Kris Kourtis Biography .pdf

File information


Original filename: Kris Kourtis Biography.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by , and has been sent on pdf-archive.com on 01/11/2017 at 06:03, from IP address 109.233.x.x. The current document download page has been viewed 237 times.
File size: 356 KB (7 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Kris Kourtis Biography.pdf (PDF, 356 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Kr
i
sKour
t
i
sMi
niBi
ogr
aphy
ByLar
aSpencer
Kr
i
sKour
t
i
s,
Bor
nJanuar
y23RD,
1983i
saGr
eekandLebaneseRadi
oandTVPer
sonal
i
t
y
.
Kr
i
s
i
sal
soasi
ngerandaf
amoussoci
al
i
t
e.
Hehol
dst
wodegr
eesi
nJour
nal
i
sm andNut
r
i
t
i
on.
Kr
i
si
nt
er
v
i
ewedMegaHugeCel
ebr
i
t
i
es
f
r
om al
l
ov
ert
hewor
l
d.
NowKr
i
shashi
sOwnShowCal
l
ed:
(
TheKr
i
sKour
t
i
sShow)aJadeToyCompany
.
Kr
i
sI
saMassi
v
ePETASuppor
t
er
andi
sagai
nstAni
mal
Test
i
ngandAni
mal
Cr
uel
t
y
.
Got
oi
Tunesf
ort
heTheKr
i
sKour
t
i
sShow.
.
.

BI
OGRAPHY
(
Bor
nJanuar
y1983)Kr
i
sKour
t
i
si
saRadi
o,
Tel
ev
i
si
onPer
sonal
i
t
yandSi
nger
.Kr
i
si
sor
i
gi
nal
l
y
f
r
om At
hens,
Gr
eece.Hemov
edt
oVancouv
er
,
Canadat
ost
udyBr
oadcast
i
ng.Af
t
erKr
i
s
gr
aduat
edf
r
om Col
umbi
aAcademywi
t
hadegr
eei
nBr
oadcast
i
ngandper
f
or
mi
ngar
t
s,
Kr
i
s
beganwor
ki
ngf
orr
adi
ost
at
i
onsi
nVancouv
er
;
Hi
sf
i
r
stgi
gwasatCFROFM.Kr
i
st
hent
r
av
el
ed
t
hewor
l
dwor
ki
ngasar
adi
ohost
.Heal
sowor
kedf
orTVst
at
i
onsl
i
keChannel
Vi
be.
Musi
c

Kr
i
sr
el
easedasi
ngl
ei
n2012cal
l
ed{
t
oget
her
}
.Thesi
ngl
ewashugesuccessal
l
ov
ert
he
i
nt
er
net
,
andr
ecei
v
edal
otofsoundcl
oudpl
ay
s.

{
Toget
her
}waspl
ay
edonmanyr
adi
ost
at
i
onsandL.
A.cl
ubs.Thesi
ngl
ewasal
sopl
ay
edon
bl
ogt
al
kr
adi
o.
Li
f
eandCar
eer

Kr
i
sact
edi
nmanypl
ay
ssuchasAnni
eandChi
cago.Hehasi
nt
er
v
i
ewedmanycel
ebr
i
t
i
es
andpr
esent
edatsev
er
al
awar
dshows.Kr
i
swor
ksf
orHol
l
y
woodRadi
oasahost
.

WhenKr
i
swas5,
heandhi
sf
ami
l
ymov
edt
ot
heuni
t
edAr
abEmi
r
at
esi
nDubai
becauseoft
he
wari
nLebanon.
Hi
sf
at
herRogergotagr
eatj
obatOr
acl
et
hebi
ggestsof
t
war
ecompany.
.i
nt
hewor
l
d.
.
Hi
smot
herDor
a.t
hengav
ebi
r
t
ht
oababygi
r
l
nameCl
i
o.
Kr
i
snev
erdi
dwel
l
i
nschool
.Henev
erwant
edt
ost
udy
.He
wasal
way
sbul
l
i
edi
nschool
becausehenev
erf
i
ti
n.
.

