PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact20170403171041 iddianame .pdf


Original filename: 20170403171041_iddianame.pdf

This PDF 1.3 document has been generated by / PoDoFo - http://podofo.sf.net, and has been sent on pdf-archive.com on 18/11/2017 at 11:42, from IP address 31.155.x.x. The current document download page has been viewed 510 times.
File size: 39.4 MB (4658 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


T.C.
ANKARA
CUMHURĠYET BAġSAVCILIĞI
ANAYASAL DÜZENE KARġI ĠġLENEN SUÇLAR SORUġTURMA BÜROSU
TUTUKLU
SoruĢturma No
Esas No
Ġddianame No

: 2016/103583
: 2017/
: 2017/

ANKARA (
DAVACI

ĠDDĠANAME
) AĞIR CEZA MAHKEMESĠ'NE
: K.H.

MAKTÜLLER
MAKTULLER

: 1-AHMET ORUÇ, ALĠ Oğlu SENEM'den olma,
24/08/1990 doğumlu
: 2-AKĠF ALTAY, NĠYAZĠ Oğlu FADĠME'den olma,
10/11/1963 doğumlu
: 3-ALĠ ANAR, HÜSEYĠN Oğlu YURDAGÜL'den
olma, 08/01/1981 doğumlu
:4-ALĠ ĠHSAN LEZGĠ, MEHMET Oğlu SEMĠHA'dan
olma, 13/11/1963 doğumlu
: 5-ALPASLAN YAZICI, HASAN Oğlu SEVĠM'den
olma, 11/03/1971 doğumlu
: 6-ALPER KAYMAKCI, GÜRSEL Oğlu MĠYASE'den
olma, 31/05/1986 doğumlu
: 7-AYDIN ÇOPUR, NURETTĠN Oğlu RUKKĠYE'den
olma, 10/06/1989 doğumlu
:8-AYHAN KELEġ, SALĠH Oğlu MERYEM'den olma,
13/10/1964 doğumlu
: 9-AYTEKĠN KURU, SÜLEYMAN Oğlu ESMA'dan
olma, 12/12/1973 doğumlu
: 10-BĠROL YAVUZ, HĠLMĠ Oğlu DÜRDANE'den
olma, 05/09/1975 doğumlu
: 11-BÜLENT YURTSEVEN, MUHARREM Oğlu
Lazife'den olma, 01/01/1968 doğumlu
: 12-CENNET YĠĞĠT, YAHYA KEMAL kızı
HURĠYE'den olma, 03/09/1993 doğumlu
: 13-DEMET SEZEN, ALĠ Kızı ZEYNEP'den olma,
26/01/1985 doğumlu
: 14-DURSUN ACAR, NEBĠ Oğlu FATMA'dan olma,
1

