PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactচরিত্রহীন .pdfOriginal filename: চরিত্রহীন.pdf
Title: Sharatchandra Rachanabali
Author: Sharatchandra

This PDF 1.6 document has been generated by Microsoft Word: AdobePS 8.7.3 (301) / Acrobat Distiller 5.0.5 for Macintosh, and has been sent on pdf-archive.com on 14/01/2018 at 05:40, from IP address 47.15.x.x. The current document download page has been viewed 402 times.
File size: 860 KB (262 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


YKr©yLj
FT
kKÁPor FTaJ mz vyPr FA xo~aJ~ vLf kKz-kKz TKrPfKZuÇ kroyÄx rJoTíPÌr FPT ßYuJ KT FTaJ x“TPotr xJyJpqTP· KnãJ xÄV´y TKrPf
FA vyPr IJKx~J kKz~JPZjÇ fÅJyJrA mÜífJ-xnJ~ CPkªsPT xnJkKf yAPf yAPm FmÄ f“khoptJhJjMxJPr pJyJ Tftmq fJyJrS IjMÔJj TKrPf
yAPmÇ FA k´˜Jm uA~J FTKhj xTJuPmuJ~ TPuP\r ZJP©r hu CPkªsPT iKr~J kKzuÇ
CPkªs K\ùJxJ TKrPuj, x“TotaJ KT ÊKj?
fJyJrJ TKyu, ßxaJ FUPjJ KbT \JjJ jJAÇ ˝JoL\L mKu~JPZj, AyJA KfKj IJyëf xnJ~ Kmvh„Pk mM^JA~J mKuPmj FmÄ xnJr IJP~J\j S k´P~J\j
IPjTaJ FA\jqAÇ
CPkªs IJr ßTJj k´vú jJ TKr~JA rJ\L yAPujÇ FaJ fÅJyJr InqJxÇ KmvõKmhqJuP~r krLãJèKu FfA nJu TKr~J kJv TKr~JKZPuj ßp, ZJ©oyPu
fÅJyJr vs≠J S xÿJPjr ImKi KZu jJÇ AyJ KfKj \JKjPfjÇ fJA, TJP\-TPot, IJkPh-KmkPh fJyJrJ pUjA IJKx~J kKz~JPZ, fJyJPhr IJPmhj S
CkPrJiPT oofJ~ ßTJjKhj CPkãJ TKr~J KlrJAPf kJPrj jJAÇ KmvõKmhqJuP~r xr˝fLPT KcñJA~J IJhJuPfr uçLr ßxmJ~ KjpMÜ yAmJr krS
ßZPuPhr K\o&jqJKˆPTr IJUzJ yAPf láamu, KâPTa S KcPmKaÄ TîJPmr ßxA CÅYM ˙JjKaPf KV~J kNPmtr of fÅJyJPT mKxPf yAfÇ
KT∂á FA \J~VJKaPf ÊiM YMk TKr~J mKx~J gJTJ pJ~ jJ∏KTZM muJ IJmvqTÇ FT\Pjr KhPT YJKy~J mKuPuj, KTZM muJ YJA f ßy! xnJkKf ßxP\
xnJr CP¨vq x’Pº FPTmJPr Iù gJTJ fJ IJoJr TJPZ nJu ßbPT jJ∏KT mu ßfJorJ?
F f KbT TgJÇ KT∂á fJyJPhr TJyJPrJ KTZMA \JjJ KZu jJÇ mJKyPrr k´JñPer FTiJPr FTaJ k´JYLj kMKf \mJ mOPãr fuJ~ FA ßZPur huKa
pUj CPkªsPT oJ^UJPj uA~J xÄxJPrr pJmfL~ x÷m-Ix÷m x“TotJmuLr fJKuTJ TKrPf mq˜ yA~J kKz~JKZu, fUj KhmJTPrr Wr yAPf FT\j
Kj”vP» xTPur hOKÓ FzJA~J mJKyr yA~J IJKxuÇ CPkªs KhmJTPrr oJoJPfJ nJAÇ KvÊ Im˙J~ KhmJTr oJfí-KkfíyLj yA~J oJoJr mJKzPf oJjMw
yAPfKZuÇ mJKyPrr FTKa ßZJa WPr KhPjr ßmuJ~ fJyJr ßuUJkzJ FmÄ rJP© v~j YKufÇ m~x k´J~ CKjv; Fl.F. kJx TKr~J Km.F.kKzPfKZuÇ
CPkªsr hOKÓ FA kuJfPTr Ckr kKzmJoJ© CQó”˝Pr cJKT~J CKbPuj, xfLv, YMKk YMKk kJKuP~ pJKòx ßp! FKhPT IJ~∏FKhPT IJ~!
irJ kKz~J xfLv Ik´KfnnJPm TJPZ IJKx~J hÅJzJAuÇ CPkªs K\ùJxJ TKrPuj, FfKhj ßhKUKj ßp?
Ik´Kfn nJmaJ xJKr~J uA~J xfLv yJKxoMPU mKuu, FfKhj FUJPj KZuJo jJ CkLjhJ, FuJyJmJPh TJTJr TJPZ KVP~KZuJoÇ
TgJaJ nJu TKr~J ßvw jJ yAPfA FT\j ZÅJaJ-hJKz ßaKr-YvoJiJrL pMmT ßYJU KaKk~J hÅJf mJKyr TKr~J mKu~J mKxu, oPjr hM”PU jJKT xfLv?

