Huijboom feiten klimaat Parool Januari 2018 .pdf

File information


Original filename: Huijboom-feiten-klimaat-Parool-Januari-2018.pdf
Title: Opmaak 1

This PDF 1.3 document has been generated by QuarkXPress Server 8.1, and has been sent on pdf-archive.com on 12/01/2018 at 10:46, from IP address 82.173.x.x. The current document download page has been viewed 436 times.
File size: 1.8 MB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Huijboom-feiten-klimaat-Parool-Januari-2018.pdf (PDF, 1.8 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


het hoogste woord

WOENSDAG 10 JANUARI 2018 HET PAROOL

Klimaat Nederland heeft geen tijd te verliezen

Kleine groep
produceert
meeste CO2
FOTO ANP

Het gros van de wereldbevolking heeft er
nauwelijks schuld aan, schrijft Stephan
Huijboom. Vijf basisfeiten voor de
discussie over de opwarming van de aarde.

D

e afgelopen jaren verhevigde
de mondiale klimaatcrisis.
Toch wordt in Nederland nog
altijd weinig gediscussieerd
over effectief klimaatbeleid,
mede wegens het ontbreken
van basisinformatie in de publieke sfeer. Elke
discussie over de opwarming van de aarde zou
de volgende feiten als vertrekpunt moeten nemen.

1.

Ruim 97 procent van alle klimaatwetenschappers heeft consensus bereikt over het feit
dat de ongekende uitstoot van broeikasgassen
door mensen het overgrote deel van klimaatverandering veroorzaakt. Uit sociologisch onderzoek van de Amerikaanse wetenschapshistoricus Naomi Oreskes is echter gebleken dat
Amerikaanse conservatieve denktanks, gefinancierd door de fossielebrandstofindustrie, al
decennia met neprapporten de publieke opinie
trachten te misleiden over de oorzaken van de
opwarming van de aarde. Alle beweringen van
deze ‘klimaatsceptici’ zijn systematisch weerlegd door professionele klimaatwetenschappers. Skepticalscience.com biedt daarvan een
overzicht.

2.

De opwarming van de aarde wordt vooral
veroorzaakt door een kleine groep bedrijven en
individuen. Door een productiebril bekeken
gaat het om slechts honderd bedrijven die verantwoordelijk zijn voor 71 procent van alle CO2uitstoot. Aan consumptiezijde stoot de rijkste
1 procent op aarde evenveel CO2 uit als de armste helft van de wereldbevolking. De rijkste
20 procent op aarde is zelfs verantwoordelijk
voor ruim twee derde van alle CO2-uitstoot,
blijkt uit cijfers van Thomas Piketty. Het is
daarom misleidend te stellen dat ‘de mensheid
als zodanig’ de opwarming veroorzaakt, want
het gros van de wereldbevolking heeft er nauwelijks schuld aan.

3.

. De wereld zit op een koolstofrantsoen
van ergens tussen de 500 en 1200 gigaton CO2.
Dit specifieke koolstofbudget geeft de volledige
hoeveelheid CO2 aan die nog uitgestoten kan
worden om 66 procent kans te hebben dat de
aarde maximaal 1,5 tot 2 graden Celsius opwarmt.
Op dit moment stoot de wereldeconomie iets
minder dan 40 gigaton CO2 uit, een significante
jaarlijkse hap uit het koolstofbudget. In het hui-

dige tempo is in het slechtste geval het mondiale koolstofbudget al komend decennium opgebruikt. Helaas is in 2017 de mondiale uitstoot
tóch opnieuw gegroeid. Uit prognoses blijkt dat
vanaf 2020 de wereldwijde uitstoot jaar in jaar
uit moet dalen, willen de klimaatdoelstellingen
van Parijs nog haalbaar blijven.

4.

Een dergelijke structurele daling van de
mondiale CO2-uitstoot heeft zich historisch gezien nog nooit voorgedaan ten tijde van economische groei. De mondiale economische groei
is ruim 3 procent per jaar, wat betekent dat de
wereldeconomie zestien keer zo groot moet

Stephan Huijboom
Filosoof

Het allerbelangrijkste
is dat de grote bedrijven
en de supperrijken voor de
schade moeten opdraaien

worden in honderd jaar tijd, terwijl nu al allerlei
ecologische grenzen worden overschreden.
Om de absurditeit van economische groei
écht te vatten, dienen we te beseffen dat over
een periode van duizend jaar de wereldeconomie maar liefst 400 miljoen keer groter zou
moeten worden. Op kortere termijn zullen efficiëntieslagen in energieverbruik (groten)deels
teniet worden gedaan door economische groei,
terwijl voor die vertragingen geen tijd meer bestaat.

5.

De opwarming van de aarde veroorzaakt
ernstige schade bij veel diersoorten en ontwricht hele ecosystemen. Ook mensen lopen
gevaar. De wereldgezondheidsorganisatie
WHO schat dat alleen al tussen 2030 en 2050
vijf miljoen mensen zullen overlijden als gevolg
van klimaatverandering.
Ook Nederland heeft geen tijd te verliezen,
want we staan onderaan Europese duurzaamheidslijstjes. Alle kolencentrales moeten per direct gesloten worden. Sommige economische
sectoren zullen aanzienlijk moeten krimpen,
waaronder de luchtvaart en de auto-industrie.
Het productieproces van elektrische auto’s is
nogal vervuilend, dus men kan op de huidige
schaal niet steeds opnieuw auto’s blijven produceren en (ver)kopen. De openbaarvervoerbedrijven moeten – desnoods van overheidswege
bepaald – een systeem van ‘witrijden’ invoeren,
waarbij dagelijks op gezette tijden gratis en klimaatneutraal gereisd kan worden.
Het allerbelangrijkste is echter dat grote commerciële bedrijven en de (super)rijken via overheidsregulatie en hogere belastingen opdraaien voor de schade die ze aan mens en milieu
toebrengen, want dit kan zo niet langer.


Document preview Huijboom-feiten-klimaat-Parool-Januari-2018.pdf - page 1/1


Related documents


huijboom feiten klimaat parool januari 2018
het morele pleidooi voor fossiele brandstoffen
onderzoek de vries aruba 2 mei 2013 final 1
begrippenlijst 2
preken van boston de schrift
preken van boston de schrift

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Huijboom-feiten-klimaat-Parool-Januari-2018.pdf