92 2560 FieldTrip6 .pdf

File information


Original filename: 92-2560_FieldTrip6.pdf
Title: 92-2560_FieldTrip6

This PDF 1.5 document has been generated by Adobe Illustrator CS6 (Windows) / Adobe PDF library 10.01, and has been sent on pdf-archive.com on 10/11/2017 at 09:19, from IP address 58.8.x.x. The current document download page has been viewed 189 times.
File size: 573 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


92-2560_FieldTrip6.pdf (PDF, 573 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


โรงเร�ยนเลิศหลา้ 45 เพชรเกษม 77 แขวงหนองคา้ งพลู
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

โรงเรียนเลิศหล้า
ENGLISH PROGRAM

lertlahphetkasem@gmail.com

INTERNATIONAL PROGRAM

02 809 9081 ถึง 5

โรงเร�ยนเลิศหลาเปนโรงเร�ยนเอกชนที่มีคุณภาพสูมาตรฐานสากล “ระดับดีมาก”

LertlahGrapeSEED

จดหมายพิเศษฉบับที่ 92 / 2560
8 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์
เรียน ผู้ปกครอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การจัดการเรียนการสอนใหนั้ กเรียนไดรั้ บประสบการณต์ รง เรียนรูจากสิ
ง่ รอบตัวทัง้ ในและนอกหองเรี

้ ยน จะชวยพั
่ ฒนาใหนั้ กเรียนมี
ความรูที้ ก่ วางขวางขึ
น้ โรงเรียนจึงจัดใหมี้ กจิ กรรมทัศนศึกษา ณ อาคารนิทรรศน์รตั นโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 - 17.00 น. ซึง่ เป็นการจัดกระบวนการเรียนรูเกี
้ ย่ วกับเหตุการณสำคั
์ ญ
ทางประวัติศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ครั้งสร้างรัตนโกสินทร์มาจนถึงปัจจุบัน โดยมุ่งผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส่งเสริม
ความรูความเข
าใจเกี
ย่ วกับประวัตศิ าสตร์ ศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมในยุครัตนโกสินทรค์ วรคาที
มใิ จ นักเรียน


่ เ่ ด็กไทยจะไดรั้ บรูและภาคภู

จะไดรั้ บประสบการณตรงซึ
ยนที่นักเรียนจะไดเรี
์ ่งจะนำมาประยุกต์ใชในการเรี

้ ยนในภาคเรียนที่ 2 ไดอย
้ างมี
่ ประสิทธิภาพ
ในการไปทัศนศึกษาครัง้ นี้ มีครูไทยและครูชาวตางประเทศคอยดู
แลนักเรียนอยางใกล
ชิ้ ด หากทานผู
องการสอบถามข
อมู


่ ปกครองต


้ ล
เพิ่มเติมสามารถติดตอได
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2809-9081-5 พรอมกั
่ ที้ ่คุณครูอัจจิมา ครองตน หรือคุณครูจินตนา มวงงาม

้ นนี้โรงเรียนได้
แนบกำหนดการสำหรับการไปทัศนศึกษามาใหทุ้ กทานได
่ รั้ บทราบ ดังนี้
กำหนดการทัศนศึกษา ณ อาคารนิทรรศนร์ ัตนโกสินทร์
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา
เวลา

07.00 - 07.20 น.
07.20 - 07.30 น.
07.30 น.
09.30 น.
09.30 - 12.00 น.
12.00 - 12.50 น.
13.00 - 14.30 น.
17.00 น.

นักเรียนลงทะเบียน
นักเรียนลงมาขึ้นรถที่บริเวณหองโถง

นักเรียนออกเดินทาง
เดินทางถึงอาคารนิทรรศนร์ ัตนโกสินทร์
รวมกิ
่ จกรรมการเรียนรูนิ้ ทรรศการในหองต
้ างๆ

พักรับประทานอาหารกลางวัน
เขาเรี
พิธภัณฑ์ภายในอาคาร
้ ยนรูจากการชมพิ

เดินทางถึงโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ

**** ทา่ นผูป้ กครองมารับนักเรียนกลับที่เวลา 17.30 น. และนำบัตรเหลืองมารับนักเรียนดว้ ยคะ่
**** นักเรียนที่ใช้บริการรถโรงเรียน ขอความกรุณาผู้ปกครองมาส่งและรับตามเวลาที่กำหนด
หมายเหตุ :

