statut.pdf


Preview of PDF document statut.pdf

Page 1 23421

Text preview


?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2
?
9
?
?
?
?
?
?
2

Djeiji vrtii Zipka je pravna osoba upisana u sudski registar koji se vodi kod Trgovadkog suda u
Varaidinu, u zajednidki elektroniiki upisnik ustanova predSkolskog odgoja koje vodi ministarstvo
nadleino za obrazovanje te Ureda driavne uprave u Medimurskoj iupaniji.
elanak 6.

I

I

Djedji

vrtii Zipka moie promijeniti naziv i sjediSte uz suglasnost osnivada .

Ako se tijekom obavljanja djelatnosti promijeni naziv ili sjediSte Djedjeg

mijenja odnosno dopunjuje djelatnost vrtida u novim prostorima, odnosno ako se mijenjaju drugi
podaci koje osnivadki akt sadrii temeljem posebnog zakona, osnivai Djeijeg vrtiia duian je izvrSiti
izmjene osnivaikog akta te podnijeti zahtjev nadleinom ministarstvu obrazovanja.
elanak 7.

I

2
2
2
)
)
)
)

a
a
,
a
,
a
,

a
a
a
a
a
,

vrtiia ili ako se

Naziv Djedjegvrtiia Zipka mora bitiistaknut na zgradiu kojoj je njeno sjediSte ina objektima
u kojima obavlja djelatnost predSkolskog odgoja.

III

ZASTUPANJE I PREDSTAVUANJE

elanak 8.
Djedji

vrtii predstavlja i zastupa ravnatelj.

Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Djedjeg vrtida , predstavlja i zastupa Dje€jivrtii,
poduzima sve pravne radnje u ime i za radun Djedjeg vrtiia, sukladno Zakonu o pred5kolskom

odgoju iobrazovanju iovim Statutom, zastupa Djedjivrti6 pred sudovima, upravnim idrugim
driavnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima.
Ravnatelj vodi strudni rad Djeijeg

vrtiia i odgovoran je

za obavljanje strudnog rada. Ravnatelj

djeijeg vrtida ima sva ovla5tenja u pravnom prometu.
elanak 9.
Ravnatelj moZe dati punomoi drugoj osobida zastupa DjeEjivrtii u pravnom prometu u
granicama svojih ovlasti, sukladno odredbama Zakona o pred5kolskom odgoju iobrazovanju kojim se

ureduju obvezni odnosi.
dlanak 10.

kojije pravokutnog oblika na kojem je ispisan
test: DjeijivrtiiZipka, GornjiMihaljevec L6, 4A 306 Macinec. Pedatima svoj broj. Ravnatelj
U pravnom prometu Djedji vrti6 koristi pedat

odluduje o broju pedata.