PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact43 45 .pdf


Original filename: 43-45.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Adobe InDesign CC 13.0 (Windows) / Adobe PDF Library 15.0, and has been sent on pdf-archive.com on 30/11/2017 at 15:27, from IP address 87.204.x.x. The current document download page has been viewed 244 times.
File size: 1.3 MB (3 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


GRUDZIEŃ 2017 – STYCZEŃ 2018

43

www.pharmrep.pl

Oczami lekarza praktyka

Na zgłaszane przez Pana dolegliwości przepisuję Panu
cyfrowe tabletki oraz aplikację na telefon...

J

eszcze niedawno idea „cyfrowych
tabletek” była traktowana jako odległa przyszłość. A tu proszę, amerykańska agencja FDA 13. listopada
zaakceptowała system o wdzięcznej
nazwie „Abilify MyCite”. System skła-

foto: Proteus Digital Health

da się z klasycznej tabletki zawierającej substancję leczniczą – arypiprazol
(Abilify firmy Otsuka Pharmaceutical)
– lek wskazany w leczeniu schizofrenii,

epizodów maniakalnych w zaburzeniu
afektywnym dwubiegunowym – oraz
wbudowany w tabletkę sensor (firmy
Proteus Digital Health), który – za pośrednictwem przylepionego specjalnego
plastra – poprzez Bluetooth transmituje
sygnał do telefonu komórkowego, informujący o tym, czy lek został przez Pacjenta przyjęty.
  Wbudowany w tabletkę tajemniczy
sensor wielkości ziarnka piasku składa się
z mniej tajemniczych składników: krzemu, miedzi i magnezu, które po zetknięciu z sokiem żołądkowym emitują sygnał
elektryczny wykrywany przez przylepiony
do skóry sensor. Idea genialnie prosta i zarazem skuteczna. Teraz również oficjalnie
zaakceptowana do stosowania, na razie
na rynku USA.
  Powyższa wiadomość odbije się pewnie głośnym echem w mediach, jako kolejny krok w cyfryzacji medycyny, i wzbudzi również pytania o kierunek zmian.

Nie da się ukryć, że jest to również krok
w stronę większego monitorowania pacjentów/populacji, a to niesie ze sobą
naturalny opór.
    O s o b i ś c i e ra c ze j n i e s u g e r u j ę ,
aby w rozmowie z Pacjentami używać argumentu typu: dla Pana lepszego zdrowia
od tej pory będzie Pan przyjmować lek
z mikrochipem... Choć korzyści wynikające z lepszej adherencji są bezdyskusyjne.
  Na kanwie powyższego doniesienia, dodałbym jeszcze moje obserwacje z ostatnich konferencji na styku medycyny,
przemysłu farmaceutycznego i przemysłu
cyfrowego.

44

PHARMACEUTICAL REPRESENTATIVE POLSKA

  Na początku listopada, na konferencji eyeforpharma w Londynie zaprezentowane zostały niepublikowane
jeszcze wyniki metaanalizy 8 randomizowanych badań klinicznych (Twomey C,
O’Relly G, Meyer B, Psychiatry Research),
które dotyczyły oceny skuteczności działania produktu Deprexis, w wirtualnej terapii behawioralnej poznawczej pacjentów
z depresją.
  Po raz pierwszy nie mówimy tu o wspomaganiu leczenia, ale o pełnoprawnym
leczeniu. To wypełnia kryteria istotnej
zmiany technologicznej. Na uwagę zasługuje tu również fakt przygotowania
solidnej dokumentacji medycznej, której
nie powstydziłby się niejeden producent leków. Metaanaliza ośmiu badań
randomizowanych, kontrolowanych, która
jasno wykazuje skuteczność tego typu terapii, jest krokiem milowym w stronę budowania rzeczywistego środowiska zdrowia wirtualnego, gdzie rola lekarza jest
powoli redefiniowana w kierunku koordynatora opieki medycznej. Jak na razie produkt jest dostępny jedynie w Niemczech,
choć ekspansja na inne rynki jest tylko
kwestią czasu.
  Tak więc mamy do czynienia ze zmianą iście pokoleniową. Lekarz jako terapię
przepisuje... aplikację internetową, a ta-

bletki stają się inteligentnymi układami
terapeutyczno-komunikacyjnymi.
  Produkt Deprexis firmy Servier został
zaakceptowany przez FDA i CE do indywidualnego leczenia pacjentów.