1. นักเรียนแต่งกายชุดพละ รองเท้าผ้าใบสีขาว
2. กรุณาสง่ ใบตอบรับกลับมาที่คุณครูประจำชั้น ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560
3. ขอความกรุณาผู้ปกครองส่งนักเรียนให้ตรงเวลา โรงเรียนไม่สามารถคอยนักเรียนทีม่ าช้ากว่าเวลาทีก่ ำหนดไว้ได้
เนื่องจากจะสง่ ผลตอ่ กำหนดการในการเขา้ ชมสถานที่ตา่ ง ๆ
จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาต และขอขอบพระคุณในความรวมมื
่ อเป็นอยางดี
่ ของทานผู
่ ปกครองมาโดยตลอด

ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้

ใบตอบรับ
(จดหมายวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560)
ขาพเจ
ด.ช. / ด.ญ. ............................................................................................................................. ชั้น ......................
้ าผู
้ ปกครอง

ได้รับจดหมายฉบับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เรื่องขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ มีความประสงค์ดังนี้
อนุญาตใหนั้ กเรียนเขาร
้ วมกิ
่ จกรรม เบอรโ์ ทรศัพทท์ ี่ติดตอ่ ........................................................................................................
ไมอนุ
่ ญาตใหนั้ กเรียนเขาร
้ วมกิ
่ จกรรม เนื่องจาก ......................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................ผูปกครอง


Phetkasem Road 45, Soi Phetkasem 77,
Nongkangploo, Nongkhaem District,
Bangkok, 10160
lertlahphetkasem@gmail.com

โรงเรียนเลิศหล้า
ENGLISH PROGRAM

INTERNATIONAL PROGRAM

02 809 9081 to 5

โรงเร�ยนเลิศหลาเปนโรงเร�ยนเอกชนที่มีคุณภาพสูมาตรฐานสากล “ระดับดีมาก”

LertlahGrapeSEED

Special Newsletter No. 92 / 2017
November 8, 2017
Subject: Permission Form for Field Trip to Rattanakosin Exhibition Hall
Dear: Parents of Primary 6 Students,
At Lerlah School, we encourage and support students to gain experience from things around themselves and things
outside the classroom. This can help students to expand their knowledge and encourage them to be happy in learning. On
Tuesday, November 14, 20172017 from 7.00 am to 5.00 pm, our students will participate in a field trip to Rattanakosin
Exhibition Hall where students can learn the history, arts, culture and traditions of the Rattanakosin era and apply this
knowledge to help their learning in the 2nd semester.
If you require more information or have any questions or concerns, please contact Kroo Jintana Muangngarm or
Kroo Atjima Krongton at 0-2809-9081 to 5.
Lertlah School would like to ask for your permission to allow your child to attend this field trip with the following schedule
below.
SCHEDULE OF FIELD TRIP TO RATTANAKOSIN EXHIBITION HALL
Tuesday, November 14, 2017
7:00 – 7:20
7:20 – 7:30
7:30
09:30
09:30 – 12:00
12:00 – 12:50
13:00 - 14:20
17:00

Registration
Students board the buses
Vans depart from Lertlah school
Vans arrive at Rattanakosin Exhibition Hall
Visit each exhibition hall
Lunch
The students participate in the current exhibitions
Vans arrive at Lertlah school

• Please pick the students up at 5.30 pm with yellow card (the student’s ID card).
• Students who usually go home by school bus, parents need to arrange to collect them.
Note: 1. Students wear school sport uniforms and sneakers.
2. Please send the reply form back to your child’s homeroom teacher by Thursday, November 9, 2017
3. Students will need to arrive on time to attend the field trip as the school vans must leave as scheduled.
Thank you for your continued support and kind cooperation.
With best regards,
Lertlah School

Reply Form
(Newsletter Dated November 8, 2017)

I, Parent of _________________________________________________________________________________ Class ____________
have received the field trip letter and will:
Allow my child to attend. Emergency contact number: _______________________________________________________________
Not allow my child to attend because ______________________________________________________________________________

Signed ______________________________ Parent


Document preview 92-2560_FieldTrip6.pdf - page 1/2

Document preview 92-2560_FieldTrip6.pdf - page 2/2

Related documents


92 2560 fieldtrip6
84 2560 fieldtrip3
83 2560 fieldtrip5
82 2560 fieldtrip4
80 2560 fieldtrip1 2
81 2560 fieldtripm1 3

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file 92-2560_FieldTrip6.pdf