20170403171041 iddianame (PDF)
File information


This PDF 1.3 document has been generated by / PoDoFo - http://podofo.sf.net, and has been sent on pdf-archive.com on 18/11/2017 at 11:42, from IP address 31.155.x.x. The current document download page has been viewed 951 times.
File size: 41.35 MB (4658 pages).
Privacy: public file
File preview


T.C.
ANKARA
CUMHURĠYET BAġSAVCILIĞI
ANAYASAL DÜZENE KARġI ĠġLENEN SUÇLAR SORUġTURMA BÜROSU
TUTUKLU
SoruĢturma No
Esas No
Ġddianame No

: 2016/103583
: 2017/
: 2017/

ANKARA (
DAVACI

ĠDDĠANAME
) AĞIR CEZA MAHKEMESĠ'NE
: K.H.

MAKTÜLLER
MAKTULLER

: 1-AHMET ORUÇ, ALĠ Oğlu SENEM'den olma,
24/08/1990 doğumlu
: 2-AKĠF ALTAY, NĠYAZĠ Oğlu FADĠME'den olma,
10/11/1963 doğumlu
: 3-ALĠ ANAR, HÜSEYĠN Oğlu YURDAGÜL'den
olma, 08/01/1981 doğumlu
:4-ALĠ ĠHSAN LEZGĠ, MEHMET Oğlu SEMĠHA'dan
olma, 13/11/1963 doğumlu
: 5-ALPASLAN YAZICI, HASAN Oğlu SEVĠM'den
olma, 11/03/1971 doğumlu
: 6-ALPER KAYMAKCI, GÜRSEL Oğlu MĠYASE'den
olma, 31/05/1986 doğumlu
: 7-AYDIN ÇOPUR, NURETTĠN Oğlu RUKKĠYE'den
olma, 10/06/1989 doğumlu
:8-AYHAN KELEġ, SALĠH Oğlu MERYEM'den olma,
13/10/1964 doğumlu
: 9-AYTEKĠN KURU, SÜLEYMAN Oğlu ESMA'dan
olma, 12/12/1973 doğumlu
: 10-BĠROL YAVUZ, HĠLMĠ Oğlu DÜRDANE'den
olma, 05/09/1975 doğumlu
: 11-BÜLENT YURTSEVEN, MUHARREM Oğlu
Lazife'den olma, 01/01/1968 doğumlu
: 12-CENNET YĠĞĠT, YAHYA KEMAL kızı
HURĠYE'den olma, 03/09/1993 doğumlu
: 13-DEMET SEZEN, ALĠ Kızı ZEYNEP'den olma,
26/01/1985 doğumlu
: 14-DURSUN ACAR, NEBĠ Oğlu FATMA'dan olma,
1

