cg Constables advertisement (PDF)
File information


This PDF 1.3 document has been generated by Canon / , and has been sent on pdf-archive.com on 03/01/2018 at 11:25, from IP address 103.235.x.x. The current document download page has been viewed 276 times.
File size: 529.95 KB (5 pages).
Privacy: public fileFile preview


gfre gem+, ffisrr-a
Tqr lrqw _ 4920[i2

k{rw

ff + frn rfr m [ffi fu w fr ent turfi,
S" Eo { om$r
gfuq fi aeinfc : www.cspolice.gov.in qr ktim
F fu
03/oL/2ota t fr'+ffi qrilfi q{-qrqkd m qril t r qw(
fi srd ,fq* + q-s,fil siln
qra rffi d Rqil
uffiHre

ry
gwntrcr uffi
1.

z.

ffi
ffiT

qtqTr

Til + fut {ifu Frt tr rqrfrq rrnfr €rqr qrEs6Er
q{ sd 6 qrtkd ffi
_ $/ot/2otl

eTr+fi

,]Trtfi qd

gm

-

s- frffi Tfr fr
qrcfud

:

kff

rG fr

eifrq

frfu

-

o4/oz/zotg

q,tzqq Ru.gt {rt
€rgqHil uftzwgqfo6 snwh
Hrrrrq

6.200/6.125/-

ffi:
qfr

qfr d €qT fii <ntt wgun treifrq
tg REil
^EI
fr Rqfr d-t{qil gq riqT q +fi qr gu"*

*

{q

Rffi Td
H.T.

qqq fr q{q

v*m t,

d +lER {qr

fur /{6d
qfuq

1.

{cg{

.r,il 6r Rqipr
anaro(mS)

w{Rk(

!N[t

{IIElE|t

Fn-*ntqO

+rr

78

7

0

7

92

20

0

0

6

26

-emro(fi-S)

2

0

0

qnffiFms)

6

8

0

0

1

0

I

0

I

0

0

I

34

2

t2

6

54

2

0

2

1

5

_qr.ef*(fi-S)

56

15

53

20

144

snaro(qe+)

2

I

2

0

5

2

0

I

0

3

1

0

0

0

I

5

I

3

2

ll

anaro(quo)
2.

rttqRMR

crRers
3.

erq-dt

(is-+S)

€mers(+S)

qRqr6(qds)
4.
5.

'rfrq;tfE

Tdqi(

qRqffi(qils)
srReFD

(tr-ffi)

onaro(frS)

6

gfufr ssr+ft

tiegt, n+gt

-wnr*(arco)
qrcr.F (is-w)

2

0

2

I

5

0

0

2

0

2

oncFr (is-rri)

1

0

I

0

2

0

I

0

0

I

omers 11g-sRt'cr)

0

I

0

0

I

anaro (Fs-Erdr +R-{r)

0

0

1

0

I

I

0

0

0

I

wf6

snGFD

(tr-+*)

(tr-gilq*Rmrl

frff
H.S.

Tfr

fr

rrtqn

$qr

Hilr zg6d

qtr{
v,il

7

{Oqq
{lsgr

qtqr

tr

kawr

wtrqt

(tn+tt+tt

+.r

0

I

0

6

4

0

0

0

4

0

0

0

I

I

0

1

0

0

I

0

2

0

0

2

0

0

0

1

1

s{RFa

Sr€[t

5

anaro(qrco)

(is-us)
orneFr (ts-+S)
onar6 (tr-fi-S)
GncF6

(}s-mwl
srnerr (tr-tflq)
GrRerfi

8

9

10

11

to,

rlgr

ernqs

(tr-ffiRmq)

0

0

0

I

I

srRenr

(tr-qr{)

0

0

0

1

I

gnno(mS)

39

tl

24

l2

86

gnaro(aro)
oraro(qro)

I

0

I

0

2

t2

1

2

0

15

1

6

g'f

gIRIFs (S.'?TR)

rrwqtiliq

qners (tc qdr$)
€{rffis(fiS)

ofrrqrq

3

0

1

13

t4

rrqqtwri{
R-drfrS{

srfr

54

122

54

528

onrqr6(ul<rs)

2

I

I

1

5

,:naro(fi-S)

64

T6

26

t7

123

oraro(q<r*)

2

0

0

0

2

qrar*(qe+)

2

1

I

5

o{er6(trS)

35

I
t2

74

10

1

t7
I

10

qnffi@q)

0

t2

qrar+(dtd)

27

13

6

7

53

I

0

I

0

2

otRem(qril6)

5

3

5

0

t3

qrcrs (tc wdr$)

2

0

0

0

2

1

0

0

0

1

ornerr (?s-u'6)

