Present Perfect Tense.pdf


Preview of PDF document present-perfect-tense.pdf

Page 1 23487

Text preview


ِ ‫ِبسِم‬
ِ ‫الر ْح‬
‫الر ِحيم‬
َّ ‫من‬
َّ ‫اهلل‬
ْ
ِ
ِ
‫ون بِ ِه َع ْد َّو المّ ِه َو َع ُد َّو ُك ْم‬
َ ‫استَطَ ْعتُم ِّمن قُ َّوٍة َو ِمن ِّرَباط اْل َخْي ِل تُْرِه ُب‬
ْ ‫َوأَع ُّدوْا لَهُم َّما‬
ِ ِ‫ونهم المّه يعمَمهم وما تُ ِنفقُوْا ِمن َشي ٍء ِفي سب‬
ِ ِ‫ين ِمن ُدون‬
‫يللمّ ِه‬
‫م‬
‫م‬
‫ع‬
‫ت‬
‫ال‬
‫م‬
‫ه‬
َ
َ
َ
َ ‫َو‬
َ
َ
ُ
َ ‫آخ ِر‬
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ْ
َّ ‫ُيو‬
‫ون‬
ْ ُ‫ف إِلَْي ُك ْم َوأَنتُ ْم الَ ت‬
َ ‫ظمَ ُم‬
َ

“Onlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve bağlanıp beslenen atlar

hazırlayın. Bununla hem Allah düşmanını, hem kendi düşmanınızı hem de
bunlar dışında sizin bilmediğiniz, fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları
korkutursunuz Allah yolunda ne sarf ederseniz, hiç haksızlık edilmeden
karşılığı size aynen ödenir.” (Enfal 60)

Hamd ve güzel övgü, yardımı ile İslam'a izzetini kazandıran, kahrı ile şirki zelil eden,
tuzakları ile kâfirleri sonlarına yaklaştıran ve âlemleri emriyle idare eden Allah'a mahsustur.
Salat ve selam kılıcı ile İslam'ın minarelerini aydınlatan Allah'ın Rasulü’ne, O'nun ehli beytine
ve ashabının üzerine olsun.
Bu kitap, Evrensel İslami Direniş çağrısına, Allah'ın kelimesi en yüce olsun diye ithaf
edilen ve sadece Müslüman'ların hizmetine sunulan mütevazı bir çalışmadır.
Kitabın konusu ile alakalı birkaç hususu sizlere izah etmek istiyoruz. Öncelikle bu kitapla
amel edebilmek için herhangi bir kimya bilgisine ihtiyacınız olmadığını biliniz. Sadece kitapta
geçtiği şekilde maddeleri temin edip istediğiniz maddeyi ihtiyatlara uyarak yapabilirsiniz.
İhtiyaç duyacağınız yegâne şey Allah'a karşı takvalı ve ihlâslı olarak sebeplere sarılmanızdır.
Başarı ancak Allah iledir. Yine ilk etapta madde yapımında kitapta verilen en az ölçülerle
yetinilmesi, bu maddenin iyice tanınıp özellikleri anlaşıldıktan sonra çok miktarda yapılması
emni açıdan gereklidir. Kardeşlerden bunlara dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. Binaenaleyh
kitabın baş kısmında geçen bütün ihtiyatlara her madde yapışınızda uymanız gerekmektedir.
Ve “ilk hata son hatadır” genel kaidesi hiçbir zaman unutulmamalıdır.
Rabbimizden dileğimiz bizim ellerimiz ile kâfirlere zarar verip, Müslümanların kalplerini
ferahlatması, salih amellerimizi kabul edip günahlarımızı bağışlamasıdır.