84 2560 FieldTrip3 .pdf

File information


Original filename: 84-2560_FieldTrip3.pdf
Title: 84-2560_FieldTrip3

This PDF 1.5 document has been generated by Adobe Illustrator CS6 (Windows) / Adobe PDF library 10.01, and has been sent on pdf-archive.com on 10/11/2017 at 09:19, from IP address 58.8.x.x. The current document download page has been viewed 169 times.
File size: 604 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


84-2560_FieldTrip3.pdf (PDF, 604 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


โรงเร�ยนเลิศหล้า 45 เพชรเกษม 77 แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โรงเรียนเลิศหล้า
ENGLISH PROGRAM

lertlahphetkasem@gmail.com

INTERNATIONAL PROGRAM

02 809 9081 ถึง 5

โรงเร�ยนเลิศหลาเปนโรงเร�ยนเอกชนที่มีคุณภาพสูมาตรฐานสากล “ระดับดีมาก”

LertlahGrapeSEED

จดหมายพิเศษฉบับที่ 84 / 2560
8 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ ศูนยว์ ิทยาศาสตรเ์ พื่อการศึกษา (ทองฟ้
้ าจำลอง)
เรียน ผูป้ กครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การจัดการเรียนการสอนใหนั้ กเรียนไดรั้ บประสบการณ์ตรง เรียนรูจากสิ
่งรอบตัวทั้งในและนอกหองเรี

้ ยน จะชวยพั
่ ฒนาใหนั้ กเรียน
มีความรู้ที่กว้างขวางขึ้น โรงเรียนจึงจัดให้มีกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 07.00-17.00 น. ทัง้ นีน้ กั เรียนจะได้รบั ประสบการณตรงในความรู
ที้ เ่ กีย่ วของกั

้ บบทเรียน
ในเรื่องดวงดาวและจักรวาล ซึ่งจะนำมาประยุกตใ์ ชในการเรี
ยนที่นักเรียนจะได้เรียนในภาคเรียนที่ 2 ไดอย

้ างมี
่ ประสิทธิภาพ
ในการไปทัศนศึกษาครัง้ นี้ มีครูไทยและครูชาวตางประเทศคอยดู
แลนักเรียนอยางใกล
ชิ้ ด หากทานผู
องการสอบถามข
อมู


่ ปกครองต


้ ล
เพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ คุณครูสุภาพร แก้วเรณู หรือคุณครูจินตนา ม่วงงาม หมายเลขโทรศัพท์ 0-2809-9081-5 พร้อมกันนี้โรงเรียนได้
แนบกำหนดการสำหรับการไปทัศนศึกษามาใหทุ้ กทานได
่ รั้ บทราบ ดังนี้
กำหนดการทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

07.00 - 07.20 น.
07.30 น.
09.30 น.
09.30 - 10.50 น.
10.50 - 12.00 น.

เวลา
เวลา

12.00 - 12.30 น.
12.30 - 14.00 น.

เวลา
เวลา

14.30 น.
17.00 น.

นักเรียนลงทะเบียน (ครูประจำชั้นเช็คชื่อ)
นักเรียนออกเดินทาง
เดินทางถึงศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
เขาชมห
องฉายดาว
เรื่อง Back to The Moon for good


เขาชมนิ
ทรรศการ 6 สวน


สวนที

1
โลกดาราศาสตร
สวนที


่ ่ 2 ชีวิตสัมพันธก์ ับดวงดาวอยางไร
่ ?
สวนที
ดชีวิต
สวนที
่ ่ 3 โลก แหลงกำเนิ

่ ่ 4 ชีวิตของดาวฤกษ์
สวนที
สวนที
่ ่ 5 ความเป็นไปในเอกภพ
่ ่ 6 มนุษยก์ ับการสำรวจอวกาศ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ทำกิจกรรมตามฐาน เจาะลึกหินแรและชมนิ
ทรรศการ

ดินแดนแหงแร
่ ่ ดาวเคราะห์สีฟ้า สัมผัสอวกาศและความลับ ของสิ่งมีชีวิต
โลกใตน้้ ำมหัศจรรยช์ ีวิตในสายน้ำ
ชมนิทรรศการไดโนเสาร์และโลกของแมลง และ ชมนิทรรศการดานพลั
งงาน

ออกเดินทางจากศูนยว์ ิทยาศาสตรเ์ พื่อการศึกษา
เดินทางถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ

**** ท่านผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับที่เวลา 17.30 น. และนำบัตรเหลืองมารับนักเรียนด้วยค่ะ
**** นักเรียนที่ใชบ้ ริการรถโรงเรียน ขอความกรุณาผูป้ กครองมาส่งและรับตามเวลาที่กำหนด
หมายเหตุ :

