Kris Kourtis Biography (PDF)
File information


This PDF 1.4 document has been generated by , and has been sent on pdf-archive.com on 01/11/2017 at 06:03, from IP address 109.233.x.x. The current document download page has been viewed 243 times.
File size: 365 KB (7 pages).
Privacy: public file
File preview


Kr
i
sKour
t
i
sMi
niBi
ogr
aphy
ByLar
aSpencer
Kr
i
sKour
t
i
s,
Bor
nJanuar
y23RD,
1983i
saGr
eekandLebaneseRadi
oandTVPer
sonal
i
t
y
.
Kr
i
s
i
sal
soasi
ngerandaf
amoussoci
al
i
t
e.
Hehol
dst
wodegr
eesi
nJour
nal
i
sm andNut
r
i
t
i
on.
Kr
i
si
nt
er
v
i
ewedMegaHugeCel
ebr
i
t
i
es
f
r
om al
l
ov
ert
hewor
l
d.
NowKr
i
shashi
sOwnShowCal
l
ed:
(
TheKr
i
sKour
t
i
sShow)aJadeToyCompany
.
Kr
i
sI
saMassi
v
ePETASuppor
t
er
andi
sagai
nstAni
mal
Test
i
ngandAni
mal
Cr
uel
t
y
.
Got
oi
Tunesf
ort
heTheKr
i
sKour
t
i
sShow.
.
.

BI
OGRAPHY
(
Bor
nJanuar
y1983)Kr
i
sKour
t
i
si
saRadi
o,
Tel
ev
i
si
onPer
sonal
i
t
yandSi
nger
.Kr
i
si
sor
i
gi
nal
l
y
f
r
om At
hens,
Gr
eece.Hemov
edt
oVancouv
er
,
Canadat
ost
udyBr
oadcast
i
ng.Af
t
erKr
i
s
gr
aduat
edf
r
om Col
umbi
aAcademywi
t
hadegr
eei
nBr
oadcast
i
ngandper
f
or
mi
ngar
t
s,
Kr
i
s
beganwor
ki
ngf
orr
adi
ost
at
i
onsi
nVancouv
er
;
Hi
sf
i
r
stgi
gwasatCFROFM.Kr
i
st
hent
r
av
el
ed
t
hewor
l
dwor
ki
ngasar
adi
ohost
.Heal
sowor
kedf
orTVst
at
i
onsl
i
keChannel
Vi
be.
Musi
c

Kr
i
sr
el
easedasi
ngl
ei
n2012cal
l
ed{
t
oget
her
}
.Thesi
ngl
ewashugesuccessal
l
ov
ert
he
i
nt
er
net
,
andr
ecei
v
edal
otofsoundcl
oudpl
ay
s.

{
Toget
her
}waspl
ay
edonmanyr
adi
ost
at
i
onsandL.
A.cl
ubs.Thesi
ngl
ewasal
sopl
ay
edon
bl
ogt
al
kr
adi
o.
Li
f
eandCar
eer

Kr
i
sact
edi
nmanypl
ay
ssuchasAnni
eandChi
cago.Hehasi
nt
er
v
i
ewedmanycel
ebr
i
t
i
es
andpr
esent
edatsev
er
al
awar
dshows.Kr
i
swor
ksf
orHol
l
y
woodRadi
oasahost
.

WhenKr
i
swas5,
heandhi
sf
ami
l
ymov
edt
ot
heuni
t
edAr
abEmi
r
at
esi
nDubai
becauseoft
he
wari
nLebanon.
Hi
sf
at
herRogergotagr
eatj
obatOr
acl
et
hebi
ggestsof
t
war
ecompany.
.i
nt
hewor
l
d.
.
Hi
smot
herDor
a.t
hengav
ebi
r
t
ht
oababygi
r
l
nameCl
i
o.
Kr
i
snev
erdi
dwel
l
i
nschool
.Henev
erwant
edt
ost
udy
.He
wasal
way
sbul
l
i
edi
nschool
becausehenev
erf
i
ti
n.
.

