historia.pdf


Preview of PDF document historia.pdf

Page 12314

Text preview


UNIA POLSKI Z LITWĄ
Litwa – Ziemie litewskie w I tysią le iu p. .e. zasiedliły ple io a Bałtów. W IX-XII w. terytorium Litwy
dzieliło się a Ż udź i Auksztotę. W XIII w. państewka ple ie e zjed o zył Me dog, prowadzą y walki z
sąsiada i, tj. zako e krzyża ki , Polską i Rusią. Zaję ia lud oś i: yślistwo, uprawa roli, hodowla,
gra ieże. Po ś ier i Me doga państwo litewskie rozpadło się. Za właś iwego twór ę Litwy uważa się
księ ia Giedy i a, który opa ował rozległe zie ie ruskie. Dalsze u a ia ie i wzrost terytorialny
państwa astępował za pa owa ia jego sy ów: Kiejstuta i Olgierda, sy a Olgierda – Jagiełły oraz Witolda.

Polska w XIV wieku
- rządy Ludwika A degaweńskiego 1370-1382) – po ś ier i ostat iego z Piastów (1370, Kazimierz
Wielki w Pols e przejęła władzę węgierska dy astia A degawe ów. Przy zy a: zjazd w Wyszehradzie
(1339; Węgry po ogą Pols e w wal e z Krzyżaka i, a po ezpoto ej ś ier i polskiego króla tron
o ej ie wład a Węgier .

- rządy Jadwigi A degaweńskiej 1384-1399 ; łodszej órki Ludwika. Przeję ie przez ią władzy dzięki
nadaniu rycerstwu polskiemu przywileju koszyckiego (1374).

Unia – hęć połą ze ia pogańskiej Litwy z hrześ ijańską Polską poprzez ałżeństwo Jadwigi z litewskim
księ ie Jagiełłą. Korzyś i – zyska ie sojusz ika, hrystia iza ja tere ów ałty ki h, rozwój ha dlu,
i port produktów leś y h z Litwy; bojarzy litewscy i ruscy zyskaliby przywileje podobne do tych, które
iało polskie rycerstwo

- 1385 r., Krewo – uzgod ie ie waru ków u ii u ia perso al a; wspól y
instytucje)

o ar ha, odrę

e urzędy i

- 1386 – ślu Jagiełły z Jadwigą po zątek pa owa ia dy astii Jagiello ów

- prze iw oś i – sprze iw iektóry h oż owład ów litewski h o awy przed uzależ ie ie
Polski , a zele książę Witold, woj a do owa

Litwy od