WhenKr
i
swas9y
ear
sol
dhewassexual
l
yabusedbyt
heschool
j
ani
t
or.
.
.
Henev
ert
ol
dhi
spar
ent
sbecauset
hej
ani
t
ort
hr
eat
enedt
oki
l
l
hi
m.
.
SoKr
i
swoul
dactupi
nschool
andmi
sbehav
esohecoul
dbeki
ckedout.
.
.t
obef
r
ee
Fr
om hi
sabuser
.
Fr
om t
henon.
.Kr
i
swasnev
ert
hesame.He
becamer
ebel
l
i
ousandmi
schi
ev
ous.Kr
i
s
woul
dchangeschool
sev
er
yt
woy
ear
s.

Hi
spar
ent
snev
erunder
st
oodwhyhewoul
dal
way
sactup.
Tobegi
nwi
t
h,
Kr
i
snev
erhadanor
mal
chi
l
dhood.
Henev
erhadf
r
i
endsi
nschool
.I
twasonl
ywhenhi
spar
ent
smov
edt
oanot
herpl
acei
n
Dubai
t
hi
st
i
mei
nav
i
l
l
awher
ehi
sl
i
f
est
ar
t
edt
ochange.
Li
t
t
l
edi
dheknowhi
snextdoornei
ghbor
swoul
dchangehi
sl
i
f
ef
or
ev
er
.
Oneni
ghtwhenKr
i
swaswal
ki
nghi
spoodl
ebonnyt
hathemetSar
ah.
Shewas5y
ear
sol
dert
hanhewasandi
nv
i
t
edhi
mt
oherhome.
Shehad3br
ot
her
sandt
heywer
eal
l
sowel
comi
ngt
oKr
i
s.
Hecont
i
nual
l
ywasi
nv
i
t
edt
ot
hei
rhome.
Kr
i
sst
ar
t
edt
of
eel
goodandbecamebestf
r
i
endswi
t
hSar
ah.

Sar
ah'
sbestf
r
i
endLi
zal
sobecamebestf
r
i
endswi
t
hKr
i
s.
Sar
ahandherbr
ot
her
swer
eal
l
musi
ci
ans.
Sar
ahpl
ay
edt
hepi
anobeaut
i
f
ul
l
y
.
Shet
hendi
scov
er
edt
hatKr
i
shadanamazi
ngsi
gni
ngv
oi
ce.
Hi
sv
ocal
r
angewas4oct
av
es.
Kr
i
s'
sf
i
r
stal
bum t
hathepur
chasedwasWhi
t
neyHoust
on.
Het
henf
el
l
i
nl
ov
ewi
t
hMar
i
ahCar
eyandboy
s2men.
Kr
i
sandSar
ahwoul
dal
way
swor
kt
oget
heri
nmusi
c.
WhenKr
i
swas15hewasaskedt
osi
ngohhol
yni
ghtf
orChr
i
st
mas.
Hesangi
toper
ast
y
l
ei
nEngl
i
shandFr
ench.
Thechur
chwasbaf
f
l
edbyhi
samazi
ngpower
f
ul
angel
i
cv
oi
ceandsomepeopl
eev
encr
i
ed.
Thi
swasanamazi
ngmomentf
orKr
i
s.
Het
henr
eal
i
z
edt
hathecoul
ddomor
ewi
t
hhi
sv
oi
ce.
Hel
at
erbegansi
ngi
ngatf
est
i
v
al
sandconcer
t
s.
ButKr
i
swasnai
v
eandsensi
t
i
v
e.Hewentt
oSar
ah'
sChur
chwi
t
hhery
ounger
Br
ot
her
s.Hemadenewf
r
i
endsandwentt
oev
eni
ngBi
bl
est
udi
eswi
t
ht
hem.