  A co w takim razie z dostępem do prawdziwego lekarza? Ciekawe rozwiązanie
proponuje firma Babylon Healthcare
z Wielkiej Brytanii. Jest to otwarty system
uzyskania wideo-porady poprzez telefon
od wybranego lekarza pierwszego kontaktu, dostępnego 24/7. Innowacją jest tu
wstępny chat, jaki Pacjent odbywa z systemem, który poprzez ukierunkowujące
pytania (wbudowane setki algorytmów
możliwych rozwiązań, oraz możliwych
określeń, jakie pacjent stosuje do opisu
dolegliwości – podstawa funkcjonowania

Artificial Intelligence), pomaga w postawieniu wstępnej diagnozy i sugeruje następny krok, np. wideo-chat z lekarzem
pierwszego kontaktu w ciągu dwóch godzin lub kieruje od razu do najbliższego
szpitala, w przypadku zagrażających życiu objawów. Aha, i abonament kosztuje
5 funtów/miesiąc...
  Kto na tym zyskał – na pewno pacjenci
otrzymując poczucie pełnej, profesjo-

nalnej opieki zdrowotnej, jak również
pomoc w monitorowaniu swojego stanu
zdrowia. Jak twierdzą sami autorzy rozwiązania, udało się ograniczyć liczbę niepotrzebnych wizyt lekarskich (tu również
beneficjentem jest angielski fundusz zdrowia – NHS), a wśród klientów spoza branży medycznej – jeden z dużych banków
ograniczył absencję chorobową swoich
pracowników w jednym roku o ok. 10 tys.
godzin.
  Również na naszym rynku oferowane są
teleserwisy dostępne dla pacjentów 24/7,
z możliwością wideo-chatu z lekarzem.
Taka usługa jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 7-24, w ramach
abonamentu w Medicover. Wprawdzie
na razie wideo-chat odnosi się głównie
do takich stanów, jak przeziębienia, gorączka, kaszel, bóle brzucha, wymioty, infekcja układu moczowego, czy wysypka,
ale obejmuje również możliwość omówienia wyników badań, czy poradę dotyczącą
przyjmowanych leków.
I tu właśnie należy szukać nowej misji,
ale i konkretnych celów strategicznych
dla nowych rozwiązań technologicznych,
w dążeniu do poprawy zdrowia populacji. Tylko w tyle głowy gdzieś zasłyszane:
nowy sprzęt/technologia odpowiada jedynie za 20%, a właściwe jej wdrożenie
za 80% sukcesu. Taka stara, dobra reguła
Pareto...
DLACZEGO POTRZEBNA JEST ZMIANA?
Poniższy wykres przedstawia częstość
wizyt na szpitalnych izbach przyjęć, które
wynikały z ograniczonej dostępności lekarzy pierwszego kontaktu (na podstawie
OECD Health Statistics 2016). Analizowane grupy pacjentów obejmowały osoby
z przewlekłymi chorobami: z niewydol-

GRUDZIEŃ 2017 – STYCZEŃ 2018

45

www.pharmrep.pl

nością serca, astmą, POChP oraz cukrzycą. Wielu z tych wizyt można by uniknąć,
gdyby dostępność do porady/konsultacji
była bardziej powszechna.
  We wspólnym interesie wszystkich
uczestników systemu leży optymalizacja
wykorzystania dostępnej struktury opieki
zdrowotnej w naszym kraju, w celu poprawy zdrowia populacji:
□□ świadczeniobiorców (Pacjentów)
(bo mniejsze kolejki i przez to szybszy
dostęp do właściwego lekarza – szybsza
diagnoza – szybsze adekwatne leczenie
– szybszy powrót do zdrowia),
□□ świadczeniodawców (bo także mniejsze kolejki pacjentów),
□□ płatnika 01 (NFZ) – (rozpoznania
na wcześniejszym etapie/mniejsze koszty/większa efektywność),
□□ płatnika 02 (ZUS) (szybsza diagnoza
i adekwatne leczenie – szybszy powrót
do pracy),
□□ regulatora (Min. Zdrowia) (optymalna
struktura i funkcja systemu opieki zdrowotnej, polityka kadrowa i lekowa),
□□ producentów leków (wcześniejsza poprawna diagnoza to szybsze adekwatne
leczenie).
ILE CZASU ZOSTAŁO NA ADAPTACJĘ?
Do powyższego obrazu koniecznie należy
dodać bardzo istotny czynnik demograficzny, zarówno całej populacji, jak i szczególnie wydzielonej z niej populacji lekarzy.
Według danych Eurostat 2014, we Włoszech ponad 50% wszystkich lekarzy jest

