Ubytovací poriadok (PDF)
File information


Author: Hotel Marína

This PDF 1.7 document has been generated by Microsoft® Word 2016, and has been sent on pdf-archive.com on 22/03/2018 at 12:15, from IP address 178.143.x.x. The current document download page has been viewed 366 times.
File size: 121.28 KB (3 pages).
Privacy: public file
File preview


UBYTOVACÍ PORIADOK
PREAMBULA
Klient prijíma Obchodné podmienky, Ubytovací poriadok a Reklamačný poriadok ako zmluvnú podmienku
ubytovania a je povinný dodržovať jeho ustanovenia. Klient je povinný sa s týmito podmienkami riadne
oboznámiť, na jeho neznalosť sa nebude brať zreteľ. Obchodné podmienky, Ubytovací poriadok a
Reklamačný poriadok je okrem iného zverejnený na recepcii Hotela Marína.

UBYTOVACÍ PORIADOK
1. Hotel môže ubytovať len Klienta, ktorý sa riadne prihlási, to znamená, že Klient predloží pracovníkovi na
recepcii Hotela svoj osobný doklad o totožnosti, identifikačnú kartu (občiansky preukaz) alebo platný
cestovný pas. Pracovník recepcie vydá hosťovi hneď pri nástupe ubytovací preukaz s uvedením čísla izby,
dĺžky pobytu a prístupovú kartu.
2. Hotel poskytuje Klientovi Služby aspoň v rozsahu a kvalite, určenej vyhláškou Ministerstva
hospodárstva SR č. č. 277/2008 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné
znaky na ich zaraďovanie do tried.
3.

Užívanie ubytovania v Hoteli je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.

4. Na základe objednaného ubytovania je Hotel povinný Klienta ubytovať najneskôr do 18.00hod – do
tohto času izbu pre Klienta rezervuje, ak nie je na objednávke uvedené inak.
5. Ak Klient požiada o predĺženie ubytovania, môže mu Hotel poskytnúť – ak mu vie vyhovieť – aj inú
izbu, než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
6. Ak Klient si vopred objedná jednolôžkovú izbu a objednávka mu bola ihneď potvrdená, účtuje Hotel
Klientovi len cenu za jednolôžkovú izbu aj v prípade, ak z vlastného podnetu ubytuje Klienta vo viaclôžkovej
izbe alebo apartmáne.
7.

Klient používa izbu počas doby, ktorú má Hotelom potvrdenú na Zmluve/Rezervácii.

8. Ak nebol čas ubytovania vopred dohodnutý, odhlási Klient svoj pobyt najneskôr do 10.00hod
posledného dňa, v tom istom čase uvoľní izbu. Ak tak Klient neurobí v stanovenom termíne, Hotel mu
môže účtovať poplatok za neskorý odchod.
9. Hosť má nárok na izbu od 14.00hod. Ak sa ubytuje pred 6.00 hodinou rannou, uhradí cenu za
ubytovanie za celú predchádzajúcu noc.
10. Klient, ktorý požaduje ubytovanie pred 12.00hod a izba sa preto nemohla predchádzajúcu noc prenajať,
platí ubytovanie i za predchádzajúcu noc.
11. Klient pri obsadení izby si vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a
prípadné nedostatky ihneď nahlási Hotelu.
12. Klient súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť s cieľom
vykonania svojich služobných povinností gazdiná, chyžná, údržbár prípadne vedúci Hotelu.

