statut VOD (PDF)
File information


Author: Ivan Kutle;Josip Kovacic

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word Starter 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 27/03/2018 at 15:27, from IP address 89.201.x.x. The current document download page has been viewed 386 times.
File size: 345.83 KB (10 pages).
Privacy: public file
File preview


STATUT STRANKE VOD
Sadržaj
1. Opće odredbe ........................................................................................................................................... 2
2. Ciljevi i načela ............................................................................................................................................ 2
3. Članstvo ..................................................................................................................................................... 3
4. Ustroj stranke i djelovanje ........................................................................................................................ 6
5. Upravna tijela ............................................................................................................................................ 7
6. Sredstva za rad .......................................................................................................................................... 9
7. Prestanak rada stranke ........................................................................................................................... 10

1. Opće odredbe
Članak 1.
(1) Ovim statutom određuju se naziv i sjedište, pečat i znak, predstavljanje i zastupanje, ciljevi i načela
djelovanja, članstvo, organizacijski oblici, tijela upravljanja, način njihovog izbora i opoziva, trajanja
mandata, te način odlučivanja, sredstva za rad, prestanak rada te postupak sa imovinom u slučaju
prestanka rada stranke.

Članak 2.
(1) Puni naziv stranke je ''Vjera, Obitelj, Domovina''.
(2) Naziv stranke na engleskom je ''Religion, Family, Country''.
(3) Skraćeni naziv stranke je ''VOD''.
(4) Sjedište stranke je u Zagrebu.
(5) Stranka djeluje na području čitave Republike Hrvatske.

Članak 3.
(1) Stranka ima znak i pečat
(1a) Znak je OPIS
(1b) Pečat je OPIS
(2) Korištenje i čuvanje pečata, znaka i zastave stranke utvrđuje se pravilnikom kojeg donosi Središnji
odbor.

Članak 4.
(1) Stranku predstavljaju i zastupaju tri supredsjednika. U slučaju potrebe supredsjednici mogu ovlastiti
druge osobe za obavljanje određenih poslova.

Članak 5.
(1) Stranka je građanska demokratska stranka koja djeluje s ciljem unapređenja demokratskih, kulturnih,
znanstvenih, tehnoloških i slobodarskih tekovina civilizacije u Republici Hrvatskoj

2. Ciljevi i načela
Članak 6.

Comment [JK1]: U kojem slučaju,
kako I na koliko dugo I s kojim
ovlastima? Prijedlog je posebnog
odlukom.

(1) VOD djeluje u Republici Hrvatskoj s ciljem usuglašavanja pravnih, poslovnih i društvenih temelja
Republike Hrvatske s modernom i tehnološki orijentiranom civilizacijom, s naglaskom na jačanju slobode
i demokratičnosti te aktivnijim sudjelovanju stanovništva u radu Vlade.

Članak 7.
(1) Temeljna načela stranke su sloboda, humanizam, odgovornost, nacionalna i spolna jednakost i
ravnopravnost, mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva,
očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavine prava i demokratski višestranački sustav s posebnim
naglaskom na slobodu mišljenja i izražavanja misli, sigurnost u domu, na ulici, radnom mjestu od
nepravde i siromaštva; odgovornost u obavljanju povjerenih poslova naročito upravljačkih, stručnost
utemeljena na časnim namjerama, zaštita prava osoba koje žive od svog rada, jednakost svih ljudi pred
zakonom bez izuzetaka, ravnopravnost svih ljudi neovisno o njihovom svjetonazoru, dobi, spolu, vjeri,
naciji, jeziku, političkom uvjerenju, fizičkoj ili mentalnoj osobini ili bolesti, bračnom stanju, životnom
stilu, društvenom položaju, imovinskom statusu, obrazovanju i socijalnom porijeklu, povećanje
demokratičnosti društva uvođenjem transparentnosti u sve javne poslove, na sve razine vlasti i u sve
korake donošenja odluka po načelu da oni na koje te odluke utječu mogu i na njih utjecati, usuglašavanje
pravnih okvira i društvenih temelja s modernim civilizacijskim tekovinama, afirmacija prava i sloboda
zapostavljenih i obespravljenih pojedinaca ,društvenih skupina i slojeva, razvoj pluralističkog, pravednog
i solidarnog društva te ostvarivanje visoke kvalitete života za sve stanovnike Republike Hrvatske.
(2) Značajke temeljnih načela pobliže su objašnjenja Programom kojeg donosi i usvaja Skupština

