75 2560 WelcomeToSchool .pdf

File information


Original filename: 75-2560_WelcomeToSchool.pdf
Title: 75-2560_WelcomeToSchool

This PDF 1.5 document has been generated by Adobe Illustrator CS6 (Windows) / Adobe PDF library 10.01, and has been sent on pdf-archive.com on 01/11/2017 at 08:36, from IP address 171.99.x.x. The current document download page has been viewed 201 times.
File size: 755 KB (4 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


75-2560_WelcomeToSchool.pdf (PDF, 755 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


โรงเร�ยนเลิศหล้า 45 เพชรเกษม 77 แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โรงเรียนเลิศหล้า
ENGLISH PROGRAM

lertlahphetkasem@gmail.com

INTERNATIONAL PROGRAM

02 809 9081 ถึง 5

โรงเร�ยนเลิศหลาเปนโรงเร�ยนเอกชนที่มีคุณภาพสูมาตรฐานสากล “ระดับดีมาก”

LertlahGrapeSEED

จดหมายพิเศษฉบับที่ 75 / 2560
1 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง ความรวมมื
่ อในการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน
เรียน ผูปกครองทราบ

โรงเรียนเลิศหล้าขอต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 / 2560
เนื่องด้วยในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอนกำหนดให้นักเรียนได้เรียนพิเศษการบ้านในวันแรกของการเปิดเรียน
ดังนั้นเพื่อเป็นการลดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน โรงเรียนขอแจ้งเวลาในการมารับนักเรียนเพื่อ
ความเป็นระเบียบ พรอมกั
กทานให
งครั
้ บขอความรวมมื
่ อผูปกครองทุ

่ ปฏิ
้ บัติตามระเบียบอยางเคร

่ ด เพื่อความสะดวกของ
คุณครูในการปฏิบัติหนาที
้ ่ และความปลอดภัยของนักเรียน โดยขอความรวมมื
่ อในเรื่องตางๆ
่ ดังนี้
1) การมารับนักเรียนกลับบ้านในช่วงเย็น
วัน / เดือน / ปี

วันพุธที่ 1
พฤศจิกายน
2560
เป็นต้นไป

ระดับชั้น

เวลาเลิกเรียน

* นักเรียนเรียนตามปกติตามตารางเรียน

* เลิกเรียนเวลา 15.30 น.
* ผู้ปกครองมารับนักเรียนเวลา 15.45 น.

* นักเรียนทุกระดับชั้นเริ่มเรียนพิเศษการบ้าน
* เรียนพิเศษภาษาอังกฤษ “GrapeSEED”
ในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน

* เลิกเรียนเวลา 16.30 น.
* ผู้ปกครองมารับนักเรียนเวลา 16.45 น.
* แจ้งฝ่ายธุรการกรณีต้องการเพิ่มชื่อ
หรือยกเลิกเรียนพิเศษการบ้านตอนเย็นค่ะ
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-8099081 ถึง 5

*ยึดตามรายชื่อนักเรียนในภาคเรียนที่ 1/2560

2) ขอใหใ้ ชเ้ สน้ ทางซอยเพชรเกษม 77 ในการเขาและออกจากโรงเรี
ยน (ตรงขามโรงพยาบาลวิ
ชยั เวชอินเตอร์


ชอง
ยน ขอใหท้ านผู
กเลีย่ ง
่ 3 หนองแขม) เพือ่ ลดการจราจรติดขัดบริเวณถนนเพชรเกษม และซอยทางเขาโรงเรี

่ ปกครองหลี

เสนทางตลาดสมพรชั
ย ซึ่งมีความคับแคบ การจราจรคอนข
น่ และมักจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นบอยครั
้ง

่ างหนาแน


3) ห้ามผู้ปกครองขึ้นไปส่งนักเรียนบนอาคารเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และความสะดวกใน
การปฏิบตั หิ นาที
น้
้ ข่ องครูเวรประจำวัน (ยกเวนชั
้ น้ เตรียมอนุบาล - อนุบาล 1 และชัน้ K.1 ทีโ่ รงเรียนอนุญาตใหผู้ ปกครองขึ

ไปสงนั
ของการปรับตัวของนักเรียนเทานั
่ กเรียนบนอาคารเรียนไดในช
้ วงแรกๆ

่ ้นคะ)

4) การมาส่งนักเรียน ขอความกรุณาผูปกครองนั
กเรียนระดับชั้นประถมศึกษา - มัธยมศึกษา นำนักเรียนมาสง่