F≤sJ¿ krLãJ~ FmJPrS fJyJPT kJbJj y~ jJA F xÄmJh xTPuA \JKjf, fJA TgJaJ Foj ßm~JzJ KmvsL ÊjJAu ßp, CkK˙f xTPuA uöJ~ oMU
jf TKr~J oPj oPj KZ KZ TKrPf uJKVuÇ pMmTKar kKryJx S hÅJPfr yJKx ßTJgJS IJvs~ jJ kJA~J fUKj KouJA~J ßVu mPa, KT∂á xfLv fJyJr
yJKxoMU uA~J mKuu, nëkKfmJmM, oj gJTPuA oPj hM”U y~Ç kJx TrJr IJvJA muMj IJr APòA muMj, IJoJr nJu TPr ùJj ymJr kr ßgPTA
ßZPzKZÇ ÊiM mJmJ ZJzPf kJPrjKjÇ fJA, oPjr hM”PU TJCPT ßhvJ∂rL yPf yPu fÅJr yS~JA CKYf KZu; IgY KfKj KhKmq Iau yP~ fÅJr STJuKf
TPr ßVPujÇ KT∂á pJ mu CkLjhJ, FmJPr fÅJrS ßYJU láPaPZÇ
xTPuA yJKx~J CKbuÇ yJKxr TgJ AyJPf KZu jJ, KT∂á FA nëkKfmJmMr Inhs kKryJx ßp xfLvPT ãáeú TKrPf kJPr jJA, AyJPfS xTPu Ifq∂
fíK¬ ßmJi TKruÇ
CPkªs k´vú TKru, FmJPr fJ yPu fáA ßZPz KhKu?
xfLv mKuu, IJKo KT ßTJjKhj iPrKZuJo ßp IJ\ ßZPz ßhm? IJKo ßTJjKhj iKrKj CkLjhJ, ßuUJkzJ IJoJPT iPrKZuÇ FmJPr IJKo IJ®rãJ
TrmÇ Foj ßhPv KVP~ mJx Trm ßpUJPj kJbvJuJKa kpt∂ ßjAÇ
CPkªs mKuPuj, KT∂á KTZM TrJ f hrTJrÇ oJjMw FPTmJPr YMk TPr gJTPfS kJPr jJ, kJrJ CKYfS j~Ç
xfLv mKuu, jJ, YMk TPr gJTm jJÇ FuJyJmJh ßgPT FTaJ jNfj ofum ßkP~ FPxKZÇ FTmJr nJu TPr ßYÓJ TPr ßhUm ßxaJr KT TrPf kJKrÇ
Km˜JKrf KmmrPer IJvJ~ xTPu fJyJr oMUkJPj YJKy~J IJPZ ßhKU~J ßx xuö yJPxq mKuu, IJoJPhr VÅJP~ ßpoj oqJPuKr~J, ßfoKj SuJSbJÇ kÅJYxJfaJ V´JPor oPiq xoP~ y~f FT\jS cJÜJr kJS~J pJ~ jJÇ IJKo ßxAUJPj KVP~ ßyJKoSkqJKgT KYKT“xJ ÊÀ TPr ßhmÇ IJoJr oJ fÅJr oOfáqr kNPmt
IJoJPT yJ\Jr-TP~T aJTJ KhP~ KVP~KZPujÇ ßx aJTJ IJoJr TJPZA IJPZÇ G KhP~ IJoJPhr ßhPvr mJKzr ‰mbTUJjJWPr Kcx&PkjxJKr UMPu ßhmÇ
fáKo ßyPxJ jJ CkLjhJ, fáKo KjÁ~ ßhPUJ, F IJKo TrmÇ mJmJPTS xÿf TPrKZÇ fÅJPT mPuKZ, oJx-UJPjT kPrA TuTJfJ KVP~ ßyJKoSkqJKg ÛáPu
nKft yP~ pJmÇ
CPkªs K\ùJxJ TKrPuj, oJx-UJPjT kPr ßTj?
xfLv mKuu, FTaá TJ\ IJPZÇ hKãekJzJ jmjJaqxoJ\ ßnPñ FTaJ lqJTzJ mJr yP~ ßVPZ, IJoJPhr KmKkjmJmM yP~PZj SA hPur TftJÇ
ßaKuV´JPlr Ckr ßaKuV´Jl TPr KfKjA IJoJPT FPjPZj, IJKo TgJ KhP~KZ fÅJPhr TjxJat kJKat KbT TPr KhP~ fPm Ijq TJP\ yJf ßhmÇ
ÊKj~J xTPu ßyJ ßyJ TKr~J yJKx~J CKbu, xfLvS yJKxPf uJKVuÇ KTZMãPe CóyJKx oOhM yA~J IJKxPu xfLv mKuu, FTaJ mÅJvLr InJm yPò,
ßxA\PjqA IJ\ KhmJTPrr TJPZ FPxKZuJoÇ pKh KgP~aJPrr rJfaJ~ IJoJPT C≠Jr TPr ßh~ f IJr ßmvL ZMPaJZMKa TPr ßmzJPf y~ jJÇ
CPkªs K\ùJxJ TKrPuj, KT mPu S?
