PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactoswiadczenie praca .pdf


Original filename: oswiadczenie_praca.pdf
Title: Microsoft Word - OÅłwiadczenie o miejscu pracy.docx
Author: MaWa

This PDF 1.7 document has been generated by / Microsoft: Print To PDF, and has been sent on pdf-archive.com on 13/02/2018 at 21:11, from IP address 37.248.x.x. The current document download page has been viewed 144 times.
File size: 187 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.9.2017
Rady Gminy Goleszów
z dnia 17 lutego 2017 r.

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego* kandydata o miejscu pracy

Rodzic/opiekun prawny*
Imię i nazwisko:
………………………………………………………………………………………................
Adres zamieszkania:
…………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, iż miejsce pracy:
…………………………………………………………………………………………………
(adres miejsca świadczenia pracy)

znajduje się w obwodzie szkoły:
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa szkoły)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

..............................................................
(miejscowość, data)

* niepotrzebne skreślić

..............................................................
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)


Document preview oswiadczenie_praca.pdf - page 1/1

Related documents


oswiadczenie praca
oswiadczenie krewni
oswiadczenie miejsce
za cznik nr 4 do uchwa y nr
za cznik nr 5 do uchwa y nr
cyow formularz


Related keywords