2

0

0

0

2

snGFE (trs-sREcr)

I

0

0

0

0

0

0

I

0

I

0

0

I
I
I

t5

7

4

4

30

I
I

2

0

4

7

I

t2

srRq+F

omrtrfi
15

{rflq

I

0

298

qfCRrfr
L2

1

I

0

(is-Lct)

(tr-trt)

(tr-trfi1
srneFfi (ts-{-+)
srRers

16

mqft(-qtqr

77

mrer

eTRrs(fiS)
qraro(quo)

18

sqqr

ffieffi(fi0)

1

3

frff
(.ri. Hil /{sd

. +:a'- r 4a{

T,if

d +kR dqr

,.4" ' ilitr

qtr{
19

20

27

22

23

dfrcr
qeu{

{firqg{
qcqgT

qT{dg{

fi{RFd

IEEII

qqdfl

Fn.ftffi

fr.r

5

I

4

1

11

srneFs'(qmq)

2

I

I

0

4

€mqrs(+S)

a

J

4

24

0

I
I

L6

qrar+(qrr+)

3

1

5

qRer6$S)

27

4

46

6

83

orrro(qmo)

3

0

2

0

5

wrtqrs(mA)

47

7

44

t9

tt7

wrar*(am+)

I

2

1

5

oraro(ffi)

I
t4

0

54

5

73

wFtos)

2

I

10

14

I

0

2

inars(dS)

19

3

96

I
I
t4

132

fnamtsrds)

1

I

6

0

8

I

0

0

0

I

11

3

129

11

154

0

0

3

0

3

0

0

I

0

I

0

I

0

0

I

I

0

0

0

I

12

0

22

6

40

I

0

I

1

3

I
I
I

0

0

0

I

0

0

0

I

0

0

0

I

1

0

0

0

I

inl?r6(m€r)

9

23

137

25

194

eraq6(aril6)

0

0

I

1

2

0

0

2

0

2

0

0

5

I

6

v.il or F+t r
crnqnr (m.fr)

qraro(fr qurfr)

24

d-smiq

GTRqFD (?s-qrfl

srrars(frS)
25

gFqr

:nar*(qe)
srnqrff (F-tffi)
arnrf,.r (ts-fi-*)
orRer{

26

si+{

(is-w)

gryr+(fro)
srnrf,.r (S.on)
orReFE

(is-fr*)

(tr-qri)
srRers (ts-frS)
anGF6

gttrer,D

27

{-qw

ornerfi
28

Enqrgr

(tr-wqt)

(ts-dw)

ercro(arus)

4

QTrsq + ffifl9ffR TdX{ ffim w rrr tF{d + RrA ffif, oTrq{q sr sltFr
qrt
fu'qr
n nqr qtrflsil + Rrt Hu qwr, +flg{, {ilqr.sr, {i+r, qnrqqgr, g6rn,
{rsli{.itX .rktttE d ro qhem, kdr qeTSr, dftqr, v{gutr, ffifiqdi, dffit,
qaqlq fr zo qher-fr q{ *q Fro} 30 qfrrr-f, vqtrr gf wrrqn qnq{"T G.n-r nrrq *
FrteTrwrc v6r{m emrFr fr r{eiq fr enaryr Frqfr sr q6q fuqr qrtqT

4. slrflFr :-

Me,

t

I

5.

6.

til{flq :- ttr{ tlfw trc +firm5 trq s.

rssooz-)

urgftn - srq.fi d ong 0r sfifr zorz d ra q{ t +q ett za q{ t e{ys rfi
+{r qrBq r qg{nr ffi, wgqa6 qilwh qr sriT fusr {.t (+( Eb1fitfi) + Btrert
d cqm eng ftr d s q{ nq d qu rff{ fr q6,1r ErkR Ttqr.r + ma q oTReFs
(t q * q{ w fufu Bg erft ffi + tuE wrg ftr - eft{ilq eg q{ (qrqr<
urfr), -enfuoor Ee qd (€rsqHil qft, o€{td q{qrfr, eFq Rssr q,t si Hs q,t d
qtrflot fr,E)r rsfr qRftff nrcq * Rta$TR E.r. qn-{Fr odqrfr/Ta$ tk+zEw
-+
tFr+zn&q {rtrq qrG g(ffii-t, g-€rgr vd T6nMr
fr cqrr oilgfrtr fr qc rqm fr qrilt

rfu'E

$iqtq HtrniT qiw' k(.rBm

a

r

w+il - ro+z qqffi + €fufu tofr q,En sTelqr EFR t+r.sft eqrrqr vrsm Tten
ffiwp67qqqt{r {Fq furd frfldq/Tdrfuqlw fr sffi"t +{r qrBq r (+{d €r$qfu(
wfl"nfr + sdrqR afr +tn ffi"t di qt ff qlr elt) st$ fr r*re ft..Bil qRqn dqr
*RtrT qqrkd e* q rrca lerfrrl q ftqrsq qRqn fi{fYd $ft qfi + s+fiR sfi
q emeFu (m.s) fr q( w Frghil
+Hr ufrt di q( fr qre dtr qffir {qr.r +
fu
erft FHrfr + ftrt fuFffi srfur sfi +eTr sfrt &fr qrBt