xfLv mKuu, IJr KT muPm∏krLãJ xKjúTaÇ FaJ IJoJr oJgJPf ßdJPT jJ CkLjhJ, hMA m“xPrr kzJÊjJr krLãJ ßToj TPr ßuJPTr FTaJ
rJPfr ImPyuJ~ jÓ yP~ pJ~Ç IJKo mKu, pJPhr xKfqA pJ~ fJPhr pJS~JA CKYfÇ Foj kJx TrJr optJhJ pJPhr TJPZ gJPT gJT IJoJr TJPZ f
ßjAÇ fáKo rJV TrPf kJrPm jJ CkLjhJ, IJKo ßfJoJPT pf \JKj FÅrJ fJr KxKTS \JPjj jJÇ K\ojqJKˆPTr IJUzJ ßgPT láamu KâPTPa KYrKhj

ßfJoJr xJT&PrKh TPr xPñ xPñ KlPr, IPjTKhj IPjT rTPoA ßfJoJr xo~ jÓ yPf ßhPUKZ, IPjTèPuJ krLãJ KhPfS ßhUuJo, ßxèPuJ rLKfof
ÛuJrKvk KjP~ kJx TrPfS ßhUuJo, KT∂á ßTJjKhj ßfJoJPT f FT\JKoPjr ßhJyJA kJzPf ÊjuJo jJÇ
CPkªs TgJaJ YJkJ KhmJr \jq mKuPuj, IJKo ßp mÅJvL mJ\JPf \JKjPj xfLvÇ
xfLv mKuu, IJKoS IPjT xoP~ SA TgJA nJKmÇ xÄxJPrr FA K\KjxaJ ßTj ßp fáKo \JjPu jJ, IJoJr nJrL IJÁpt ßmJi y~Ç KT∂á ßx TgJ
pJT∏ßfJoJPhr hMkMr ßrJPhr F TKoKaKa KTPxr?
vLPfr ßrRhs KkPb TKr~J oJgJ~ rqJkJr \zJA~J AyJPhr FA ‰mbTKa KhKmq \Ko~J CKb~JKZuÇ ßmuJ ßp Ff mJKz~J CKb~JPZ fJyJ ßTyA j\r TPr
jJAÇ xfLPvr TgJ~ ßmuJr KhPT YJKy~J xTPuA FTTJPu KYK∂f yA~J CKb~J hÅJzJAuÇ xnJnPñr oMPU nëkKf K\ùJxJ TKru, CPkªsmJmM fJ yPu?
CPkªs mKuPuj, IJKo f mPuKZ, IJoJr IJkK• ßjAÇ fPm ßfJoJPhr ˝JoL\Lr CP¨vqaJ pKh kNmtJP¤ FTaá \JjJ ßpPfJ f nJrL ˝K˜ ßkfJoÇ KjfJ∂
ßmJTJr of ßTJgJS ßpPf mJimJi ßbPTÇ
nëkKf TKyu, KT∂á ßTJj TgJA KfKj mPuj jJÇ mrÄ FojS mPuj, pJyJ \Kau S hMPmtJiq, fJyJ KmvhnJPm kKrÏJr TKr~J mM^JA~J mKumJr xo~ S
xMKmiJ jJ yS~J kpt∂ FPTmJPr jJ muJA nJuÇ AyJPf IKiTJÄv xoP~ xMlPur kKrmPft TáluA lPuÇ
YKuPf YKuPf TgJ yAPfKZuÇ FfãPe xTPuA mJKyr yA~J rJ˜Jr FTiJPr IJKx~J hÅJzJAuÇ
xfLv iKr~J mKxu, mqJkJraJ KT CkLjhJ?
CPkªsPT mJiJ Kh~J nëkKf TKyu, xfLvmJmM IJkjJPTS YÅJhJr UJfJ~ xA TrPf yPmÇ ßTj, FUj IJorJ KbT TPr muPf kJrm jJÇ krÊ IkrJPy¶
TPuP\r yPu ˝JoL\L KjP\A mMK^P~ muPmjÇ
xfLv mKuu, fJ yPu IJoJr ßmJ^J yPuJ jJ nëkKfmJmMÇ krÊ IJoJPhr kMPrJ Kr~JPxtu∏IJKo IjMkK˙f gJTPu YuPm jJÇ
nëkKf IJÁpt yA~J mKuu, ßx KT xfLvmJmM! KgP~aJPrr xJoJjq ãKfr nP~ F„k oy“ TJP\ ßpJV ßhPmj jJ? ßuJPT ÊjPu muPm KT?
xfLv TKyu, ßuJPT jJ ÊPjS IPjT TgJ mPu∏ßx TgJ j~Ç TgJ IJkjJPhr KjP~Ç KTZM jJ ß\PjS FA IjMÔJjKaPT IJkjJrJ pfaJ oy“ mPu
Kj”xÄvP~ KmvõJx TrPf ßkPrPZj, IJKo pKh ffaJ jJ kJKr f IJoJPT ßhJw ßhPmj jJÇ mrÄ pJ \JKj, pJr nJuoª KTPx y~ jJ y~ mMK^, ßxaJ CPkãJ
TPr, fJr ãKf TPr FTaJ IKjKÁf oyP•r KkZPj ZMPa ßmzJPjJ IJoJr TJPZ nJu ßbPT jJÇ
CkK˙f ZJ©o§uLr oPiq m~Px FmÄ ßuUJkzJ~ nëkKfA xmPYP~ ßvsÔ mKu~J KfKj TgJ mKuPfKZPujÇ xfLPvr TgJ~ yJKx~J mKuPuj, xfLvmJmM,
˝JoL\Lr of oy“ mqKÜ ßp nJu TgJA muPmj, fÅJr CP¨vq ßp nJuA yPm, F KmvõJx TrJ f vÜ j~Ç
xfLv mKuu, mqKÜKmPvPwr TJPZ vÜ j~ oJKjÇ FA ßhUMj jJ, F≤sJ¿ kJx TrJS vÜ TJ\ j~, IgY kJx TrJ hNPr gJT, Kfj-YJr m“xPrr oPiq
IJKo fJr TJPZ ßWÅwPf kJruJo jJÇ IJòJ, FA ˝JoL\L ßuJTKaPT kNPmt TUjS ßhPUPZj KTÄmJ Fr x’Pº ßTJjKhj KTZM ÊPjPZj?
