78 2560 SharingIsCaringDay .pdf

File information


Original filename: 78-2560_SharingIsCaringDay.pdf
Title: 78-2560_SharingIsCaringDay

This PDF 1.5 document has been generated by Adobe Illustrator CS6 (Windows) / Adobe PDF library 10.01, and has been sent on pdf-archive.com on 03/11/2017 at 09:56, from IP address 58.8.x.x. The current document download page has been viewed 127 times.
File size: 547 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


78-2560_SharingIsCaringDay.pdf (PDF, 547 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


โรงเรียนเลิศหล้า
ENGLISH PROGRAM

INTERNATIONAL PROGRAM

โรงเร�ยนเลิศหลาเปนโรงเร�ยนเอกชนที่มีคุณภาพสูมาตรฐานสากล “ระดับดีมาก”

โรงเร�ยนเลิศหล้า 45 เพชรเกษม 77 แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
lertlahphetkasem@gmail.com
02 809 9081 ถึง 5
LertlahGrapeSEED

จดหมายพิเศษฉบับที่ 78 / 2560
3 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง กิจกรรม Sharing is Caring Day
เรียน ผูปกครอง

การมีชีวิตที่ดีงามและเป็นสุขในสังคมทุกวันนี้ไมใช
อซึ่งกันและกันโดย
่ เรื
่ ่องงาย
่ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การชวยเหลื

ไม่หวังสิ่งตอบแทนดูจะค่อยๆ หายไปจากสังคมไทยอย่างน่าใจหาย ทำอย่างไรที่จะเรียกให้สิ่งดีๆ เหล่านี้กลับคืนมาได้
การส่งเสริมเด็กรุ่นใหมที่ ่กำลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ให้ช่วยสืบสานความดีงามให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไปจึงนับว่าเป็น
ทางออกทีท่ กุ คนควรใหความสำคั
ญอยางยิ

่ ง่ การปลูกฝังใหเด็
้ กไดรู้ จั้ กการให้ การเสียสละการบำเพ็ญประโยชนเ์ พือ่ ผูอ้ น่ื
จึงเป็นหน้าที่ของคุณพ่อ คุณแม่ และคุณครูจะต้องช่วยกันอบรม สั่งสอนตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี ให้เด็กได้รู้ ได้เห็น
และเข้าใจพร้อมที่จะนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมอันจะส่งผลให้การดำเนินชีวิตของคนในสังคม
สามารถอยูร่ วมกั
่ นไดอย
้ างมี
่ ความสุข
ดังเหตุผลขางต
ดกิจกรรม “Sharing is Caring Day” ขึน้ ในวันศุกรท์ ่ี 22 ธันวาคม 2560
้ น้ โรงเรียนเลิศหลาได
้ กำหนดจั

โดยมุงส
หวั
่ งเสริ
่ มใหนั้ กเรียนรูจั้ กการแบงปั
่ น การใหโดยไม

่ งผลตอบแทน รูจั้ กรักผูอื้ ่น มีจิตใจเมตตาปรารถนาใหผู้ อื้ ่นไดรั้ บ
ความสุข ซึ่งกิจกรรมดังกลาวนั
งคม
่ บไดว้ าเป็
่ นกิจกรรมที่ดี มีคุณคา่ ทั้งตอนั
่ กเรียนผูปกครองและสั

กิจกรรม “ Sharing is Caring Day ” นี้ นอกจากมุงส
ยนไดจั้ ดการเรียนการสอนแนว
่ งเสริ
่ มการเป็นคนดีแลวโรงเรี

บูรณาการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใหนั้ กเรียนไดเห็
สิ้ ง่ ของฝึกการวางแผน การแกปั้ ญหา การทำงาน
้ นคุณคาของการใช