7. {[HFrt

t

ffi

r

Rqlkf, *qnpm qf,dr srtfi qqr

{ntks

sr*dr

sti d qfdq hE dl sms ilfi qGq

I

g€q

tI.

F{er

ir

siqrt

t.fr.

ffi,

qRdI

qqtr{t + Rq
tr{r t.fr. il

qc{M{f +
Rrt

qEwrfurd

g{d, 86rfril

ffiR.d.

158

81

86

158

2

qF{rq
.rgq$6 cnh mn
wq REq Ef
.:r5qfua {f,qrfr T{t

158

76

158

wg-qr dq-.r

qggfu

81

3

153

76

81

153

163

79

84

153

150

74

79

148

1

+

w{-$R q{ + qqetr
4

qtrrfrqr.r+ffitentr+

(fr.s) *qqw@fu

efl*q

ffi

qfr,

HrrndT

€rgqfuil anR mn er< frssr

q,t+wfr
5

qffir frqn

I

+ Frdl t

enrw+

(fr.s) * q( w Fgk fu
enftq FHrfr .:rgqfu wr
qrfr Et + eqff
fr{r gdri q4 k{r g.dri q qq t
{€ eTrtfos €r6il t T< d-fr
r

e$+tr d {ntR-d qq

t

s-q 0s

Qfi +r e{ilr il{r

srt,{eq6

t

r qtrcr

wrtr

r

iffi, dz ge qff +{r qrBq r ufrrqn d offi t
{F{rYd +{ tr q-fr +{r qrBqrffi fr Ek k{r qs * qs o{q t ozg mn grft
qwr,

kqr qrt 4 ottz fr qq
ueTq +{r qrBq
sTiq

d

r

rs +{r qrBq r gw rfi fr tq +,-G q s-fiTqrc d

- (-

s' Ufrq ffi'T q'i *

-t

an'sr+i

h-*

qt qH dI fuft fr gc,w sl.qfeiqi
eTrtTks Hq.i-s qci flr-tlR+ ftrm qIftTr + qmqs f,r,l frt o* ua erqs
+? *rfi
qov w.eefl * a"s* *,ilr e+q,.fi uru er+i eiril<q E qfrf,r h-+-rq Ei Er.? qi fiqh a
qfufl
snqpff

+ fterfRo

cTr+fiT

e gsu

fd frqffrf, qNtkfr ryqEs G er-iTfid qffdT qtle{r + qrr+s-s orl di
o.Il. tfr u:qeff qfe-or oTqFiq] + ffim crd fi fr-6s E),?rr
ffi+ ffi,r + sr.qfi El{r
q
B1?qfffi'

+

oTqi sTraEiq ilfiq Rirr fu+tq Et qr+
qqq-s qq er-ftk€ qerilT qteiT +
Hq{s
q-q]

s1

fusq fr,ft

fr

R-qfr

q

qEdT s{,qfijqj

or.I 6}i oqr

tA

+ ftA frqfR?r
erqfdfr +

oilqeiT qkdT

flTtfu+

ffid

r

10.q+r qBqr - q{{ qBqT 8rft.4 q{"il a Tiqrkf, +t qr},ft, FffiE ffirhil +1 qiq,
QTrfiks,
qrqfto, eTrfrR-s qe{ilr qfterr^(gtfr + frt rsoofi. q{ qB-drfi
+ frra soofr. +1,
(wr<-{tt:
aetq,T errdr nqr sffiK) - 100 ui* o* eTReFD
s^k
F,vfrar
-ruq TTr,
(ur-co) qs qRqr6 (ts) +
Res qtHT + qrer-qH is t€ I zs ei-+ e&fud B

*

r

fre

- rrff fr{rq gf qq Eqrr sr q{dt+,q Er{rftq aqffr{c , *rr*"..$o[ce.gov.in
---o
qr

rmr

tr

-l

q{ h,qr

/,\

i


Download cg-Constables-advertisementcg-Constables-advertisement.pdf (PDF, 529.95 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file cg-Constables-advertisement.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000716184.
Report illicit content