umowa kupna sprzedazy samochodu .pdf

File information


Original filename: _umowa_kupna_sprzedazy_samochodu.pdf
Title: UMOWA SPRZEDAŻY
Author: Aga i Daniel

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / OpenOffice.org 3.4.1, and has been sent on pdf-archive.com on 08/04/2018 at 01:21, from IP address 176.221.x.x. The current document download page has been viewed 3649 times.
File size: 54 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


_umowa_kupna_sprzedazy_samochodu.pdf (PDF, 54 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY POJAZDU MECHANICZNEGO
Zawarta w ............................................................... , dnia .............................................................. pomiędzy:
Sprzedającym (Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy):........................................................ ..........................................
PESEL: ...........................................................NIP: ................................................
Adres: .....................................................................................................................
Rodzaj i nr dokumentu tożsamości: .......................................................................
Numer telefonu: …..........................................................
a
Kupującym (Imię i Nazwisko / Nazwa Firmy):.......................................................................................................
PESEL: ...........................................................NIP: ...........................................................................................
Adres: ........................................................................................................................
Rodzaj i nr dokumentu tożsamości: ..........................................................................
Numer telefonu:.................................................................
Emal e-mail: (drukowanymi literami) ….....................................................................................................................
§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest sprzedaż pojazdu:
marka/model .............................................................................. rok produkcji .................................................
nr VIN (nadwozia) ...........................................................................nr silnika

...............................................

kolor ..................................................................................
nr rejestracyjny ................................................................ przebieg …......................................................... km.
§2
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny
od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten
pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia
§3
Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje Pojazd za kwotę: ............................................................zł.
Słownie zł: ...........................................................................................................................................................
§4
Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w §1 niniejszej umowy za kwotę
określoną w §3 niniejszej umowy, której otrzymanie sprzedający kwituje. Kupujący kwituje jednocześnie
odbiór pojazdu.
§5
Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił
Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu.
§6
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz
koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego.
§7
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie
przepisy Kodeksu Cywilnego.
§8
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedający

Kupujący


Document preview _umowa_kupna_sprzedazy_samochodu.pdf - page 1/1


Related documents


umowa kupna sprzedazy samochodu
umowa kupna sprzedazy
ofert mobilny 4lata
regulamin hurtownia warzyw i owocow
vi aca 1930 13 wyrok i uzasadnienie
umowa

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file _umowa_kupna_sprzedazy_samochodu.pdf