IB2018.pdf


Preview of PDF document ib2018.pdf

Page 1...3 4 56744

Text preview


OM IAESTE

IAESTE, the International A
­ ssociation for the Ex-

change of Students for T­ echnical Experience
er en internasjonal u
­tvekslingsorganisasjon
som ble dannet i 1948. Siden den gang har
mer enn 300 000 studenter vært på utveksling gjennom IAESTE.
IAESTEs formål er å gi teknologi- og
­realfagsstudenter praktisk arbeidserfaring
­gjennom internasjonal utveksling, og samtidig fremme ­internasjonal kunnskap og
forståelse.

Internasjonalt

IAESTE har i dag 86 medlemsland og er
­representert ved mer enn 1350 ­utdanningsinstitusjoner i alle verdensdeler. Dette gjør
at vi kan tilby norske studenter en unik
mulighet til å tilegne seg en internasjonal
arbeidspraksis og samtidig lære seg nye
språk, skikker og kulturer. Internasjonalt
har medlemslandene god kontakt med
hverandre. Det arrangeres årlig s­eminarer
og ­konferanser der det utveksles e
­ rfaringer
og hvor det j­obbes videre med utviklingen
av ­organisasjonen.

Nasjonalt

IAESTE Norge er underlagt S­ tudentsamskipnaden
i Trondheim (SiT) og er et av ti land som var
med på å grunnlegge IAESTE i 1948. IAESTE er

r­epresentert ved universitetene i Agder (Grimstad), Bergen, Oslo, Stavanger, Tromsø, NMBU
på Ås, og NTNU, Trondheim. IAESTE Norge drives
på frivillig basis av ca. 110 studenter fordelt
på de ulike ­lærestedene. ­Nasjonalkontoret
til IAESTE Norge ligger i T­ rondheim.

IAESTE Norges hovedaktiviteter:

Skaffe jobber i det norske næringslivet,
som gjennom IAESTE-organisasjonen blir
utvekslet mot jobber i andre IAESTEland.
Utlyse praksisopphold i andre
­IAESTE-land til norske studenter.
Ordne det praktiske rundt
­arbeidsoppholdet for de utenlandske
studentene som kommer til Norge.
Drive mottaksprogram for utenlandske
­studenter som kommer til Norge, slik
at de også får et sosialt utbytte av et
­praksisopphold.

I tillegg til å gi teknologi- og realfagsstudenter muligheten til praksisopphold i utlandet
har IAESTE Norge som mål å gi sine medlemmer kunnskap og erfaringer som kan være
nyttig i arbeidslivet.
Erfaringer innen møtekultur, presentasjonsteknikk og ledelse, samt generell organisasjonserfaring, ­
oppnås gjennom samarbeid
og individuelt ansvar.