statut.pdf


Preview of PDF document statut.pdf

Page 1 2 3 45621

Text preview


-

Drograrni za darovitu djecu rane i predikolske dobi,
Programi na jeziku i pismu nacionalnih manjina,

Ftogrami predikole,
Programi ranog utenja stranih jezika i drugi programi umjetnidkog, kulturnog, vjerskog

i

sportskog sadrZaja

elanak 16.
Program predikole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu 5kolu.

!rogram pred5kole za djecu koja pohadaju vrtii integriran je u redoviti program predSkolskog odgoja
) eijeg vrtiia.
SadrZaj itrajanje programa pred5kole propisuje ministar nadleian za obrazovanje
:ra'li nikom.
Obveznik predikole koji ne pohada Djedjivrtii upisuje se u program predikole u djeijem
"-:,sl iliosnovnojSkolinajbliiima njegovom mjestu stanovanja kojiprovode program predSkole za
l-eru koja ne pohadaju vrtii.
U slu6aju da na odredenom podruiju nema djedjeg vrtida, odnosno osnovne Skole koja
trovodi program pred5kole, jedinica lokalne odnosno podrudne (regionalne) samouprave duZna je
s5igurati provodenje programa pred5kole za djecu , na nadin da osigura prijevoz do najbliieg vrtiia
'; ikole koja izvodi program predikole, ako se ne radi o udaljenosti veioj od 20 kilometara u odnosu

ra mjesto stanovanja djeteta.
Ako su djedji

vrtii

ili osnovna Skola koja izvodi program pred5kole udaljeni vi5e od 20

't' ornetara od mjesta stanovanja djeteta, jedinica lokalne odnosno podruine (regionalne)
sarnouprave duinaje osnovati djedjivrtii/njegovu podruZnicu ili organizirati program predikole pri
osnrovnoj 5koli na podrudju unutar 20 kilometara od mjesta stanovanja djeteta.

elanak 17.

djedjivrtii moie izvoditi programe sukladno
pedago5kog
predikolskog
odredbama Driavnog
standarda
odgoja i naobrazbe . Broj programa koje
Ovisno o potrebama djece izahtjevima roditelja,

ce ostvarivati Djedji vrti6 utvrduje Upravno vijeie, suglasnost na programe daje ministarstvo

:adleino

za obrazovanje.

elanak 18.

Ako se tijekom obavljanja djelatnosti za koju je

vrtii osnovan proiiruje djelatnost izvodenjem
rovih programa ili djedji vrtii mijenja program, djeiji vrtii obavezan je prije podetka provedbe
programa podnijeti pismeni zahtjev radi davanja suglasnosti.
Ako se zbog pro5irenja djelatnosti izvodenjem novih programa ili izmjene programa mijenja
o'dobreni program rada kao jedan od uvjeta za podetak obavljanja djelatnosti, djedji vrti6 je duian
prije podetka provedbe programa podnijeti zahtjev za izdavanje rjeSenja o podetku rada u
p"orn l.jenjenim uvjetima.