 jest wyjątkowy ze względu na
pierwsze widoczne efekty realizacji prowa-

redaktor naczelny
„Gazety Bankowej”

–5–

Spis treści
POLSKI KOMPAS
jesień 2017
Od Wydawcy
// ROMUALD ORZEŁ,
prezes zarządu Fratria sp. z o.o.�������������������������������� 4
Od Redaktora
// MACIEJ WOŚKO,
redaktor naczelny „Gazety Bankowej”��������������������� 5
Kurs na silną gospodarkę
// BEATA SZYDŁO,
prezes Rady Ministrów
do Czytelników „Polskiego Kompasu”�������������������� 11

DZIAŁ I

KIERUNKI ROZWO JU
POLSKIEJ GOSPODARKI
Dobra koniunktura utrzyma się
przynajmniej do końca 2019 r.
// prof. EUGENIUSZ GATNAR,
członek Rady Polityki Pieniężnej, wykładowca
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach��������29

Mądre państwo to silne polskie firmy
// MATEUSZ MORAWIECKI,
wiceprezes Rady Ministrów,
minister rozwoju i finansów�������������������������������������13

Czy Fundusz Spójności Unii Europejskiej
jest promotorem naszej gospodarki
// prof. GRAŻYNA ANCYPAROWICZ,
członek Rady Polityki Pieniężnej, była wiceprezes
Głównego Urzędu Statystycznego�������������������������36

Polska musi w pełni wykorzystać
swój wielki potencjał
// JAROSŁAW GOWIN,
wiceprezes Rady Ministrów,
minister nauki i szkolnictwa wyższego��������������������14

Reindustrializacja ciągle w sferze zamierzeń
// prof. JERZY ŻYŻYŃSKI,
członek Rady Polityki Pieniężnej, profesor Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego�����������42

Kultura i kreatywność motorem
innowacji i rozwoju
// PIOTR GLIŃSKI,
wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury
i dziedzictwa narodowego��������������������������������������� 16
Wzrost, innowacje i aktywna rola państwa
// prof. ADAM GLAPIŃSKI,
prezes Narodowego Banku Polskiego�������������������� 18
Nowy rozdział w historii GPW
// WOJCIECH NAGEL,
przewodniczący Rady Giełdy
Papierów Wartościowych w Warszawie������������������ 24

Polska musi być otwarta na Europę
// prof. ALOJZY Z. NOWAK,
dziekan Wydziału Zarządzania
Uniwersytetu Warszawskiego���������������������������������45
Aktualne wyzwania dla działalności banków
// ZDZISŁAW SOKAL,
prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego������49
Znowu o „fundamentach”
// p
 rof. LESZEK DZIAWGO,
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu��������� 57
Jak przebić szklany sufit rozwojowy
// PAWEŁ BORYS,
prezes Polskiego Funduszu Rozwoju SA����������������63
Zarządzanie państwowe może być skuteczne
// MARCIN CHLUDZIŃSKI,
prezes Agencji Rozwoju Przemysłu SA������������������ 67
Kurs na innowacje
// KINGA PIECUCH,
prezes zarządu SAP Polska������������������������������������� 70
Polski system eID, czyli przyszłość
elektronicznej identyfikacji
// JAROSŁAW KROC,
prezes zarządu Accenture Sp. z o.o.����������������������� 72

–6–

DZIAŁ II

SPÓŁKI AKCYJNE
Nie tylko duże spółki
// STANISŁAW KOCZOT, „Gazeta Bankowa”������������� 77

Innowacyjny klucz do sukcesu
// JACEK PODGÓRSKI,
prezes zarządu ANWIL SA��������������������������������������110
Rozwój mimo coraz poważniejszych wyzwań
// dr inż. TOMASZ ZIELIŃSKI,
prezes zarządu Polskiej
Izby Przemysłu Chemicznego������������������������������� 111

Znaczenie spółek Skarbu Państwa dla rozwoju
gospodarczego
// MACIEJ MAŁECKI,
sekretarz stanu w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów������������������������������������������ 78

„Mieszkanie+” rozrusza uśpioną część rynku
// SZYMON SZADKOWSKI, „Gazeta Bankowa”��������112

Ukryta siła warszawskiej giełdy
// JAROSŁAW GRZYWIŃSKI,
Giełda Papierów Wartościowychw Warszawie������� 81

Małe i duże zmiany na lepsze
// TOMASZ ŻUCHOWSKI,
wiceminister infrastruktury i budownictwa ��������� 114

10 lat finansowania innowacji na NewConnect
// MICHAŁ CIECIÓRSKI,
wiceprezes zarządu Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie���������������������������������82

Trwa złoty okres dla deweloperów
// MACIEJ JANKIEWICZ,
prezes zarządu
Polskiego Holdingu Nieruchomości SA�����������������116

Mądrze gospodarować naturalnym bogactwem
// DANIEL OBAJTEK,
prezes zarządu Energa SA��������������������������������������84

Technologia antidotum na koniec hossy
// DARIUSZ KRAWCZYK,
prezes zarządu Polnord SA������������������������������������118

Tabela: Spółki krajowe�����������������������������������������������86


Plusy dodatnie, plusy ujemne
// GRZEGORZ KIEŁPSZ,
prezes zarządu
Polskiego Związku Firm Deweloperskich������������� 120

Tabela: Spółki zagraniczne ��������������������������������������90

BRANŻA BANKOWA

BRANŻA DEWELOPERSKA

BRANŻA ENERGETYCZNA

Sojusz banków i technologii
// STANISŁAW KOCZOT,
„Gazeta Bankowa”���������������������������������������������������92

Energetyka potrzebuje znaczących inwestycji
// ROBERT BOMBAŁA, „Gazeta Bankowa”�������������� 122

Polskie firmy podbijają świat
// ZBIGNIEW JAGIEŁŁO,
prezes zarządu PKO BP�������������������������������������������93

Bezpieczeństwo energetyczne to priorytet
// KRZYSZTOF TCHÓRZEWSKI,
minister Energii������������������������������������������������������ 124

Systemowa rola bankowości pocztowej
// SŁAWOMIR ZAWADZKI,
prezes zarządu Banku Pocztowego������������������������94

Nowoczesna energetyka
– w interesie państwa i akcjonariuszy
// FILIP GRZEGORCZYK,
prezes Grupy Tauron��������������������������������������������� 126

BRANŻA BUDOWLANA
Na fali wznoszącej
// LONGINA GRZEGÓRSKA-SZPYT,
„Gazeta Bankowa”���������������������������������������������������96
Kontrakt budowlany opiera się na zaufaniu
// ANDRZEJ ADAMCZYK,
minister infrastruktury i budownictwa�������������������98
Rynek mieszkaniowy 2018 r.: zadanie dla państwa
i szansa dla przedsiębiorców
// MIROSŁAW BARSZCZ,
prezes zarządu BGK Nieruchomości SA��������������100
Budownictwo potrzebuje koniunktury
// PAWEŁ BABIJ,
prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej
Budownictwa��������������������������������������������������������� 102
Liczą się zasoby
// PIOTR KLEDZIK,
prezes zarządu PORR Polska Infrastructure SA�� 103
Stabilnie do przodu
// PAWEŁ KISIEL,
wiceprezes zarządu ds. sprzedaży
i marketingu Grupy Atlas�������������������������������������� 104
Budownictwo 2.0
// ANTONI JÓZWOWICZ,
prezes Grupy PolimexMostostal��������������������������� 106

Jak i gdzie będzie kreowana
cena energii w Polsce?
// d
 r PAWEŁ OSTROWSKI,
prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii SA������ 130
Znakiem czasu jest niepewność
// ERYK KŁOSSOWSKI,
prezes zarządu Polskich Sieci
Elektroenergetycznych SA������������������������������������ 132