26/05/1972 doğumlu
: 15-EDĠP ZENGĠN, NĠYAZĠ Oğlu FATMA'dan olma,
30/05/1971 doğumlu
: 16-EMRAH SAPA, ĠSMAĠL Oğlu AYġE'den olma,
25/10/1987 doğumlu
: 17-ERKAN YĠĞĠT, NAHĠT Oğlu PERĠHAN'dan olma,
02/03/1981 doğumlu
: 18-EROL ĠNCE, AHMET Oğlu GÜLġAN'dan olma,
01/09/1968 doğumlu
: 19-EYYÜP OĞUZ, TEVFĠK oğlu PENBE'den olma,
24/05/1971 doğumlu
: 20-FARUK DEMĠR, FAYĠK Oğlu NAġĠDE'den olma,
26/02/1965 doğumlu
: 21-FERAMĠL FERHAT KAYA, SĠNAN Oğlu
ġENGÜL'den olma, 31/07/1988 doğumlu
: 22-FERHAT KOÇ, MUSTAFA oğlu NEJLA'dan olma,
20/09/1987 doğumlu
: 23-FEVZĠ BAġARAN, HÜSEYĠN oğlu SANĠYE'den
olma, 05/07/1985 doğumlu
: 24-FĠKRET METĠN ÖZTÜRK, BAYRAM oğlu
HANUME'den olma, 15/09/1965 doğumlu
: 25-GÜLġAH GÜLER, HÜSEYĠN kızı EMĠNE'den
olma, 01/11/1992 doğumlu
: 26-HAKAN GÜLġEN, ZEKAYĠ oğlu
MUZAFFER'den olma, 10/01/1973 doğumlu
: 27-HAKAN YORULMAZ, ĠSMAĠL oğlu
HAMĠDE'den olma, 15/07/1988 doğumlu
: 28-HALĠL HAMURYEN, MUSTAFA oğlu
MÖSĠNE'den olma, 20/12/1977 doğumlu
: 29-HALĠT GÜLSER, ÖMER oğlu EMĠġ'DEN olma,
15/03/1987 doğumlu
: 30-HASAN YILMAZ, OSMAN oğlu RAZĠYE'den
olma, 10/12/1972 doğumlu
: 31-HURġUT UZEL, AHMET Oğlu GÜLDANE'DEN
olma, 24/01/1972 doğumlu
: 32-HÜSEYĠN GORAL, MAHMUT oğlu
MELAHAT'DEN olma, 17/04/1990 doğumlu
: 33-KÖKSAL KAġALTI, HÜSEYĠN Oğlu SATI'dan
olma, 25/10/1979 doğumlu
: 34-KÜBRA DOĞANAY, HARUN kızı HĠKMET'den
olma, 08/11/1993 doğumlu
: 35- LOKMAN BĠÇĠNCĠ, RECEP oğlu
GÜLDALĠ'DEN olma, 22/10/1991 doğumlu
: 36-LÜTFÜ GÜLġEN, NĠZAMĠ oğlu HALĠME'den
olma, 25/09/1953 doğumlu
: 37- MEHMET DEMĠR, AHMET oğlu FATMA'DAN
olma, 15/03/1985 doğumlu
2

: 38-MEHMET GÜLġEN, ZEKAYĠ Oğlu
MUZAFFER'den olma, 15/12/1955 doğumlu
: 39-MEHMET KARACATĠLKĠ, HAMZA Oğlu
NURĠYE'den olma, 01/03/1984 doğumlu
: 40-MEHMET ORUÇ, ALĠ Oğlu SENEM'den olma,
24/08/1990 doğumlu
: 41-MEHMET AKĠF SANCAR, MUHSĠN Oğlu
AYġE'den olma, 17/01/1971 doğumlu
: 42-MERĠÇ ALEMDAR, ALĠ Oğlu MACĠDE'den
olma, 11/04/1972 doğumlu
: 43-MUHAMMED YALÇIN, SELAHATTĠN Oğlu
SAFA'den olma, 13/06/1994 doğumlu
: 44-MUHSĠN KĠREMĠTCĠ, HÜSEYĠN Oğlu
FATMA'den olma, 21/02/1988 doğumlu
: 45-MURAT ALKAN, SIDDIK Oğlu FATMA'den olma,
15/01/1974 doğumlu
: 46- MURAT ELLĠK, OSMAN Oğlu ZÜLEYHA'den
olma, 24/07/1991 doğumlu
: 47- MUSTAFA ASLAN, MEHMET Oğlu ġENOL'den
olma, 20/05/1969 doğumlu
: 48- MUSTAFA KOÇAK, ĠBRAHĠM Oğlu
ZÜLEYHA'dan olma, 20/11/1982 doğumlu
: 49- MUSTAFA SERĠN, ERDUHAN Oğlu FATMA'den
olma, 20/07/1969 doğumlu
: 50- MUSTAFA SOLAK, MEHMET Oğlu PAKĠZE'den
olma, 01/10/1973 doğumlu
: 51- MUSTAFA TECĠMEN, AHMET Oğlu
KATĠBE'den olma, 01/10/1965 doğumlu
: 52- MUSTAFA YAMAN, MEHMET Oğlu
KEZBAN'den olma, 05/12/1985 doğumlu
: 53- MUTLU CAN KILIÇ, BĠLAL Oğlu YILDIZ'dan
olma, 07/12/1998 doğumlu
: 54- MÜNĠR MURAT ERTEKĠN, HAMĠ Oğlu
KADRĠYE'den olma, 24/10/1969 doğumlu
: 55- NĠYAZĠ ERGÜVEN, ĠSMET Oğlu SEADET'den
olma, 01/06/1990 doğumlu
: 56- OĞUZHAN YAġAR, AHMET Oğlu
NECMĠYE'den olma, 26/07/1992 doğumlu
: 57- ÖMER ĠPEK, TALĠP Oğlu HANĠFE'den olma,
20/03/1982 doğumlu
: 58- ÖMER TAKDEMĠR, NĠHAT Oğlu AYFER'den
olma, 05/08/1996 doğumlu
: 59- ÖNDER GÜZEL, ġEVKET Oğlu GÜLġEN'den
olma, 07/11/1970 doğumlu
:60-ÖZGÜR
GENÇER,
CEMĠL
Oğlu
ZENNURĠYE'den olma 02/11/1985 doğumlu
: 61- ÖZKAN HEKĠN, NEVZAT Oğlu ZELĠHA'den
3