ßTyA KTZM \JPj jJ, fJyJ xTPuA ˝LTJr TKruÇ

xfLv mKuu, FA ßhUMj, FT ßVÀ~J mxj ZJzJ IJr fÅJr ßTJj xJKatKlPTa ßjAÇ IgY IJkjJrJ ßoPf CPbPZj FmÄ IJKo KjP\ TJ\ ãKf TPr
fÅJr mÜífJ ÊjPf kJKrPj mPu xmJA rJV TrPZjÇ
nëkKf mKuu, ßoPf CKb KT xJPi xfLvmJmM! FA ßVÀ~J TJkz-krJ ßuJTèKu xÄxJPr ßp IPjT K\KjxA KhP~ ßVPZjÇ ßx pJA ßyJT, IJKo rJV
TKrKj, hM”U TrKZÇ \VPfr xo˜ m˜áA xJlJA xJãLr yJf iPr yJK\r yPf kJPr jJ mPu KogqJ mPu fqJV TrPf yPu IPjT nJPuJ K\Kjx yPfA
IJoJPhr mKûf yP~ gJTPf y~Ç IJkKjA muMj ßhKU, pUj xñLPfr xJ-ßr-VJ-oJ xJiPfj, fUj TfaáTá rPxr IJ˝Jh ßkP~KZPuj? TfaáTá nJuoª
fJr mMP^KZPuj?
xfLv TKyu, IJKoS KbT ßxA TgJA muKZÇ xñLPfr FTaJ IJhvt pKh IJoJr xMoMPU jJ gJTf, KoÓ rxJ˝JPhr IJvJ pKh jJ TrfJo, fJ yPu Ff
TÓ TPr xJ-ßr-VJ-oJ xJifJo jJÇ STJuKfr oPiq aJTJr Vº IJkKj pKh If TPr jJ ßkPfj, fJ yPu FTmJr ßlu TPrA ãJ∂ KhPfj, mJrÄmJr
Foj k´JekJf kKrvso TPr IJAPjr mAèPuJ oMU˙ TrPfj jJÇ CkLjhJS y~f FTaJ AÛáu-oJˆJKr KjP~ FfKhj x∂áÓ yP~ gJTPfjÇ
CPkªs yJKxPf uJKVPuj, KT∂á nëkKfr oMU uJu yA~J CKbuÇ FTèe ßUÅJYJ ßp hvèe TKr~J xfLv KlrJA~J Kh~JPZ, fJyJ CkK˙f xTPuA mMK^Pf
kJKruÇ
ßrJw YJKk~J rJKU~J nëkKf TKyPuj, IJkjJr xPñ fTt TrJ mOgJÇ FTaJ K\KjPxr nJuoª ßp Tf rTPo k´oJe yPf kJPr, fJA y~f IJkKj \JPjj
jJÇ
TgJ~ TgJ~ xTPuA âov” rJ˜Jr FTiJPr CmM yA~J mKx~J kKz~JKZuÇ xfLv hÅJzJA~J CKb~J yJfP\Jz TKr~J mKuu, oJk TÀj nëkKfmJmM! Z~
rTo Èk´oJe' S ZK©v rTo Èk´fqPã'r IJPuJYjJ Ff ßrJPh xyq yPm jJÇ fJr ßYP~ mrÄ xºqJr kr mJmJr ‰mbTUJjJ~ pJPmj, ßpUJPj hMkMr-rJK© kpt∂
TJPuJ~JKf fTt yPf kJrPmÇ k´PlxJr jmLjmJmM, xhr-IJuJ ßVJKmªmJmM, oJ~ F-mJKzr na&YJKpqovJA kpt∂ FA KjP~ VnLr rJf kpt∂ YMPuJYMKu TrPf
gJPTjÇ kJPvr WPrA IJoJr IJ`JÇ ßyrPlrèPuJ ßmv TJ~hJ TPr FUjS ßkPT CPbKj mPa, KT∂á VJP~ IJoJr rÄ iPrPYÇ IxoP~ ßkPT VJZfuJ~
kPz Kv~Ju-TáTáPrr ßkPa ßpPf YJAPjÇ fJA, FaJ mJh KhP~ IJr KTZM pKh mumJr gJPT f muMj, jJ y~ IjMoKf TÀj, KmhJ~ yAÇ
pMÜyP˜ xfLPvr TgJr nñLPf xTPuA yJKx~J CKbuÇ ÀÓ nëkKf KÆèj C¨L¬ yA~J CKbPujÇ rJPVr oJgJ~ fPTtr xN© yJrJA~J ßVu FmÄ Foj
Im˙J~ pJyJ k´gPoA oMPU IJPx fJyJA f\tj TKr~J mKu~J ßlKuPuj∏IJkKj fJ yPu ßhUKZ BvõrS oJPjj jJÇ
TgJaJ ßp KjfJ∂A IxÄuVú S ßZPuoJjMPwr of yAu, fJyJ nëkKfr KjP\r TJPjS ßbKTuÇ
xfLv nëkKfr IJrÜ oMPUr 'kPr FTmJr fLå hOKÓkJf TKr~J CPkPªsr oMUkJPj YJKy~J ßyJPyJ TKr~J yJKx~J CKbuÇ mKuu, S CkLjhJ, nëkKfmJmM
FmJPr ßTJe KjP~PYjÇ IJoJr of hv-mJPrJaJ TáTáPrS FmJPr ßWÅwPf kJrPm jJÇ nëkKfr k´Kf YJKy~J mKuu, KbT TPrPZj nëkKfmJmM, ÈßYJr-ßYJr'
ßUuJ~ ZMaPf jJ kJrPu mMKz ZMÅP~ ßluJA nJuÇ
FA IkmJPhr IJWJPf IJèj yA~J nëkKf CKb~J hÅJzJAPfA CPkªs yJf iKr~J mKuPuj, fáKo YMk Tr nëkKf, IJKo F ßuJTKaPf \… TKòÇ mMKz
ßZÅJ~J, ßTJe ßjS~J, F-xm KT TgJ ßr xfLv? mJ˜KmT ßfJr ßp„k xKªê k´TíKf, fJPf xPªy yPfA kJPr, fáA Bvõr kpt∂ oJKjx ßjÇ

xfLv VnLr Km˛~ k´TJv TKr~J mKuu, yJ IhOÓ! Bvõr oJKjPj? n~ïr oJKjÇ Kg~JaJPrr IJ`J nJñmJr kPr hMkMr-rJP© ßVJr˙JPjr kJv KhP~
FTuJ KlrmJr kPg pUj KmvõJPxr ß\JPr mMPTr rÜ mrl yP~ pJ~, ßfJorJ nJuoJjMPwr hu fJr KT Umr rJU? yJxZ KT CkLjhJ, náf-ßk´f oJKj, IJr
Bvõr oJKjPj?
