PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactSWPC 1 .pdf


Original filename: SWPC-1.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Impress / OpenOffice.org 3.1, and has been sent on pdf-archive.com on 18/02/2018 at 11:04, from IP address 103.49.x.x. The current document download page has been viewed 204 times.
File size: 10.8 MB (54 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


VµÃfµ VµOµÖn S¸ñ¶¢Ãv OжªA S¸ñ¤Àg ¶T¶m ¶¢ï±¸èv
n±µö¶¬g – VÇhµå ¶mÀAfº ¶ªA¶plµ hµ±ÀµÃ±¿

S¸ñ¤Àg q¸±¼¶¥Àlûµï¶¢ÀÀ

DAlûµñ ¶pñlÉ´¥ ¶pAV¸±ÀµÀj ±¸Y³ VµdජÀÀ 1994

Ȫ°µ´m 45 (1)(iv) “S¸ñ¶¢À ¶pAV¸±ÀµÀj ¤lûµÀv¶mÀ ¶¥ÀsûµñA VɱÀµÀÀd,
Vçhµå OµÀ¶pêvÀ hÍvS¼AVµÀd, S¸ñ¶¢À q¸±¼¶¥Àlûµï È¢À±µÀSµÀOµÀ
¶ªAsAlû¼AW Ehµ±µ Ctû¶¢Ål¼è ¶p¶mÀvÀ VɶpdÀàd S¸ñ¶¢À
¶pAV¸±ÀµÀj ¶¢ÀÀPï Oµ±µå¶¢åþﶢÀÀ”.

S¸ñ¶¢À«¸è±ÀÀ ¶T¶m ¶¢ï±¸èలల(VÇhµå) - ±µO¸vÀ
SµÅ¶®vÀ / Ehµ±µ ¶ªA¶ªèv ¶¢ï±¸èvÀ

I±µÀ¶¢Á hµ±ÀµÃ±¿Oº ¢¸fÉVÇhµåå
1. ¶p¶¥À¶¢Áv Êpfµ
2. £ÀS¼w¶m C¶méA, OµÃ±µvÀ
3. £ÀS¼w¶m ¶¢ÃA¶ª ¶pl¸±¸èvÀ
(OÐfº, Ê¢ÀOµµ, VɶpvÀ)
4. ¶pÁ¶¢ÁýövÀ, OÍsì±¼ ¾pVµÀvÀ
5. OµÃ±µS¸±ÀµÀv hÍOµÖvÀ
6. Èp±µdº ¶mÀAfº ¶¢À±¼±ÀµÀÀ
¶pAd
¶¢ï±¸èvÀ (DOµÀvÀ, È
¢ÀÀOµÖvÀ)
7. ¶pAfµô hÍOµÖvÀ
8. ¶pVµÛSµfºâ, IAfµÀSµfºâ
9. O¸W¶m O¸¾pû, d½ qÏfº
10. ¢¸fº¶m X¶pÁ±µÀô
11. VµnqÒ±ÀÀ¶m Oºñ£À O½dO¸vÀ

I±µÀ¶¢Áhµ±ÀµÃ±¿Oº¢¸fµnVÇhµå

¶¢±¿î OµAqÒ´ªà
OµÀhµ±µwAVµn£
1. OÐfº SµÀfµÀâ ÈpAOµÀvÀ
2. È¢AdÀñOµvÀ
3. I¶¢ÀÀOµvÀ
4. n¶¢Àî , m¸±¼AY,
D±µAZ
hÍOµÖvÀ

qÏfºVÇhµå
1. q¸ô»ªàO³
2. E¶mÀ¶¢ÀÀ
3. S¸YÂ
4. O¸S¼hµA
5. VǶpÁýêvÀ,
s¹ïSµÀvÀ
6. e waste
7. CdàÈpdÇàvÀ
8. SµÀfµâvÀ

EAlûµ¶m, sûµ¶¢¶m
n±¸îg ¶¢ï±¸èvÀ

¶p¶¥À ¶p°µÀv

OµyÉs±¸vÀ/¶¢ï±¸èvÀ

¶p¶¥À ¶p°¸lµÀv
OµyÉs±¸vÀ /
¶¢ï±¸èvÀ
1.

2.
3.
4.
5.
6.

sûµ¶¢¶m n±¸îg,
OµÃwÛÊ¢hµ ¶¢ï±¸èvÀ
OÍsì±¼ ¶¢ÀdàvÀ
h¸dº ¶¢ÀdàvÀ
¶¢±¼ HOµ
sÎSµÀØ, sÃfºlµ
Ê¢±µÀÈ¥¶mSµ qÏdÀàRelated keywords