WhenKr
i
swas9y
ear
sol
dhewassexual
l
yabusedbyt
heschool
j
ani
t
or.
.
.
Henev
ert
ol
dhi
spar
ent
sbecauset
hej
ani
t
ort
hr
eat
enedt
oki
l
l
hi
m.
.
SoKr
i
swoul
dactupi
nschool
andmi
sbehav
esohecoul
dbeki
ckedout.
.
.t
obef
r
ee
Fr
om hi
sabuser
.
Fr
om t
henon.
.Kr
i
swasnev
ert
hesame.He
becamer
ebel
l
i
ousandmi
schi
ev
ous.Kr
i
s
woul
dchangeschool
sev
er
yt
woy
ear
s.

Hi
spar
ent
snev
erunder
st
oodwhyhewoul
dal
way
sactup.
Tobegi
nwi
t
h,
Kr
i
snev
erhadanor
mal
chi
l
dhood.
Henev
erhadf
r
i
endsi
nschool
.I
twasonl
ywhenhi
spar
ent
smov
edt
oanot
herpl
acei
n
Dubai
t
hi
st
i
mei
nav
i
l
l
awher
ehi
sl
i
f
est
ar
t
edt
ochange.
Li
t
t
l
edi
dheknowhi
snextdoornei
ghbor
swoul
dchangehi
sl
i
f
ef
or
ev
er
.
Oneni
ghtwhenKr
i
swaswal
ki
nghi
spoodl
ebonnyt
hathemetSar
ah.
Shewas5y
ear
sol
dert
hanhewasandi
nv
i
t
edhi
mt
oherhome.
Shehad3br
ot
her
sandt
heywer
eal
l
sowel
comi
ngt
oKr
i
s.
Hecont
i
nual
l
ywasi
nv
i
t
edt
ot
hei
rhome.
Kr
i
sst
ar
t
edt
of
eel
goodandbecamebestf
r
i
endswi
t
hSar
ah.

Sar
ah'
sbestf
r
i
endLi
zal
sobecamebestf
r
i
endswi
t
hKr
i
s.
Sar
ahandherbr
ot
her
swer
eal
l
musi
ci
ans.
Sar
ahpl
ay
edt
hepi
anobeaut
i
f
ul
l
y
.
Shet
hendi
scov
er
edt
hatKr
i
shadanamazi
ngsi
gni
ngv
oi
ce.
Hi
sv
ocal
r
angewas4oct
av
es.
Kr
i
s'
sf
i
r
stal
bum t
hathepur
chasedwasWhi
t
neyHoust
on.
Het
henf
el
l
i
nl
ov
ewi
t
hMar
i
ahCar
eyandboy
s2men.
Kr
i
sandSar
ahwoul
dal
way
swor
kt
oget
heri
nmusi
c.
WhenKr
i
swas15hewasaskedt
osi
ngohhol
yni
ghtf
orChr
i
st
mas.
Hesangi
toper
ast
y
l
ei
nEngl
i
shandFr
ench.
Thechur
chwasbaf
f
l
edbyhi
samazi
ngpower
f
ul
angel
i
cv
oi
ceandsomepeopl
eev
encr
i
ed.
Thi
swasanamazi
ngmomentf
orKr
i
s.
Het
henr
eal
i
z
edt
hathecoul
ddomor
ewi
t
hhi
sv
oi
ce.
Hel
at
erbegansi
ngi
ngatf
est
i
v
al
sandconcer
t
s.
ButKr
i
swasnai
v
eandsensi
t
i
v
e.Hewentt
oSar
ah'
sChur
chwi
t
hhery
ounger
Br
ot
her
s.Hemadenewf
r
i
endsandwentt
oev
eni
ngBi
bl
est
udi
eswi
t
ht
hem.