fJyJr TgJ~ âá≠ nëkKf kpt∂ yJKx~J CKbPujÇ mKuPuj, xfLvmJmM, nëPfr n~ TrPuA Bvõr ˝LTJr TrJ y~∏F hMKa KT fPm IJkjJr TJPZ FT?
xfLv mKuu, FPTmJPr FTÇ kJvJkJKv rJUPu ßYjmJr ß\J ßjAÇ ÊiM IJoJr TJPZA j~, IJkjJr TJPZS mPa, CkLjhJr TJPZS mPa, FmÄ pÅJrJ vJ˘
ßuPUj fÅJPhr TJPZS mPaÇ S FT TgJAÇ jJ oJPjj f mÉ“ IJòJ, KT∂á oJjPu IJr rãJ ßjAÇ hJP~-WJP~, IJkPh-KmkPh, IPjT frl KhP~ IPjT
rTo TPr ßnPm ßhPUKZ, mJV&Kmf§JS Km˜r ÊPjKZ, KT∂á ßp IºTJr ßxA IºTJrÇ ßZJa FTaáUJKj KjrJTJr ms¯A oJPjJ, IJr yJf-kJ-S~JuJ ßfK©v
ßTJKa ßhmfJA ˝LTJr Tr, ßTJj lKªA UJPa jJÇ xo˜ FT KvTPu mÅJiJÇ FTKaPT aJj KhPuA xm FPx yJK\r yPmÇ SA ˝Vt-jrT IJxPm, AyTJukrTJu IJxPm, Ior IJ®J FPx kzPm, fUj Tmr˙JPjr ßhmfJèKuPT ßbTJPm KT KhP~? TJuLWJPar TJXJuLr of? xJiq KT ßfJoJr FT\jPT YMKk
YMKk KTZM KhP~ kKr©Je kJS! KjPoPwr oPiq ßp ßpUJPj IJPZj FPx KWPr irPmjÇ Bvõr oJKj IJr nëPfr n~ TKrPj∏ßx ymJr ß\J ßjA nëkKfmJmM!
ßp„k nñL TKr~J ßx TgJr CkxÄyJr TKru, fJyJPf xTPuA CórPm yJKx~J CKbuÇ IPkãJTíf uWMm~Û hMA\j mJuPTr yJxq-ßTJuJyPu
rKmmJPrr Iux oiqJ¤ Yûu yA~J CKbuÇ
CPkªsr ˘L xMrmJuJr ßk´Krf ßp YJTraJ hNPr hÅJzJA~J Ffãe KmzKmz TKrPfKZu, ßx kpt∂ oMU KlrJA~J oOhM oOhM yJKxPf uJKVuÇ
TuPyr ßp ßoWUJjJ AKfkNPmt IJTJr iJre TKrPfKZu, FA xo˜ yJKxr ^Pz fJyJ ßTJgJ~ CKz~J ßVu fJyJr CP¨v rKyu jJÇ
ßTyA ÉÅv TKru jJ, KÆk´yr mÉãe C•Let yA~J KV~JPZ FmÄ FfãPe mJKzr KnfPr ãá“KkkJxJfár K^-r hu CbJPj hÅJzJA~J ßYÅYJPoKY TKrPfPZ S
rJjúJWPr mJoMjbJTáPrrJ TotfqJPVr hO| xï· kMj” kMj” ßWJweJ TKr~J KhPfPZÇ

hMA
oJx-KfPjT kPr TKuTJfJr FTaJ mJxJ~ FTKhj xTJuPmuJ~ WMo nJKñ~J xfLv KmZJjJ~ F-kJv S-kJv TKrPf TKrPf ybJ“ K˙r TKr~J mKxu, IJ\
ßx ÛáPu pJAPm jJÇ ßx ßyJKoSkqJKg ÛáPu kKzPfKZuÇ FA TJoJA TKrmJr xï·aJ fJyJr oPjr oPiq xMiJ mwte TKru FmÄ oMyëPftr oPiq KmTu
ßhyaJPT xmu TKr~J fáKuuÇ ßx k´láuä-oMPU CKb~J mKx~J fJoJPTr \jq yÅJTJyÅJKT TKrPf uJKVuÇ
WPr dáKTu xJKm©LÇ ßx IjKfhNPr ßoP^r Ckr mKx~J kKz~J yJKxoMPU K\ùJxJ TKru, WMo nJXPuJ mJmM?