olma, 04/02/1975 doğumlu
: 62- SAMET CANTÜRK, FETHĠ Oğlu CEMĠLE'den
olma, 28/06/1996 doğumlu
: 63- SEHER YAġAR, VEYSEL Kızı DĠLEK'den olma,
13/07/1992 doğumlu
: 64- SERKAN GÖKER, BURHAN Oğlu FATMA'den
olma, 17/08/1977 doğumlu
: 65- SEVDA GÜNGÖR, MEHMET Kızı NURAL'den
olma, 18/11/1989 doğumlu
: 66- SEYĠT AHMET ÇAKIR, ġAHĠN Oğlu
AYĠġE'den olma, 23/09/1990 doğumlu
: 67- TURGUT SOLAK, HAYATĠ Oğlu SEKÜRE'den
olma, 16/09/1979 doğumlu
: 68- UFUK BAYSAN, RAMAZAN Oğlu HANĠFE'den
olma, 03/07/1974 doğumlu
: 69- ÜMĠT GÜDER, ARĠF Oğlu ZELĠHA'den olma,
10/09/1953 doğumlu
: 70- VELĠT BEKDAġ, ABDÜLKADĠR Oğlu
LEYLA'den olma, 30/12/1986 doğumlu
: 71- YAKUP KOZAN, MĠKDAT Oğlu FETHĠYE'den
olma, 19/02/1974 doğumlu,
: 72- YAKUP SÜRÜCÜ, ĠBRAHĠM Oğlu ÇĠĞDEM'den
olma, 20/11/1987 doğumlu
: 73- YASĠN YILMAZ, EYYUP Oğlu HATĠCE'den
olma, 27/01/1981 doğumlu
: 74- YASĠN BAHADIR YÜCE, HASAN RAġĠT Oğlu
ZEHRA'den olma, 10/10/1984 doğumlu
: 75- YUNUS UĞUR, RAMAZAN Oğlu ASĠYE'den
olma, 09/08/1990 doğumlu
: 76- ZAFER KOYUNCU, DOĞAN Oğlu
NAZMĠYE'den olma, 16/07/1971 doğumlu
: 77- ZEYNEP SAĞIR, OSMAN Kızı EMĠNE'den
olma, 30/03/1979 doğumlu

MÜġTEKĠLER
VEKĠLĠ

VEKĠLĠ
VEKĠLLERĠ

:1-) Recep Tayyip ERDOĞAN: Sayın CumhurbaĢkanı.
: Av. Dr. Hüseyin AYDIN-Ankara Barosu
:2-)ĠSMAĠL KAHRAMAN, Sayın Türkiye Büyük
Millet Meclisi BaĢkanı.
:3-)Türkiye Cumhuriyeti BaĢbakanlığı.
: Ġsmail YEġĠL-BaĢbakanlık Hukuk Hizmerleri BaĢkanı.
: 4-) Bekir BOZDAĞ: Sayın Adelet Bakanı
: Av.Dr.Hüseyin Aydın-Ankara Barosu
Av. Alperen Bozdağ-Ankara Barosu
Av.Muhammet Aydın-Ankara Barosu
4