ButasKr
i
scont
i
nuedwi
t
ht
hi
sChur
chhef
oundoutt
hatt
heywer
et
hesef
anat
i
cbor
nagai
n
Chr
i
st
i
ans.Tot
hem ev
er
y
t
hi
ngwasasi
n.Butdespi
t
eal
l
t
hatKr
i
scoul
dnott
ur
ndownhi
sonl
y
f
r
i
ends.Hi
sf
av
or
i
t
et
i
measat
eeni
swhenal
l
t
heChur
chy
out
hgr
oupwentcampi
ng.
Boydi
dhehav
ef
un.Hel
ov
edcampi
ngwi
t
ht
hem .t
heyal
way
sdi
dt
hemostamazi
ngact
i
v
i
t
i
es.

Kr
i
sandhi
sf
r
i
endswoul
dnev
erev
ersl
eepdur
i
ngcampout
s,
i
nst
eadt
heywoul
dwanderof
f
expl
or
i
ngi
nt
ot
hedeser
tt
hencomebackandpl
aypr
anksonpeopl
ewhower
esl
eepi
ng.
Hi
sf
r
i
endMar
t
i
ndi
dt
hemeanestpr
ank.
Oneguywassl
eepi
ngandt
heyspr
ay
edal
l
ofhi
sbackwi
t
h
Deepheat
.Thepoorboywokeupscr
eami
ngi
npai
nbecauset
hedeepheatbur
nthi
m.
Kr
i
swoul
dpr
anksl
eepi
ngguy
sandgi
r
l
sbyput
t
i
ngt
hei
rhandsi
nhotwat
erunt
i
l
t
heypi
edt
hei
r
pant
s.
Kr
i
sf
i
nal
l
yf
el
tl
i
kehebel
onged.Hehadf
r
i
endsandi
nschool
hehadnoone.

Hest
ay
edbestf
r
i
endswi
t
hSar
ahandLi
z.
Wi
t
ht
hem hef
el
ti
nv
i
nci
bl
e.
Dur
i
ngHal
l
oweenKr
i
s.Sar
ahandLi
zwoul
di
nst
eadofgoi
ngt
r
i
ckort
r
eat
i
ngwoul
dgot
oal
l
t
heAmer
i
canschool
ofDubai
compoundsandr
i
ngt
hedoorbel
l
andeggpeopl
e.
Hal
l
oweeni
sKr
i
s'
sf
av
or
i
t
et
i
meoft
hey
ear
,
hef
el
ti
twasmagi
cal
ni
ghtwher
eany
t
hi
ng
coul
dhappen.
Kr
i
shadasecr
ethenev
ershar
edwi
t
hany
oneandt
hatsecr
eti
st
hathewasgay
.
Heal
way
sknewt
hathewasgay
.
I
nschool
hef
el
l
i
nl
ov
ewi
t
haguycal
l
edMar
cusPeder
son.
Mar
cuswasf
r
om Nor
way
.Kr
i
snev
ert
ol
dhi
m hel
ov
edhi
m.
Kr
i
soncei
nv
i
t
edhi
mt
ohi
shouseandper
f
or
medf
orhi
mt
hesongher
obyMar
i
anCar
ey
.
Mar
cusl
ookedl
i
keami
x
t
ur
ebet
weenHay
denChr
i
st
ensenandRy
anPhi
l
i
ppe.
Kr
i
snotonl
yf
el
l
i
nl
ov
ewi
t
hhowbeaut
i
f
ul
Mar
cuswasbuthowmodestandki
ndhewas.
Kr
i
swasshockedt
hatMar
cuswasnotpopul
ari
nschool
.
Iguessl
ooksar
enotev
er
y
t
hi
ng.
Kr
i
st
henl
ef
tt
heschool
at17andf
i
ni
shedhi
sG.
E.
D.
Mar
cust
henwentbackt
oNor
wayandKr
i
swassohear
tbr
okenandr
eal
l
ysadbecausehe
nev
ert
ol
dhi
m howhet
r
ul
yf
el
tabouthi
m.Upt
ot
hi
sdayKr
i
snev
erf
el
l
i
nl
ov
ewi
t
hanyone
l
i
keMar
cus.
Kr
i
sbegansmoki
ngheav
i
l
yanddi
dnott
el
l
hi
spar
ent
sunt
i
l
l
at
er
.
Byt
henhehadl
osthi
ssi
ngi
ngv
oi
ce.
Kr
i
sandSar
aht
hengr
ewapar
t
.
WhenKr
i
sbecame18hedeci
dedt
obecomeabr
oadcast
er
.
Hef
l
ewal
l
t
hewayt
oVancouv
erCanadat
ost
udyr
adi
oandt
el
ev
i
si
on.
Her
eal
l
yenj
oy
edi
tandbecamepopul
art
her
e.
Buthehungoutwi
t
ht
hewr
ongcr
owdandbegansmoki
ngmar
i
j
uanaandt
aki
ngecst
asypi
l
l
s.
Onehi
sf
r
i
endsBevwoul
dgethi
m ecst
asypi
l
l
sandeachpi
l
l
cost$40.