26/05/1972 doğumlu
: 15-EDĠP ZENGĠN, NĠYAZĠ Oğlu FATMA'dan olma,
30/05/1971 doğumlu
: 16-EMRAH SAPA, ĠSMAĠL Oğlu AYġE'den olma,
25/10/1987 doğumlu
: 17-ERKAN YĠĞĠT, NAHĠT Oğlu PERĠHAN'dan olma,
02/03/1981 doğumlu
: 18-EROL ĠNCE, AHMET Oğlu GÜLġAN'dan olma,
01/09/1968 doğumlu
: 19-EYYÜP OĞUZ, TEVFĠK oğlu PENBE'den olma,
24/05/1971 doğumlu
: 20-FARUK DEMĠR, FAYĠK Oğlu NAġĠDE'den olma,
26/02/1965 doğumlu
: 21-FERAMĠL FERHAT KAYA, SĠNAN Oğlu
ġENGÜL'den olma, 31/07/1988 doğumlu
: 22-FERHAT KOÇ, MUSTAFA oğlu NEJLA'dan olma,
20/09/1987 doğumlu
: 23-FEVZĠ BAġARAN, HÜSEYĠN oğlu SANĠYE'den
olma, 05/07/1985 doğumlu
: 24-FĠKRET METĠN ÖZTÜRK, BAYRAM oğlu
HANUME'den olma, 15/09/1965 doğumlu
: 25-GÜLġAH GÜLER, HÜSEYĠN kızı EMĠNE'den
olma, 01/11/1992 doğumlu
: 26-HAKAN GÜLġEN, ZEKAYĠ oğlu
MUZAFFER'den olma, 10/01/1973 doğumlu
: 27-HAKAN YORULMAZ, ĠSMAĠL oğlu
HAMĠDE'den olma, 15/07/1988 doğumlu
: 28-HALĠL HAMURYEN, MUSTAFA oğlu
MÖSĠNE'den olma, 20/12/1977 doğumlu
: 29-HALĠT GÜLSER, ÖMER oğlu EMĠġ'DEN olma,
15/03/1987 doğumlu
: 30-HASAN YILMAZ, OSMAN oğlu RAZĠYE'den
olma, 10/12/1972 doğumlu
: 31-HURġUT UZEL, AHMET Oğlu GÜLDANE'DEN
olma, 24/01/1972 doğumlu
: 32-HÜSEYĠN GORAL, MAHMUT oğlu
MELAHAT'DEN olma, 17/04/1990 doğumlu
: 33-KÖKSAL KAġALTI, HÜSEYĠN Oğlu SATI'dan
olma, 25/10/1979 doğumlu
: 34-KÜBRA DOĞANAY, HARUN kızı HĠKMET'den
olma, 08/11/1993 doğumlu
: 35- LOKMAN BĠÇĠNCĠ, RECEP oğlu
GÜLDALĠ'DEN olma, 22/10/1991 doğumlu
: 36-LÜTFÜ GÜLġEN, NĠZAMĠ oğlu HALĠME'den
olma, 25/09/1953 doğumlu
: 37- MEHMET DEMĠR, AHMET oğlu FATMA'DAN
olma, 15/03/1985 doğumlu
2

: 38-MEHMET GÜLġEN, ZEKAYĠ Oğlu
MUZAFFER'den olma, 15/12/1955 doğumlu
: 39-MEHMET KARACATĠLKĠ, HAMZA Oğlu
NURĠYE'den olma, 01/03/1984 doğumlu
: 40-MEHMET ORUÇ, ALĠ Oğlu SENEM'den olma,
24/08/1990 doğumlu
: 41-MEHMET AKĠF SANCAR, MUHSĠN Oğlu
AYġE'den olma, 17/01/1971 doğumlu
: 42-MERĠÇ ALEMDAR, ALĠ Oğlu MACĠDE'den
olma, 11/04/1972 doğumlu
: 43-MUHAMMED YALÇIN, SELAHATTĠN Oğlu
SAFA'den olma, 13/06/1994 doğumlu
: 44-MUHSĠN KĠREMĠTCĠ, HÜSEYĠN Oğlu
FATMA'den olma, 21/02/1988 doğumlu
: 45-MURAT ALKAN, SIDDIK Oğlu FATMA'den olma,
15/01/1974 doğumlu
: 46- MURAT ELLĠK, OSMAN Oğlu ZÜLEYHA'den
olma, 24/07/1991 doğumlu
: 47- MUSTAFA ASLAN, MEHMET Oğlu ġENOL'den
olma, 20/05/1969 doğumlu
: 48- MUSTAFA KOÇAK, ĠBRAHĠM Oğlu
ZÜLEYHA'dan olma, 20/11/1982 doğumlu
: 49- MUSTAFA SERĠN, ERDUHAN Oğlu FATMA'den
olma, 20/07/1969 doğumlu
: 50- MUSTAFA SOLAK, MEHMET Oğlu PAKĠZE'den
olma, 01/10/1973 doğumlu
: 51- MUSTAFA TECĠMEN, AHMET Oğlu
KATĠBE'den olma, 01/10/1965 doğumlu
: 52- MUSTAFA YAMAN, MEHMET Oğlu
KEZBAN'den olma, 05/12/1985 doğumlu
: 53- MUTLU CAN KILIÇ, BĠLAL Oğlu YILDIZ'dan
olma, 07/12/1998 doğumlu
: 54- MÜNĠR MURAT ERTEKĠN, HAMĠ Oğlu
KADRĠYE'den olma, 24/10/1969 doğumlu
: 55- NĠYAZĠ ERGÜVEN, ĠSMET Oğlu SEADET'den
olma, 01/06/1990 doğumlu
: 56- OĞUZHAN YAġAR, AHMET Oğlu
NECMĠYE'den olma, 26/07/1992 doğumlu
: 57- ÖMER ĠPEK, TALĠP Oğlu HANĠFE'den olma,
20/03/1982 doğumlu
: 58- ÖMER TAKDEMĠR, NĠHAT Oğlu AYFER'den
olma, 05/08/1996 doğumlu
: 59- ÖNDER GÜZEL, ġEVKET Oğlu GÜLġEN'den
olma, 07/11/1970 doğumlu
:60-ÖZGÜR
GENÇER,
CEMĠL
Oğlu
ZENNURĠYE'den olma 02/11/1985 doğumlu
: 61- ÖZKAN HEKĠN, NEVZAT Oğlu ZELĠHA'den
3

