statut.pdf


Preview of PDF document statut.pdf

Page 1 2 34521

Text preview


?
?
?
?
?
?
?
p
a
?
?
?
?
?
)
)
)
)
)
)
)
)

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

elanak 11.

Peiatom se ovjeravaju isprave iakti u pravnom prometu i u odnosu prema tijelima
driavne uprave ijedinici lokalne samouprave.

IV IMOVINA

DJEOEG VRNEA

I

ODGOVORNOST ZA NJEGOVE OBVEZE

elanak 12.
lmovinu Djedjeg vrti6a dine stvari, prava i novdana sredstva . lmovinom raspolaie Djeiji vrtii
pod wjetom ina nadin propisan Zakonom o pred5kolskom odgoju i naobrazbi, drugim propisima
donesenim na temelju istog i ovim Statutom.
Sredstva za rad koja su pribavljena od osnivada, stedena pruianjem usluga, kao iona koja su
pribavljena iz drugih izvora dine imovinu Djeijeg vrtiia.
elanak 13.

Ako Djeiji

vrtii u obavljanju svoje djelatnosti

osWari

dobit, duian ju je upotrijebiti

za

obavljanje i razuoj svoje djelatnosti, sukladno Zakonu o predSkolskom odgoju iobrazovanju
propisima donesenim na temelju istog.
O raspodjeli dobiti Djeejeg vrtiia do 5.000,00 kn odlutuje osnivad, a veieg

i

od 5.000,00

kn

odluduje Upravno vijede Djedjeg vrti6a.
elanak 14.
Za obveze u pravnom prometu

Djeiji vrti6 odgovara cjelokupnom imovinom i neogranideno

odgovara za sve obveze vrtiia.

V

NASONALNI KURIKUTUM ZA PREDSKOTSKIODGOJ I OBRAZOVANJE I PROGRAMI
DJEOEG VRTIEA

elanak 15.
Programi Djedjeg vrtiia su:

-

Redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaitite, prehrane i socijalne skrbi
djece rane i predikolske dobi koji su prilagodeni razvojnim potrebama djece te njihovim
mogudnostima i sposobnostima,

-

Programi za djecu rane i predSkolske dobi s te5koiama u razvoju,