13. Hotel zodpovedá podľa občianskeho zákonníka $ 758 a ustanovenia $ 433 za veci vnesené hosťom do
Hotela, rovnako za škodu na odložených veciach, pokiaľ tieto veci boli uložené na miest pre to vyhradené
alebo tam, kde sa obvykle ukladajú. Za peniaze a cenné veci zodpovedá Hotel len vtedy, ak ich prevzal do
úschovy oproti vydanému potvrdeniu o prijatí podľa $ 434 občianskeho zákonníka.
14. Hotel zodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami, ale v rozsahu zákonných
možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a pokoja v ubytovacích a odbytových
priestoroch.
15. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného pracovníka Hotela po zapísaní do
knihy návštev v čase od 8.00hod do 22.00hod.
16. Na izbe alebo v spoločenských miestnostiach Hotela Klient nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať
opravy alebo akékoľvek zásahy do telefónnych prístrojov, rozhlasových alebo televíznych prijímačov,
prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
17. V objekte Hotelu a osobitne na izbe nie je Klientovi povolené používať vlastné elektrické spotrebiče.
Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene Klienta (holiace prípadne
masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.).
18. Klient sa nesmie na izbe ani chodbách Hotela hlučne zabávať, spievať, nahlas počúvať rozhlasový alebo
televízny program. V čase od 22.00hod do 6.00hod je povinný dodržiavať nočný pokoj.
19. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 10 rokov veku bez dozoru dospelých na
izbe, chodbách a v ostatných spoločenských priestoroch Hotela.
20. Ubytovanie domácich zvierat je povolené len za predpokladu, že ich majiteľ preukáže ich nezávadný
zdravotný stav a počas pobytu dodrží všetky veterinárne a hygienické predpisy. K pobytu domácich zvierat
je potrebný súhlas vedenia penziónu. Zvieratám je zakázaný vstup do tých priestorov a pobyt v nich, kde sú
skladované potraviny, pripravované alebo podávané jedlá a nápoje. Psi musia nosiť vo všetkých verejných
priestoroch penziónu náhubok a musia byť vedené na vodítku. Nie je dovolené, aby zvieratá boli v
priestoroch penziónu a to vrátane izby, ponechávane bez dozoru ubytovaného hosťa (majiteľa alebo
doprevádzajúcej osoby). Zvieratá nesmú odpočívať - ležať na lôžku alebo na ostatnom zariadení, ktoré slúži
k odpočinku hosťa. Nie je povolené používať sprchu alebo umývadlo na kúpanie alebo umývanie zvierat. Na
kŕmenie zvierat sa nesmie používať inventár, ktorý slúži k príprave alebo podávaniu pokrmov hosťom.
Osoba, ktorá doprevádza zviera zodpovedá za dodržiavanie nočného pokoja v dobe od 22.00hod do
6.00hod a znáša zodpovednosť za všetky škody spôsobené zvieraťom na majetku penziónu. Hotel účtuje
poplatok za domáce zviera podľa aktuálneho cenníka.
21. Klientovi nie je povolené brať na izbu športové náradie a predmety, na ktorých úschovu je vyhradené
iné miesto (lyžiareň).
22. Klient má právo využívať všetky zariadenia prenajatej izby a spoločenských miestností. Za všetky škody
spôsobené na majetku Hotela zodpovedá Klient podľa platných predpisov.
23. Klient je povinný pri odchode z izby uzavrieť vodovodné uzávery, zhasnúť elektrické spotrebiče a
osvetlenie miestností, zavrieť okná a pri odchode zavrieť dvere.
24. Klient platí účet zvyčajne pri príchode.
25. Za ubytovanie a ostatné služby je Klient povinný platiť ceny v súlade s platným cenníkom, ktorý je k
dispozícii u pracovníka Hotela.
26. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činností Hotela prijíma vedenie Hotela.
27. Kniha prianí a sťažností je k dispozícii na prístupnom mieste Hotela.

28. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku od momentu kedy si prenajal
izbu. V prípade, že ho závažným spôsobom poruší, vedenie Hotelu má právo odstúpiť od zmluvy o
poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby.
29. Z bezpečnostného hľadiska je hosť povinný rešpektovať označenie dverí určené len pre personál
prevádzkovateľa a taktiež nevkladať predmety do otvorov určených na údržbu objektu. Inak zodpovedá za
škodu, ktorá týmto vznikne.
30. V celom ubytovacom zariadení platí prísny zákaz fajčenia.

33. Hostia sú povinní udržiavať poriadok a čistotu v spoločných priestoroch a každé väčšie znečistenie
priestorov bude účtované ako samostatná položka.
34. Hotel môže v osobitných prípadoch ponúknuť hosťovi aj iné ako dohodnuté ubytovanie, pokiaľ sa
podstatne nelíši od už potvrdenej objednávky.
35. Hotel zabezpečí pri ochorení alebo zranení hosťa poskytnutie lekárskej pomoci, príp. prevoz do
nemocnice.
36. Reklamačný poriadok je k dispozícii na recepcii hotela.
37. Za škody spôsobené na majetku Hotela zodpovedá Klient podľa platných právnych predpisov.
38. Do priestorov hotela je možné prichádzať motorovými vozidlami len po prístupových cestách a s
vozidlami parkovať len na vyhradených miestach pre parkovanie ubytovaných hostí.
39. Ubytovaný hosť je povinný dodržiavať ustanovenia ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší
hrubým spôsobom, hotel podľa $ 759 ods. 2 občianskeho zákonníka môže od zmluvy o ubytovacích
službách odstúpiť ešte pred uplynutím dohodnutého času.

Tento ubytovací poriadok je k dispozícii Klientom na hotelových izbách.


Download Ubytovací poriadokUbytovací poriadok.pdf (PDF, 121.28 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Ubytovací poriadok.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000747990.
Report illicit content