w wieku powyżej 50 r.ż. W Polsce jest to
populacja 33 tys. mężczyzn i 49 tys. kobiet, razem daje to ok. 82 tys. lekarzy,
co stanowi 47% wszystkich aktywnych
zawodowo lekarzy na terenie naszego
kraju. W Niemczech w ciągu najbliższych
5 lat 30% lekarzy odejdzie na emeryturę. W Polsce za pięć lat wiek emerytalny (>65 lat) osiągnie populacja ok. 17
tys. lekarzy i lekarzy dentystów, co stanowi ok.  10% całej populacji lekarzy
z aktywnym prawem wykonywania zawodu (PWZ). Według danych Naczelnej Izby
Lekarskiej z tego roku, w sumie praktykujących lekarzy i lekarzy dentystów jest
ok. 172 tys., z tego kobiet ok. 106 tys.,
a mężczyzn ponad 66 tys.
TO WSZYSTKO OZNACZA JEDNO:
Houston, we have a problem...
Realnie rzecz biorąc, z różnych względów,
o których nie będę się rozpisywał, nie należy się spodziewać nagłego przyrostu
liczby lekarzy w najbliższym czasie. Ci aktualnie pracujący w blisko 50% są powyżej
50 r.ż. To w sumie dla nich zostały stworzone modele biznesowe oparte o bezpośrednie kontakty z Przedstawicielem
Medycznym, strategie, które zakładają
one-size-fits-all, oparte o modele wytestowane na dużym rynku USA i z większym lub mniejszym sukcesem zaadaptowane do mniejszych rynków lokalnych
– gdzie kilka firm dostarcza rozwiązania
technologiczne, dla wielu setek dużych,
średnich i małych korporacji oferując im

Zestawienie liczbowe lekarzy z aktywnym PWZ (w tys.)
na podst. danych NIL, 2017

to samo rozwiązanie/platformę cyfrową,
która jest lekiem na wszystkie bolączki
klientów. Tiaa...
  Żeby obraz był kompletny, populacja
pacjentów wygląda równie zaawansowanie. Koniecznie trzeba to brać pod
uwagę planując wdrażanie nowych
rozwiązań, np. technologii cyfrowych –
e-medycyna/m-medycyna. Nie jest to bariera nie do przejścia, ale wymagać będzie
znacznie większych nakładów inwestycyjnych ze strony wszystkich interesariuszy
i odpowiednio dłuższego czasu na wdrożenie (reguła 20/80...?).
  Na koniec jest jeszcze przecież te drugie
blisko 50% młodszych lekarzy i młodszych
Pacjentów, dla których nowe technologie
są już obłaskawione, naturalnie przyjazne,
bo niemal wyssane z mlekiem matki.
  Tyle tylko, że to wymaga zupełnie
nowego podejścia. Niebezpieczeństwo
zastosowania starych strategii i taktyk
(przecież zawsze działały...) do tego nowego, pokoleniowego otoczenia, przypomina
szlachetną sztukę alchemii – której celem
była tzw. transmutacja materii z jednej
w drugą, tak, w złoto... Zbieżność między
AI (Artificial Intelligence) i AL-chemią jest
tu zupełnie przypadkowa...

O AUTORZE
Dr n. med.
SŁAWOMIR CHOMIK
• 3Clicks Sp z o.o.,
• Klinika Wad Wrodzonych Serca Instytutu Kardiologii W Warszawie,
• Przychodnia Lekarska, SZPZLO Mokotów,
• Abbott Polska, Solvay Pharmaceuticals.
Z wykształcenia dr n. medycznych, MBA (Uniwersytet Maastricht, 2005). Członek Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego i Europejskiego
Towarzystwa Kardiologicznego. Autor artykułów
w specjalistycznej prasie medycznej. Ekspert
w dziedzinie przemysłu farmaceutycznego z pełną
odpowiedzialnością P&L w wielu regionach geograficznych UE, Europie Centralnej i Wschodniej,
z szeroką wiedzą wspartą 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu, integracją i strategicznym
marketingu. Współzałożyciel i współwłaściciel
3 start-upów w dziedzinie IT.


43-45.pdf - page 1/3
43-45.pdf - page 2/3
43-45.pdf - page 3/3

Related documents


43 45
szczepienia 1aa pwikc582ania 1
prasa kanadyjska wygrywaj c ze mierci
psych sad
historia rene caisse moja w dr wka
ebook20


Related keywords