xJKm©L mJxJr K^ FmÄ VOKyeLÇ YMKr TKrf jJ mKu~J UrPYr aJTJTKz xo˜A fJyJr yJPfÇ FTyJrJ IKf xMvsL VbjÇ m~x ßmJi TKr FTáv-mJAPvr
TJZJTJKZ, KT∂á oMU ßhKU~J ßpj IJrS To mKu~J oPj y~Ç xJKm©L lrxJ TJkz kKrf FmÄ ßbÅJa-hMKa kJj S ßhJÜJr rPx KhmJrJK© rJñJ TKr~J

rJKUfÇ ßx yJKx~J TgJ TKyPf ßpoj \JKjf, ßx yJKxr hJoKaS KbT ßfoKj mMK^fÇ VOyxMU-mKûf mJxJr xTPur CkrA fJyJr FTaJ IJ∂KrT ß˚yoofJ KZuÇ IgY, ßTy xMUqJKf TKrPu mKuf, pfú jJ TrPu IJkjJrJ rJUPmj ßTj mJmM! fJ ZJzJ, mJKz KVP~ KVjúLPhr TJPZ KjPª TPr muPmj, mJxJr
Foj K^ ßp, ßka nPr hMPmuJ ßUPfS ßh~ jJ∏S IkpPvr ßYP~ FTaá UJaJ nJPuJ, mKu~J yJKxoMPU TJP\ YKu~J pJAfÇ mJxJr oPiq ÊiM xfLvA
fJyJr jJo iKr~J cJKTfÇ pJ-fJ kKryJx TKrf FmÄ pUj-fUj mTKvv KhfÇ xfLPvr Ckr fJyJr ß˚yaJ KTZM IKfKrÜ KZuÇ xJrJ Khj xo˜
TJ\TPotr oPiq ßmJi TKr FA\jqA ßx fJyJr FTKa ßYJU FmÄ FTKa TJj FA Cjúf mKuÔ YJÀhvtj pMmTKar CP¨Pv KjpMÜ rJKUfÇ mJxJr xTPuA
AyJ \JKjf, FmÄ ßTy ßTy xPTRfáPT AKñf TKrPfS ZJKzf jJÇ xJKm©L \mJm Khf jJ, oMU KaKk~J yJKx~J TJP\ YKu~J pJAfÇ
xfLv TKyu, yÅJ, WMo nJXPuJÇ mKu~JA mJKuPvr fuJ yAPf FTaJ aJTJ bÄ TKr~J ßlKu~J KhuÇ
xJKm©L aJTJaJ fáKu~J uA~J mKuu, xTJuPmuJ~ IJmJr KT IJjPf yPm?
xfLv mKuu, xPªv! KT∂á IJoJr \Pjq j~Ç FUj ßrPU hJS, rJP© ßfJoJr mJmMr \Pjq KTPj KjP~ ßpSÇ
xJKm©L rJV TKr~J aJTJaJ KmZJjJr Ckr ßlKu~J Kh~J mKuu, ßrPU Khj IJkjJr aJTJÇ IJoJr mJmM xPªv ßUPf nJumJPx jJÇ
xfLv aJTJaJ kMjrJ~ ßlKu~J IjMjP~r ˝Pr TKyu, IJoJr oJgJ UJS xJKm©L, F aJTJ IJoJPT KTZMPfA KlÀPf kJrPm jJ, IJKo xKfq ßfJoJr mJmMPT
xPªv ßUPf KhP~KZÇ
xJKm©L oMU nJr TKr~J mKuu, pUj-fUj IJkKj ßoP~oJjMPwr of oJgJr KhKmq ßhj, F nJrL IjqJ~Ç mJmM-aJmM IJoJr ßjAÇ mJmM IJoJr
IJkKj∏IJkjJrJÇ
xfLv yJKx~J mKuu, IJòJ, hJS aJTJÇ KT∂á mPuJ, IJorJ ZJzJ pKh IJr ßTJj mJmM gJPT f fJr oJgJ UJAÇ
xJKm©L yJKx~J ßlKuuÇ mKuu, IJoJr mJmM KT IJkjJr xfLj ßp, oJgJ UJPòj?
xfLv TKyu, IJKo fÅJr oJgJ UJKò, jJ KfKj IJoJr UJPòj? IJKo f mrÄ fÅJPT xPªv UJS~JKò!
xJKm©L oMU KlrJA~J yJKx hoj TKr~J ybJ“ V÷Lr yA~J mKuu, YJTr-hJxLr xPñ F-rTo TPr TgJ TAPu ßZJaPuJT k´vs~ ßkP~ pJ~, IJr oJPj jJ,
FTaá mMP^ xoP^ TgJ TAPf y~ mJmM, jAPu ßuJPTS KjªJ TPrÇ mKu~J aJTJaJ fáKu~J uA~J ßx WPrr mJKyr yA~J ßVuÇ KT∂á IjKfTJu kPrA
KlKr~J IJKx~J mKuu, IJ\ F ßmuJ KT rJjúJ yPm?
rºjvJuJ xŒTtL~ pJmfL~ mqJkJPr xfLv ßp FT\j èeL ßuJT ßx kKrY~ xJKm©L kNPmtA kJA~JKZuÇ ßxA\jq k´fqy xTJuPmuJ FTmJr TKr~J
IJKx~J xfLPvr ÉTáo uA~J pJAf, FmÄ KjP\ hÅJzJA~J gJKT~J mJoMjbJTáPrr ÆJrJ xo˜aáTá KjÅUMf TKr~J xŒjú TrJA~J uAfÇ AKfoPiq YJTr fJoJT
Kh~J KV~JKZu, xfLv IJr FTmJr TJf yA~J ÊA~J kKz~J mKuu, pJ UMKvÇ
xJKm©L mKuu, IJmJr rJVS IJPZ ßp!