WhenBevdi
dnothav
eanyl
ef
tKr
i
swasdesper
at
ef
oranecst
asypi
l
l
andsohewentt
oEast
Hast
i
ngsi
nVancouv
eraknownpl
acef
ordr
ugdeal
er
s.
SoKr
i
smetoneguyandt
heguyt
ol
dhi
m hewoul
dt
akehi
mt
ohi
spl
acet
ogetecst
asy
.
Nai
v
easKr
i
swashef
ol
l
owedt
haty
oungt
hugi
nt
oanal
l
ey
.
Kr
i
sf
el
tsomet
hi
ngwaswr
ongbuti
twast
ool
at
e.
Kr
i
sf
oundhi
msel
fcor
ner
edby3guy
s.
Theyal
l
t
ookoutbi
gkni
v
esandKr
i
spani
cked.
Butt
henhef
el
tGodspeakt
ohi
m andcal
medhi
m Down.
Kr
i
ssai
dt
hataf
t
erhef
el
tt
hepr
esenceofgod,
Godf
edhi
mt
hewor
dst
ot
el
l
t
heset
hugs.
Kr
i
ssai
d:
"
Iknowal
l
y
ouwanti
smoneysoher
eIam openi
ngupal
l
mywal
l
etandput
t
i
ngal
l
mymoneyont
hef
l
oor
.Youdon'
twantt
oki
l
l
any
onet
oday
,
t
hi
nkofwhatwi
l
l
happent
oy
oui
f
y
oubecameki
l
l
er
s.
"
SoKr
i
sempt
i
edhi
swal
l
etont
hef
l
oorandal
l
t
hecashwasont
hegr
oundt
henKr
i
ssl
owl
y
wal
kedawayandt
heset
hugsdi
dnot
hi
ngt
ohi
m.
Fr
om t
hatonKr
i
smadeapr
omi
set
ohi
msel
fnev
ert
ododr
ugsagai
n.
Kr
i
shadabl
asti
ncol
l
egeandwasassi
gnedt
ot
hebi
ggestmur
dercour
tcaseof2003.
Kr
i
s'
sst
or
ygotmaj
orheadl
i
nes.
3mont
hsbef
or
egr
aduat
i
ngKr
i
sgotat
er
r
i
bl
est
al
ker
.
Kr
i
swoul
dbeawakenedatni
ghtat3am al
mostev
er
yni
ghtwhent
hesecur
i
t
yl
i
ght
scameon
andhewoul
dseet
heshadowofamanbehi
ndt
hecur
t
ai
nsr
i
ghti
nf
r
ontofhi
sbedr
oom door
.
Kr
i
shadaBr
azi
l
i
anr
oommat
ecal
l
edBer
nar
doandsohet
ol
dhi
mt
hat
.
Mostst
al
ki
ngcasesendupi
nr
apeormur
der
.
Ber
nar
dot
ookt
hi
sv
er
yser
i
ousl
yandt
ol
dKr
i
st
hati
ft
hathappenedagai
nhewoul
dwake
hi
m andt
el
l
hi
m.
3day
sl
at
erKr
i
swasawakenedbysomenoi
sesohel
ookedathi
swi
ndowandnowt
he
secur
i
t
yl
i
ght
swer
eon.Kr
i
s'
sWi
ndowwassl
i
ght
l
yopenandhesawahandr
eachi
ngi
n.
Bef
or
eKr
i
st
ol
dBer
nar
doheopenedt
hecur
t
ai
nst
oseewhot
hi
st
hi
sni
ght
mar
eofaper
son
was.WhenKr
i
sopenedt
hecur
t
ai
nshesawmanwear
i
ngar
edcapbuthecoul
dnotseehi
s
f
acebecauset
hi
sper
v
er
thadav
i
deocamer
acl
oseupt
ohi
sf
aceandal
l
Kr
i
swoul
dseewas
t
her
edl
i
ghtoft
hev
i
deocamer
aandt
hemanwaswav
i
ngathi
m andbr
eat
hi
ngheav
i
l
y
.
Kr
i
si
mmedi
at
el
yscr
eamedandBer
nar
docamei
nt
ohi
sr
oom byt
hent
hemanwasr
unni
ng