BRANŻA INFORMATYCZNA
Dynamiczna stabilizacja
// LECH PIESIK, „Gazeta Bankowa”������������������������� 134
Cyfryzacja to nie kaprys, to konieczność
// ANNA STREŻYŃSKA,
minister Cyfryzacji������������������������������������������������� 136
Nowa jakość: permanentna
dostępność narzędzi IT
// prof. WŁODZIMIERZ GOGOŁEK,
Instytut Dziennikarstwa
Uniwersytetu Warszawskiego������������������������������� 138
Pod znakiem restrukturyzacji
// ANDRZEJ DYŻEWSKI,
analityk rynku IT���������������������������������������������������� 139

BRANŻA PALIWOWA

BRANŻA CHEMICZNA

Paliwowy boom
// MARIUSZ KĄDZIOŁKA������������������������������������������ 140

W trendzie innowacji
// LONGINA GRZEGÓRSKA-SZPYT,
„Gazeta Bankowa”������������������������������������������������� 108

Polskie paliwa wychodzą z cienia szarej strefy
// MICHAŁ KURTYKA,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii�������� 144

–7–

Okręt flagowy polskiej gospodarki
i wyzwania przyszłości
// WOJCIECH JASIŃSKI,
prezes zarządu PKN ORLEN SA��������������������������� 148
Kluczowa rola PERN
w systemie bezpieczeństwa energetycznego
// IGOR WASILEWSKI,
prezes PERN SA����������������������������������������������������� 152
Budowanie alternatywy
// MARCIN JASTRZĘBSKI,
prezes zarządu LOTOS SA������������������������������������ 154

BRANŻA SPOŻYWCZA
Grunt to jakość
// EWA WESOŁOWSKA, „Gazeta Bankowa”������������ 158
Wieś potrzebuje zrównoważonego rozwoju
// KRZYSZTOF JURGIEL,
minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi������������������������� 160
Rozwój mleczarstwa to nie tylko większy eksport
// PAWEŁ WYRZYKOWSKI,
ekspert rynków rolnych BGŻ BNP Paribas���������� 163
Społeczno-ekonomiczne funkcje
przemysłu spożywczego w Polsce
// prof. ANDRZEJ KOWALSKI,
dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej���������������������������������� 164
Wróćmy do sprzedaży bezpośredniej
// ANDRZEJ KENSBOK,
wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu SA��������� 168
Perspektywa rozwoju sektora rolno-spożywczego
// ANDRZEJ GOŹDZIKOWSKI,
prezes zarząduCedrob SA������������������������������������� 170

BRANŻA SUROWCOWA
W przededniu głębokich zmian
// ROBERT BOMBAŁA, „Gazeta Bankowa”���������������172

DZIAŁ III

INSTYTUCJE FINANSOWE
INSTYTUCJE RYNKU
FINANSOWEGO
Kryzys zażegnany? Prawie…
// STANISŁAW KOCZOT, „Gazeta Bankowa”����������� 199
Na straży stabilności
// Dr MAREK CHRZANOWSKI,
przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego 200
Cyfrowe przyspieszenie
na stabilnych fundamentach
// PIOTR ALICKI,
prezes zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej������203

RYNEK BANKOWY
Spadek zysków tylko przyspieszy
zmiany technologiczne
// MAREK SIUDAJ, „Gazeta Bankowa”�������������������� 206
Kierunek na produktywność i nowe relacje
// MICHAŁ KRUPIŃSKI,
wiceprezes zarządu Pekao SA,
kierujący pracami zarządu����������������������������������� 208
Bankowość zmierza w kierunku „mobile only”
// DARIUSZ MAZURKIEWICZ,
prezes Polskiego Standardu Płatności����������������� 210
Sektor bankowości spółdzielczej w roku 2018
pozostanie stabilny
// PAWEŁ PYZIK,
wiceprezes zarządu p.o. prezesa zarządu
SGB – Bank SA������������������������������������������������������ 213
Gospodarka rośnie, zatory płatnicze też
// ADAM ŁĄCKI,
prezes zarządu Krajowego Rejestru
Długów Biura Informacji Gospodarczej��������������� 214

Czas na nowy model biznesowy
// HENRYK MUCHA, prezes zarządu
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.�������������������������174

Tabela: Banki komercyjne��������������������������������������� 216

Szanse i wyzwania polskiego przemysłu
wydobywczego i surowcowego
// RADOSŁAW DOMAGALSKI-ŁABĘDZKI,
prezes zarządu KGHM Polska Miedź SA���������������178

