PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactSafareYaqeen(no atheism) .pdfOriginal filename: SafareYaqeen(no_atheism).pdf
Title: سفر یقین
Author: رد شبهات ملحدین

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 20/12/2017 at 18:15, from IP address 2.50.x.x. The current document download page has been viewed 161 times.
File size: 554 KB (4 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


‫بسم هللا الرحمن الرحیم‬

‫سفر یقین‬
‫رباتهای گوشتی!!‬
‫تهیهشده در‪« :‬رد شبهات ملحدین»‬

‫‪2‬‬

‫السالم علیکم!‬

‫اسالم میگوید‪ :‬یکی از هدایتهای فطریی که هللا متعال‪ ،‬در خمیرمایهی انسان به‬
‫ودیعت نهاده است‪ ،‬احساس ارادهی آزاد در (انجام و عدم انجام) کارهایی است که در‬
‫حیطهی انتخاب و اختیار انسان میگنجد‪ .‬گفتنی است که این ارادهی آزاد‪ ،‬عدالت هللا‬

‫متعال را به نمایش میگذارد و باعث میشود تا انسان‪ ،‬نتایج و پیامدهای انتخاب خود را‬

‫متحمل شود؛ بدین معنا که اگر خوبی کند‪ ،‬هللا برایش پاداش دهد و اگر بدی کند‪ ،‬سزای‬
‫خود را ببیند‪.‬‬

‫الحاد میگوید‪ :‬نه آفریدگاری وجود دارد و نه فطرتی و نه هم روحی‪ .‬ما انسانها هم‬
‫مادهای بیش نیستیم‪ .‬مادهای که از مجموعهی ذرات شکل گرفته است‪ .‬میتوان از‬
‫خداناباوران پرسید که این حقیقت را که انسان احساس میکند در کارهای خود آزادی‬

‫عمل و انتخاب دارد‪ ،‬چگونه تفسیر میکنید؟! انسان میتواند چیزی را بخرد و میتواند‬
‫نخرد‪ ،‬میتواند سخن بگوید و میتواند خاموش باشد‪ ،‬میتواند بنویسد و میتواند ننویسد‪.‬‬

‫در حالی که ذرههایی که انسان از آنها شکل گرفته است‪ ،‬هوشمندی و اختیار ندارند و‬

‫تابع قوانین شیمیایی معلومی میباشند‪ .‬اگر ما انسانها محکوم این ذرات مادی باشیم و‬

‫اگر رفتار و کردار ما در نتیجهی ژنها و جنبش یاختههای عصبی از ما سر بزند‪ ،‬روباتهای‬
‫گوشتی و ماشینهای میکانیکی و طراحی شدهای بیش نیستیم و انتخاب و اختیاری نباید‬

‫داشته باشیم‪ .‬آیا تا کنون روباتی را دیدهاید که کاری را غیر از آن چه بر آن برنامهریزی‬

‫شده است‪ ،‬به انتخاب و ارادهی خود انجام داده باشد؟! با این همه‪ ،‬ارادهی آزاد انسان را‬
‫چگونه تحلیل و تفسیر میکنید؟ اینها از پرسشهایی است که خداناباوران را در ورطهی‬

‫سردرگمی و حیرت فرو میافکند‪ .‬چنانچه در این ویدیوکلیپ ریچارد دوکنز و لورانس‪ ،‬دچار‬
‫حیرت و سردرگمی شدند و دوکنز اعتراف کرد که از این پرسش میترسد و قناعتهای‬

‫عقلی مادی خود‪ ،‬مبنی بر نفی و انکار ارادهی آزاد را پذیرفته نمیتواند و وجود این اراده‬
‫را در خود لمس و احساس میکند‪.‬‬

‫خداناباوران‪ ،‬طبق معمول‪ ،‬با انکار حقایق روشن و مخالفت با بدهیات عقلی‪ ،‬تالش کردند‬

‫تا از این تنگنا فرار کنند‪ .‬برخی از خداناباوران‪ ،‬همانگونه که پیش از این‪ ،‬مسلمات عقلی‪،‬‬

‫ارزشهای اخالقی‪ ،‬گرایش دینداری و احساس این که جهان برای هدف و غایتی آفریده‬
‫شده است را انکار کردند‪ ،‬ارادهی آزاد را نیز انکار کردند‪ .‬مثال دوکنز در کتاب خود «نهر من‬

‫عَدَن‪ /‬رودی از عَدَن» نوشته است که‪« :‬رمز ژنتیکی‪ ،‬هوشمندی و دانایی ندارد و چنان‬
‫است که بوده است و ما انسانها هم به ساز (رمزهای ژنتیکی) میرقصیم (و اختیاری‬
‫نداریم)»‪ .‬به عبارتی دیگر‪ ،‬میخواهد بگوید‪ :‬ما روباتهای گوشتی استیم و محکوم ژنها!‬

