ponorom pakla (PDF)
File information


Title: Nad ponorom pakla.pm65

This PDF 1.3 document has been generated by PageMaker 6.5 / Mac OS X 10.12.5 Quartz PDFContext, and has been sent on pdf-archive.com on 30/11/2017 at 00:57, from IP address 83.150.x.x. The current document download page has been viewed 1699 times.
File size: 13.36 MB (349 pages).
Privacy: public file
File preview


Slavko GrubiπiÊ

NAD PONOROM PAKLA
SVJEDO»ANSTVO O KOMUNISTI»KIM
ZLO»INIMA

3

Nad ponorom pakla.pm65

3

27.02.01, 16:32

CIP-Katalogizacija u publikaciji
Gradska knjiænica Mostar
UDK 821.163.42 (092)
821.163.42-31
GRUBI©I∆, Slavko
Nad ponorom pakla/Slavko GrubiπiÊ. - Zagreb: Hrvatsko druπtvo
politiËkih zatvorenika Zagreb, 2000 (©iroki Brijeg: Hercegtisak). 352 str.: ilust. sa fotografijama i zemljovidima; 25 cm
Str.: 9-12 Predgovor/Boæo Markota. - str.: 319-321 Pogled unatrag kao
pogovor/Ivan AliloviÊ

4

Nad ponorom pakla.pm65

4

27.02.01, 16:32

Agresor i napadnuti
Ako pobjednik po zavrπetku rata pobijedi agresora
i nad njim primijeni silu i nasilje, tada pobjednik
postaje veliki narodni krvolok i ubojica iako se on
proglasio pobjednikom nad agresorom.
(Iz politiËkog romana Slavka GrubiπiÊa “Izmeu raja i pakla”)

5

Nad ponorom pakla.pm65

5

27.02.01, 16:32

6

Nad ponorom pakla.pm65

6

27.02.01, 16:32

Ako æeliπ upoznati i voljeti svoju domovinu, idi u tuinu.
(Borne)
Ne pitaj πto Êe za tebe uËiniti domovina radije pitaj πto moæeπ ti uËiniti za nju.
(J. F. Kennedy)

PosveÊujem ovu knjigu svima onim
koji su svoje æivote dali za domovinu Hrvatsku
i svima onim kojima je Domovina u srcu
7

Nad ponorom pakla.pm65

7

27.02.01, 16:32

8

Nad ponorom pakla.pm65

8

27.02.01, 16:32

PREDGOVOR
Nad ponorom pakla je potresna romansirana autobiografija o nedaÊama koje
glavni protagonist i autor knjige Slavko GrubiπiÊ proæivljava kroz gotovo cijeli svoj
æivot, poËev od djetinjstva, kada je kao desetogodiπnjak dopao u partizanske ruke
gdje je nemilosrdno muËen, pa sve do zrelih godina kada ga u emigraciji zlostavljaju
Udbini plaÊenici.
Knjiga obuhvaÊa i mnoge druge zloËine koje su partizani poËinili u uæoj i πiroj
autorovoj okolici, a on ih se sjeÊa iz djeËaËke perspektive, bilo da ih je sam vidio,
bilo da su o njima priËali stariji ljudi u njegovu selu. Kao stalna meta poslijeratne
jugoslavenske Ozne i Udbe, GrubiπiÊa Ëesto ispituju, do besvijesti muËe i zatvaraju
u zloglasne jugoslavenske kazamate. Usto proæivljava i neprestana stradanja svojih
sunarodnjaka, a pojedina zloËinstva, posebice ona nad neduænim civilima i djecom,
poslije je temeljito istraæio i prikazao u ovom djelu.
Na prvi pogled mnogi Êe reÊi da je do sada izaπlo previπe knjiga na temu
partizanskog i komunistiËkog nasilja i zloËina, πto je istina, no s obzirom na broj i
metode muËenja i ubijanja tzv. narodnih vlasti, ova problematika je neiscrpan izvor
zanimanja mnogih istraæivaËa, pisaca i umjetnika.
Posebnost ove knjige je u njezinoj potkrijepljenosti originalnim dokumentima i
svjedoËanstvima o straviËnim zloËinima partizanskih vlasti, a poslije kroz kronoloπki
pristup prikazivanja dugogodiπnjeg nasilja jugoslavenskog komunizma nad hrvatskim
narodom. Koliko god to vrijeme izgledalo straviËno, krvavo, sumorno, i Ëesto
mladima danas neuvjerljivo, tim viπe je potrebno sagledati to mraËno doba iz viπe
kutova dok su joπ æivi stariji Ëlanovi ovoga druπtva. Ova knjiga je svjedokom
doæivljene, autorove osobne i svehrvatske tragedije na spomen svima koji su ubijeni
i muËeni na putu ostvarenja hrvatske slobode. Ova netipiËna romansirana
autobiografija s naglaπeno dokumentiranim dokazima svjedoËi o gotovo
pedesetogodiπnjem bezobzirnom nasilju tzv. narodne vlasti Ëije je ishodiπte u
velikosrpstvu i komunizmu kao ideologiji.
Slavko GrubiπiÊ kroz vlastitu patnju i muËenje, od djeËaËkih dana do zrelih godina,
percipira surovost jugoslavenskog reæima i njegovih slugana, svojih susjeda, koji
provode teror nad vlastitim narodom kako bi zadræali svoj bijedni poloæaj
predsjednika sela.
VeÊ povrπnim listanjem ove knjige zamijeÊujemo obilje fotografija, dokumenata
i podataka kao rezultat autorova mukotrpna istraæivaËkog rada i biljeæenja svih
vaænijih dogaaja, πto knjizi daje posebnu atraktivnost i dokumentarnu vrijednost.
U drugom sloju otkrivamo nadahnut i emotivan ton kojim pisac snaæno doËarava
svoju bol, odnose meu ljudima i svoju sudbinu Ahasvera. Od poËetka do kraja
9

