REGULAMIN KORZYSTANIA Z LOTNISKA .pdf

File information


Original filename: REGULAMIN KORZYSTANIA Z LOTNISKA.pdf
Author: Wera-Asik

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 19/01/2018 at 22:52, from IP address 92.55.x.x. The current document download page has been viewed 297 times.
File size: 344 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


REGULAMIN KORZYSTANIA Z LOTNISKA.pdf (PDF, 344 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


REGULAMIN KORZYSTANIA
Z TERENU BYŁEGO WOJSKOWEGO LOTNISKA
W MIEJSCOWOŚCI BROCZYNO
1. Ustala się następujące zasady korzystania z terenu byłego wojskowego lotniska w miejscowości
Broczyno.
2. Byłe lotnisko w Broczynie jest miejscem wypoczynku, rekreacji i sportu, osoby przebywające na
terenie byłego lotniska w Broczynie są zobowiązane do zachowania spokoju i porządku.
3. Z terenu byłego lotniska w Broczynie korzystad mogą:
a) kluby i organizacje pozarządowe dla realizacji celów statutowych na podstawie umów zawartych z
Gminą Czaplinek zwanej dalej „Gminą”;
b) kluby i organizacje pozarządowe, osoby fizyczne i prawne na podstawie uzyskanych od Gminy
jednorazowych lub okresowych zezwoleo;
c) bez zgody Gminy na terenie nie zajętym na organizację imprezy na podstawie umowy lub
pozwolenia Gminy, osoby fizyczne, które nie uczestniczą w imprezie organizowanej przez innego
organizatora - poruszające się pieszo, rowerami, na wrotkach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach
itp.;
d) w pierwszej kolejności osoby fizyczne i prawne, mające zawarte umowy z Gminą lub stosowne
indywidualne pozwolenia.
4. Zakazuje się wjazdu na teren byłego lotniska w Broczynie pojazdami o napędzie spalinow ym, za
wyjątkiem: dzierżawców, osób zarządzających, służb gminnych i osób posiadających zgodę Gminy.
5. Osoby, które zamierzają skorzystad z terenu byłego lotniska w Broczynie, z wykorzystaniem
pojazdów o napędzie spalinowym, są zobowiązane do wcześniejszego złożenia wniosku i uzyskania
pisemnej zgody.
6. Wniosek, o którym mowa w pkt. 5 powyżej powinien określad dane personalne wnioskodawcy
(osoby odpowiedzialnej w przypadku grupy zorganizowanej) lub nazwę osoby prawnej wraz z danymi
osoby ją reprezentującej, markę i numer rejestracyjny pojazdu/ów, datę, czasokres (godziny od-do) i
nazwę imprezy, zakres terenu który ma byd wykorzystany.
7. Osoby, o których mowa w pkt. 5 powyżej są zobowiązane na każde wezwanie upoważnionych
przedstawicieli Gminy lub uprawnionych służb do okazywania umów lub pozwoleo, zawartych lub
wydanych przez Gminę.
8. Korzystanie z terenu byłego lotniska w Broczynie może się odbywad na zasadach odpłatności lub
nieodpłatnie.
9. Odpłatne korzystanie z terenu byłego lotniska w Broczynie odbywa się w oparciu o zawartą umowę
z Gminą, uzyskane pozwolenie lub uiszczenie opłaty w sposób ustalony przez Burmistrza Czaplinka.
10. Z opłat za korzystanie z byłego lotniska w Broczynie zwalnia się w całości:
a) organizatorów imprez zleconych przez Gminę lub odbywających się pod patronatem gminy
Czaplinek;
b) organizatorów imprez charytatywnych i patriotycznych uzgodnionych z Burmistrzem Czaplinka;
c) kluby sportowe i stowarzyszenia, które realizują zadania własne Gminy w ramach umów zawartych
z Gminą lub na podstawie odrębnej uchwały.
11. Upoważnia się Burmistrza Czaplinka do ustalania wysokości opłat za korzystanie z terenu byłego
lotniska w Broczynie w drodze zarządzania.
12. Wysokośd stawki czynszu za dzierżawę terenu byłego lotniska lub jego części w celu
przeprowadzenia imprez rekreacyjnych, sportowych itp. przez podmioty nie wymienione w pkt. 11

powyżej ustala Burmistrz Czaplinka w drodze negocjacji lub w drodze przetargu.
13. Na terenie byłego lotniska w Broczynie zabrania się:
a) zaśmiecania lub zanieczyszczania terenu;
b) niszczenia i uszkadzania roślinności;
c) niszczenia i uszkadzania urządzeo i budowli;
d) biwakowania;
e) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji
chemicznych;
f) umieszczania bez zgody administratora tablic, napisów oraz ogłoszeo;
g) wprowadzania psów bez smyczy i kagaoca;
h) handlu i usług bez zezwolenia Gminy;
i) spożywania alkoholu za wyjątkiem imprez i uroczystości organizowanych za zgodą Gminy.
14. Za bezpieczeostwo i porządek w trakcie trwania imprez odpowiada organizator imprezy, do
którego obowiązków należy w szczególności:
a) respektowanie postanowieo niniejszego regulaminu oraz zapewnie nie ładu i porządku przed
rozpoczęciem imprezy, w czasie jej trwania oraz po zakooczeniu;
b) niezwłoczne podejmowanie działao mających na celu usunięcie zagrożenia życia lub zdrowia
uczestników imprezy lub zapobieżenia niszczeniu mienia.
15. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z
terenu byłego lotniska w Broczynie i pociągnięte do odpowiedzialności zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Uchwała nr XXII/196/16 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 23.09.2016 r.


Document preview REGULAMIN KORZYSTANIA Z LOTNISKA.pdf - page 1/2

Document preview REGULAMIN KORZYSTANIA Z LOTNISKA.pdf - page 2/2

Related documents


regulamin korzystania z lotniska
regulamin zombie walk 2017
r1
regulamin crossfit czestochowa
regulamin przegl du kapel studenckich 2015 1
zawody na 1 4 mili regulamin

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file REGULAMIN KORZYSTANIA Z LOTNISKA.pdf