HÜRRĠYETĠ YOKSUN KILINAN MÜġTEKĠLER
:1-)FAHRĠ KASIRGA, ġABAN Oğlu NAZĠME'den
20/01/1953
doğumlu,
BEġTEPE
MAH.
CUMHURBAġKANLIĞI. CAD. NO:1A ĠÇ KAPI
NO:15
Yenimahalle
ANKARA
ikamet
eder,
CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreteri
:2-)HULUSĠ AKAR, ĠBRAHĠM Oğlu NĠMET'den olma,
12/03/1952 doğumlu, Çankaya Mah. Abdullah Cevdet
Cad. No:52 Ġç Kapı No:4Çankaya/ ANKARA ikamet
eder.
:3-)YAġAR GÜLER, FĠKRET Oğlu BEHĠCE'den olma,
18/09/1954 doğumlu, Çankaya Mah. Abdullah Cevdet Sk.
No:52 Ġç Kapı No:5Çankaya/ ANKARA ikamet eder.
:4-)ABĠDĠN ÜNAL, NAZĠM Oğlu HANSĠDE'den olma,
01/01/1953 doğumlu, 5. Ana Jet. Üs Komutanlığı
Merzifon/ AMASYA ikamet eder.
:5-)SALĠH
ZEKĠ
ÇOLAK,
OSMAN
Oğlu
SEHURE'den olma, 20/07/1954 doğumlu, Çankaya Mah.
Prof. Dr. Aziz Sancar Cad. No:64Çankaya/ ANKARA
ikamet eder.
:6-)GALĠP MENDĠ, MEHMET SIDDIK Oğlu
HANĠFE'den olma, 15/03/1951 doğumlu, Kazım Özalp
Mah. Ziaur Rahman Cad. No:31-4Çankaya/ ANKARA
ikamet eder.
:7-)KAMĠL BAġOĞLU, MEHMET Oğlu NURĠYE'den
olma, 11/11/1957 doğumlu, Kazım Özalp Mah. Ziaur
Rahman Cad. No:31-2Çankaya/ ANKARA ikamet eder.
:8-)METĠN GÜRAK, ÖMER Oğlu GÜLSEREN'den
olma,
20/08/1960
doğumlu,
4.KOLORDU
KOMUTANLIĞI ikamet eder.
:9-)YUNUS CAN, NĠZAMĠ Oğlu AYġE'den olma,
23/03/1978 doğumlu, - Sincan/ ANKARA ikamet eder.
:10-)UĞUR TARÇIN, HÜSEYĠN Oğlu TÜRKAN'den
olma, 14/10/1960 doğumlu, Genel Kurmay BaĢkanlığı
Çankaya/ ANKARA ikamet eder.
:11-)ĠHSAN UYAR, MEHMET Oğlu BELKIZ'den olma,
14/02/1956 doğumlu, Kazım Özalp Mah. Ziaur Rahman
Cad. No:31-3Çankaya/ ANKARA ikamet eder.
:12-)ÖMER ġEVKĠ GENÇTÜRK, DURSUN Oğlu
CEMĠLE'den olma, 01/01/1963 doğumlu, Devlet Mah.
Ġnönü Bulvarı No:37 Ġç Kapı No:5Çankaya/ ANKARA
ikamet eder.
:13-)ERDOĞAN
AKYOL,
EROL
Oğlu
MÜRÜVVET'den olma, 01/06/1963 doğumlu, CEMĠL
MERĠÇ MAH. ġEHĠT AHMET ÜVENÇ SK. NO:9N
5