Nad ponorom pakla.pm65

9

27.02.01, 16:32

knjiga je proæeta iskrenom i nadasve jakom ljubavi spram Domovine koja mu kroz
sve nedaÊe, bijedu i poniæenja ulijeva nadu u æivot. Ona je u njegovoj viziji stekla
kult svetosti kad ne sumnja da Êe mu rane zacijeliti samo Domovina. ©to je viπe
patio zbog Domovine, ona mu je bila svetija, πto je duæe æivio u tuem, premda
slobodnom svijetu, sve viπe je cijenio svoju Hrvatsku, sve viπe dobijao snagu za
djelovanje na nacionalnom polju i promicanju hrvatskih ideja, i drugih vrijednosti
koje su bile zatoËene u tzv. tamnici Jugoslaviji.
Knjiga Nad ponorom pakla je koncipirana u πest glavnih poglavlja: Partizansko
nasilje i zlodjela, Oznini i Udbini zloËini, Gorak okus peËalbe, U emigraciji,
Fragmenti iz hrvatske nacionalne promidæbe i Povratak u Domovinu.
U prvom poglavlju, Partizansko nasilje i zlodjela, autor se pored vlastite patnje,
koju doæivljava kao djeËak, odluËio na prikazivanje zloËina iz bliæe i dalje okolice
za koje je kao dijete Ëuo od starijih ljudi u svom selu i onih zloËina koji su do sada
nedovoljno istraæeni i obznanjeni, prekriveni velom tajne kroz dugogodiπnje zatiranje
istine o stradanju hrvatskog naroda. Tu se, u prvom redu, radi o stradanju civila,
æena, mladih djevojaka i djece koji su umoreni na naËin nepojmljiv danaπnjem
civiliziranom Ëovjeku. Paæljivo odabrani dogaaji, potkrijepljeni potvrdama svjedoka
i fotografijama, upuÊuju na temelje na kojima je nastala zloËinaËka dræava Jugoslavija,
a kroz kronoloπki tijek zbivanja u ovoj knjizi autor je na nepretenciozan naËin dokazao
kojim su sve brutalnim sredstvima branjeni krvavi temelji te velikosrpske tvorevine.
Autor je posebno ogorËen na mjesnu tzv. narodnu vlast sastavljenu od izdajica
hrvatskog naroda koja je, dokazujuÊi odanost okupatoru, poËinila nezapamÊene
zloËine nad vlastitim narodom. Autor je dosljedan u srËanom dokazivanju istine, ne
preza od spominjanja imena hrvatskih izdajica i okupatorskih sluga koji se posebno
dokazaπe po zlu. »esto se spominju: Mirko Praljak, Vice Sopta, Mirko VujiËiÊ, Lovre
KovaËeviÊ, Petar OreË StriæiÊ, Ivan GraniÊ, Galonja i drugi.
Drugi dio knjige, Oznini i Udbini zloËini, prikazuje GrubiπiÊevo progonstvo i
stradanja mnogih iz njegove okolice Ëije je patnje glavni protagonist, na ovaj ili onaj
naËin, proæivljavao. Knjiga dokazuje da je poratno vrijeme, sve do demokratskih
promjena, bilo pogubnije za hrvatski narod nego vrijeme Drugoga svjetskog rata.
PreuzimajuÊi potpuno vlast u svoje ruke, tzv. zasluæni partizani tek tada svoju zvjersku
narav u potpunosti iskaljuju nad nemoÊnim i okupiranim narodom. Glavni
nalogodavci i izvrπitelji ovih zloËina su ponovno oni isti hrvatski izrodi kojima je
okupator, ne bez razloga, povjerio zadaÊu strahovlade nad vlastitim narodom.
TreÊe poglavlje, Gorak okus peËalbe, govori o danima provedenim u Zenici,
kada se Slavko GrubiπiÊ zajedno s mnogim mladiÊima iz svih hrvatskih krajeva
prijavio na uËenje zanata. No, to nije bilo uËenje, veÊ zlostavljanje; zatvaranje,
ispitivanje i muËenje mladiÊa koji su dolazili iz hrvatskih krajeva, posebno onih koji
10