xfLv ßhS~JPur KhPT oMU KlrJA~J fJoJT aJKjPf aJKjPf mKuu, kMÀwoJjMw, rJV gJTPm jJ? IJ\ IJKo UJmS jJÇ
xJKm©L mKuu, IJr ßTJgJS \MPaPZ ßmJi y~? KT∂á ßx pJA ßyJT xfLvmJmM, AÛáPu IJkjJPT ßpPfA yPm fJ mPu rJUKZÇ

FA I·TJPur oPiqA Kj~Kof ÛáPu pJS~J mqJkJraJ kMjrJ~ xfLvPT ßmJ^Jr of YJKk~J iKrPfKZu, FmÄ jJjJ ZPu jJjJ CkuPã ßx ßp TJoJA
TKrPf ÊÀ TKr~JKZu, xJKm©L fJyJ uãq TKr~J ßhKUPfKZuÇ IJ\ ßxA ZujJr kMjrJmOK•r xN©kJPfA ßx ßar kJAuÇ
xfLv izoz TKr~J CKb~J mKx~J TíK©o ßâJPir ˝Pr mKuu, ÊnTPotr ßVJzJPfA aáPTJ jJ muKYÇ
xJKm©L TKyu, fJ f muPujÇ KT∂á F≤sJ¿ kJx TrPf YKæv mZr ßTPa ßVu, FA cJÜJKr kJx TrPf ßYRwK¢ mZr ßTPa pJPm ßp!
xfLv rJVfnJPm mKuu, KogqJ TgJ mPuJ jJ xJKm©LÇ IJKo F≤sJ¿ kJx TKrKjÇ
xJKm©L yJKx~J CKbuÇ mKuu, FaJS TPrjKj?
xfLv WJz jJKz~J mKuu, jJÇ KyÄxMPa oJˆJrèPuJ IJoJPT kJx TrPf ßpPfA ßh~KjÇ
xJKm©L FmJr oMPU TJkz Kh~J yJKxPf uJKVuÇ fJrkPr mKuu, fPm FaJ yPm KT?
ßTJj&aJ?
FA cJÜJKraJ?
xfLv UJKjTãe YMk TKr~J gJKT~J mKuu, IJòJ xJKm©L, VJiJr of ßuJTèPuJ FT\JKoj-kJx TPr KT T'Pr muPf kJr?
xJKm©L yJKx YJKk~J mKuu, VJiJr ofj, KT∂á VJiJ j~Ç pJrJ KbT VJiJ, fJrJ kJPr jJÇ
xfLv mq˜nJPm hr\Jr mJKyPr VuJ mJzJA~J FTmJr ßhKU~J uAu, krãPeA K˙r yA~J mKx~J FTaá V÷Lr yA~J mKuu, ßTC pKh ßvJPj f xKfqA
KjPª TrPmÇ IJoJr oMPUr xJoPj hÅJKzP~ IJoJPT VJiJ muZ, Fr ßTJj ‰TKl~fA ßhS~J YuPm jJÇ
yJ~ ßr! TotPhJPw IJ\ xJKm©L mJxJr hJxL! fJA ßx FA IJWJfaáTá xyq TKr~J uA~J mKuu, fJ mPa! mKu~JA iLPr iLPr mJKyr yA~J ßVu
xfLv IJr FTmJr IuPxr of KmZJjJ~ ÊA~J kKzuÇ fJyJr oPjr oPiq TotyLj xJrJ KhPjr ßp ZKmaJ Cöôu yA~J CKbPfKZu, xJKm©Lr TgJr
WJP~ fJyJr IPjTaJA oKuj yA~J ßVu FmÄ ßp mqgJaáTá myj TKr~J xJKm©L KjP\ YKu~J ßVu, fJyJS fJyJr ZMKar IJjªPT mJzJA~J Kh~J ßVu jJ,
FmÄ pKhY ßx oPj oPj mMK^u IJ\ IJr TJoJA TKr~J uJn yAPm jJ, f©JY KTZMA jJ TKrmJr ßuJnS ßx fqJV TKrPf jJ kJKr~J Iux KmrÜ oMPU
KmZJjJPfA kKz~J rKyuÇ KT∂á pgJxoP~ ˚JPjr \jq fJKVh kKzuÇ xfLv CKbu jJ; mKuu, fJzJfJKz KT? IJKo IJ\ f mJr yPmJ jJÇ
xJKm©L WPr dáKT~J TKyu, ßx yPm jJÇ IJkjJPT AÛáPu ßpPfA yPm∏pJj, IJkKj ˚Jj TPr ßUP~ KjjÇ
xfLv mKuu, ßfJoJPT KT IJoJr IKZ myJu TrJ yP~PZ ßp, Foj TPr kLzJkLKz uJKVP~Z? IJ\ IJKo kJhPoTÄ j VòJKoÇ
xJKm©L FTaáUJKj yJKxu; mKuu, jJ pJj f ˚Jj TPr ßUP~ KjjÇ IJkjJr TáPzKoPf hJxL-YJTPr TÓ kJ~ ßxaJ ßhUPf kJj jJ?