olma, 04/02/1975 doğumlu
: 62- SAMET CANTÜRK, FETHĠ Oğlu CEMĠLE'den
olma, 28/06/1996 doğumlu
: 63- SEHER YAġAR, VEYSEL Kızı DĠLEK'den olma,
13/07/1992 doğumlu
: 64- SERKAN GÖKER, BURHAN Oğlu FATMA'den
olma, 17/08/1977 doğumlu
: 65- SEVDA GÜNGÖR, MEHMET Kızı NURAL'den
olma, 18/11/1989 doğumlu
: 66- SEYĠT AHMET ÇAKIR, ġAHĠN Oğlu
AYĠġE'den olma, 23/09/1990 doğumlu
: 67- TURGUT SOLAK, HAYATĠ Oğlu SEKÜRE'den
olma, 16/09/1979 doğumlu
: 68- UFUK BAYSAN, RAMAZAN Oğlu HANĠFE'den
olma, 03/07/1974 doğumlu
: 69- ÜMĠT GÜDER, ARĠF Oğlu ZELĠHA'den olma,
10/09/1953 doğumlu
: 70- VELĠT BEKDAġ, ABDÜLKADĠR Oğlu
LEYLA'den olma, 30/12/1986 doğumlu
: 71- YAKUP KOZAN, MĠKDAT Oğlu FETHĠYE'den
olma, 19/02/1974 doğumlu,
: 72- YAKUP SÜRÜCÜ, ĠBRAHĠM Oğlu ÇĠĞDEM'den
olma, 20/11/1987 doğumlu
: 73- YASĠN YILMAZ, EYYUP Oğlu HATĠCE'den
olma, 27/01/1981 doğumlu
: 74- YASĠN BAHADIR YÜCE, HASAN RAġĠT Oğlu
ZEHRA'den olma, 10/10/1984 doğumlu
: 75- YUNUS UĞUR, RAMAZAN Oğlu ASĠYE'den
olma, 09/08/1990 doğumlu
: 76- ZAFER KOYUNCU, DOĞAN Oğlu
NAZMĠYE'den olma, 16/07/1971 doğumlu
: 77- ZEYNEP SAĞIR, OSMAN Kızı EMĠNE'den
olma, 30/03/1979 doğumlu

MÜġTEKĠLER
VEKĠLĠ

VEKĠLĠ
VEKĠLLERĠ

:1-) Recep Tayyip ERDOĞAN: Sayın CumhurbaĢkanı.
: Av. Dr. Hüseyin AYDIN-Ankara Barosu
:2-)ĠSMAĠL KAHRAMAN, Sayın Türkiye Büyük
Millet Meclisi BaĢkanı.
:3-)Türkiye Cumhuriyeti BaĢbakanlığı.
: Ġsmail YEġĠL-BaĢbakanlık Hukuk Hizmerleri BaĢkanı.
: 4-) Bekir BOZDAĞ: Sayın Adelet Bakanı
: Av.Dr.Hüseyin Aydın-Ankara Barosu
Av. Alperen Bozdağ-Ankara Barosu
Av.Muhammet Aydın-Ankara Barosu
4