ร่วมกัน และเห็นคุณคาของการประกอบอาชี
พสุจริต

โรงเรียนจึงขอเชิญชวนผู้ปกครองและนักเรียนนำสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ใช้แล้วแต่ยังมีสภาพดีมาจัดจำหน่ายซึ่งเงิน
รายไดทั้ ง้ หมดทางโรงเรียนจะนำไปมอบใหกั้ บสถาบันตางๆ
วยเหลื
อจากสังคม อาทิ มูลนิธเิ ด็กดอยโอกาส
่ ทีต่ องการความชโรงพยาบาล สถานสงเคราะห์ เป็นต้น โดยทานผู
่ ้ปกครองสามารถมอบสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ มากับนักเรียนไดตั้ ้งแต่
วันจันทรท์ ี่ 6 พฤศจิกายน - วันศุกรท์ ี่ 8 ธันวาคม 2560
ทั้งนี้เพื่อให้คุณครูประจำชั้นและนักเรียนได้ร่วมกันจัดทำบัญชีสินค้าและตั้งราคาเพื่อจำหน่ายในลำดับต่อไป
โรงเรียนหวังเป็นอยางยิ
กทานและขอขอบพระคุ
ณมา ณ โอกาสนี้
่ ่งในความรวมมื
่ อของผูปกครองทุ


ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
ใบตอบรับ
(จดหมายวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560)
ขาพเจ
ด.ช. / ด.ญ. ........................................................................................................ชั้น...............
้ าผู
้ ปกครองของ

ได้รับสารสัมพันธก์ ิจกรรม Sharing is Caring Day และกิจกรรมคริสตม์ าส เรียบรอยแล
ว้

มีข้อเสนอแนะดังนี้ ...................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................ผูปกครอง


Phetkasem Road 45, Soi Phetkasem 77,
Nongkangploo, Nongkhaem District,
Bangkok, 10160
lertlahphetkasem@gmail.com

โรงเรียนเลิศหล้า
ENGLISH PROGRAM

INTERNATIONAL PROGRAM

02 809 9081 to 5

โรงเร�ยนเลิศหลาเปนโรงเร�ยนเอกชนที่มีคุณภาพสูมาตรฐานสากล “ระดับดีมาก”

LertlahGrapeSEED

Special Newsletter No. 78 / 2017
November 3, 2017
Subject: Sharing is Caring Day
Dear Parents and Guardians,
Compassion, love, and kindness are important values in Lertlah School and its students. We would like
our students to show kindness towards others the society, display compassion towards those who may be
less fortunate, and most importantly, share and provide opportunities to those who may have less than us.
“Sharing is Caring”includes activities that encourage our students to see the value in sharing, giving without
expecting anything in return, and using their spare time wisely.
Lertlah School received overwhelming support from our students, parents, and teachers, and would like to
continue this tradition of Sharing is Caring Day for the fifth year. The 2017 academic year Sharing is Caring Day will
be held on Friday, December 22, 2017.
Sharing is Caring will involve an integration of various subject areas that will allow our students to use their
skills in a “second-hand market” – Lertlah School would like to invite students and parents to donate their
personal items that are still in good-condition. These items will be sold at the second-hand market on Sharing is
Caring Day, and all proceeds will be donated to selected non-profit organizations and foundations.
Please ensure that your child brings their donations to school starting Monday, November 6 until Friday,
December 8, 2017. These items will be marked by our students and teachers, and they are for sale during the Sharing
is Caring Day.
Lertlah School hopes to receive your kind cooperation and we wish to thank you for your continued support.
With best regards,
Lertlah School

Reply Form
(Newsletter Dated November 3, 2017)

I, Parent of ____________________________________________________________________ Class ________________
Have received the newsletter entitled “Sharing is Caring Day”
Comments: _________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Signed ______________________________ Parent


Document preview 78-2560_SharingIsCaringDay.pdf - page 1/2

Document preview 78-2560_SharingIsCaringDay.pdf - page 2/2

Related documents


78 2560 sharingiscaringday
84 2560 fieldtrip3
92 2560 fieldtrip6
80 2560 fieldtrip1 2
81 2560 fieldtripm1 3
83 2560 fieldtrip5

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 78-2560_SharingIsCaringDay.pdf