away
.
AndBer
nar
dosawt
hemanr
unni
ng.Sohei
mmedi
at
el
ycal
l
edt
hepol
i
ceandbef
or
e3mi
nut
es,
4pol
i
cecar
ssur
r
oundedt
hehouse.
Kr
i
sandBer
nar
dot
ol
dt
hepol
i
cet
hatt
hi
shadbeengoi
ngonf
or3mont
hs.
Andi
nt
heendt
hepol
i
cesai
dt
hatunf
or
t
unat
el
yt
her
ei
snot
hi
ngt
heycandounl
esst
hi
s
ev
i
l
st
al
kert
r
i
est
obr
eaki
norcommi
tanact
ual
t
hr
eat
.
Theyadv
i
sedKr
i
st
osetupsecur
i
t
ycamer
asout
si
det
hehousesot
heycanI
Dt
heman.
Amont
hl
at
erKr
i
shadgr
aduat
edandmov
edbackt
ot
oDubai
.
Amont
hl
at
erKr
i
smov
edt
oLondon,
Engl
andanddi
dsomer
adi
owor
k.
Kr
i
sabsol
ut
el
yl
ov
edcent
r
al
London.Conv
entgar
denandLei
cest
ersquar
ewer
ehi
sf
av
or
i
t
e
pl
aces.Hel
ov
edgoi
ngwi
t
hhi
sJapanesef
r
i
endt
oMandar
i
nOr
i
ent
al
hot
el
i
nKni
ght
sbr
i
dge
f
oraf
t
er
noont
ea.Kr
i
sl
ov
edshoppi
ngatHar
r
odsal
l
t
het
i
me.
Heof
t
enwentwentt
oNobuhi
sf
av
or
i
t
eJapaneser
est
aur
anti
nLondon.
Kr
i
sl
ov
est
hel
av
i
shl
uxur
i
ousl
i
f
est
y
l
e.
Hi
spar
ent
sal
way
sgav
ehi
m aposhl
i
f
est
y
l
e.
What
ev
erKr
i
swant
edhegot
.
Hi
spar
ent
sspoi
l
edhi
m nonst
op.
Kr
i
s'
sf
av
or
i
t
eper
soni
nt
hewor
l
dwashi
sgr
andmot
herLi
l
y
.
Sheal
way
sshower
edhi
m wi
t
hl
ov
eandgi
f
t
s.
Li
l
ywast
hemostwonder
f
ul
andgener
ousper
sononear
t
hi
nKr
i
s'
sey
esandcoul
ddono
wr
ong.Whenev
erhi
spar
ent
swoul
dshoutorf
i
ghtwi
t
hKr
i
sshewashi
snumberonebody
guar
d
andl
awy
er
.
I
n2010Kr
i
swasdi
agnosedwi
t
hschi
zophr
eni
a.
Hesuf
f
er
edf
r
om ext
r
emehal
l
uci
nat
i
onsofper
secut
i
on.
I
t
sal
way
st
r
i
al
ander
r
orwi
t
hpsy
chi
at
r
i
st
s.
I
tt
ookKr
i
s3l
onghor
r
i
bl
ey
ear
sf
orhi
mt
of
i
nal
l
ygett
he
r
i
ghtant
i
psy
chot
i
cmedi
cat
i
on.
Kr
i
shost
edov
er10r
adi
oshowsonl
i
ne.