HÜRRĠYETĠ YOKSUN KILINAN MÜġTEKĠLER
:1-)FAHRĠ KASIRGA, ġABAN Oğlu NAZĠME'den
20/01/1953
doğumlu,
BEġTEPE
MAH.
CUMHURBAġKANLIĞI. CAD. NO:1A ĠÇ KAPI
NO:15
Yenimahalle
ANKARA
ikamet
eder,
CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreteri
:2-)HULUSĠ AKAR, ĠBRAHĠM Oğlu NĠMET'den olma,
12/03/1952 doğumlu, Çankaya Mah. Abdullah Cevdet
Cad. No:52 Ġç Kapı No:4Çankaya/ ANKARA ikamet
eder.
:3-)YAġAR GÜLER, FĠKRET Oğlu BEHĠCE'den olma,
18/09/1954 doğumlu, Çankaya Mah. Abdullah Cevdet Sk.
No:52 Ġç Kapı No:5Çankaya/ ANKARA ikamet eder.
:4-)ABĠDĠN ÜNAL, NAZĠM Oğlu HANSĠDE'den olma,
01/01/1953 doğumlu, 5. Ana Jet. Üs Komutanlığı
Merzifon/ AMASYA ikamet eder.
:5-)SALĠH
ZEKĠ
ÇOLAK,
OSMAN
Oğlu
SEHURE'den olma, 20/07/1954 doğumlu, Çankaya Mah.
Prof. Dr. Aziz Sancar Cad. No:64Çankaya/ ANKARA
ikamet eder.
:6-)GALĠP MENDĠ, MEHMET SIDDIK Oğlu
HANĠFE'den olma, 15/03/1951 doğumlu, Kazım Özalp
Mah. Ziaur Rahman Cad. No:31-4Çankaya/ ANKARA
ikamet eder.
:7-)KAMĠL BAġOĞLU, MEHMET Oğlu NURĠYE'den
olma, 11/11/1957 doğumlu, Kazım Özalp Mah. Ziaur
Rahman Cad. No:31-2Çankaya/ ANKARA ikamet eder.
:8-)METĠN GÜRAK, ÖMER Oğlu GÜLSEREN'den
olma,
20/08/1960
doğumlu,
4.KOLORDU
KOMUTANLIĞI ikamet eder.
:9-)YUNUS CAN, NĠZAMĠ Oğlu AYġE'den olma,
23/03/1978 doğumlu, - Sincan/ ANKARA ikamet eder.
:10-)UĞUR TARÇIN, HÜSEYĠN Oğlu TÜRKAN'den
olma, 14/10/1960 doğumlu, Genel Kurmay BaĢkanlığı
Çankaya/ ANKARA ikamet eder.
:11-)ĠHSAN UYAR, MEHMET Oğlu BELKIZ'den olma,
14/02/1956 doğumlu, Kazım Özalp Mah. Ziaur Rahman
Cad. No:31-3Çankaya/ ANKARA ikamet eder.
:12-)ÖMER ġEVKĠ GENÇTÜRK, DURSUN Oğlu
CEMĠLE'den olma, 01/01/1963 doğumlu, Devlet Mah.
Ġnönü Bulvarı No:37 Ġç Kapı No:5Çankaya/ ANKARA
ikamet eder.
:13-)ERDOĞAN
AKYOL,
EROL
Oğlu
MÜRÜVVET'den olma, 01/06/1963 doğumlu, CEMĠL
MERĠÇ MAH. ġEHĠT AHMET ÜVENÇ SK. NO:9N
5

