82 2560 FieldTrip4 .pdf

File information


Original filename: 82-2560_FieldTrip4.pdf
Title: 82-2560_FieldTrip4

This PDF 1.5 document has been generated by Adobe Illustrator CS6 (Windows) / Adobe PDF library 10.01, and has been sent on pdf-archive.com on 10/11/2017 at 09:19, from IP address 58.8.x.x. The current document download page has been viewed 150 times.
File size: 602 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


82-2560_FieldTrip4.pdf (PDF, 602 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


โรงเร�ยนเลิศหล้า 45 เพชรเกษม 77 แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โรงเรียนเลิศหล้า
ENGLISH PROGRAM

lertlahphetkasem@gmail.com

INTERNATIONAL PROGRAM

02 809 9081 ถึง 5

โรงเร�ยนเลิศหลาเปนโรงเร�ยนเอกชนที่มีคุณภาพสูมาตรฐานสากล “ระดับดีมาก”

LertlahGrapeSEED

จดหมายพิเศษฉบับที่ 82 / 2560
8 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑเ์ กษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู
้ หั่ ว
เรียน ผูป้ กครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
การจัดการเรียนการสอนใหนั้ กเรียนไดรั้ บประสบการณ์ตรง เรียนรูจากสิ
่งรอบตัวทั้งในและนอกหองเรี

้ ยน จะชวยพั
่ ฒนาให้นักเรียน
มีความรูที้ ก่ วางขวางขึ
น้ โรงเรียนจึงจัดใหมี้ กจิ กรรมทัศนศึกษา ณ พิพธิ ภัณฑเกษตรเฉลิ
มพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู


้ หั่ ว ต.คลองหนึง่
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น.-14.30 น. ซึ่งเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตร
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยมุ่งผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
พระเกียรติคณ
ุ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู
าใจในหลั
กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
้ หั่ ว รัชกาลที่ 9 สงเสริ
่ มความรูความเข


และให้เกิดเจตคติที่ดีในการนำไปปฏิบัติ นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ตรงซึ่งจะนำมาประยุกต์ใช้ในการเรียนที่นักเรียนจะได้เรียนใน
ภาคเรียนที่ 2 ไดอย
้ างมี
่ ประสิทธิภาพ
ในการไปทัศนศึกษาครัง้ นี้ มีครูไทยและครูชาวตางประเทศคอยดู
แลนักเรียนอยางใกล
ชิ้ ด หากทานผู
องการสอบถามข
อมู


่ ปกครองต


้ ล
เพิม่ เติมสามารถติดตอได
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2809-9081-5 พรอมกั
่ ที้ ่ คุณครูพมิ ลพัฒน์ ทิพย์คนู อก หรือคุณครูจนิ ตนา มวงงาม

้ นนีโ้ รงเรียน
ไดแนบกำหนดการสำหรั
บการไปทัศนศึกษามาใหทุ้ กทานได

่ รั้ บทราบ ดังนี้
กำหนดการทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้ อยูห่ ัว
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2560
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

07.00 - 07.20 น.
07.20 - 07.30 น.
07.30 น.
09.30 น.
09.30 - 12.00 น.

เวลา
เวลา
เวลา

12.00 - 12.50 น.
13.00 - 14.30 น.
17.00 น.

นักเรียนลงทะเบียน
นักเรียนลงมาขึ้นรถที่บริเวณหองโถง

นักเรียนออกเดินทาง
เดินทางถึงพิพิธภัณฑเ์ กษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู
้ หั่ ว
รวมกิ
่ จกรรมการเรียนรู้
- ชมภาพยนตร์ 3 มิติ
- กิจกรรมสรางสรรค
์ความคิด

- พิพิธภัณฑป์ ่าดงพงไพร
- เรียนรูพิ้ พิธภัณฑ์กลางแจงบ
ตกรรมพลังงาน
้ านนวั

-ฝึกปฏิบัติการทำเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง “การสรางบ
้ านดิ
้ น”
พักรับประทานอาหารกลางวัน
เขาเรี
พิธภัณฑภ์ ายในอาคาร
้ ยนรูจากการชมพิ

เดินทางถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ

**** ทา่ นผูป้ กครองมารับนักเรียนกลับที่เวลา 17.30 น. และนำบัตรเหลืองมารับนักเรียนดว้ ยคะ่
**** นักเรียนที่ใช้บริการรถโรงเรียน ขอความกรุณาผู้ปกครองมาส่งและรับตามเวลาที่กำหนด
หมายเหตุ : 1. นักเรียนแตง่ กายชุดพละ รองเทา้ ผา้ ใบสีขาว
2. กรุณาส่งใบตอบรับกลับมาที่คุณครูประจำชั้น ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560
3. ขอความกรุณาผูป้ กครองสง่ นักเรียนใหต้ รงเวลา โรงเรียนไม่สามารถคอยนักเรียนทีม่ าชา้ กวา่ เวลาทีก่ ำหนดไวไ้ ด้
เนื่องจากจะส่งผลต่อกำหนดการในการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาต และขอขอบพระคุณในความรวมมื
่ อเป็นอยางดี
่ ของทานผู
่ ปกครองมาโดยตลอด

ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
ใบตอบรับ
(จดหมายวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560)
ขาพเจ
ด.ช. / ด.ญ. ............................................................................................................................................ ชั้น ......................
้ าผู
้ ปกครอง

ได้รับจดหมาย เรื่องขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑเ์ กษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยู
้ หั่ ว มีความประสงคด์ ังนี้
อนุญาตใหนั้ กเรียนเขาร
้ วมกิ
่ จกรรม เบอร์โทรศัพท์ที่ติดตอ่ ......................................................................................................
ไมอนุ
่ ญาตใหนั้ กเรียนเขาร
้ วมกิ
่ จกรรม เนื่องจาก ....................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................ผูปกครอง


Phetkasem Road 45, Soi Phetkasem 77,
Nongkangploo, Nongkhaem District,
Bangkok, 10160
lertlahphetkasem@gmail.com

โรงเรียนเลิศหล้า
ENGLISH PROGRAM

INTERNATIONAL PROGRAM

02 809 9081 to 5

โรงเร�ยนเลิศหลาเปนโรงเร�ยนเอกชนที่มีคุณภาพสูมาตรฐานสากล “ระดับดีมาก”

LertlahGrapeSEED

Special Newsletter No. 82 / 2017
November 8, 2017
Subject: Permission Form for Field Trip to the Golden Jubilee Museum of Agriculture Office.
Dear Parents of Primary 4 Students,
Lertlah School would like to kindly ask for your permission to allow your child to attend the school field trip on
Wednesday, November 15, 2017 from 7:00 am to 5:00 pm. Students will be visiting the Golden Jubilee
Museum of Agriculture Office where they will be visiting exhibitions, learning about the history of the King Rama 9 along
with his royal thoughts, royal duties, working principles, etc in order to apply this knowledge to help their learning in the 2nd
semester. Students will be accompanied and supervised by both Thai and International teaching faculty. Please contact Kroo
Jintana Muang-ngarm, or Kroo Pimolphat Tipkunok via telephone at 02-809-9081 to 5 if you would like additional information.
The field trip schedule is as follows:
SCHEDULE FOR FIELD TRIP AT GOLDEN JUBILEE MUSEUM OF AGRICULTURE OFFICE
Wednesday, November 15, 2017
7:00 – 7:20 a.m.
Registration
7:20 – 7:30 a.m.
Students board the buses
7:30 a.m.
Buses depart from Lertlah school
9:30 a.m
Buses arrive at the Golden Jubilee Museum of Agriculture Office
09:30 – 12:00 a.m.
Participate in activities
Watch 3D movie
Creativity activity
Forestry exhibition
Outdoor energy exhibition
Building clay home
12:00 – 12:50 a.m.
Lunch
1:00 – 2:30 p.m.
Visit the indoor exhibitions
5:00 p.m.
Vans arrive at Lertlah school
• Please pick the students up at 5.30 pm with yellow card (the student’s ID card).
• Students who usually go home by school bus, parents need to arrange to collect them.
Note: 1. Students wear school sport uniforms and sneakers.
2. Please send the reply form back to your child’s homeroom teacher by Thursday, November 9, 2017
3. Students will need to arrive on time to attend the field trip as the school vans must leave as scheduled.
Thank you for your continued support and kind cooperation.
With best regards,
Lertlah School

Reply Form
(Newsletter Dated November 8, 2017)

I, Parent of _________________________________________________________________________________ Class ____________
have received the field trip letter and will:
Allow my child to attend. Emergency contact number: _______________________________________________________________
Not allow my child to attend because ______________________________________________________________________________

Signed ______________________________ Parent


Document preview 82-2560_FieldTrip4.pdf - page 1/2

Document preview 82-2560_FieldTrip4.pdf - page 2/2

Related documents


83 2560 fieldtrip5
82 2560 fieldtrip4
80 2560 fieldtrip1 2
84 2560 fieldtrip3
92 2560 fieldtrip6
81 2560 fieldtripm1 3

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 82-2560_FieldTrip4.pdf