Članak 8.
(1) Stranka će voditi sve svoje poslove u skladu sa moralnim i etičkim načelima i zakonima Republike
Hrvatske te primjenom metoda direktne demokracije.

Članak 9.
(1) Stranka surađuje s udrugama, drugim strankama, te nezavisnim listama i pojedincima, koji nisu
njezini članovi, zbog ostvarivanja zajedničkih ciljeva po određenim programima.

Članak 10.
(1) Rad stranke je javan a ostvaruje se obavještavanjem članstva i javnosti putem priopćenja,
konferencija za tisak i prisustvom predstavnika javnog informiranja na skupovima stranke. Javnost rada
stranke može se iznimno isključiti kad se raspravlja i odlučuje o strategiji i taktici izborne promidžbe,
nominiranju izbornih,…

3. Članstvo
Članak 11.

Comment [JK2]: Dovršiti misao

(1) Članom ili članicom stranke može postati svaka punoljetna, poslovno sposobna osoba, koja prihvaća
statut i program stranke te prava i obveze člana stranke koji su njima definirani
(2) Članom stranke postaje se upisom u registar članova stranke, po vlastitom zahtjevu koji vodi glavni
tajnik stranke.
Članak 12.
(1) Članovi sudjeluju u radu stranke i potiču druge na ostvarivanje ciljeva propisanih statutom i
programom stranke. Aktivno se uključuju u promidžbu i predizborne aktivnosti stranke, te svojim
djelovanjem unutar i izvan okvira stranke predstavljaju načela stranke opisane u njenom statutu i
programu
(2) Svaki član će biti informiran o radu stranke na svim razinama, dobivati stranačko glasilo, te dobiti
člansku iskaznicu
Članak 13.
(1) Obaveze članova stranke su:

u svojoj okolini, a osobito na radnom mjestu, djelovati s ciljem povećanja transparentnosti i
smanjenja korupcije, te prepoznati i nadležnim institucijama prijavljivati pojave
netransparentnosti i korupcije
promicati program stranke i aktivno se zalagati za njegovo ostvarivanje
pridržavati se odredbi statuta i drugih akata stranke
sudjelovati u svim relevantnim glasanjima na razini stranke putem sustava direktne demokracije
provoditi odluke tijela stranke
zalagati se za interese stranke i čuvati njezin ugled
izvršavati ostale dužnosti u skladu s ovim statutom i drugim aktima stranke

(2) Prava članova stranke su:


sudjelovati u utvrđivanju i ostvarivanju politike stranke,
samostalno poduzimati inicijative koji su u skladu sa statutom i osnovnim programskim i
političkim stavovima stranke
birati i biti biran u sva tijela stranke i na svim razinama stranačke organizacije,
biti kandidiran na stranačkim listama za parlamentarne, područne i lokalne izbore
biti kandidiran za predsjednika republike hrvatske
biti informiran o aktivnostima stranke
sudjelovati u svim aktivnostima stranke
glasati o stranačkim odlukama u sustavu direktne demokracije, a u skladu s posebnim
pravilnicima i statutom
ostvarivati druga prava i izvršavati druge obveze sukladno odredbama statuta i odluka
donesenim na temelju statuta
Članak 14.

(1) Članstvo u stranci prestaje:

istupanjem člana iz stranke na temelju njegove pismene izjave
brisanjem iz registra članova u slučaju smrti
isključenjem iz članstva, ako član narušava ugled stranke ili svojim djelovanjem krši njen statut i
program te etičke i moralne vrijednosti do kojih stranka drži
Članak 15.