1. นักเรียนแตง่ กายชุดพละ รองเทา้ ผา้ ใบสีขาว
2. กรุณาส่งใบตอบรับกลับมาที่คุณครูประจำชั้น ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560
3. ขอความกรุณาผูป้ กครองสง่ นักเรียนใหต้ รงเวลา โรงเรียนไม่สามารถคอยนักเรียนทีม่ าชา้ กวา่ เวลาทีก่ ำหนดไวไ้ ด้
เนื่องจากจะส่งผลต่อกำหนดการในการเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาต และขอขอบพระคุณในความรวมมื
่ อเป็นอยางดี
่ ของทานผู
่ ปกครองมาโดยตลอด

ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้

ใบตอบรับ
(จดหมายวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560)
ขาพเจ
ด.ช. / ด.ญ. ............................................................................................................................................ ชั้น ......................
้ าผู
้ ปกครอง

ได้รับจดหมาย เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ ศูนยว์ ิทยาศาสตรเ์ พื่อการศึกษา (ทองฟ้
้ าจำลอง)
อนุญาตใหนั้ กเรียนเขาร
้ วมกิ
่ จกรรม เบอร์โทรศัพท์ที่ติดตอ่ ......................................................................................................
ไมอนุ
่ ญาตใหนั้ กเรียนเขาร
้ วมกิ
่ จกรรม เนื่องจาก ....................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................ผูปกครอง


Phetkasem Road 45, Soi Phetkasem 77,
Nongkangploo, Nongkhaem District,
Bangkok, 10160
lertlahphetkasem@gmail.com

โรงเรียนเลิศหล้า
ENGLISH PROGRAM

INTERNATIONAL PROGRAM

02 809 9081 to 5

โรงเร�ยนเลิศหลาเปนโรงเร�ยนเอกชนที่มีคุณภาพสูมาตรฐานสากล “ระดับดีมาก”

Subject: Field Trip Permission
Dear: Parents of Primary 3 Students,

LertlahGrapeSEED

Special Newsletter No. 84 / 2017
November 8, 2017

At Lertlah School, we encourage and support students to gain experience from things around themselves and things
outside the classroom. This can help students to expand their knowledge and encourage them to be happy in learning.
Lertlah School would like to kindly ask for your permission to allow your child to attend the school field trip on Tuesday,
November 14, 2017 from 7.00 am to 5.00 pm. Students will be visiting the Science Center for Education where they
will be learning about Stars and Universe and apply this knowledge to help their learning in the 2nd semester.
Students will be accompanied and supervised by both Thai and International teaching faculty. Please contact Kroo
Jintana Muangngam or Kroo Supaporn Kaewranu via telephone at 02-809-9081 to 5 if you would like additional information. The field trip schedule is as follows:
Field Trip Schedule of Science Center for Education
Tuesday, November 14, 2017
7.00 – 7:20 am
Registration
7.20 – 7:30 am
Students board the buses
7:30 am
Departure from Lertlah School
09.30 am
Arrival at the Science Center for Education
09.30 - 10.50 am
Students watch a movie “Back to the Moon for Good”
10.50 - 12.00
Exhibition Visit
Astronomy
How life relevant to stars
Earth: Origin of lives
Lives of Stars
What is going on in the universe
Human and Space Explorer
12.00 – 12.30 pm
Lunch
12:30 – 2:00 pm
Station activities, learn about minerals and visit the exhibitions
Land of minerals, Blue Planet, space exploring, secrets of living things
Amazing underwater world lives
Visit dinosaurs and insects world exhibition and also energy exhibition
2.30 pm
Departure for Lertlah School
5.00 pm
Arrival at Lertlah School
• Please pick the students up at 5.30 pm with yellow card (the student’s ID card).
• Students who usually go home by school bus, parents need to arrange to collect them.
Note: 1. Students wear school sport uniforms and sneakers.
2. Please send the reply form back to your child’s homeroom teacher by Thursday, November 9, 2017
3. Students will need to arrive on time to attend the field trip as the school vans must leave as scheduled.
Thank you for your continued support and kind cooperation.
With best regards,
Lertlah School
Reply Form
(Newsletter Dated November 8, 2017)

I, Parent of _________________________________________________________________________________ Class ____________
have received the field trip letter and will:
Allow my child to attend. Emergency contact number: _______________________________________________________________
Not allow my child to attend because ______________________________________________________________________________

Signed ______________________________ Parent


Document preview 84-2560_FieldTrip3.pdf - page 1/2

Document preview 84-2560_FieldTrip3.pdf - page 2/2

Related documents


84 2560 fieldtrip3
81 2560 fieldtripm1 3
92 2560 fieldtrip6
83 2560 fieldtrip5
82 2560 fieldtrip4
80 2560 fieldtrip1 2

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 84-2560_FieldTrip3.pdf