‫‪web‬‬

‫‪No-Atheism.net‬‬

‫‪No_Atheism‬‬

‫‪Islamway4141‬‬

‫‪No_Atheism‬‬

‫‪3‬‬

‫ملحد سام هارس‪ ،‬یکی از عصبپژوهان‪ ،‬کتابی زیر عنوان «ارادهی آزاد» تألیف کرده است‬
‫و در آغاز کتاب خود نوشته است‪« :‬ارادهی آزاد‪ ،‬توهمی بیش نیست»! در تعریف انسان‬

‫در این کتاب گفته شده است که انسان « ‪ /Biochemical puppet‬مجسمهی شیمیایی‬
‫حیاتی است»‪ .‬نگارهی روی کتاب نیز بیانگر همین نکته است! با این همه‪ ،‬صاحب کتاب‪،‬‬

‫به‬

‫کتاب خود افتخار میکند‪ .‬به این که کتابش‪ ،‬یکی از پرفروشترین کتابهایی است که زیر‬

‫عنوان «پایان ایمان» نگاشته شده است‪ .‬بزرگترین موفقیتی که خداناباوران روشنفکر‬
‫به دست آوردند این بوده است که پیروان شان را قناعت دادند که خدایی وجود ندارد و‬

‫انسانها تندیسها و مجسمههای متحرکی بیش نیستند! همچنان جیری کوین‪ ،‬پرفسور‬
‫محیط زیست و تکامل‪ ،‬مقالهای زیر این عنوان نوشته است‪« :‬انسان اراده و اختیاری‬
‫ندارد»‪ .‬این دیدگاه که «نباید ارادهی آزادی وجود داشته باشد»‪ ،‬عمال با جهانبینی الحادی‬
‫و منهج مادی‪ ،‬همساز و همنوا ست‪ .‬آیا خداناباوران با انکار این حقیقت‪ ،‬از تنگنا نجات‬

‫یافتند؟ یا این که در بحری از تناقضها و پرسشهای نامتناهی‪ ،‬فرو افتادند؟!‬

‫پرسشهایی از این دست که‪ .1 :‬اگر انسان واقعا مختار نیست‪ ،‬به چه دلیل و توجیهی (در‬
‫برابر ارتکاب جرم و کشتار و سرقت و تجاوز جنسی و تعذیب و دیگر زشتیها)‪ ،‬باید جزا‬
‫ببیند؟ انسانی که قربانی ژنها ست و این ژنها‪ ،‬آزادی عمل و انتخاب را از انسان گرفته‬

‫است‪ ،‬چرا باید جزا داده شود؟! ‪ .2‬در مقابل‪ ،‬اگر انسان‪ ،‬مجبورا بذل و بخشش و ایثار‬
‫میکند و قربانی میدهد‪ ،‬به چه توجیهی باید پاداش داده شود؟! ‪ .3‬با این حال‪ ،‬عجیب‬
‫نیست که سام هارس پیشنهاد بدهد تا بر سر مسلمانان بمب اتم انداخته شود و بشریت‬

‫از شر شان رهایی یابد‪ .‬سام هارس‪ ،‬همان کسی است که انسان را مجسمهی شیمیایی‬
‫میداند‪ .4 .‬آیا تالش خستگیناپذیر خداناباوران برای نابودی آنچه «توهم خدا»‬
‫میخوانند‪ ،‬عجیب نیست؟! با آن که برای نابودی آنچه «توهم آزادی ارادهی بشری»‬

‫عنوان میشود‪ ،‬تالش چندانی به خرج نمیدهند‪ ،‬در حالی که این توهم‪ ،‬باعث میشود‬
‫تا مجرمهای مسکین و بیچاره جزا ببینند‪ .5 .‬اگر ارادهی آزادی وجود نداشته باشد‪ ،‬اگر‬
‫خداباوران به ایمان شان مجبور باشند و خداناباروان به الحاد شان‪ ،‬پس چرا خداناباوران‬

‫تالش میکنند مردم را به الحاد دعوت کنند؟! در حالی که اگر انسان‪ ،‬ارادهی آزاد و حقیقی‪،‬‬
‫نداشته باشد‪ ،‬چگونه میتواند باور و عقیدهی خود را تغییر دهد؟! ‪ .6‬آیا شگفتانگیز‬

‫نیست که خداناباوران کتاب بنویسند و با این کتابها بخواهند مردم را قناعت دهند که‬

‫ارادهی آزادی وجود ندارد؟! در حالی که (انکار ارادهی آزاد) بیانگر این است که نوشتن این‬
‫کتابها‪ ،‬از سر اختیار و تعقل نبوده است و چیزی بیش این نیست که حرفهایی با‬
‫فشارهای تعامالت بیوشیمیایی کنار هم چیده شده است و روشن است که هدف این‬

