PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactoswiadczenie krewni .pdf


Original filename: oswiadczenie_krewni.pdf
Title: Microsoft Word - OÅłwiadczenie o krewnych.docx
Author: MaWa

This PDF 1.7 document has been generated by / Microsoft: Print To PDF, and has been sent on pdf-archive.com on 13/02/2018 at 21:11, from IP address 37.248.x.x. The current document download page has been viewed 191 times.
File size: 191 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007.9.2017
Rady Gminy Goleszów
z dnia 17 lutego 2017 r.

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego*
o zamieszkaniu w obwodzie szkoły krewnych kandydata
wspierających rodziców/opiekunów prawnych* w zapewnieniu mu należytej opieki

Rodzic/opiekun prawny*
Imię i nazwisko:
………………………………………………………………………………………...............
Adres zamieszkania:
…………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, iż w obwodzie szkoły
………………………………………………………………………………………………….
(nazwa szkoły)

zamieszkują krewni mojego dziecka/podopiecznego:
…………………………………………………………………………………………………
……………................................................................................................................................
(stopień pokrewieństwa/adres zamieszkania krewnych)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

..............................................................
(miejscowość, data)

* niepotrzebne skreślić

..............................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)


Document preview oswiadczenie_krewni.pdf - page 1/1

Related documents


oswiadczenie krewni
informacja kryteria rekrutacja 1
kwestionariusz osobowy ucznia 2016
oswiadczenie praca
edited wniosek spoza obwod1819
oswiadczenie miejsce


Related keywords