(1) Prijedlog za suspenziju ili isključenje člana, s detaljnim obrazloženjem i navođenjem konkretnih
razloga za ovaj prijedlog može podnijeti svaki član ili svako tijelo stranke kandidata
Članak 16.
(1) Počasnim članom stranke može postati osoba zaslužna za promicanje vrijednosti u skladu s načelima
stranke. Počasni članovi ne mogu biti kandidirani na stranačkim izborima, ili biti imenovani u tijela
stranke. Središnji odbor stranke donosi pojedinačne odluke o počasnim članovima stranke, te o dodijeli
priznanja i zahvalnica bilo kojim zaslužnim osobama.
Članak 17.
(1) U stranci postoje tri kategorije članstva:
aktivni članovi,
podupirući članovi,
počasni članovi,
Članak 18.

(1) Status aktivnog člana stječe se nakon plaćene članarine. Aktivan član dužan je sudjelovati u svim
relevantnim glasanjima, koje se odnose na skupštinu.
(2) Osnivačima stranke aktivno članstvo se aktivira danom registracije stranke.
(3) Status podupirućeg člana stječe se ispunjenjem pristupnice. Član nema pravo sudjelovati na
sjednicama, gradskog ili općinskog odbora
(4) Sukladno zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/3, 118/06, 41/08),VOD je obavezan Agenciji za
zaštitu osobnih podataka dostaviti podatke o registru članova, te ih unijeti u središnji registar evidencije
zbirki osobnih podataka
(5) Glavni tajnik se zadužuje za osiguravanje pravovremene dostave registra agenciji za zaštitu osobnih
podataka sukladno važećim zakonskim aktima
(6) Glavni tajnik može uz suglasnost središnjeg odbora delegirati vođenje registra drugom članu
Članak 19.
(1) Registar članova vodi se u elektronskom obliku, na zaštićenom elektronskom mediju. Stranka se
obvezuje osigurati sigurnosne parametre za zaštitu podataka svojih članova.
Članak 20.
(1) Registar članova mora sadrži sljedeće podatke o svakom članu:

Comment [JK3]: Staviti prije opisa
prava I obaveza aktivnih članova

Comment [JK4]: Razdijeliti članke
po vrstama članova zajedno s njihovim
pravima I obavezama
Comment [JK5]: Tko određuje
visinu člamarine I na koji način?


ime i prezime,
OIB,
e-mail,
broj telefona,
mjesto prebivanja,
kontakt adresu,
godina rođenja,
podaci o struci.

(2) Svaki član obvezan je održavati podatke u registru što ažurnije.
Članak 21.
(1) Članstvo u stranci prestaje sukladno odredbama u članku 14 Statuta. Nakon prestanka članstva iz
Registra članova biti će uklonjeni svi podaci, osim imena i prezimena člana te će istom biti onemogućen
pristup informatičkoj infrastrukturi stranke.
Članak 22.
(1) Za potrebe skupštine, glavni tajnik obvezan je utvrditi točan broj aktivnih članova koji imaju pravo
glasa sukladno članku 11 statuta. Članstvo u stranci se utvrđuje uvidom u registar članova ,te
usporedbom sa blagajničkim zapisima o plaćanju članarine i zapisa o aktivnosti te odlukama središnjeg
odbora o oslobođenju od plaćanja članarine.
Članak 23.
(1) Članarina se određuje u mjesečnom iznosu. Od plaćanja članarine izuzeti su članovi uz predočenje
preslike o primanju socijalne naknade. O visini članarine odlučuje središnji odbor posebnom odlukom.
Prihodi od članarine dijele se između županijskih organizacija i središnjice u omjeru 2:1 (dva naprema
jedan) u korist županijskih organizacija. Članarina se uplaćuje u tromjesečnim obrocima na podračun
županijske organizacije.

4. Ustroj stranke i djelovanje
Članak 24.
(1) Stranka je organizirana na teritorijalnom načelu. Članovi stranke mogu se organizirati i po interesnoj
osnovi.
Članak 25.
(1) Članstvo stranke teritorijalno je organizirano u sljedeće oblike djelovanja:

gradska ili općinska organizacija V.O.D.-a,
županijska organizacija V.O.D.-a,
u gradu Zagrebu mogu se članovi organizirati u organizacije gradskih četvrti,
u pojedinim županijama ,gradovima i općinama u kojima nije osnovana organizacija stranke
,djeluju povjerenici stranke
Članak 26.