ĠÇ KAPI NO:32 Ümraniye/ĠSTANBUL ikamet eder.
:14-)TUNCAY POLAT, ĠSMAĠL Oğlu NĠMET'den
olma, 05/07/1962 doğumlu, AĢağı Dikmen Mah. 585 Sk.
No:5 Ġç Kapı No:401Çankaya/ ANKARA ikamet eder.
:15-)ATĠLLA GÜLAN, DURSUN Oğlu ZEYNEP'den
olma, 19/08/1959 doğumlu, Hava Lojistik Komutanlığı
Etimesgut Ankara Etimesgut/ ANKARA ikamet eder.
:16-)HASAN
KÜÇÜKAKYÜZ,
ġEVKĠ
Oğlu
NEFĠYE'den olma, 11/11/1957 doğumlu, Mehmet Ali
Akman Mah. ġehit A. F. Erol Sit Sk. No:18Konak/
ĠZMĠR ikamet eder.
:17-)MEHMET ġANVER, ABDULKADĠR Oğlu
MEYMENET'den olma, 16/11/1957 doğumlu, 9 Ana Jet
Üst Komutanı Merkez/ BALIKESĠR ikamet eder.
:18-)ĠSMAĠL
GÜNEYKAYA,
HAYRĠ
Oğlu
BEHĠCE'den olma, 26/11/1961 doğumlu, Kazım Özalp
Mah. Kelebek Sk. No:13 Ġç Kapı No:8Çankaya/
ANKARA ikamet eder.
:19-)ĠMDAT BAHRĠ BĠBER, HASAN Oğlu
ALĠYE'den olma, 24/02/1962 doğumlu, Yıldıztepe Mah.
1.Taktik Hv. Kv. Alarm Ġskan Tesisleri Küme Evleri
No:38 Ġç Kapı No:7Odunpazarı/ ESKĠġEHĠR ikamet
eder.
:20-)MEHMET
ÖZLÜ,
ERDOĞAN
Oğlu
YÜKSEL'den olma, 04/07/1962 doğumlu, Yıldıztepe
Mah. 1.Taktik Hv. Kv. Alarm Ġskan Tesisleri Küme
Evleri No:7 Ġç Kapı No:4Odunpazarı/ ESKĠġEHĠR
ikamet eder.
:21-)AHMET BĠÇER, MUSTAFA Oğlu PERĠHAN'den
olma, 25/04/1969 doğumlu, PaĢakonak Mah. Hava
Lojmanları Küme Evleri No:24Bandırma/ BALIKESĠR
ikamet eder.
:22-)ZEKAĠ AKSAKALLI, MEHMET ZEKĠ Oğlu
HALĠSE'den olma, 25/12/1961 doğumlu, DEVLET
MAH. ĠNÖNÜ BULVARI NO:37 ĠÇ KAPI NO:10
Çankaya ANKARA ikamet eder
:23-)NĠHAT ALTUNTOP, YUSUF Oğlu HACER'den
olma, 31/03/1974 doğumlu, Ostim Mah. 1467 Cad.
No:1D Ġç Kapı No:22Yenimahalle/ ANKARA ikamet
eder.

6

YARALANAN MÜġTEKĠLER
:1-)ABDULHAKĠM
AYDIN,
SELAMĠ
Oğlu
SALĠHE'den olma, 03/12/1985 doğumlu, ġeker Mah.
YüzbaĢı Mustafa Ertuğrul Cad. No:23 Ġç Kapı
No:6Etimesgut/ ANKARA ikamet eder.
:2-)ABDULLAH ĠBĠġ, OSMAN Oğlu ZAHĠDE'den
olma, 26/08/1985 doğumlu, Atapark Mah. 1280 Sk.
No:1 Ġç Kapı No:8Keçiören/ ANKARA ikamet eder.
:3-)ABDÜSSAMED ALĠ BAL, MURAT Oğlu
MÜLKĠYE'den olma, 22/10/1990 doğumlu, Atatürk
Mahallesi Ankara Bulvarı No:93/3Kahramankazan/
ANKARA ikamet eder.
:4-)ADEM ERCĠYAS, ÖMER Oğlu ÜLKAR'den olma,
15/03/1969 doğumlu, Menderes Mah. Hatipoğlu Cad.
No:8 Ġç Kapı No:6Sincan/ ANKARA ikamet eder.
:5-)ADEM YÜCEL, ÖMER Oğlu HATĠCE'den olma,
20/01/1973 doğumlu, Ahi Evran Mah. AyaĢ Cad. No:47
Ġç Kapı No:3Sincan/ ANKARA ikamet eder.
:6-)AĞALAR LEVENT GÜZ, MUSTAFA Oğlu
NEBAHAT SEVGĠN'den olma, 26/07/1975 doğumlu,
KuĢcağız Mah. Tosun Sk. No:5 Ġç Kapı No:9Keçiören/
ANKARA ikamet eder.
:7-)AHMET BĠLEM, MEHMET ġERĠF Oğlu
SEKĠNE'den olma, 08/01/1988 doğumlu, Bağlar Cad.
Yenicami Mah. No:18 Kabala BeldesıMerkez/
MARDĠN ikamet eder.
:8-)AHMET CEYLAN, ALĠ Oğlu ZEKĠYE'den olma,
07/07/1962 doğumlu, Satıkadın Mah. Mevlana Cad.
No:14 Ġç Kapı No:5Kahramankazan/ ANKARA ikamet
eder.
:9-)AHMET ERDEM, TALĠP Oğlu HABĠBE'den olma,
14/07/1983 doğumlu, Yıldız Mah. Halime Hatun Cad.
No:5 Ġç Kapı No:4Boyabat/ SĠNOP ikamet eder.
:10-)AHMET KARAMAN, ĠSMAĠL Oğlu AYġE'den
olma, 27/07/1987 doğumlu, Susuz Mah. Iğdır Cad.
No:22B Ġç Kapı No:6Yenimahalle/ ANKARA ikamet
eder.
:11-)AHMET KASIM TECĠMEN, MUSTAFA Oğlu
MEVLÜDE'den olma, 24/12/1994 doğumlu, Eymir
Mah. Yedigöller Cad. No:4P Ġç Kapı No:16GölbaĢı/
ANKARA ikamet eder.
:12-)AHMET SEYFĠ YARAMAN, ĠSKENDER Oğlu
GÜLSEFA'den olma, 19/05/1961 doğumlu, Etlik Mah.
Kızıldağ Sk. No:11 Ġç Kapı No:6Keçiören/ ANKARA
ikamet eder.
:13-)AHMET TEVFĠK TÜRKANOĞLU, YÜKSEL
7