ButasKr
i
scont
i
nuedwi
t
ht
hi
sChur
chhef
oundoutt
hatt
heywer
et
hesef
anat
i
cbor
nagai
n
Chr
i
st
i
ans.Tot
hem ev
er
y
t
hi
ngwasasi
n.Butdespi
t
eal
l
t
hatKr
i
scoul
dnott
ur
ndownhi
sonl
y
f
r
i
ends.Hi
sf
av
or
i
t
et
i
measat
eeni
swhenal
l
t
heChur
chy
out
hgr
oupwentcampi
ng.
Boydi
dhehav
ef
un.Hel
ov
edcampi
ngwi
t
ht
hem .t
heyal
way
sdi
dt
hemostamazi
ngact
i
v
i
t
i
es.

Kr
i
sandhi
sf
r
i
endswoul
dnev
erev
ersl
eepdur
i
ngcampout
s,
i
nst
eadt
heywoul
dwanderof
f
expl
or
i
ngi
nt
ot
hedeser
tt
hencomebackandpl
aypr
anksonpeopl
ewhower
esl
eepi
ng.
Hi
sf
r
i
endMar
t
i
ndi
dt
hemeanestpr
ank.
Oneguywassl
eepi
ngandt
heyspr
ay
edal
l
ofhi
sbackwi
t
h
Deepheat
.Thepoorboywokeupscr
eami
ngi
npai
nbecauset
hedeepheatbur
nthi
m.
Kr
i
swoul
dpr
anksl
eepi
ngguy
sandgi
r
l
sbyput
t
i
ngt
hei
rhandsi
nhotwat
erunt
i
l
t
heypi
edt
hei
r
pant
s.
Kr
i
sf
i
nal
l
yf
el
tl
i
kehebel
onged.Hehadf
r
i
endsandi
nschool
hehadnoone.

Hest
ay
edbestf
r
i
endswi
t
hSar
ahandLi
z.
Wi
t
ht
hem hef
el
ti
nv
i
nci
bl
e.
Dur
i
ngHal
l
oweenKr
i
s.Sar
ahandLi
zwoul
di
nst
eadofgoi
ngt
r
i
ckort
r
eat
i
ngwoul
dgot
oal
l
t
heAmer
i
canschool
ofDubai
compoundsandr
i
ngt
hedoorbel
l
andeggpeopl
e.
Hal
l
oweeni
sKr
i
s'
sf
av
or
i
t
et
i
meoft
hey
ear
,
hef
el
ti
twasmagi
cal
ni
ghtwher
eany
t
hi
ng
coul
dhappen.
Kr
i
shadasecr
ethenev
ershar
edwi
t
hany
oneandt
hatsecr
eti
st
hathewasgay
.
Heal
way
sknewt
hathewasgay
.
I
nschool
hef
el
l
i
nl
ov
ewi
t
haguycal
l
edMar
cusPeder
son.
Mar
cuswasf
r
om Nor
way
.Kr
i
snev
ert
ol
dhi
m hel
ov
edhi
m.
Kr
i
soncei
nv
i
t
edhi
mt
ohi
shouseandper
f
or
medf
orhi
mt
hesongher
obyMar
i
anCar
ey
.
Mar
cusl
ookedl
i
keami
x
t
ur
ebet
weenHay
denChr
i
st
ensenandRy
anPhi
l
i
ppe.
Kr
i
snotonl
yf
el
l
i
nl
ov
ewi
t
hhowbeaut
i
f
ul
Mar
cuswasbuthowmodestandki
ndhewas.
Kr
i
swasshockedt
hatMar
cuswasnotpopul
ari
nschool
.
Iguessl
ooksar
enotev
er
y
t
hi
ng.
Kr
i
st
henl
ef
tt
heschool
at17andf
i
ni
shedhi
sG.
E.
D.
Mar
cust
henwentbackt
oNor
wayandKr
i
swassohear
tbr
okenandr
eal
l
ysadbecausehe
nev
ert
ol
dhi
m howhet
r
ul
yf
el
tabouthi
m.Upt
ot
hi
sdayKr
i
snev
erf
el
l
i
nl
ov
ewi
t
hanyone
l
i
keMar
cus.
Kr
i
sbegansmoki
ngheav
i
l
yanddi
dnott
el
l
hi
spar
ent
sunt
i
l
l
at
er
.
Byt
henhehadl
osthi
ssi
ngi
ngv
oi
ce.
Kr
i
sandSar
aht
hengr
ewapar
t
.
WhenKr
i
sbecame18hedeci
dedt
obecomeabr
oadcast
er
.
Hef
l
ewal
l
t
hewayt
oVancouv
erCanadat
ost
udyr
adi
oandt
el
ev
i
si
on.
Her
eal
l
yenj
oy
edi
tandbecamepopul
art
her
e.
Buthehungoutwi
t
ht
hewr
ongcr
owdandbegansmoki
ngmar
i
j
uanaandt
aki
ngecst
asypi
l
l
s.
Onehi
sf
r
i
endsBevwoul
dgethi
m ecst
asypi
l
l
sandeachpi
l
l
cost$40.