(1) Za pojedina područja političkog i društvenog djelovanja osnivaju se stručni savjeti stranke
(2) Ustrojstvo, djelokrug i način rada ,izbora i funkcioniranja teritorijalnih oblika stranke uređuje
skupština stranke pravilnikom o teritorijalnom ustrojstvu.

5. Upravna tijela
Članak 27.
(1) Skupština stranke je najviše tijelo upravljana strankom. Skupštinu čine svi članovi stranke.
(2) Sazivanje redovnog zasjedanja Skupštine obavlja predsjednik Središnjeg odbora.
(3) Izvanredno zasjedanje Skupštine mogu sazvati:
središnji odbor sa natpolovičnom većinom svih članova
skup od najmanje 70 posto članova ukoliko se skupština saziva radi promjene statuta
skup od 50 posto aktivnih članova
Članak 28.

(1) Skupština stranke može biti izborna i izvještajna.
(2) Izborna skupština se održava svake 4 godine
(3) Izvještajna skupština se održava prema potrebi
Članak 29.
(1) Skupština stranke:


bira i razrješuje tri supredsjednika i članove središnjeg odbora
bira i razrješuje glavnog tajnika stranke
bira i razrješuje članove nadzornog odbora
djeluje po poslovniku kojeg priprema i predlaže središnji odbor, ali kojeg sama usvaja
utvrđuje temeljna načela politike stranke
donosi statut te izmjene i dopune statuta
donosi i mijenja program stranke
razmatra i usvaja izvješća o radu tijela stranke
donosi smjernice i odluke
donosi odluke o suradnji, koaliciji ili podršci ostalim političkim strankama i javnim osobama
donosi financijski plan
donosi druge akte
donosi odluku o prestanku rada stranke.
Članak 30.

(1) Supredsjednici su članovi središnjeg odbora po funkciji.
(2) Mandati predsjednika, potpredsjednika i članova središnjeg odbora ne mogu se ponavljati više od 2
mandata

(3) Skupština stranke može napraviti izuzetak od ovog pravila s dvije trećine većinom glasova
Članak 31.
(1) Na izbornoj skupštini se glasa za tri supredsjednika i za ostale članove središnjeg odbora. Kandidati za
funkciju predsjednika i potpredsjednika su aktivni članovi prethodno predloženi od članova stranke po
županijama. Svaka županijska organizacija ima pravo istaknuti jednog kandidata za predsjednika, te tri
kandidata za potpredsjednika kojeg podržavaju aktivni članovi sa područja te županije natpolovičnom
većinom. Ukoliko predsjednik, potpredsjednik ili najmanje 2 člana središnjeg odbora daju ostavku na
svoje dužnosti prije isteka mandata, na njihova mjesta stupaju kandidati koji su prilikom glasanja na
skupštini imali najveći broj glasova poslije kandidata koji su dali ostavku
Članak 32.
(1) Supredsjednici stranke:
predstavljaju i zastupaju stranku
daju izjave za javnost u skladu sa statutom, programom i odlukama skupštine te ovlašćuju druge
članove za isto,
posredstvom središnjeg odbora stranke obavljaju nadzor i kontrolu provođenja temeljnih načela
programa i statuta stranke, odluka nadležnih tijela stranke kao i zakonitog poslovanja stranke u
cijelom
brinu se za zakonito i statutarno donošenje odluka te njihovo provođenje
podnose izvješća o radu stranke skupštini stranke u razdoblju između dva zasjedanja skupštine
obavljaju i druge poslove utvrđenim statutom

