statut.pdf


Preview of PDF document statut.pdf

Page 12321

Text preview


)
-

Na temelju ilanka 41. Zakona o predSkolskom odgoju iobrazovanju (,,NN" broj94l2073l,i
dlanka 54. Zakona o ustanovama (,,NN" broj76193.,29/97.,47/99,35/08)Upravnovijeie Djedjeg
vrilca Zipka Gornji Mihaljevec, Gornji Mihaljevec 16 , donijelo je Statut na sjednici

ca'zanoi

i3

lC' LC|S

n
2

?

?
?
?
?
?
?
2

STATUT

I

OPCE ODREDBE

elanak 1.

Ovim se Statutom ureduje status, naziv i sjediSte Djedjeg vrtiia, naziv i sjediSte podruinice
i-'ei eg vrtica, zastupanje i predstavljanje, odgovornost za obveze Djeijeg vrtiia, djelatnost,

-strcjswo, uvjeti i nadin rada, radno vrijeme Djedjeg vrtiia, vodenje i upravljanje Djeijim vrtiiom,
c. e okrug i naiin rada strudnih tijela, imovina Djedjeg vrtiia, opii akti, nadzor i javnost rada te druga
i :arja od vaZnosti za obavljanje djelatnosti Djedjeg vrtiia Zipka Gornji Mihaljevec.

3
)
)

u

ilanak

Djeijivrtii

Zipka (u daljnjem tekstu Djeijivrti6) javna je ustanova koja ostvaruje programe

rjege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zastite, prehrane i socijalne skrbidjece rane
ccc: prilagodene razvojnim potrebama te njihovim mogudnostima isposobnostima.

a
)
a
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

i

predikolske

elanak 3.

)
,
)
)
)
)

2.

Osnivai vrtiia je Romana Lir.ekiz eakovca , Dr. Vlatka Madeka 33, temeljem dlanka 7.Zakona
o usianovama (,,NN" broj76/931i dlanka 7. Zakona o predSkolskom odgoju iobrazovanju (,,NN" broj
,;

/.J 15l.

elanak 4.
Prava iduinostiosnivada Djedjegvrtida Zipka obavlja, sukladno zakonu, Romana Ziiet

(u

3a.1r,em tekstu: osnivad ).

II

NAZIV ISJEDISTE

elanak 5.

Djedji vrtii obavlja svoju djelatnost, posluje isudjeluje u pravnom prometu pod nazivom:

Dletji vrtii Zipka, Gornji Mihaljevec.
SjediSte Djedjeg

vrtiia

Zipka je u Gornjem Mihaljevcu, Gornji

Mihaljevec

16.