WhenBevdi
dnothav
eanyl
ef
tKr
i
swasdesper
at
ef
oranecst
asypi
l
l
andsohewentt
oEast
Hast
i
ngsi
nVancouv
eraknownpl
acef
ordr
ugdeal
er
s.
SoKr
i
smetoneguyandt
heguyt
ol
dhi
m hewoul
dt
akehi
mt
ohi
spl
acet
ogetecst
asy
.
Nai
v
easKr
i
swashef
ol
l
owedt
haty
oungt
hugi
nt
oanal
l
ey
.
Kr
i
sf
el
tsomet
hi
ngwaswr
ongbuti
twast
ool
at
e.
Kr
i
sf
oundhi
msel
fcor
ner
edby3guy
s.
Theyal
l
t
ookoutbi
gkni
v
esandKr
i
spani
cked.
Butt
henhef
el
tGodspeakt
ohi
m andcal
medhi
m Down.
Kr
i
ssai
dt
hataf
t
erhef
el
tt
hepr
esenceofgod,
Godf
edhi
mt
hewor
dst
ot
el
l
t
heset
hugs.
Kr
i
ssai
d:
"
Iknowal
l
y
ouwanti
smoneysoher
eIam openi
ngupal
l
mywal
l
etandput
t
i
ngal
l
mymoneyont
hef
l
oor
.Youdon'
twantt
oki
l
l
any
onet
oday
,
t
hi
nkofwhatwi
l
l
happent
oy
oui
f
y
oubecameki
l
l
er
s.
"
SoKr
i
sempt
i
edhi
swal
l
etont
hef
l
oorandal
l
t
hecashwasont
hegr
oundt
henKr
i
ssl
owl
y
wal
kedawayandt
heset
hugsdi
dnot
hi
ngt
ohi
m.
Fr
om t
hatonKr
i
smadeapr
omi
set
ohi
msel
fnev
ert
ododr
ugsagai
n.
Kr
i
shadabl
asti
ncol
l
egeandwasassi
gnedt
ot
hebi
ggestmur
dercour
tcaseof2003.
Kr
i
s'
sst
or
ygotmaj
orheadl
i
nes.
3mont
hsbef
or
egr
aduat
i
ngKr
i
sgotat
er
r
i
bl
est
al
ker
.
Kr
i
swoul
dbeawakenedatni
ghtat3am al
mostev
er
yni
ghtwhent
hesecur
i
t
yl
i
ght
scameon
andhewoul
dseet
heshadowofamanbehi
ndt
hecur
t
ai
nsr
i
ghti
nf
r
ontofhi
sbedr
oom door
.
Kr
i
shadaBr
azi
l
i
anr
oommat
ecal
l
edBer
nar
doandsohet
ol
dhi
mt
hat
.
Mostst
al
ki
ngcasesendupi
nr
apeormur
der
.
Ber
nar
dot
ookt
hi
sv
er
yser
i
ousl
yandt
ol
dKr
i
st
hati
ft
hathappenedagai
nhewoul
dwake
hi
m andt
el
l
hi
m.
3day
sl
at
erKr
i
swasawakenedbysomenoi
sesohel
ookedathi
swi
ndowandnowt
he
secur
i
t
yl
i
ght
swer
eon.Kr
i
s'
sWi
ndowwassl
i
ght
l
yopenandhesawahandr
eachi
ngi
n.
Bef
or
eKr
i
st
ol
dBer
nar
doheopenedt
hecur
t
ai
nst
oseewhot
hi
st
hi
sni
ght
mar
eofaper
son
was.WhenKr
i
sopenedt
hecur
t
ai
nshesawmanwear
i
ngar
edcapbuthecoul
dnotseehi
s
f
acebecauset
hi
sper
v
er
thadav
i
deocamer
acl
oseupt
ohi
sf
aceandal
l
Kr
i
swoul
dseewas
t
her
edl
i
ghtoft
hev
i
deocamer
aandt
hemanwaswav
i
ngathi
m andbr
eat
hi
ngheav
i
l
y
.
Kr
i
si
mmedi
at
el
yscr
eamedandBer
nar
docamei
nt
ohi
sr
oom byt
hent
hemanwasr
unni
ng