Tabela: Banki spółdzielcze���������������������������������������217

Bezpieczeństwo i niezależność – priorytety
w działaniach inwestycyjnych GAZ-SYSTEM
// TOMASZ STĘPIEŃ,
prezes GAZ-SYSTEM SA���������������������������������������� 180

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA
Pozorny spokój
// LECH PIESIK, „Gazeta Bankowa”������������������������� 182
Budowanie pozytywnej
cyfrowej agendy Polski dla UE
// KRZYSZTOF SZUBERT,
sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, pełnomocnik rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego��� 184
Nowe gospodarcze otwarcie
na 100-lecie odzyskania niepodległości
// JEAN-FRANÇOIS FALLACHER,
prezes zarządu Orange Polska������������������������������ 188

Tabela: Banki państwowe���������������������������������������� 216

Tabela: Przedstawicielstwa
banków zagranicznych�������������������������������224

RYNEK KAPITAŁOWY
Rok transformacji
// MAREK SIUDAJ, „Gazeta Bankowa”���������������������226
Rynek kapitałowy dla budowania dobrobytu
Polaków
// WALDEMAR MARKIEWICZ,
prezes Izby Domów Maklerskich��������������������������228
Oszczędzania trzeba się nauczyć
// Prof. MARCIN DYL,
prezes Izby Zarządzających Funduszami
i Aktywami������������������������������������������������������������� 230
Walka o status „developed”
// ZBIGNIEW JAKUBOWSKI,
wiceprezes zarządu Union Investment TFI���������� 231
Tabela: Banki prowadzące
działalność maklerską�������������������������������234

Coraz bliżej stanu nasycenia
// TOMASZ KULISIEWICZ,
analityk rynku telekomunikacyjnego�������������������� 192

Tabela: Domy maklerskie����������������������������������������235

Tych kosztów nie da się uniknąć
// ANDRZEJ MALKO,
konsultant ds. systemów teleinformatycznych��� 194

Tabela: Rejestr funduszy zagranicznych�������������� 237

–8–

Tabela: Przedstawicielstwa
podmiotów zagranicznych������������������������236

Tabela: Towarzystwa i fundusze inwestycyjne����238

UBEZPIECZENIA

DZIAŁ IV

Polisy zmienne... jak życie
// MAŁGORZATA DYGAS, „Gazeta Bankowa”����������240

SZANSE I WYZWANIA

Lider Europy
// PAWEŁ SURÓWKA,
prezes zarządu PZU SA�����������������������������������������242

Perspektywy rozwoju
polskiego przemysłu obronnego
// ANTONI MACIEREWICZ,
minister obrony narodowej����������������������������������� 281

Ekspansja zagraniczna to więcej niż eksport
// KATARZYNA KOWALSKA,
wiceprezes zarządu Korporacji
Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA�����������244
Postęp z korzyścią dla wszystkich
// JAN GRZEGORZ PRĄDZYŃSKI,
prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń�����������248
Zaufanie klientów pozostaje kluczowe
// GRZEGORZ BUCZKOWSKI,
członek zarządu Saltus Ubezpieczenia����������������250
Tabela: Ubezpieczenia na życie
– zakłady z siedzibą w Polsce������������������ 251
Tabela: Ubezpieczenia na życie
– przedstawicielstwa zagraniczne����������252
Tabela: Ubezpieczenia osobowe i majątkowe
– zakłady z siedzibą w Polsce������������������253
Tabela: Ubezpieczenia osobowe i majątkowe
– przedstawicielstwa zagraniczne����������254


UBEZPIECZENIA
EMERYTALNE
Krajobraz po OFE
// MAŁGORZATA DYGAS, „Gazeta Bankowa”����������256
Nowa odsłona, ta sama misja
// MAŁGORZATA RUSEWICZ,
prezes Izby Gospodarczej
Towarzystw Emerytalnych������������������������������������258
Nieustający rozwój
// PAWEŁ ZIEMBA,
prezes Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń
na Życie SA Vienna Insurance Group�������������������259
Innowacyjna wizytówka Polski
// MARAT NEVRETDINOV,
wiceprezes Grupy Ubezpieczeniowej Europa����� 260
Ubezpieczenia, które spełniają
społeczne oczekiwania
// ADAM USZPOLEWICZ,
prezes Aviva�����������������������������������������������������������262

