PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactSWPC 1.pdf


Preview of PDF document swpc-1.pdf

Page 1 23454

Text preview


S¸ñ¤Àg q¸±¼¶¥Àlûµï¶¢ÀÀ

DAlûµñ ¶pñlÉ´¥ ¶pAV¸±ÀµÀj ±¸Y³ VµdජÀÀ 1994

Ȫ°µ´m 45 (1)(iv) “S¸ñ¶¢À ¶pAV¸±ÀµÀj ¤lûµÀv¶mÀ ¶¥ÀsûµñA VɱÀµÀÀd,
Vçhµå OµÀ¶pêvÀ hÍvS¼AVµÀd, S¸ñ¶¢À q¸±¼¶¥Àlûµï È¢À±µÀSµÀOµÀ
¶ªAsAlû¼AW Ehµ±µ Ctû¶¢Ål¼è ¶p¶mÀvÀ VɶpdÀàd S¸ñ¶¢À
¶pAV¸±ÀµÀj ¶¢ÀÀPï Oµ±µå¶¢åþﶢÀÀ”.