Oğlu AYTEN'den olma, 07/08/1998 doğumlu, Akıncı
Mah. Tai Lojmanları Akıncılar Küme Evleri No:8A Ġç
Kapı No:10Kahramankazan/ ANKARA ikamet eder.
:14-)AHMET YETĠK, MÜRSEL Oğlu EMĠNE'den
olma, 01/01/1973 doğumlu, KARAPÜRÇEKMAH. 504.
CAD. 3/9 Altındağ/ ANKARA ikamet eder.
:15-)ALĠ ARSLAN, ÖMER Oğlu MERYEM'den olma,
26/05/1977 doğumlu, TOPÇU MAH. 1505 SK. NO:7
ĠÇ KAPI NO:12 ETĠMESGUT ANKARA ikamet eder.
:16-)ALĠ AYDINLAR, AHMET Oğlu RAĠFE'den olma,
26/12/1981 doğumlu, Atatürk Mah. Gazi Mustafa
Kemal Cad. No:11/4Kahramankazan/ ANKARA ikamet
eder.
:17-)ALĠ AYDOĞDU, HÜSEYĠN Oğlu ADĠLE'den
olma, 12/10/1972 doğumlu, Yeni Batı Mah. 2422 Sk.
No:10 Ġç Kapı No:18Yenimahalle/ ANKARA ikamet
eder.
:18-)ALĠ ESENDAĞ, ĠLHAN Oğlu AYNUR'den olma,
20/07/1973 doğumlu, TepebaĢı Mah. Kazım Karabekir
Cad. No:103 Ġç Kapı No:7Merkez/ KIRIKKALE ikamet
eder.
:19-)ALĠ ĠHSAN GEÇER, ABDULLAH Oğlu
NACĠYE'den olma, 30/01/1964 doğumlu, Atatürk Mah.
Ören Sok. Gülcan Apt. 15/6 Kahramankazan/ ANKARA
ikamet eder.
:20-)ALĠ KAZIM BAYÜN, HÜSEYĠN Oğlu
SEVĠM'den olma, 10/04/1975 doğumlu, 1284/2 Sk.
Yukarı Öveçler Mah. No:8Çankaya/ ANKARA ikamet
eder.
:21-)ALĠ OĞUZ, AHMET Oğlu ADĠLE'den olma,
01/03/1965 doğumlu, Toki Konutları C2 Blok No:17
Kahramankazan/ ANKARA ikamet eder.
:22-)ALP TEKĠN ESĠRGÜN, KEMAL Oğlu
ĠSALET'den olma, 07/11/1971 doğumlu, 1200 Evler
Mah. 2011 Sk. No:36 Ġç Kapı No:6Merkezefendi/
DENĠZLĠ ikamet eder.
:23-)ALĠ
UFUK
YETER,
MUSTAFA Oğlu
CEMĠLE'den olma, 22/12/1979 doğumlu, Güçlükaya
Mah. Kaya Sk. No:21 Ġç Kapı No:10Keçiören/
ANKARA ikamet eder.
:24-)ALĠ YILDIZTEPE, GAZĠ Oğlu HANIM'den olma,
05/09/1959 doğumlu, Fatih Mah. Vakıf Cad. No:34A Ġç
Kapı No:1Kahramankazan/ ANKARA ikamet eder.
:25-)ALPAY ALDOĞAN, OSMAN Oğlu YEMĠL'den
olma, 17/08/1978 doğumlu, Atatürk Mah. Gmk. Cad.
Sıtkı Apt. No: 1/B 4 Kahramankazan/ ANKARA ikamet
eder.
8