away
.
AndBer
nar
dosawt
hemanr
unni
ng.Sohei
mmedi
at
el
ycal
l
edt
hepol
i
ceandbef
or
e3mi
nut
es,
4pol
i
cecar
ssur
r
oundedt
hehouse.
Kr
i
sandBer
nar
dot
ol
dt
hepol
i
cet
hatt
hi
shadbeengoi
ngonf
or3mont
hs.
Andi
nt
heendt
hepol
i
cesai
dt
hatunf
or
t
unat
el
yt
her
ei
snot
hi
ngt
heycandounl
esst
hi
s
ev
i
l
st
al
kert
r
i
est
obr
eaki
norcommi
tanact
ual
t
hr
eat
.
Theyadv
i
sedKr
i
st
osetupsecur
i
t
ycamer
asout
si
det
hehousesot
heycanI
Dt
heman.
Amont
hl
at
erKr
i
shadgr
aduat
edandmov
edbackt
ot
oDubai
.
Amont
hl
at
erKr
i
smov
edt
oLondon,
Engl
andanddi
dsomer
adi
owor
k.
Kr
i
sabsol
ut
el
yl
ov
edcent
r
al
London.Conv
entgar
denandLei
cest
ersquar
ewer
ehi
sf
av
or
i
t
e
pl
aces.Hel
ov
edgoi
ngwi
t
hhi
sJapanesef
r
i
endt
oMandar
i
nOr
i
ent
al
hot
el
i
nKni
ght
sbr
i
dge
f
oraf
t
er
noont
ea.Kr
i
sl
ov
edshoppi
ngatHar
r
odsal
l
t
het
i
me.
Heof
t
enwentwentt
oNobuhi
sf
av
or
i
t
eJapaneser
est
aur
anti
nLondon.
Kr
i
sl
ov
est
hel
av
i
shl
uxur
i
ousl
i
f
est
y
l
e.
Hi
spar
ent
sal
way
sgav
ehi
m aposhl
i
f
est
y
l
e.
What
ev
erKr
i
swant
edhegot
.
Hi
spar
ent
sspoi
l
edhi
m nonst
op.
Kr
i
s'
sf
av
or
i
t
eper
soni
nt
hewor
l
dwashi
sgr
andmot
herLi
l
y
.
Sheal
way
sshower
edhi
m wi
t
hl
ov
eandgi
f
t
s.
Li
l
ywast
hemostwonder
f
ul
andgener
ousper
sononear
t
hi
nKr
i
s'
sey
esandcoul
ddono
wr
ong.Whenev
erhi
spar
ent
swoul
dshoutorf
i
ghtwi
t
hKr
i
sshewashi
snumberonebody
guar
d
andl
awy
er
.
I
n2010Kr
i
swasdi
agnosedwi
t
hschi
zophr
eni
a.
Hesuf
f
er
edf
r
om ext
r
emehal
l
uci
nat
i
onsofper
secut
i
on.
I
t
sal
way
st
r
i
al
ander
r
orwi
t
hpsy
chi
at
r
i
st
s.
I
tt
ookKr
i
s3l
onghor
r
i
bl
ey
ear
sf
orhi
mt
of
i
nal
l
ygett
he
r
i
ghtant
i
psy
chot
i
cmedi
cat
i
on.
Kr
i
shost
edov
er10r
adi
oshowsonl
i
ne.