Tabela: PTE/OFE�������������������������������������������������������264
Tabela: DFE (Dobrowolne fundusze emerytalne)���266
Tabela: PFE (Pracownicze fundusze emerytalne)���266

RYNEK
KAS SPÓŁDZIELCZYCH
Siła polskiego systemu SKOK
// ARKADY SAULSKI, „Gazeta Bankowa”�����������������268
Polski kapitał, ostoja polskości
// RAFAŁ MATUSIAK,
prezes zarządu Kasy Krajowej SKOK�������������������270
Partner godny zaufania
// ANDRZEJ SOSNOWSKI,
prezes zarządu Kasy Stefczyka���������������������������� 273
Dwa bieguny finansowej legislacji
// Dr KAZIMIERZ JANIAK,
prezes zarządu zarządu Stowarzyszenia
Krzewienia Edukacji Finansowej��������������������������� 275
Tabela: Podmioty sektora kas spółdzielczych���� 276


Chcemy przywrócić wiarę w sprawiedliwość
// ZBIGNIEW ZIOBRO,
minister sprawiedliwości���������������������������������������285
Dbanie o finanse państwa
to współczesny patriotyzm
// MARIAN BANAŚ,
szef Krajowej Administracji Skarbowej����������������288
Rodzina to dla nas priorytet
// ELŻBIETA RAFALSKA,
minister rodziny, pracy i polityki społecznej��������292
Gospodarka nie działa w próżni
// JADWIGA EMILEWICZ,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju�����296
Media publiczne – rola w budowaniu państwa
i społeczeństwa obywatelskiego w Polsce
// JACEK KURSKI,
prezes zarządu Telewizji Polskiej SA�������������������� 300
Gospodarka morska kołem
napędowym rozwoju kraju
// MAREK GRÓBARCZYK,
minister gospodarki morskiej
i żeglugi śródlądowej�������������������������������������������� 304
Jak efektywnie promować polską gospodarkę
// TOMASZ PISULA,
prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu��������� 308
Energetyka: pomiędzy bezpieczeństwem,
innowacyjnością a konkurencją
// HENRYK BARANOWSKI,
prezes zarządu PGE
Polskiej Grupy Energetycznej������������������������������� 312
Dobro pacjenta to nasze wspólne dobro
// Dr n. med. DOROTA HRYNIEWIECKA-FIRLEJ,
prezes zarządu Pfizer Polska�������������������������������� 315
Blisko milion firm rodzinnych
czeka na ustawę o sukcesji
// PATRYCJA KLARECKA,
prezes Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości���������������������������������� 318
Optymizm świata sprzyja Polsce
// GRZEGORZ KOSTRZEWA-ZORBAS,
ekspert ds. międzynarodowych,
publicysta „Sieci” i „Gazety Bankowej”����������������320
Wyboista droga do suwerenności
// JERZY BIELEWICZ,
analityk gospodarczy, publicysta „Sieci”
i „Gazety Bankowej”�����������������������������������������������324
Silny polski kapitał jest warunkiem
zdrowia gospodarki
// KONRAD KOŁODZIEJSKI,
publicysta tygodnika „Sieci”
i komentator telewizji wPolsce.pl�������������������������328
Bank robotów
// prof. GRZEGORZ SZULCZEWSKI,
Zakład Filozofii Szkoły Głównej Handlowej�������� 330
Polska gospodarka w roku 2050 – marzenie czy
realna wizja
// HENRYK UZDROWSKI,
ekonomista, członek zarządu
wydawnictwa Fratraia sp. z o.o.�����������������������������332

–9–Download original PDF file

polski_kompas_2017_7_1 (1).pdf (PDF, 13.87 MB)

DownloadShare on social networksLink to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file polski_kompas_2017_7_1 (1).pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000689048.
Report illicit content