:26-)ARĠF
KARAGÖZ,
SELAHATTĠN
Oğlu
SEVĠM'den olma, 14/10/1973 doğumlu, Eymir Mah.
832/1 Polis LojmanlarıKüme Evleri No:2A Ġç Kapı
No:8GölbaĢı/ ANKARA ikamet eder.
:27-)ARĠF YILDIRIM, MUSTAFA Oğlu FATMA'den
olma, 05/02/1965 doğumlu, Çaldıran Mah. 520 Sk.
No:47 Ġç Kapı No:11Keçiören/ ANKARA ikamet eder.
:28-)ATĠLLA TETĠK, MÜDERĠS Oğlu HAYRĠYE'den
olma, 04/06/1969 doğumlu, Yayla Mah. 1405. Sk.
No:25/4 Keçiören/ ANKARA ikamet eder.
:29-)AYHAN
BOZKURT,
DAĞISTAN
Oğlu
ZEYNEP'den olma, 08/12/1997 doğumlu, Atatürk Mah.
Hasan Tahsin Cad. No:14 Ġç Kapı No:2Kahramankazan/
ANKARA ikamet eder.
:30-)BAHRĠ ĠPEK, BĠLAL Oğlu ĠKBAL'den olma,
03/11/1984 doğumlu, MaraĢal Çakmak Mah. Yavuz Cad.
No:135 Ġç Kapı No:16Sincan/ ANKARA ikamet eder.
:31-)BAYRAM MERAL, ALĠ Oğlu REFĠKA'den
olma, 15/08/1980 doğumlu, Atatürk Mah. MeraĢal
Fevzi Çakmak Cad. Toki Blokları B4 No:1
Kahramankazan/ ANKARA ikamet eder.
:32-)BEKĠR
KIZILARSLAN,
DURAN
Oğlu
LEYLA'den olma, 01/01/1981 doğumlu, Atatürk Mah.
Onural ġeref Bozkurt Cad. No:51/H1 Kahramankazan/
ANKARA ikamet eder.
:33-)BEKĠR PALABIYIK, ĠLHAN Oğlu GÜLAY'den
olma, 10/12/1996 doğumlu, Atatürk Mah. Ören Sk.
No:49 Ġç Kapı No:4Kahramankazan/ ANKARA ikamet
eder.
:34-)BETÜL
TÜRKOĞLU,
CENGĠZ
Kızı
PERĠHAN'danolma, 17/11/1968 doğumlu, 1 NOLU SK.
NUMUNE EVLER MAH. NO:5 ĠÇ KAPI NO:5
Dörtyol/HATAY ikamet eder.
:35-)BEYTULLAH YAPRAK, MEHMET Oğlu
ALĠYE'den olma, 12/12/1973 doğumlu, Sancar Mah.
Sancar Küme Evleri No:34Kahramankazan/ ANKARA
ikamet eder.
:36-)BĠLAL DEMĠR, MUSTAFA Oğlu DÖNE'den olma,
01/01/1965 doğumlu, Kale Mah. Kağnı Sk.
No:2Altındağ/ ANKARA ikamet eder.
:37-)BĠRGÜL YILMAZ, HASAN Kızı DĠLEK'den
olma, 21/10/2000 doğumlu, Atatürk Mah. Dolunay Cad.
No:2 Ġç Kapı No:14Kahramankazan/ ANKARA ikamet
eder.
:38-)BĠROL ÇELĠK, MEHMET Oğlu EMĠNE'den olma,
12/07/1972 doğumlu, KarĢıyaka 1 . Cadde 108 Sok.
16/3 Yenimahalle Merkez/ ANKARA ikamet eder.
9


Download 20170403171041 iddianame20170403171041_iddianame.pdf (PDF, 41.35 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file 20170403171041_iddianame.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000698590.
Report illicit content