ĠÇ KAPI NO:32 Ümraniye/ĠSTANBUL ikamet eder.
:14-)TUNCAY POLAT, ĠSMAĠL Oğlu NĠMET'den
olma, 05/07/1962 doğumlu, AĢağı Dikmen Mah. 585 Sk.
No:5 Ġç Kapı No:401Çankaya/ ANKARA ikamet eder.
:15-)ATĠLLA GÜLAN, DURSUN Oğlu ZEYNEP'den
olma, 19/08/1959 doğumlu, Hava Lojistik Komutanlığı
Etimesgut Ankara Etimesgut/ ANKARA ikamet eder.
:16-)HASAN
KÜÇÜKAKYÜZ,
ġEVKĠ
Oğlu
NEFĠYE'den olma, 11/11/1957 doğumlu, Mehmet Ali
Akman Mah. ġehit A. F. Erol Sit Sk. No:18Konak/
ĠZMĠR ikamet eder.
:17-)MEHMET ġANVER, ABDULKADĠR Oğlu
MEYMENET'den olma, 16/11/1957 doğumlu, 9 Ana Jet
Üst Komutanı Merkez/ BALIKESĠR ikamet eder.
:18-)ĠSMAĠL
GÜNEYKAYA,
HAYRĠ
Oğlu
BEHĠCE'den olma, 26/11/1961 doğumlu, Kazım Özalp
Mah. Kelebek Sk. No:13 Ġç Kapı No:8Çankaya/
ANKARA ikamet eder.
:19-)ĠMDAT BAHRĠ BĠBER, HASAN Oğlu
ALĠYE'den olma, 24/02/1962 doğumlu, Yıldıztepe Mah.
1.Taktik Hv. Kv. Alarm Ġskan Tesisleri Küme Evleri
No:38 Ġç Kapı No:7Odunpazarı/ ESKĠġEHĠR ikamet
eder.
:20-)MEHMET
ÖZLÜ,
ERDOĞAN
Oğlu
YÜKSEL'den olma, 04/07/1962 doğumlu, Yıldıztepe
Mah. 1.Taktik Hv. Kv. Alarm Ġskan Tesisleri Küme
Evleri No:7 Ġç Kapı No:4Odunpazarı/ ESKĠġEHĠR
ikamet eder.
:21-)AHMET BĠÇER, MUSTAFA Oğlu PERĠHAN'den
olma, 25/04/1969 doğumlu, PaĢakonak Mah. Hava
Lojmanları Küme Evleri No:24Bandırma/ BALIKESĠR
ikamet eder.
:22-)ZEKAĠ AKSAKALLI, MEHMET ZEKĠ Oğlu
HALĠSE'den olma, 25/12/1961 doğumlu, DEVLET
MAH. ĠNÖNÜ BULVARI NO:37 ĠÇ KAPI NO:10
Çankaya ANKARA ikamet eder
:23-)NĠHAT ALTUNTOP, YUSUF Oğlu HACER'den
olma, 31/03/1974 doğumlu, Ostim Mah. 1467 Cad.
No:1D Ġç Kapı No:22Yenimahalle/ ANKARA ikamet
eder.

6

YARALANAN MÜġTEKĠLER
:1-)ABDULHAKĠM
AYDIN,
SELAMĠ
Oğlu
SALĠHE'den olma, 03/12/1985 doğumlu, ġeker Mah.
YüzbaĢı Mustafa Ertuğrul Cad. No:23 Ġç Kapı
No:6Etimesgut/ ANKARA ikamet eder.
:2-)ABDULLAH ĠBĠġ, OSMAN Oğlu ZAHĠDE'den
olma, 26/08/1985 doğumlu, Atapark Mah. 1280 Sk.
No:1 Ġç Kapı No:8Keçiören/ ANKARA ikamet eder.
:3-)ABDÜSSAMED ALĠ BAL, MURAT Oğlu
MÜLKĠYE'den olma, 22/10/1990 doğumlu, Atatürk
Mahallesi Ankara Bulvarı No:93/3Kahramankazan/
ANKARA ikamet eder.
:4-)ADEM ERCĠYAS, ÖMER Oğlu ÜLKAR'den olma,
15/03/1969 doğumlu, Menderes Mah. Hatipoğlu Cad.
No:8 Ġç Kapı No:6Sincan/ ANKARA ikamet eder.
:5-)ADEM YÜCEL, ÖMER Oğlu HATĠCE'den olma,
20/01/1973 doğumlu, Ahi Evran Mah. AyaĢ Cad. No:47
Ġç Kapı No:3Sincan/ ANKARA ikamet eder.
:6-)AĞALAR LEVENT GÜZ, MUSTAFA Oğlu
NEBAHAT SEVGĠN'den olma, 26/07/1975 doğumlu,
KuĢcağız Mah. Tosun Sk. No:5 Ġç Kapı No:9Keçiören/
ANKARA ikamet eder.
:7-)AHMET BĠLEM, MEHMET ġERĠF Oğlu
SEKĠNE'den olma, 08/01/1988 doğumlu, Bağlar Cad.
Yenicami Mah. No:18 Kabala BeldesıMerkez/
MARDĠN ikamet eder.
:8-)AHMET CEYLAN, ALĠ Oğlu ZEKĠYE'den olma,
07/07/1962 doğumlu, Satıkadın Mah. Mevlana Cad.
No:14 Ġç Kapı No:5Kahramankazan/ ANKARA ikamet
eder.
:9-)AHMET ERDEM, TALĠP Oğlu HABĠBE'den olma,
14/07/1983 doğumlu, Yıldız Mah. Halime Hatun Cad.
No:5 Ġç Kapı No:4Boyabat/ SĠNOP ikamet eder.
:10-)AHMET KARAMAN, ĠSMAĠL Oğlu AYġE'den
olma, 27/07/1987 doğumlu, Susuz Mah. Iğdır Cad.
No:22B Ġç Kapı No:6Yenimahalle/ ANKARA ikamet
eder.
:11-)AHMET KASIM TECĠMEN, MUSTAFA Oğlu
MEVLÜDE'den olma, 24/12/1994 doğumlu, Eymir
Mah. Yedigöller Cad. No:4P Ġç Kapı No:16GölbaĢı/
ANKARA ikamet eder.
:12-)AHMET SEYFĠ YARAMAN, ĠSKENDER Oğlu
GÜLSEFA'den olma, 19/05/1961 doğumlu, Etlik Mah.
Kızıldağ Sk. No:11 Ġç Kapı No:6Keçiören/ ANKARA
ikamet eder.
:13-)AHMET TEVFĠK TÜRKANOĞLU, YÜKSEL
7