Nad ponorom pakla.pm65

10

27.02.01, 16:32

su pripadali kotaru ©iroki Brijeg. Iza toga slijedi borba za golu egzistenciju, “potucanje
od nemila do nedraga” kako bi se naπao bilo kakav posao, ali se redovito on i svi
drugi mladiÊi sliËne provenijencije selektiraju, optuæuju, prate, u najboljem sluËaju
odbacuju. Bilo bi joπ dobro kada bi na tome ostalo. GrubiπiÊa i druge hrvatske mladiÊe
Udba neprestano prati, provocira, zatvara i muËi.
»etvrti dio, U emigraciji, naglaπava teæak æivot hrvatske emigracije u zapadnom
svijetu prouzroËen najviπe neprilikama koje su stvarale jugoslavenske obavjeπtajne
agenture. Slavko GrubiπiÊ, kao i drugi hrvatski domoljubi, ni u ©vedskoj ne pronalazi
vlastiti mir. Udbaπi su mu i dalje grËevito za vratom, prate njega i sve hrvatske
politiËke emigrante. Agenti prijete, izazivaju i namjeπtaju ubojstva. Usprkos
likvidacijama mnogih istaknutih hrvatskih domoljuba, hrvatska politiËka emigracija
postaje sve homogenija u zaπtiti i promicanju istine o Hrvatskoj i njezinu narodu.
Poglavlje Fragmenti iz hrvatske nacionalne promidæbe faktografski predoËava
osnovne smjernice na kojima se temeljila nacionalna djelatnost Hrvata u emigraciji.
Autor je u ovo poglavlje uvrstio odreene programatske tekstove pojedinih hrvatskih
intelektualaca, promidæbeni materijal o πirenju hrvatske istine i razbijanju laæi
beogradskog reæima, te razliËite tekstove iz osobne korespondencije. Spominju se
najznaËajniji dogaaji i najistaknutije liËnosti za vrijeme autorova dvadesetπestogodiπnjeg
boravka u emigraciji. Autor je u knjigu uvrstio mnoga burna zbivanja iz æivota
hrvatske emigracije u kojima je i sam sudjelovao, te razliËite nedaÊe koje su pratile
njega i njegovu obitelj. UnatoË svakodnevnim neprilikama i patnjama kroz koje
prolaze GrubiπiÊ i njegovi “suborci”, oslobaanje Domovine postaje im nasuπna
potreba i jedina opsesija. Djelatnost hrvatskih emigranata ubire prve plodove svoga
truda. Uspijevaju razbiti komunistiËke laæi u slobodnom svijetu, a istinu o Hrvatskoj
i njezinu narodu uËiniti dostupnom stranim medijima.
Povratak u Domovinu sadræi jedan intervju Slavka GrubiπiÊa iz 1991.godine,
koji s proglaπenjem hrvatske samostalnosti, u potpunosti napuπta steËevine u ©vedskoj
i stavlja se na raspolaganje svojoj Hrvatskoj, πto ga joπ jednom potvruje kao istinskog
domoljuba. S jedne strane oduπevljen odluËnoπÊu i visokim elanom domovinske i
iseljene Hrvatske da brani i ostvari svoju Domovinu, s druge strane Slavko GrubiπiÊ
je ogorËen jer nailazi na ljude, dokazane hrvatske neprijatelje, koji su se infiltrirali u
obavjeπtajne sluæbe Republike Hrvatske. No, tim pojavama ne daje mjesta u idealu
ostvarenja hrvatske dræave. Ono πto osobito zadivljuje je autorov nepokolebljiv
optimizam u buduÊnost jedine prave Domovine.
Knjiga Nad ponorom pakla nije iskljuËivo autobiografsko djelo. Pisac je samo
kroz vlastito progonstvo i kroz vlastitu teπku sudbu prikazao partizanskokomunistiËko, a poslije Oznino i Udbino nasilje nad cijelim hrvatskim narodom.
Tzv. narodna vlast nije dala mira onima koji su na neki naËin bili obiljeæeni kao
11

Nad ponorom pakla.pm65

11

27.02.01, 16:32


Download ponorom paklaponorom_pakla.pdf (PDF, 13.36 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file ponorom_pakla.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000703004.
Report illicit content