Reklmačný poriadok (PDF)
File information


Author: Hotel Marína

This PDF 1.7 document has been generated by Microsoft® Word 2016, and has been sent on pdf-archive.com on 22/03/2018 at 12:15, from IP address 178.143.x.x. The current document download page has been viewed 222 times.
File size: 106.25 KB (2 pages).
Privacy: public file


File preview


REKLAMAČNÝ PORIADOK
PREAMBULA
Klient prijíma Obchodné podmienky, Ubytovací poriadok a Reklamačný poriadok ako zmluvnú podmienku
ubytovania a je povinný dodržovať jeho ustanovenia. Klient je povinný sa s týmito podmienkami riadne
oboznámiť, na jeho neznalosť sa nebude brať zreteľ. Obchodné podmienky, Ubytovací poriadok a
Reklamačný poriadok je okrem iného zverejnený na recepcii Hotela Marína.

REKLAMAČNÝ PORIADOK
Tento reklamačný poriadok upravuje vzťahy a podmienky, ktoré vznikajú z titulu zodpovednosti za
nedostatky poskytovaných služieb, resp. nedostatky podávaného tovaru v zmysle Občianskeho zákonníka a
zákona č. 250/2007 Z.z.
Právo na reklamáciu
Ak spotrebiteľ zistí, že predaný tovar, jedlá a nápoje alebo poskytnuté ubytovacie a s nimi súvisiace
doplnkové služby majú chybu, má právo tieto chyby reklamovať.
Chyby akosti jedál a nápojov určených na okamžitú spotrebu reklamuje spotrebiteľ konzumácie priamo u
obsluhujúceho pracovníka.
Ak sa chyby jedál a nápojov týkajú množstva a hmotnosti, musia sa reklamovať pred začatím konzumácie.
Reklamáciu z dôvodu kvality a teploty jedál a nápojov musí spotrebiteľ uplatniť ihneď po ochutnaní.
V prípade výskytu chyby na kúpenom nepotravinárskom tovare uplatní spotrebiteľ právo na reklamáciu v
záručnej dobe.
V prípade výskytu nedostatkov poskytnutej ubytovacej, resp. doplnkovej služby uplatní spotrebiteľ právo
na reklamáciu bez zbytočného odkladu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká.
Spotrebiteľ pri uplatňovaní reklamácie predloží doklad o zaplatení služieb, ktorých chyby reklamuje.
Zodpovednosť hotela
Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľa zodpovedný pracovník hotela po odbornom posúdení rozhodne o
reklamácii ihneď. Ak nie je možné o reklamácii rozhodnúť ihneď alebo je reklamácia neopodstatnená, spíše
sa záznam o reklamácii. Záznam musí obsahovať presné označenie služby, čas kedy bola poskytnutá,
vyskytnuté chyby a požiadavku, ako má byť reklamácia vybavená. Kópiu záznamu dostane spotrebiteľ.
Vybavenie reklamácie včítane času na odborne posúdenie chyby nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.
Ak spotrebiteľ nie je spokojný s vybavením reklamácie môže uplatniť svoje právo na súde.
Vybavenie reklamácie
1. Stravovacie služby
Spotrebiteľ má právo požadovať výmenu, alebo vrátenie zaplatenej ceny.
Chyby jedál a nápojov sa považujú za neodstrániteľné.

2. Ubytovacie, doplnkové služby
Ak nie je možné chyby technického charakteru odstrániť a ak hotel nemôže poskytnúť
spotrebiteľovi náhradné služby (chyby hotelovej izby, chyby doplnkových služieb) má
spotrebiteľ právo na
– primárnu zľavu z ceny
- zrušenie zmluvy spravidla pred prenocovaním a na vrátenie peňazí, ak boli služby uhradené
vopred.
Lehoty na uplatnenie reklamácie
Spotrebiteľ uplatní právo sa reklamáciu bez zbytočného odkladu najneskôr, najmä však do doby uplatnenia
záručnej lehoty.
Záručná doba je:
– potravinársky tovar – 8 dní
– nepotravinársky tovar a služby – 24 mesiacov

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.04.2018


Download Reklmačný poriadokReklmačný poriadok.pdf (PDF, 106.25 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Reklmačný poriadok.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000747989.
Report illicit content