Oğlu AYTEN'den olma, 07/08/1998 doğumlu, Akıncı
Mah. Tai Lojmanları Akıncılar Küme Evleri No:8A Ġç
Kapı No:10Kahramankazan/ ANKARA ikamet eder.
:14-)AHMET YETĠK, MÜRSEL Oğlu EMĠNE'den
olma, 01/01/1973 doğumlu, KARAPÜRÇEKMAH. 504.
CAD. 3/9 Altındağ/ ANKARA ikamet eder.
:15-)ALĠ ARSLAN, ÖMER Oğlu MERYEM'den olma,
26/05/1977 doğumlu, TOPÇU MAH. 1505 SK. NO:7
ĠÇ KAPI NO:12 ETĠMESGUT ANKARA ikamet eder.
:16-)ALĠ AYDINLAR, AHMET Oğlu RAĠFE'den olma,
26/12/1981 doğumlu, Atatürk Mah. Gazi Mustafa
Kemal Cad. No:11/4Kahramankazan/ ANKARA ikamet
eder.
:17-)ALĠ AYDOĞDU, HÜSEYĠN Oğlu ADĠLE'den
olma, 12/10/1972 doğumlu, Yeni Batı Mah. 2422 Sk.
No:10 Ġç Kapı No:18Yenimahalle/ ANKARA ikamet
eder.
:18-)ALĠ ESENDAĞ, ĠLHAN Oğlu AYNUR'den olma,
20/07/1973 doğumlu, TepebaĢı Mah. Kazım Karabekir
Cad. No:103 Ġç Kapı No:7Merkez/ KIRIKKALE ikamet
eder.
:19-)ALĠ ĠHSAN GEÇER, ABDULLAH Oğlu
NACĠYE'den olma, 30/01/1964 doğumlu, Atatürk Mah.
Ören Sok. Gülcan Apt. 15/6 Kahramankazan/ ANKARA
ikamet eder.
:20-)ALĠ KAZIM BAYÜN, HÜSEYĠN Oğlu
SEVĠM'den olma, 10/04/1975 doğumlu, 1284/2 Sk.
Yukarı Öveçler Mah. No:8Çankaya/ ANKARA ikamet
eder.
:21-)ALĠ OĞUZ, AHMET Oğlu ADĠLE'den olma,
01/03/1965 doğumlu, Toki Konutları C2 Blok No:17
Kahramankazan/ ANKARA ikamet eder.
:22-)ALP TEKĠN ESĠRGÜN, KEMAL Oğlu
ĠSALET'den olma, 07/11/1971 doğumlu, 1200 Evler
Mah. 2011 Sk. No:36 Ġç Kapı No:6Merkezefendi/
DENĠZLĠ ikamet eder.
:23-)ALĠ
UFUK
YETER,
MUSTAFA Oğlu
CEMĠLE'den olma, 22/12/1979 doğumlu, Güçlükaya
Mah. Kaya Sk. No:21 Ġç Kapı No:10Keçiören/
ANKARA ikamet eder.
:24-)ALĠ YILDIZTEPE, GAZĠ Oğlu HANIM'den olma,
05/09/1959 doğumlu, Fatih Mah. Vakıf Cad. No:34A Ġç
Kapı No:1Kahramankazan/ ANKARA ikamet eder.
:25-)ALPAY ALDOĞAN, OSMAN Oğlu YEMĠL'den
olma, 17/08/1978 doğumlu, Atatürk Mah. Gmk. Cad.
Sıtkı Apt. No: 1/B 4 Kahramankazan/ ANKARA ikamet
eder.
8