‫‪web‬‬

‫‪No-Atheism.net‬‬

‫‪No_Atheism‬‬

‫‪Islamway4141‬‬

‫‪No_Atheism‬‬

‫‪4‬‬

‫تعامالت‪ ،‬جستوجو و رسیدن به حق‪ ،‬نبوده است! ‪ .7‬اگر انسان‪ ،‬فاقد انتخاب و ارادهی‬
‫آزاد باشد و نتواند از علم و دانش خود بهره ببرد‪ ،‬تعلیم و تعلم‪ ،‬چه ارزش و معنایی دارد؟!‬

‫‪ .8‬مگر غیر از این است که واژهی «عقل» در زبان عربی‪ ،‬اساسا به معنای منع و خودداری‬

‫به کار میرود و عقل است که انسان را مانع میشود تا مانند حیوان‪ ،‬دنبال هر کس و‬
‫چیزی راه نیفتد؟! آیا خداناباوران با این توضیح‪ ،‬بیعقل‪ ،‬نخواهند بود؟! زیرا‪ ،‬هنگامی که‬
‫خداناباوران‪ ،‬منکر ارادهی آزاد میشوند‪ ،‬بدین معنا ست که رفتار و کردار شان از کنترل‬

‫خود شان بیرون است و هیچ چیزی (از جمله عقل) مانع آنان شده نمیتواند! ‪ .9‬آیا با این‬

‫همه‪ ،‬خندهدار نخواهد بود که خداناباوران خود را «‪ /Free Thinkers‬آزاداندیش»‬

‫بخوانند؟! در حالی که‪ ،‬اگر ارادهی آزاد و مسلمات عقلی‪ ،‬وجود نداشته باشد‪ ،‬انسان نه‬

‫متفکر خواهد بود و نه هم آزاد! ‪ .11‬آیا خندهآور نخواهد بود که خداناباوران از کرامت‬

‫انسانی سخن بگویند؟! در حالی که الحاد شان بیانگر این است که انسان‪ ،‬عقل و اخالق‬
‫و هدف و ارادهی آزادی ندارد و چیزی جز میکروب شیمیایی تندیسگونه ای نیست! و‬

‫پرسشهای بیپایان مشابه دیگری که هرکدام سیلی محکمی بر چهرهی خداناباورانی است‬
‫که منکر ارادهی آزاد و روح شدند و ادعا کردند که انسان‪ ،‬مادهی محض است و محکوم‬

‫ژنها‪.‬‬

‫اما پرسش بسیار مهمی وجود دارد که باید بدان پرداخته شود و آن این که‪ :‬آیا خداناباورانی‬
‫که از تفسیر پدیدههای فطری و غیر مادیی چون گرایش دینداری‪ ،‬گرایش اخالقی‪ ،‬ارادهی‬

‫آزاد‪ ،‬عاجز و ناکام ماندند و به جای آن که این گرایشهای فطری را دالیلی برای وجود خدا‬
‫بدانند‪ ،‬آنها را تفسیر ژنتیکی کردند‪ ،‬دلیل علمی برای این تحلیل و تفسیر شان دارند؟ یا‬

‫این که این تفسیر و تحلیلها‪ ،‬باورهای کورکورانه به پدیدههای غیبیی است که هیچ دلیلی‬
‫برای وجود آنها اقامه نشده است و اینگونه میخواهند خالیگاههای علمی و معرفتی‬
‫خود را جبران کنند؟ آیا دانشمندان خدناباور‪ ،‬در این تحلیل و تفسیرها‪ ،‬روحیهی علمی را‬

‫رعایت کرده اند و یا این که خود و مردم را به نام علم فریب میدهند و حقایق علمی را‬
‫وارونه جلوه میدهند؟ اینها پرسشهایی است که به خواست و توفیق هللا‪ ،‬در حلقه و‬
‫جلسهی آینده بدانها پرداخته خواهد شد‪.‬‬

‫والسالم علیکم!‬

‫نویسنده‪ :‬د‪ .‬إیاد قنیبي‬

‫مترجم‪ :‬أبو زینب محمد بهرامي‬

‫تهیهشده در‪« :‬رد شبهات ملحدین»‬

‫‪web‬‬

‫‪No-Atheism.net‬‬

‫‪No_Atheism‬‬

‫‪Islamway4141‬‬

‫‪No_Atheism‬‬


SafareYaqeen(no_atheism).pdf - page 1/4
SafareYaqeen(no_atheism).pdf - page 2/4
SafareYaqeen(no_atheism).pdf - page 3/4
SafareYaqeen(no_atheism).pdf - page 4/4

Related documents


borhane nazm4 no atheism 1
mobasherah
freudandthequestionofgod
atheism binaryternary intro
atheism binaryternary intro 1
the mystical mythical puppeteers


Related keywords