Heact
edi
ncommer
ci
al
sf
r
om whenhewas8wi
t
hhi
smom.
Hi
sf
i
r
stcommer
ci
al
wasf
ort
hedr
i
nkSnappl
e.
Het
hendi
dadi
etbookandgotgr
eatr
ev
i
ews.
Butbecauseoft
hemedi
cat
i
onhegai
nedsomuchwei
ghtbur
i
edt
hebookandhadt
odo
agast
r
i
cby
passsur
ger
y
.Andmont
hsl
at
erKr
i
sl
ostawhoppi
ng100pounds.
Kr
i
smetLadyGagi
nSept
ember2014atherconcer
ti
nDubai
.Hesai
di
twast
hebestconcer
t
exper
i
enceheev
ermet
.
I
n2017Kr
i
ssai
dt
hatJesusheal
edhi
mf
r
om hi
sment
al
i
l
l
nessonhi
sr
adi
oshow.
Hest
i
l
l
t
akeshi
sant
i
psy
chot
i
cmedi
cat
i
onbutav
er
yl
owdosage.
Whenhi
ssi
st
erCi
ogav
ebi
r
t
ht
oababygi
r
l
cal
l
edZoey.
.Kr
i
swast
hegodf
at
herandhi
saunt
Li
t
sawast
hegodmot
her
.Notonl
ydoeshel
ov
eZoeysomuchbutt
ohi
m shei
sl
i
keahi
sown
daught
er.
.Shei
sar
eal
Shi
r
l
eyTempl
e.
.Ver
ysmar
tAndi
ncr
edi
bl
yador
abl
eandal
t
hough
Kr
i
ssai
dhewi
l
l
nev
erhav
eki
dshest
i
l
l
dr
eamsoff
i
ndi
ngt
her
i
ghtmant
oset
t
l
edownwi
t
h
andMar
y
.Hi
sdr
eam weddi
ngwoul
dbei
nt
heDor
chest
erhot
el
i
ncent
r
al
London.Andf
ort
he
Honey
moon,
Monaco.
Kr
i
shasbeenast
r
ongPETAadv
ocat
ef
ormanyy
ear
sanddi
dadocument
ar
ycal
l
ed:
Dol
phi
ns
Mat
t
er
.Kr
i
sbel
i
ev
est
hatdol
phi
nsar
et
hemostscar
edcr
eat
ur
esandhewant
st
ost
opt
he
ki
l
l
i
ngofdol
phi
nsi
nJapan.
Al
ongsi
dehi
sr
adi
owor
kandwr
i
t
i
ngKr
i
swant
st
odedi
cat
ehi
sl
i
f
et
ost
ay
i
nganani
mal
r
i
ght
s
act
i
v
i
stwor
l
dwi
de.


Download Kris Kourtis BiographyKris Kourtis Biography.pdf (PDF, 365 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Kris Kourtis Biography.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000691696.
Report illicit content