xfLv mKuu, F KT rTo hJxL-YJTr ßp jaJ mJ\Pf jJ mJ\Pf TÓ kJ~! jJ”∏F mJxJ IJoJPT mhuJPfA yPm, jJ yPu vrLr KaTPm jJ ßhUKYÇ
xJKm©L yJKx~J ßlKuu; mKuu, fJ yPu IJoJPTS mhuJPf yPmÇ KT∂á mKu~J ßlKu~J ßx fJzJfJKz KjP\r TgJaJ YJkJ Kh~J mKu~J CKbu, ffãe
KT∂á IJkjJPT FA mJxJr Kj~oA ßoPj YuPT yPm∏AÛáPuS ßpPf yPmÇ Kjj, Cbáj, ßmuJ yP~ pJPòÇ mKu~JA xfLPvr iMKf S VJoZJ ˚JPjr WPr
rJKU~J IJKxPf hs∆fkPh mJKyr yA~J ßVuÇ

xfLv k´fqy Kj~Kof xºqJK¤T TKrfÇ IJ\ ßx ˚Jj TKr~J IJKx~J kN\Jr IJxPj mKx~J ßhKr TKrPf uJKVuÇ xJKm©L hMA-KfjmJr IJKx~J ßhKU~J
KV~J hr\Jr mJKyr yAPf cJKT~J mKuu, IJr ßTj, mJzJ nJf bJ§J yP~ ßVu ßp! AÛáPu ßpPf yPm jJ IJkjJPT, h~J TPr hMKa ßUP~ KjP~ IJoJPhr
oJgJ KTjMjÇ
xfLv IJrS KoKja-kÅJPYT Kj”vP» mKx~J gJKT~J, hÅJzJA~J CKb~J mKuu, kN\J-IJK¤PTr xo~ ßVJuoJu TrPu KT y~ \JPjJ?
xJKm©L mKuu, ßTJvJTáKv xJoPj KjP~ Zu TrPu KT y~ \JPjj?
xfLv ßYJU TkJPu fáKuu, Zu TrKZuJo! TU&Uj jJÇ
xJKm©L KT FTaJ mKuPf KV~J YJKk~J ßVuÇ fJrkPr mKuu, fJ IJkKjA \JPjj, KT∂á IJkjJrS f IjqKhj Ff ßhKr y~ jJ∏pJj, nJf ßhS~J
yP~PZ; mKu~J YKu~J ßVuÇ
IJ\ vLPfr oiMr oiqJP¤ mJxJ Kj\tj S Kj˜…Ç F mJxJr xTPuA ßTrJjLÇ fÅJyJrJ IKlPx KV~JPZjÇ mJoMjbJTár ßmzJAPf KV~JPZ, ßmyJrL mJ\Jr
TKrPf KV~JPZ, xJKm©LrS ßTJj xJzJ-v» kJS~J pJ~ jJÇ xfLv KjP\r WPr k´gPo KhmJKjhsJr KogqJ ßYÓJ TKr~J FAoJ© CKb~J mKx~J pJ-fJ
nJKmPfKZuÇ fJyJr Kv~Prr KhPTr \JjJuJaJ mº KZuÇ ßxaJ UMKu~J Kh~J xÿMPUr ßUJuJ ZJPhr KhPT YJKy~JA f“ãeJ“ mº TKr~J ßlKuuÇ ZJPhr
FTk´JP∂ mKx~J xJKm©L YMu ÊTJAPfKZu FmÄ ^áÅKT~J kKz~J KT FTaJ mA ßhKUPfKZuÇ \JjJuJ ßUJuJ-ßhS~Jr vP» ßx YKTf yA~J oJgJr CkPr
IÅJYu fáKu~J Kh~J CKb~J hÅJzJA~J ßhKUu \JjJuJ mº yA~J KV~JPZÇ IjKfTJu kPrA ßx WPr dáKT~J mKuu, cJTKZPuj IJoJPT?
xfLv mKuu, jJ, cJKTKj fÇ
IJkjJr kJj, \u IJjm ?
xfLv oJgJ jJKz~J mKuu, IJPjJÇ xJKm©L kJj, \u IJKj~J KmZJjJr TJPZ rJKU~J Kh~J, WPrr xo˜ hr\J \JjJuJ FPT FPT ßmv TKr~J UMKu~J Kh~J
ßoP^r Ckr mKx~JA mKuu, pJA, IJkjJr fJoJT ßxP\ IJKjÇ
xfLv K\ùJxJ TKru, ßmyJrL ßTJgJ~ ?
mJ\JPr ßVPZ, mKu~J xJKm©L YKu~J ßVu FmÄ ãeTJu kPr fJoJT xJK\~J IJKj~J yJK\r TKr~J ßUJuJ hr\Jr xMoMPU mKx~J kKz~J yJKxoMPU mKuu,
IJ\ KoPgq TJoJA TrPujÇ
xfLv, TKyu, FAPaA xKfq! IJoJr iJfaJ KTZM ˝fπ, fJA oJP^ oJP^ F-rTo jJ TrPu IxMU yP~ kPzÇ fJ ZJzJ IJKo rLKfoPfJ cJÜJr yPfS
YJAPjÇ I·-˝· KTZM KTZM KvPU KjP~ IJoJPhr ßhPvr mJKzPf KlPr KVP~ FTaJ KmKj-k~xJr cJÜJrUJjJ UMPu ßhmÇ KYKT“xJr InJPm ßhPvr VrLm
hM”ULrJ SuJSbJ~ C\Jz yP~ pJ~, fJPhr KYKT“xJ TrJA IJoJr CP¨vqÇ
xJKm©L mKuu, KmKj-k~xJr KYKT“xJ~ mMK^ nJu ßvUJr hrTJr ßjA? nJu cJÜJr ßTmu mzPuJPTr \Pjq, IJr VrLPmr ßmuJA yJfáPzÇ KT∂á fJA-mJ
yPm KT TPr? IJkKj YPu ßVPu KmKkjmJmMr nJrL oMvKTu yPm ßp?
KmKkjmJmMr CPuäPU xfLv uKöf yA~J mKuu, oMvKTu IJmJr KT, IJoJr of mºá fÅJr ßdr \MPa pJPmÇ fJ ZJzJ, SUJPj IJKo IJr pJAPj!


Related documents


untitled pdf document
chandranath
shreekanta
swami
grihodaho
bonkim uponyash somogro


Related keywords