20170403171041 iddianame.pdf


Preview of PDF document 20170403171041-iddianame.pdf

Page 1234658

Text preview


T.C.
ANKARA
CUMHURĠYET BAġSAVCILIĞI
ANAYASAL DÜZENE KARġI ĠġLENEN SUÇLAR SORUġTURMA BÜROSU
TUTUKLU
SoruĢturma No
Esas No
Ġddianame No

: 2016/103583
: 2017/
: 2017/

ANKARA (
DAVACI

ĠDDĠANAME
) AĞIR CEZA MAHKEMESĠ'NE
: K.H.

MAKTÜLLER
MAKTULLER

: 1-AHMET ORUÇ, ALĠ Oğlu SENEM'den olma,
24/08/1990 doğumlu
: 2-AKĠF ALTAY, NĠYAZĠ Oğlu FADĠME'den olma,
10/11/1963 doğumlu
: 3-ALĠ ANAR, HÜSEYĠN Oğlu YURDAGÜL'den
olma, 08/01/1981 doğumlu
:4-ALĠ ĠHSAN LEZGĠ, MEHMET Oğlu SEMĠHA'dan
olma, 13/11/1963 doğumlu
: 5-ALPASLAN YAZICI, HASAN Oğlu SEVĠM'den
olma, 11/03/1971 doğumlu
: 6-ALPER KAYMAKCI, GÜRSEL Oğlu MĠYASE'den
olma, 31/05/1986 doğumlu
: 7-AYDIN ÇOPUR, NURETTĠN Oğlu RUKKĠYE'den
olma, 10/06/1989 doğumlu
:8-AYHAN KELEġ, SALĠH Oğlu MERYEM'den olma,
13/10/1964 doğumlu
: 9-AYTEKĠN KURU, SÜLEYMAN Oğlu ESMA'dan
olma, 12/12/1973 doğumlu
: 10-BĠROL YAVUZ, HĠLMĠ Oğlu DÜRDANE'den
olma, 05/09/1975 doğumlu
: 11-BÜLENT YURTSEVEN, MUHARREM Oğlu
Lazife'den olma, 01/01/1968 doğumlu
: 12-CENNET YĠĞĠT, YAHYA KEMAL kızı
HURĠYE'den olma, 03/09/1993 doğumlu
: 13-DEMET SEZEN, ALĠ Kızı ZEYNEP'den olma,
26/01/1985 doğumlu
: 14-DURSUN ACAR, NEBĠ Oğlu FATMA'dan olma,
1