Heact
edi
ncommer
ci
al
sf
r
om whenhewas8wi
t
hhi
smom.
Hi
sf
i
r
stcommer
ci
al
wasf
ort
hedr
i
nkSnappl
e.
Het
hendi
dadi
etbookandgotgr
eatr
ev
i
ews.
Butbecauseoft
hemedi
cat
i
onhegai
nedsomuchwei
ghtbur
i
edt
hebookandhadt
odo
agast
r
i
cby
passsur
ger
y
.Andmont
hsl
at
erKr
i
sl
ostawhoppi
ng100pounds.
Kr
i
smetLadyGagi
nSept
ember2014atherconcer
ti
nDubai
.Hesai
di
twast
hebestconcer
t
exper
i
enceheev
ermet
.
I
n2017Kr
i
ssai
dt
hatJesusheal
edhi
mf
r
om hi
sment
al
i
l
l
nessonhi
sr
adi
oshow.
Hest
i
l
l
t
akeshi
sant
i
psy
chot
i
cmedi
cat
i
onbutav
er
yl
owdosage.
Whenhi
ssi
st
erCi
ogav
ebi
r
t
ht
oababygi
r
l
cal
l
edZoey.
.Kr
i
swast
hegodf
at
herandhi
saunt
Li
t
sawast
hegodmot
her
.Notonl
ydoeshel
ov
eZoeysomuchbutt
ohi
m shei
sl
i
keahi
sown
daught
er.
.Shei
sar
eal
Shi
r
l
eyTempl
e.
.Ver
ysmar
tAndi
ncr
edi
bl
yador
abl
eandal
t
hough
Kr
i
ssai
dhewi
l
l
nev
erhav
eki
dshest
i
l
l
dr
eamsoff
i
ndi
ngt
her
i
ghtmant
oset
t
l
edownwi
t
h
andMar
y
.Hi
sdr
eam weddi
ngwoul
dbei
nt
heDor
chest
erhot
el
i
ncent
r
al
London.Andf
ort
he
Honey
moon,
Monaco.
Kr
i
shasbeenast
r
ongPETAadv
ocat
ef
ormanyy
ear
sanddi
dadocument
ar
ycal
l
ed:
Dol
phi
ns
Mat
t
er
.Kr
i
sbel
i
ev
est
hatdol
phi
nsar
et
hemostscar
edcr
eat
ur
esandhewant
st
ost
opt
he
ki
l
l
i
ngofdol
phi
nsi
nJapan.
Al
ongsi
dehi
sr
adi
owor
kandwr
i
t
i
ngKr
i
swant
st
odedi
cat
ehi
sl
i
f
et
ost
ay
i
nganani
mal
r
i
ght
s
act
i
v
i
stwor
l
dwi
de.


Related documents


kris kourtis biography
idrisalton resume experiencedteacher 1
if brochure combined
case competition 2016
che 433a rev1 1
bfeurope1944

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Kris Kourtis Biography.pdf