74 2560 .pdf

File information


Original filename: 74-2560.pdf
Title: 74-2560

This PDF 1.5 document has been generated by Adobe Illustrator CS6 (Windows) / Adobe PDF library 10.01, and has been sent on pdf-archive.com on 01/11/2017 at 07:36, from IP address 171.99.x.x. The current document download page has been viewed 173 times.
File size: 594 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


74-2560.pdf (PDF, 594 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


โรงเรียนเลิศหล้า
ENGLISH PROGRAM

INTERNATIONAL PROGRAM

โรงเร�ยนเลิศหลาเปนโรงเร�ยนเอกชนที่มีคุณภาพสูมาตรฐานสากล “ระดับดีมาก”

โรงเร�ยนเลิศหลา้ 45 เพชรเกษม 77 แขวงหนองคา้ งพลู
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
lertlahphetkasem@gmail.com
02 809 9081 ถึง 5
LertlahGrapeSEED

จดหมายพิเศษฉบับที่ 74 / 2560
1 พฤศจิกายน 2560
สวัสดีคะท
่ านผู
่ ปกครอง

เมื่อเราได้ยินเพลงที่ขึ้นต้นว่า "วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง..." นั่นเป็นสัญญาณว่าใกล้จะถึงเทศกาล
วันลอยกระทงกันแลว้ ซึง่ ทุกปีจะตรงกับ ขึน้ 15 ค่ำ เดือน 12 โดยปีนต้ี รงกับวันศุกร์ท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 เชือ่ วาหลายท
าน


คงเตรียมตัวพาครอบครัวไปลอยกระทงรวมกั

ที


ดที


นึ


แล
วนะคะ
แต

อนที


ะไปลอยกระทงกั

นั


เรามาทำความรู
จั


่่
้ก
ประเพณีลอยกระทงใหถ้ องแท
อยางแท
่ กั้ นกอนดี
่ กวาค
่ ะ่ จะไดเข
้ าใจถึ
้ งจุดมุงหมายของประเพณี

่ จริ
้ ง ตลอดจนรวมกั
่ นสืบสาน
ประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงอยูต่ อไปค
ะ่

ประเพณีลอยกระทงนัน้ ไมมี่ หลักฐานระบุแนชั่ ดวาเริ
่ ม่ ตัง้ แตเมื
่ อ่ ใด
แตเชื
นไ้ี ดสื้ บตอกั
่ อ่ วาประเพณี

่ นมายาวนานตัง้ แตสมั
่ ยสุโขทัย โดยในรัชสมัย
พ่อขุนรามคำแหง เรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่า "พระราชพิธีจองเปรียง"
หรือ "การลอยพระประทีป" ซึ่งเป็นพิธีของพราหมณ์ เพื่อบูชาพระเป็นเจา้
ทั้งสาม คือ พระอิศวร พระนารายณ์ และพระพรหม
เหตุผลและความเชื่อของการลอยกระทง
1. เพือ่ แสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแมน้่ ำทีใ่ หเราได
้ อาศั
้ ยน้ำกิน
น้ำใช้ ตลอดจนเป็นการขอขมาตอพระแม
คงคา
ทีไ่ ดทิ้ ง้ สิง่ ปฏิกลู ตางๆ


่ ลงไป
ในน้ำ อันเป็นสาเหตุใหแหล
้ งน้
่ ำไมสะอาด

2. เพื่อเป็นการสักการะรอยพระพุทธบาทนัมมทานที เมื่อคราวที่
พระพุทธเจาเสด็
้ จไปแสดงธรรมโปรดในนาคพิภพ
3. เพือ่ เป็นการสะเดาะเคราะห์ เพราะการลอยกระทงเปรียบเหมือน
การลอยความทุกข์ ความโศกเศร้า โรคภัยไข้เจ็บ และสิ่งไม่ดีต่างๆ ให้ลอย
ตามแมน้่ ำไปกับกระทง
4. เพือ่ รักษาขนบธรรมเนียมของไทยไวมิ้ ใหสู้ ญหายไปตามกาลเวลา

เพื่อใหนั้ กเรียนไดรู้ เกี
้ ่ยวกับประเพณีที่สำคัญของคนไทย ตลอดจนใหนั้ กเรียนเกิดความตระหนัก เห็นคุณคาและ

ความสำคัญของประเพณีไทย ร่วมสืบสานให้คงอยู่สืบไป โรงเรียนเลิศหล้าได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงขึ้นใน
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งกิจกรรมที่จัดมีการแสดงรำวงมาตรฐาน และบูรณาการการประดิษฐ์กระทงจาก
วัสดุธรรมชาติ
หมายเหตุ : ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นักเรียนแต่งกายชุดไทย หรือชุดผ้าไทย
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้

โรงเรียนเลิศหล้า
ENGLISH PROGRAM

INTERNATIONAL PROGRAM

โรงเร�ยนเลิศหลาเปนโรงเร�ยนเอกชนที่มีคุณภาพสูมาตรฐานสากล “ระดับดีมาก”

Phetkasem Road 45, Soi Phetkasem 77,
Nongkangploo, Nongkhaem District,
Bangkok, 10160
lertlahphetkasem@gmail.com
02 809 9081 to 5
LertlahGrapeSEED

Special Newsletter No. 74 / 2017
November 1, 2017
Subject: Loy Krathong Day
Dear Parents,
Loy Krathong is one of the many famous traditions celebrated in Thailand. When we hear the words
“November full moon shines…” to the song of Loy Krathong, we think about flower floats, rivers, dances, and
of course the full moon on the evening of the 12th month in the traditional Thai lunar calendar which usually
falls in November in the Western calendar.
Loy Krathong is often claimed to have begun in the Sukhothai by a court lady named Nopphamat.
However, it is now known that the Nopphamat tale comes from a poem written in the early Bangkok period.
According to H.M. King Rama IV, writing in 1863, it was a Brahmanical festival that was adapted by Thai Buddhists in Thailand to honor Buddha, Prince Siddhartha Gautama.
The candle venerates the Buddha with light, while the krathong's floating symbolizes letting go of all
one's hatred, anger, and defilements. People sometimes cut their fingernails or hair and place the clippings
on the krathong as a symbol of letting go of past transgressions and negative thoughts. Many ordinary Thai’s
use the krathong to thank the Goddess of Water, Phra Mae Khongkha.
Lertlah School recognizes Loy Krathong Day as one of the important holidays, and to celebrate
our rich culture and tradition we will be organizing activities: Thai National Standard Dance and students will
make their “krathong” or flower floats using only recycled/biodegradable materials!

Please note that students may wear traditional Thai costumes or costumes made from Thai
fabric on Friday, November 3, 2017
Thank you for your continued support and cooperation.
With Best Regards,
Lertlah School


Document preview 74-2560.pdf - page 1/2

Document preview 74-2560.pdf - page 2/2

Related documents


74 2560
78 2560 sharingiscaringday
92 2560 fieldtrip6
dec newsletter edits 3
84 2560 fieldtrip3
75 2560 welcometoschool

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 74-2560.pdf