(2) Mandat supredsjednika traje četiri godine
Članak 33.
(1) Središnji odbor stranke je najviše tijelo između dvije skupštine stranke
(2) Središnji odbor čine 25 članova stranke. Čine ga tri supredsjednika i glavni tajnik stranke te 21
izabrani član
(3) Dužnosti i ovlasti središnjeg odbora su:


provođenje politike stranke sukladno statutu, programu i aktima nadležnih tijela stranke te
donošenje provedbenih političkih odluka
biranje i razrješenje predsjednika središnjeg odbora
biranje i razrješenje predsjednika i članova stručnog savjeta
ima izravne ovlasti odobravanja isplata novčanih sredstava potrebnih za funkcioniranje stranke
donošenje prijedloga o budućim aktivnostima
razmatra prijedloge članova, filtrira one koje su u skladu s programom statutom te formulira
pitanja i odabire odgovarajuće prijedloge
provodi odluke koje su donesene neposrednim glasanjem u sustavu direktne demokracije
samostalno donosi odluke kod tehničkih pitanja, koja nisu od iznimne važnosti, a potrebne su
trenutno za daljnji rad stranke
osniva radne skupine unutar stranke

utvrđuje prijedlog programa i statuta te njihove izmijene i dopune
raspravlja o svim političkim, ekonomskim, socijalnim i ostalim pitanjima vezanim uz djelatnost
stranke o tome zauzima stavove, donosi odluke i o njima obavještava članove stranke
utvrđuje kriterije za izbor kandidata za sva tijela stranke i pravovremeno ih dostavlja
organizacijama na terenu
utvrđuje listu kandidata za izbor tijela ,koje skupština bira u skladu s ovim statutom
bira i razrješuje poslovnog direktora
na prijedlog supredsjednika donosi financijski plan stranke
predlaže aktivnim članovima odluku o zaključivanju sporazuma o izbornoj i predizbornoj suradnji
s drugim političkim strankama na izborima za hrvatski sabor i predsjedničkim izborima
na prijedlog aktivnih članova potvrđuje odluku o kandidatu stranke na izborima za predsjednika
Republike Hrvatske i o mandataru Vlade Republike Hrvatske
imenuje izborni centar stranke te analizira i ocjenjuje rezultate izbora
predlaže aktivnim članovima odluku o međunarodnom udruživanju
najmanje jednom godišnje analizira rad zastupnika stranke u hrvatskom saboru na zajedničkoj
sjednici sa klubom zastupnika
raspravlja o radu savjeta
osniva radna tijela i sekcije
utvrđuje politiku gospodarenja imovinom
donosi odluku o organizaciji strucne sluzbe stranke
donosi poslovnik o radu
obavlja i druge poslove sukladno statutu
donosi druge akte sukladno statutu
provodi druge odluke donesene na skupštinama ili opisane ovim statutom

(4) Zasjedanja središnjeg odbora su valjana i imaju kvorum sa natpolovičnom većinom članova središnjeg
odbora donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova
(5) Mandat članova središnjeg odbora je četiri godine od dana biranja
(FALI GLAVNI TAJNIK I NADZORNI ODBOR)

Comment [JK6]: Opis pozicija I
uloga glavnog tajnika I nadzornog
odbora

6. Sredstva za rad
Članak 34.
(1) Stranka je neprofitna organizacija i prikupljena sredstva se koriste isključivo za potrebe rada Stranke.
(2) Prihodi Stranke su prihodi od članarina, dobrovoljnih priloga, izdavačke djelatnosti, prodaje
propagandnog materijala, organizacije stranačkih manifestacija i drugih propisima dozvoljenih izvora
sukladno važećim zakonima.
(3) Upravljanje sredstvima i imovinom Stranke propisano je posebnom ODLUKOM O UPRAVLJANJU
IMOVINOM koji donosi NETKO
(4) Nadzor nad sredstvima i imovinom provodi TKO

Comment [JK7]: Ili neki drugi naziv
Comment [JK8]: Tko donosi odluku?
Sredisnji odbor ili supredsjednici
Comment [JK9]: Tko provodi nadzor
I potrebno parafrazirati


Download statut VODstatut VOD.pdf (PDF, 345.83 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file statut VOD.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000750176.
Report illicit content