:26-)ARĠF
KARAGÖZ,
SELAHATTĠN
Oğlu
SEVĠM'den olma, 14/10/1973 doğumlu, Eymir Mah.
832/1 Polis LojmanlarıKüme Evleri No:2A Ġç Kapı
No:8GölbaĢı/ ANKARA ikamet eder.
:27-)ARĠF YILDIRIM, MUSTAFA Oğlu FATMA'den
olma, 05/02/1965 doğumlu, Çaldıran Mah. 520 Sk.
No:47 Ġç Kapı No:11Keçiören/ ANKARA ikamet eder.
:28-)ATĠLLA TETĠK, MÜDERĠS Oğlu HAYRĠYE'den
olma, 04/06/1969 doğumlu, Yayla Mah. 1405. Sk.
No:25/4 Keçiören/ ANKARA ikamet eder.
:29-)AYHAN
BOZKURT,
DAĞISTAN
Oğlu
ZEYNEP'den olma, 08/12/1997 doğumlu, Atatürk Mah.
Hasan Tahsin Cad. No:14 Ġç Kapı No:2Kahramankazan/
ANKARA ikamet eder.
:30-)BAHRĠ ĠPEK, BĠLAL Oğlu ĠKBAL'den olma,
03/11/1984 doğumlu, MaraĢal Çakmak Mah. Yavuz Cad.
No:135 Ġç Kapı No:16Sincan/ ANKARA ikamet eder.
:31-)BAYRAM MERAL, ALĠ Oğlu REFĠKA'den
olma, 15/08/1980 doğumlu, Atatürk Mah. MeraĢal
Fevzi Çakmak Cad. Toki Blokları B4 No:1
Kahramankazan/ ANKARA ikamet eder.
:32-)BEKĠR
KIZILARSLAN,
DURAN
Oğlu
LEYLA'den olma, 01/01/1981 doğumlu, Atatürk Mah.
Onural ġeref Bozkurt Cad. No:51/H1 Kahramankazan/
ANKARA ikamet eder.
:33-)BEKĠR PALABIYIK, ĠLHAN Oğlu GÜLAY'den
olma, 10/12/1996 doğumlu, Atatürk Mah. Ören Sk.
No:49 Ġç Kapı No:4Kahramankazan/ ANKARA ikamet
eder.
:34-)BETÜL
TÜRKOĞLU,
CENGĠZ
Kızı
PERĠHAN'danolma, 17/11/1968 doğumlu, 1 NOLU SK.
NUMUNE EVLER MAH. NO:5 ĠÇ KAPI NO:5
Dörtyol/HATAY ikamet eder.
:35-)BEYTULLAH YAPRAK, MEHMET Oğlu
ALĠYE'den olma, 12/12/1973 doğumlu, Sancar Mah.
Sancar Küme Evleri No:34Kahramankazan/ ANKARA
ikamet eder.
:36-)BĠLAL DEMĠR, MUSTAFA Oğlu DÖNE'den olma,
01/01/1965 doğumlu, Kale Mah. Kağnı Sk.
No:2Altındağ/ ANKARA ikamet eder.
:37-)BĠRGÜL YILMAZ, HASAN Kızı DĠLEK'den
olma, 21/10/2000 doğumlu, Atatürk Mah. Dolunay Cad.
No:2 Ġç Kapı No:14Kahramankazan/ ANKARA ikamet
eder.
:38-)BĠROL ÇELĠK, MEHMET Oğlu EMĠNE'den olma,
12/07/1972 doğumlu, KarĢıyaka 1 . Cadde 108 Sok.
16/3 Yenimahalle Merkez/ ANKARA ikamet eder.
9


Related documents


20170403171041 iddianame
2017
sbekabuller
evs se m sonu
emba kabuller 2017 2018 1
2014lys


Related keywords