กอนเวลา
7.45 น. สวนระดั
บอนุบาลมาสงนั
8.00 น. เพื่อใหนั้ กเรียนไดร้ วมกิ
นการฝึก


่ กเรียนกอนเวลา

่ จกรรมหนาเสาธงเป็

ระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของนักเรียน ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องปลูกฝังให้กับนักเรียนตั้งแต่ยังเล็ก
จะทำใหฝึ้ กไดง้ าย
กเมื่อนักเรียนโตแลว้
่ และเห็นผลไดเร็
้ วกวาการไปฝึ


5) การมารับนักเรียน ขอให้ท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนตามเวลาที่กำหนด ขอความกรุณาไม่มารับนักเรียน
กอนเวลา
เพือ่ ความสะดวกในการปฏิบตั หิ นาที
ยมพรอมด
น่ บัตรประจำตัว

้ ข่ องคุณครู และขอใหท้ านผู
่ ปกครองเตรี

้ วยการยื

นักเรียนทุกครั้งที่มาติดตอรั
่ บนักเรียน (กรณีลืมบัตรใหติ้ ดตอฝ่
่ ายธุรการเพื่อออกบัตรสำรองรับนักเรียนหรือติดตอหั
่ วหนา้
ฝ่ายเทานั
่ ้น นอกจากนั้นโรงเรียนไมอนุ
่ ญาตใหรั้ บนักเรียนโดยเด็ดขาด)
6) ห้ามจอดรถบนทางลาดหน้าโรงเรียน หากผูปกครองจอดรถในที
ห่ ามจอดจะทำให
เป็


้ นอุปสรรคตอผู
่ ปกครอง

ทานอื
่ ่นในการรับสงนั
่ กเรียน และจะทำใหเกิ
้ ดอุบัติเหตุ หรือเกิดการเฉี่ยวชนกันได้
7) การจอดรถบริเวณสนามบาสเกตบอล โรงเรียนเปิดสนามบาสเกตบอลให้ผู้ปกครองได้ใช้เป็นสถานที่
จอดรถไดทุ้ กวันจันทร์ ถึงวันศุกรต์ ง้ั แตเวลา
เวณดังกลาว
่ 07.00 - 08.30 น.หลังจากนัน้ ขอใหท้ านผู
่ ปกครองนำรถออกจากบริ


เนื่องจากคุณครูจำเป็นตองใช
้ พื้ ้นที่ในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมตางๆ
่ ใหกั้ บนักเรียน
8) การแต่งกายตามระเบียบของโรงเรียน นักเรียนทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
อาทิแตงกายชุ
ดนักเรียน ชุดพละ สวมรองเทา้ และใชกระเป๋
า ตามแบบทีโ่ รงเรียนกำหนดเทานั


่ น้ หากไมปฏิ
่ บตั ติ ามแสดงวา่
นักเรียนไมมี่ ระเบียบวินัย และจะเป็นแบบอยางที
่ ่ไมดี่ ใหกั้ บนักเรียนคนอื่น
9) การใช้และเล่นเครือ่ งเล่น เครือ่ งเลนจะไม
เปิ
วงเย็
ู้
แลนักเรียน

่ ดใหนั้ กเรียนเลนในช

่ น ยกเวนมี
้ ผปกครองมาดู
อยางใกล
ชิ้ ดดวยตนเอง
และปิดใหบริ
กเรียนกลับบาน


้ การเวลา 17.00 น. หลังจากเวลา 17.00 น. แลว้ ผูปกครองควรนำนั


ไปพักผอน
่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในขณะเดินทางกลับบาน
่ และเพื่อใหครู
้ เวรประจำวันไดกลั
้ บบานในเวลาทีวัน/เดือน/ปี

ปฏิทนิ การศึกษาเดือนพฤศจิกายน 2560
กิจกรรม

พุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560

- เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
- เริ่มเรียนพิเศษการบานตอนเย็
น (ทุกระดับชั้น)

- เริม่ เรียนภาษาอังกฤษพิเศษตอนเย็น “GrapeSEED English Communication Solution”
(ผูปกครองมารั
บนักเรียนรอบปกติในเวลา 15.45 น. เป็นตนไป

้ )
(ผู้ปกครองมารับนักเรียนที่เรียนพิเศษตอนเย็นในเวลา 16.45 น.เป็นตนไป)

เพื่อลดปัญหาการจราจรบริเวณรอบๆโรงเรียนขอความรวมมื

จากทุ


านด

่ วยค
้ ะ่

ศุกร์ท่ี 3 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมวันลอยกระทง (นักเรียนแตงกายด
วยชุ

้ ดไทยมาโรงเรียน)

จันทรท์ ่ี 6 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมปฐมนิเทศผูปกครองใหม
ภาคเรี
ยนที่ 2 ตั้งแตเวลา


่ 09.00 - 11.00 น.

ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้

Phetkasem Road 45, Soi Phetkasem 77,
Nongkangploo, Nongkhaem District,
Bangkok, 10160
lertlahphetkasem@gmail.com

โรงเรียนเลิศหล้า
ENGLISH PROGRAM

INTERNATIONAL PROGRAM

02 809 9081 to 5

โรงเร�ยนเลิศหลาเปนโรงเร�ยนเอกชนที่มีคุณภาพสูมาตรฐานสากล “ระดับดีมาก”

LertlahGrapeSEED

Special Newsletter No. 75 / 2017
November 1, 2017
Subject: Welcome to School! (Important Dates and Policies)
Dear Parents of Lertlah School,
Lertlah School would like to welcome all students and parents to the 2nd semester of the 2017
Academic Year. The school would like to ask for your cooperation with following school policies as follows
to help reduce heavy traffic around the school area and most importantly, for your child’s safety.
Note: Homework classes start on the first day of school.
1.Pick – up time
DD / MM / YYYY

Wednesday,
November 1,
2017

Level

Time

• All grade levels to attend school

• Classes finish at 15:30
• Pick up time from 15:40 onwards

• Students who attend after school
homework classes

• Classes finish at 16:30
• Pick up time from 16:40 onwards
• Please contact the main office if
you wish to enroll or cancel your child
for afterschool homework classes or
call 02-8099081 to 5.

2. Using Soi Petkasem 77 when coming to and leaving school (Soi 77 is opposite side Vichaivej
Hospital). The school would like ask for your cooperation to avoid using Soi Sompornchai Market 77/4 to
ensure good traffic flow.
3. Classroom Drop – off For students’ safety, no parents are allowed to drop – off their child at their
classroom (only parents of the Nursery and Kindergarten 1 are allowed to enter).
4. Drop – off policy For Primary and Middle School students please drop them off before 7:45 and
before 8:00 for Kindergarten to help build their discipline and encourage them to join the morning activities.

5. Pick – up policy Please pick the students up at the designated pick – up time with yellow card (the
student’s ID card). Please do not arrive before time as there is no waiting area for your car. Please contact the
school main office to get a permission card if you forget to bring your child’s ID card, without ID card you are
unable to take your child home.
6. Don’t park cars on the slope by the school gate or handicapped parking. Parking at those
places might cause accidents and cause inconvenience for others.
7. Basketball Court Parking This area is available to park your cars from 07:00 to 08:30 and not later
than that specific time. The school needs that area for school activities.
8. Uniform policy All students must follow the school policy such as uniform, sport uniform, shoes,
and use a designated school bag only. Breaking school policy affects the students’ discipline evaluation.
9. Playground policy The playground and its equipment is closed after school unless students are
supervised by their own parents/guardians. The playground is available up to 17:00.

DD / MM / YYYY

November School Calendar
Activities

Wednesday, November 1, 2017 • First day of school semester 2/2017
• Start of Afterschool classes
• To help reduce heavy traffic, please follow below.
• For students who do not attend afterschool classes, please pick
them up from 3:45 onwards.
• For students who attend afterschool classes, please pick them up
from 4:45 onwards.
Friday, November 3, 2017

Loy Kratong Activity (All students wear Thai costumes)

Monday, November 6, 2017

New Parent Orientation from 9:00 – 11:00, 6th Floor
Conference Room

With Best Regards,
Lertlah School


Document preview 75-2560_WelcomeToSchool.pdf - page 1/4

Document preview 75-2560_WelcomeToSchool.pdf - page 2/4
Document preview 75-2560_WelcomeToSchool.pdf - page 3/4
Document preview 75-2560_WelcomeToSchool.pdf - page 4/4

Related documents


75 2560 welcometoschool
72 2560afterschoolclasses
92 2560 fieldtrip6
84 2560 fieldtrip3
83 2560 fieldtrip5
80 2560 fieldtrip1 2

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 75-2560_WelcomeToSchool.pdf