Beskrivelse af Syddansk NET center .pdf

File information


Original filename: Beskrivelse af Syddansk NET center.pdf
Title: Gastro-Entero-Pankreatiske Neuroendokrine tumorer (GEP-NET)
Author: rid8gi

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 09/03/2018 at 09:39, from IP address 213.7.x.x. The current document download page has been viewed 257 times.
File size: 16 KB (3 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Beskrivelse af Syddansk NET center.pdf (PDF, 16 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


SYDDANSK CENTER for NEUROENDOKRINE TUMORER
Centeret er et murstensløst center på OUH med deltagelse fra Afd for Medicinske
Mavetarmsygdomme S, Afd for Kirurgisk Gastroenterologi A, Onkologisk afd R,
Medicinsk Endokrinologisk afd M, Thoraxkirurgisk afd T, Nuklearmedicinsk afd,
Røntgenafdelingen og Afd for Patologi. Den kliniske aktivitet varetages i tre
sektioner således at patienter med gastro-entero-pankreatiske tumorer (GEP-NET)
behandles og følges på afdelingerne S, R og A mens patienter med multipel endokrin
neoplasi (MEN) behandles og følges på afd M og behandlingen af patienter med
lunge NET primært varetages af afdelingerne R og T.
Henvisning og visitation:
Den primære henvisningsvej afhænger af det initiale kliniske problem, f.eks.
levermetastase uden kendt primær tumor, ileus, postoperativt erkendt NET,
uafklarede mavetarm-symptomer eller lungetumor. Uanset hvilken afdeling patienten
ankommer på vil de blive anmeldt til NET-databasen på Afdeling for Medicinske
Mavetarmsygdomme S.
Langt de fleste patienter vil have mistænkt eller verificeret GEP-NET og modtages på
Afdeling for Medicinske Mavetarm sygdomme S, hvor patienter med lavt
proliferationsindeks (G1 og G2 NET) udredes og behandles mens patienter med højt
proliferationsindeks (G3 NET) primært henvises til Onkologisk afdeling R.
Patienter som vurderes at kunne gennemgå radikal kirurgi visiteres typisk direkte til
afdeling A og følges postoperativt i kontrolforløb på afdeling S.
Siden oprettelsen af NET centeret på OUH i 2007 har vi modtaget et årligt stigende
antal henvisninger.
Patientgrundlag:
NET patienter fra hele Region Syddanmark modtages. Der henvises mellem 80-100
patienter årligt med diagnosticeret NET, hertil kommer henvisninger på patienter
mistænkt for NET. Der er cirka 150 patienter med aktivt forløb i afdeling S, det drejer
sig såvel om patienter i behandlings- som patienter i kontrolforløb. Dertil kommer ca
50 patienter i forløb på onkologisk afdeling R, hvor der årligt gives ca 100
behandlinger med kemoterapi og desuden tilbydes opfølgning af patienter opereret
for lunge NET. PÅ Medicinsk Endokrinologisk afd M er xx patienter med MEN i
forløb og der modtages årligt ca yy ny patienter.
Multidiciplinære konferencer (MDT):
Der afholdes ugentligt MDT konference vedrørende NET patienter torsdag kl 14.00.
Ved MDT konference deltager repræsentanter fra: Afdeling for Medicinske MaveTarm Sygdomme, S, Onkologisk afdeling R, Kirurgisk afdeling A, Nuklear

Medicinsk afdeling (NMA), Afdeling for Patologi, Radiologisk afdeling (inklusiv
interventionsradiolog) samt ad hoc deltagelse fra Endokrinologisk afdeling M.
Organisation af NET ambulatoriet i afd S:
Alle patienter med diagnosticeret eller mistænkt NET visiteres af speciellæge fra
NET-teamet på afd S med planlægning af eventuelle supplerende undersøgelser og
oplæg til MDT konference. Alle patienter ses i det faste NET ambulatorium til
journaloptagelses samt kontrolforløb. NET ambulatoriet, der afholdes 6 gange
månedligt varetages af en speciallæge fra NET teamet i afdeling S (og undertiden
med deltagelse af speciallæge i onkologi).
Lokal Database:
Der er etableret en lokal forskningsdatabase med registrering af alle GEP NET
patienter siden etableringen af NET Centeret i 2007.
Databasen forventes at kunne anvendes i forsknings- og kvalitets projekter og er
baseret på samme platform som den århusianske NET-database. Der arbejdes aktivt
på konsolidering af vedligeholdelsen af databasen og overførsel af øvrige NET
patienter.
Diagnostisk og terapeutisk armamentarium:
Alle billeddiagnostiske, endoskopiske og funktionelle diagnostiske procedurer er
etablerede ligesom alle medicinske, ablative og kirurgiske behandlingsmodaliteter er
lokalt tilgængelige. Patienter hos hvem peptidreceptorradioterapi(PRRT) findes
indiceret henvises dog til Rigshospitalet (ca 10 årligt).
Forskning:
Der er arbejdes med en farmakoepidemiologisk protokol og er iværksat projekter
vedrørende PRRT, epidemiologi, kemoterapi versus targeteret terapi samt et
eksplorativt studie af mulige tumormarkører. Det arbejdes på at ansætte en tidligere
formand for det europæiske NET selskab (ENETS) som adjungeret professor i NET.
Nationalt og internationalt samarbejde:
Repræsentanter fra afdeling S, afdeling R, NMA og patologisk afdeling er
mellemmer af NNTG (Nordisk NET Tumor Group).
Der arbejdes i øjeblikket på etablering af et dansk selskab for Neuroendokrine
Tumorer (DANETS) med planlagt deltagelse af 2 repræsentanter fra hvert center.
Repræsentanter fra afdelingerne R og S deltager i RADS udvalget vedrørende
Neuroendokrine tumorer (NET). Speciallægerne afd S og R er medlemmer af det
Europæiske NET Selskab (ENETS) og deltager i de årlige møder

Læger i NET centeret:
Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme:
Professor, overlæge, dr.med. Ove B Schaffalitzky de Muckadell
Overlæge Ane Teisner
Overlæge Rozeta Abasi
Overlæge, PhD Mette Wildner Christensen
Afdelingslæge, PhD Maiken T Jørgensen
Kirurgisk Gastroenterologisk afd A:
Professor, overlæge, dr.med. Michael Bau Mortensen
Overlæge Torsten Pless
Overlæge, PhD Claus Fristrup
Onkologisk afd R:
Overlæge Lene Weber Vestermark
Overlæge Karin Holmskov
Medicinsk Endokrinologisk afdeling M:
Overlæge, PhD Pernille Hermann
Professor, overlæge, dr.med. Marianne Andersen
Radiologisk afd
Professor, PhD Poul Erik Andersen
Overlæge Bassam Mahdi
Nuklearmedicinsk afd:
Overlæge, dr.med. Søren Schifter
Overlæge Anne Lerberg Nielsen
Afdeling for Patologi:
Overlæge Sönke Detlefsen

Ove SdeM
18.juli 2015


Document preview Beskrivelse af Syddansk NET center.pdf - page 1/3

Document preview Beskrivelse af Syddansk NET center.pdf - page 2/3
Document preview Beskrivelse af Syddansk NET center.pdf - page 3/3

Related documents


beskrivelse af syddansk net center
kraeftpakker oversigt over foloebsledere og koordinatorer
n96 2872
ct udru enje
cv pantel
medie kit nannapretzmann dk

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Beskrivelse af Syddansk NET center.pdf